4 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7

4 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

*Son Posta,; baftada iki defa sayıdamı yapar. Bu sayfalarda n yeni #sinema — haberleri, hayatı ve sinema — âlemindeki sereyanlarından — bahsedilir. sinema dünyanın artlatlerin san at Kusursuz Yaratılıi;iğ Bir Güzel: Silviya Sidney Burada en son resmini gördüğünüz Silviya Şidneyden geçenlerde de kısaca bahsetmiştik. Güzel kındu. Son çekiirdiği resim Silviya (Son Posta) ya bir lütufta bu- zinden birine altın kalemile bizzat imzasını attı ve Amerika muhabirimiz vasıtasile bu resmini bize gönderdi. Biz de bu parlak yıldızın resmini karilerimize hediye ediyoruz. Şunu da baber verelim ki, Silviya kendi meslekdaşları arasında vücut ve sima tenasübü itibarile en ön saftadır. En müşkülpesent güzellik mütehas- sısları bile onun bilhassa vücut teşekkülünde, ufak bir kusur bile bulamıyorlar. Beyaz perdeye gelince; güzel Silviyanın filmleri bugüne kadar heryerde ve her zaman rağbet kazanmıştır aerarmeer eee z Şa;ırlgî Şaplin —| /oan Kravfort Dört Dilli Sarı Mariçaya |Aşk Hırsızı Gönül Vermiş Paramunt film — kumpanyası Avrupada bir hayli araştırdıktan sonra tamam dört lisanı ana dili gibi konuşan çok güzel bir. kız bulmuş ve derhal Holivuta ge- tirmiştir: Sarı Mariça ismini taşıyan bu yıldız, Almanca, Fransızca, Japon- ca ve İngilizceyi o kadar — iyi konuşuyormuş ki bu sebeple ken- disine derhal (Dört dilli) lâkabını takmışlardır. Henüz 21 yaşmda olan bu dârt dilli yıldız, ilk tec- rübe rollerindede çok muvaffa- kıyet kazandığı için kumpanya ke);'ıdi.ıilc derhîl u’şıgin bir u'::ki— vele imzalamıştır. Fakat asıl mesele, Holivuda geleli henüz on beş gün olan bu sarı yıldıza, meşhur komik Şarlo plinin gönül bağlamış olması- » Şimdi bütün Amerika, Şarlo- nun bu yeni nn — dedikodu- harile ııı:ç:ıld;:h Şarlo bu dedi- kodular etrafında evvela bir şey söylemek istememiş, fakat niha- bir gazetecinin — kulağına =İın fısıldamıştır: * — San Mariça çok hoşuma gitti. Fakat kendisile olan rabı- tam yalnız samimi bir arkadaş- hktır. , Şimdi Mariça ile Şarlo her zaman beraber gezip dolaşımak- tadir. Gizli dedikodulardan ha- berdar olan kurnaz — yıldızlar yakında Holivutta yeni bir nikâh Merasimi yapılacağını söylüyorlar. | Olacakmış! T l ğ £ İ y Bir Amerika gazetesi artistler arasında garip bir anket açmış- tır. Gazete tarafından yıldizlara sorulan sual sadece şudur: “Eğer sinema artisti olmasaydınız han- gi mesleğe intişap cederdiniz ?, Bu suale her yıldız. başka türlü SINEMA Kıyafet Değiştirmek Kolay Mıdır? Sinemada artistleri muvaffa- kıyete götüren ve meşbur yapan en mühim —mesele de makyaj işindeki meharettir. Bu hususta maruf artist Con Barrimor bik bassa muvaffakıyet göstermekte- dir. Con Barrimor'un, kardeşi Leiyonel Barrimor ile - birlikte meşhur — hirsiz ( Arsen Löpen ) filimlerini çevirmiye — başladığım yazmıştık. Burada — gördüğünüz iki zesmin ikisi de Con Barri- mor'a aittir. Yukardaki resim Conun asıl siması, aşağıdaki ise makyaj ve kıyafet tepdilinden sonra îıkındıîı çehredir. Yukar- daki dolgun bir poz, aşağıdaki ise zayıf bir simadır. Bu müthiş fark sadece mak- yajdaki — muvaffakıyetle —husule elmiştir. Con Barrimoru Arsen pen - filimlerinde — ekseriyetle aşağıdaki sahte çehresile görece- ğiz. Artistler arasında — mekyaj denilen kıyafet tebdili işinde en fazla muvaffak olanlardan birisi Emil Yanings'dir, n meşhur. Lon Geçen sene Şaneyde bu Kususta büyük bir muvaffakıyet gösteriyordu. Hulâsa arlist olmak istiyenler evvelâ makyaj öğren- melidir. cevap vermiş, herkes bir meslek veya san'atin İsnini zikretmiştir. Bu cevaplardan başka bir gün ayrıca bahsedeceğiz. Fakat yal- nız meşbur. yıldız. Joan Kravfort gazetenin mubarririne şunu söy- lemiştir : “— Eğer sinemaya intisap etmeseydim aşk hırsızı olurdum.,, Cevap tuhaf, fakat şık de- gl mi? “Son Posta, Holivutta bususi muhbirl b lırman KHvut muhabirimiz, her hafta bize mektup gönderir yegâne Türk gazetesidir. Ha ve sinema iâleminin anlatır. içyüzünü — Holivuttu Biribirme Ber ziyen Yıldızlar Türedi Son zamanlarda Holivutta biribirlerine çok benziyen yeni yıldızlar türemiye başlamıştır. Bu yeni yıldızlar arasında bilhassa güzel ve şirin Helen Tvelvetresi zikredebiliriz. Bu cici kız henüz ilk filmini şevirdiği zaman herkes şüpheye düşmüş ve meşhur eski yıldızlardan değiştircrek zenmetmişlerdir. Hatta gözel Helenin ilk filmini Nevyorkta gösteren ( Lilyan Giş )in ismini sinema binası okadar tehacüm: eçmek için polisin müdahale etmesine mecburiyet hâsıl olmuştun 'akat sonra hakikat anlaşılmıştır. Cici Helen şimdi sinema düm yasının en çok beğenilen güzel yıldızları arasındadır. tekrar stüdyoya geçtiğini uğramış ki bir facianın önüne En Az Konuşan Bir Yıldız 4 ! | f | | | | E | Size bügün, belki hiç tamına- dığınız bir yıldızı takdim ediyo- ruz. Katalina Barsena ismindeki bu kadın artist Holivutta garip bir şampiyonluk kazanmıştır: En az konuşma şamnpiyonluğu. Filha- kika Holivuttaki binlerce arlist î Bahtiyar Garson Bir Garson Tesadüfün Yar- dımile Milyonlnr Kazandı Sinema dünyasında çok garip tesadüf ve tecellilere şahit olu- yoruz. İşte size bir garabek Bundan beş sene evvel artist olmak için Holivuda. giden bir Fransız genci, bin bir. didinmiye rağmen — arzusuna — nail — ola- mamış ve — bir kumpanyada yıldızların yemek yediği lokanta- ya garson tayin edilmiştir. Fakat bu genç vaktile mem- leketinde piyano dersi aldığı için çok güzel piyano çalmaktadır. Geçenlerde stüdyoda kimse bı- hunmadığı bir sırada piyanonun başına geçen bu genç en müş- kül notalardan birini çalmıya başlamış o esnada içeriye giren kumpanya müdürü garsonun bu meharetine vâkıf olunca kendisin' derhal yüksek bir ücretle angaja etmiştir. Bu eski garson şimdi ayda iki bin dolar ücretle bir stüdyo orkestrasının şefidir. Bir Rejisör Ezildi Maruf sinema rejisörlerinden Jorj Mak Forlan Holivutta bir otomobil altında ezilmiştir, Ya- rası çok ağırdır. arasında Katalina en az konuş- mak gibi bir hususiyete malik- tir. Katalina, sinemada kederli rolleri temsil hususunda muvaffa- | kıyetle de hayli şöhret kazan-

Bu sayıdan diğer sayfalar: