4 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 10

4 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—. SON POSTA Umumi Harp Nasıl Patladı Nakleden: H. R. — Kızım Doktor: Semi Ekreme — Seferberliği iğin Ertesi gün Erkânı Harbiyenin hayalâtı bütün arzı kucaklıyacak vus'ati bulmuştu. Moltke Betma- na diyordu ki : — “Lehistanda İsyan bazır- landı. Askerlerimiz hemen dost gibi kabul olundu. Amerika Al- manyaya —müsait; çünki — bize edilen ve âr ve hayaya mugayir muameleden onlar da dilgir. Me- sırda, Hintte, Kafkasta isyan çıkartmak en Lüyük ehhemmi- yeti haizdir. Türkiye ile muaha- hede sayesinde Hariciye Nezareti islâm taassubunu tahrik ettirmiye muvaffak olabilir.,, Hayır, bu söler masal değil, bu bir vesikadır. Ve filvaki ha- riciye nazareti de bu bapta İstanbula telgraf çekmiştir. Yagov askerl üniformalar arasında yalnız remzi bir surette kaybolmuş değildir; — sarayda, — Salblânşta, pencereler arasında, metin ve muhteşem tahtın etrafında, mü- nasip bir mesafede toplanılırdı; hâki renkli üniformalar arasında o, bir kümeden öbürüne, öbüründen Bbürüne geçer, her taraftan bir haber saydına bakardı; halbuki kendisi bütün suallere muhatap olacak mevkide idi. Bismarkın ruhu hiç bir taraf- da bulunmayordu ve Ballinin şu #özlerinin manası bilâhara anla- gılmıştır: » —Hepsinin en ahmakcası olan bu harbi — evvelden — haber vermek için Bismark olmaya lü- kum yoktu.... İmparator bütün bir âlemi tecrim ediyor ve o âleme lânet- ler yağdırıyordu: — " Dünya şahittir, büyük devletler arasında bir harp infi- lâkına meydan vermemek için son senelerin kâbusu içinde yorulmak dlmiyerek daima Ön safta bulunduk.. Müdafaal meşrua halinde, Vicda- Bımız temiz, ellerimiz temiz ola- rak kılıcımıza sarılıyoruz.., İmparator temmuzun beşinci günü Sırp macerasınında bilâ- kayt ve şart muavenet vadettiği- ni unutuyordu. Kendini şüphesiz haklı görüyor ve böyle dünyaya hitap ederken ihlaskâr bulunu- yordu. Filhakika mizacı bu idi. * İki saat sonra Başvekil Rayiş- tağda ihtilâfin menbamı izah ediyordu; tabit muayyen amilleri unutarak... Kendini samimi gös- termek suretile Belçika işini da- ha kolay anlatacağını kestirdi. Alman Plânlarının yirmi seneden- beri üzerlerine müesses bulundu- gu Layipçıktan geçme mıntaka- tında: — “Biz şimdi müdafaai meş- rua balindeyiz. İlıüyıç hüküm tevlit eder. Fratsa bekliyebilir- di. Bu suretleğ bareketimiz yü- zünden — doğabilecek — zararları, aranan askeri hedeflere — vusul e beraber, tamire çalışacağız. Bizim gibi tehdide uğriyan ve —l04— Yazan: Emil Luadviş İlk Gününde Almanyada İdare Askerlerin Eline Geçmıştı Siperde armonik çalarak vakit geçirirken en büyük mukaddesatı için har- beden bir milleti maksada vusu- den başka hiç bir endişe tevkif edemez...,, Hakikatte de alınacak vazı ve tavurlu idi. Rayiştagtan bir alkış salkası ayuka çıkıyordu. Almanya baştan başa bu yeni akideye ram oldu. Soğuk müderrisler, ve Rühban bunu kendilerine aynen malettiler. Profesör Kohlev, bukukçu sıfatile neden ihtiyacın kanun doğurduğunu —izah etti. Reisi ruhbani Traub yazdığı bir bentte: — * Başvekil haksız görünen hareketlerimizin maslahata mu- wafakatini İspat ederek bunları hukuka kalbetmiştir ,, dedi. Yalmız meclisin Radikal azası tâtredi, çünki bu fikrin bütün dün- yayı iki ordugâh haline getire- ceğini hissetti. Alman Sosyalist- lerininin Reisi Haze donuk bir sesle, bir mahküm gibi, harp tahsisatını dört milyon Alman amelesi namina kabul ettiğini bildirdi. — Fakat nutkunun her cümlesi icrası için tahsisat verdi- ği harbi mahküm etmekte idi: — “ Fransız kardeşierimizle ansamim mutabıkız. Şimdi biz oğullarını vermiye mecbur olan anaları düşünüyoruz; çocukları döşüyoruz. Bizim hissi- yatımız İnternationalininkinin ay- nıdır. O, her kavmin milli istklâ- li bakkını kabul eder. Biz her fütuhat —harbini — reddediyoruz. Emniyetimiz tahakkuk eder etmez ve düşmanımız sulha müsait bulunur bulunmaz harbin derakap durmasını istiyoruz. ( Arkası var ) Geçen Bilmecemizi Dogru Halledenler (Baş tarahı 6 ıncı sayfada ) Sedat Hüsamettin, Edirne San'at mektebi talebesinden 85 M. Rahmi, Salihli Avukat Hayri Bey kızı Muazzez, Zonguldak Orta mektebi ikinci sınıf talebesinden 190 Necdet,Adana Namık Kemal ilkmektebi talebesinden 372 M. Kusum Bey ve Hanımlar. Birer Adet Defter Kazananlar Pertevniyal lisesi dokuzuncu sınıftan 264 M. Şevket, Beşiktaş 38inci mektep birinci sınıftan 12 Semih, Balat Gürgen çeşmesi caddesinde 86 No.da Leman, Salihli Esnaf ve Ahali Bankası memurlarından Nadire, Pertevni- yal lisesi talebesinden 107 Naki, Salihli Namıkkemal mektebi son sınıfından 139 Burhanettin, Hey- beliada ülk mektep talebesinden * 10 Hüseyin Recep, Balat Eğri- kapıda Yatağan caddesinde No. 6 da Hayrünnisa, Fatih Kurumes- çit Çarşamba sokak — No. 4te Ahmet Remzi, Adana Tarsus ka« pısında bakkal Şükrü Ef, mah- dumu Yusuf Ziya, İstanbul Erkek lisesi birinci sınıftan 658 Ertuğ- rul, Hayrabolu ilk mektep üçün- cü sınıf talebesinden 340 Tasvir Safer, Ankara Cebecide İltekin- bey mektebi dördüncü sınıfından 143 Orhan, Zonguldak — Orta mektebi talebesinden 166 İsmail Hakkı, Çorlu Askeri hastanesi operatörü Behçet Bey oğlu Er- duğan Bey, Zonguldak avukat Tevfik Bey oğlu Nazi, Adana Namıkkemal ilk mektebi beşinci sınıfından 102 Kara Bekir, Ban- dırma Avukat Hamdi Bey mek- tebi Sait Rüştü, Ankara Erkek orta mektebi birinci sınıftan 250 Orhan, Ankara Hisar Devdiran mahallesi Mesçit sokak 11 Necibe, Yozgat Gazipaşa mektebi tale- besinden — Jale gönül, İstanbul Teşviki Sanayi Biçki Dikiş mek- tebinden 240 Mevhibe Hanım ve Beyler, Birer Adet Kart Kazananlar Davutpaşa 25 inci mektep beşinci sınıftan 172 Semih, Çan- kırı Ortamektep son sınıftan 102 Salâhattin, — İstanbul — Tatbikat mektebi dördüncü sınıftan 32 M. Kemal, Galatasaray İlk kısım dördüncü —sınıftan 753 Cahit, Beşiktaş Hâkimiyeti — Milliye Şehir yaâtı mektebi — beşinci sıniftan — 2272 — Mahir — İsmet, Yozgat Gazi Paşa mektebi tale- sinden Erdoğan, Adana Ticaret mektebi talebesinden 46 Ali İhsan, Galata Musevi mektebi dördüncü sınıftan İsak Soryano, İstanbul 34üncü mektep üçüncü sınıftan Kadınları, | Bu Sütunda Hergun — Muharriri: Server Patates Fanmli, Handan İsminde genç bir. kadınla, Boğaziçi köyle- rinden birinde yaşıyor. Fakat, artık sıkilmiya — başlamıştır. Istanbula inip biraz eğlenmek, hatta kadından ayrılmak bile lstiyor. Bahane İâzım. İstan- buldaki arkadaşlarından birine telgraf çekmek ve kendisini davet ettirmiye karar vermiştir. Handan (sofrayı hazırlarken ) — Seni memnun etmek okadar hoşuma gidiyor ki. Benim şişko oburum. Fazıl — Neden şişko? Bana zayıfladım gibi geliyor. Çok za- yıfladım, değil mi? Handan— Sen daima güzelsin. Fazıl — Ben sana güzel olup olmadığımı sormadım. Zayıfladım mı onu sorüyorum. Handan — Biraz, belki... Fanıl — Tabül bu zayıflık se- bepsiz değil. Handan — Rica ederim, üz- me beni, beş dakika rahat bırak. Fazıl — Seni daha fazla rahat bırakacağım. — Hele evvelâ şu telgrafi götüreyim. Handan — Fena olmaz, hava alırsın. Fazıl — Peki amma telgraf kâğıdını nereye koydum ?.. Hah işte... ( Kağıdı alır ) emin ol ki rahat edeceksin. Handan — ( Kederli gözlerle bakar ) geç kalma, saat yedi. Fazıl — Yedi mi ? Handan — Bak sofra da hazır. Fazıl (telgrafı buruştup masa- nın Üstüne atarak) — Öyle ise rahatsız. olmak nafile. Telgraf- hane kapanır. Fakat bu kadarı da fazla, Bir dostuma telgraf çekmekten bile beni alıkoyuyorsun. Handan (Fadılın yüzüne be- karak) — Aklını mı kaybettin? Fazıl — Vakit geçti. Dostu- mun telgrafı yarın almasını — isti- yordum. — Sabahleyin — İstanbula gitmiye mecbur alacağım. Handan (Metin) — Git. Fazıl — Vapura biner, gider, sonra da gelirim. Handan (Tatlı) kat gelmel Bakışırlar. Kadın oturur, Biraz sonra Fazıl onun yanına gider. Fazıl — Dönmemi İstemiyor musun? Handan (Tatlı) Tavsiye etmem, Burada canın sıkılıyor. Belli. Fazıl, niçin benim yanım- da sıkılıyorsun? İtiraz etme. Yü- — Git, fa- 316 Muazzez, Ankara Erkek li- sesi birinci sınıftan 2865 Adnan, İstanbul — 42inci ilk mektep talebesinden — 564 Cahit, Da- vutpaşa — Örtamektebi — talebe- sinden 95 Fahri, Gazi Osman- paşa Ortamektebi birinci sınıftan 103 Ahmet, Ankara Gazi Erkek mektebi birinci sınıfan 117 Turan Hüsamettin, Beşiktaş 38 inci mektep talebesinden 191 Suzan Mazhar İstanbul Birinci İlkmektep beşinci sınıftan 29 Zemure, ls- tanbul — Kız Ortamektebi — ta- lebesinden — 402 — Melek, Ge- lenbevi — Ortamektebi — ikinci sınıftan 212 Mehmet Lütfi, İstan- bul 11 inci mektep beşinci sınıf- tan 367 Ekrem İzzet, Bursa Muh- telit ortamektebi — talebesinden Bedi Köftesi züme bak. Söyle, Fazıl, niçin? doğru cevap ver, haydi, niçin? Fazıl — Kabahat bende değil. Handan — Sende. Fazıl — Böyle yaşamaktan hoşlanmıyorum. Handan — Ba.'a gidelim. Fazıl — Hayır. Ben müşterek hayat için, muntazam hayat için yaratılmamışım. Anlıyor musun ? Handan — Seni burada zap- teden ben değilim ki. Karşılıklı otururlar, çorbayı getirir. Handan — Yarın sabah gidi- yor musun ? Fazıl — Yahut yarın akşam. Handan — Demek yarın sa- bah değil. Eğer vapur saat- lerini — öğrenmek — İstersen ta- rife içeriki odada, şapkamın ah tında. Fanl — Acelesi yok... Handan — Haydi git, istersen ben gideyim. Fazıl — Ben giderim. Çıkar. Handan yemek yemiye çalışır, fakat kaşık elinden düşer. — Tabağına — bakarak bulyaya dalar. Farılın attığı buruşuk telgraf kâğıdını alır, elinde oynar, açar, okuri “Makul bir sebep iİcat et Beni telgrafla İstanbula çağır. Burada sıkıntıdan patlıyorum.,, Fazıl Girer. Handan — Buldun mu? Fazıl — Evet. İlk vapur 6,35. Handan — İyi. Telgraf para- sını tasarruf ettin. Fazıl — (Mütcessir ve biraz mahçup) Handan gitmiye mec- burdum. Handan — Haydi yemeğini ye. Fazıl — Yine geleceğim. Be- mi kovmazsın değil mi? Handan — Kovmam. Fazıl — Seni kışın burada yalnız bırakmam. Bu köyün kışı iyi değildir. Handan — Bilmem. Ben bu- raya baharda geldim. tarafa Hizmetçi ara, — Canım Handancığım! Handan — Biraz patates köf- tesi daha koyayım mı? Fazıl — Peki... Yerim... Hani şu senin bana her zaman yaptı- Penl' ğgın batates köftesi değil mi?.. Ne düşünüyorsun?.. Sakın ağla- yım deme. Handan — Ağlamam. (Fakat ağlar). —ai n 445 M. Emin, Kabataş Lisesi ta- lebesieden 337 Behçet Edip, Ankara — Erkek — Lisesi — ikinci sınıftan — 439 Muzaffer, — İspar- ta Ortamektebi — üçüncü —«- nıftan 141 Fikret, İstanbul Erkek lisesi birinci sınıftan 761 Nabhit, Adana Örtamektebi birinci sınıf- tan 368 Ali Galip, Adana Tica- ret Mektebi — ikinci — sınıftan 231 Hilkat, Adana Ortamek- tebi — talebesinden 119 Şevki, Adana Seyhan mektebi dördüncü sınıfından 311 Mehmet, Adana orta mektep birinci sınıfından 189 Sabahattin, Gazi Osmanpa- şa orta mektebi birinci sınıfından 249 Necmettin, Fatih 13üncü ilk mektep dördüncü sınıfından 728 Zekiye H. ve Beyler. SON

Bu sayıdan diğer sayfalar: