4 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

4 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a CA Sayfa : 'SON POSTA Gençler İçin İhtirasınız Var Mıdır? Tarihin kaydettiği büyük şah- siyetlerin hayatlarını okudunuz mu? Okumuşsanız görmüşsünüdür ki, hepsinin hayatta hayal adde- dilecek ihtirasları vardı. Napoleon “Akdenizi bir Fran- sız gölü yapacağım.,, Diyordu. Büyük İskender dünyayı ken- disine dar görüyordu. Cengiz, Asya steplerinden Avrupanın göbeğine kadar gel- mişti de, hâlâ hırsını alamamıştı. İnsanları büyük işlere büyük ihtiraslar sevkeder. İhtiras ruhun dinamosu gibidir. İnsan büyük işler yapmak kudretini ondan alır. Sizin hayattaki ihtirasınız ne- dir ? Bunu herkese söyliyemiyorsa- niz, yatağınıza yatıp gözlerinizi kapadıktan sonra kendi kendinize söyliyebilirsiniz. ya! O halde kalbinizde yaşıyan ve bütün ha- rekâtınızı İdare eden bu ihtiras nedir ? Bol para yapıp bankaya ya- tırmak mı ? ;l:pyırhlıtı sefalete düşmenize mâni olacak derecede servet sahibi olmak mı? Dünyayı — dolaşmak, ülkeler görmek mi ? Büyük bir tüccar, bir meb'us, bir devlet adamı olmak mı? İhtizasınız — tahakkuku kolay olan bir şey midir, yoksa uzun ve çetin bir cidal istiyen bir şey mi? Bir şey yapmak mı, bir şey olmak mı istersiniz? Nedir, evet ihtirasınız nedir? İhtirastan — bahsederken — iki şeyi hatırda tutmak lâzımdır. İyi bir ihtiras, insanı büyük gayelere götürür. Fakat fena bir ihtiras, insanı — uçurumlara gürükler. Küçük, basit, adi ihti- raslar, insanları İnsanlıktan çıka- ran kötü bir kuvvettir. İnsan ihtirassız — yaşıyamaz. İhtirassız adam manasız adamdır. İhtirzs sahibi olmak değil, fena ihtirasa esir olmak ayıptır. Ş ecnebi İIrakta Mısırlılar Bir Kibrit Fab- rikası Kurmak İstiyorlar Bağdat ( Hususi ) — Mısırlı bir şirket Irak Hükümetine mü racaat ederek Bağdatta bir kib- rit fabrikası yapmak için imtiyaz İstemiştir. — Şirket — sermayenin yüzde kırkma İraklıların iştirakini kabul etmiş ve kazancının yüzde onunu da Irak Hükümetine bıra- kacağımı bildirmiştir. Irak hükü- meti bu teklifi müsait bulduğu için müzakereye başlanmıştır. Diclenin Feyezanından Korkuluyor Bağdat, (Huıuıl) — Son za- manlarda Şimali Iraka çok kar yağmıştır. Şimali Irakla Bağdat arasında muvasala — kesilmiştir. Dicle son günlerde kabarmıya başlamıştır. Karlar eridiği zaman Diclenin şimdiye kadar görülme- miş bir gurette taşacağı tahmin ediliyor. Hükümet daha şimdiden böyle bir feyezana - karşı tedbir- ler almakla meşguldür. MEMLEKET HABERLERİ Tarsuslular Sevinç İçinde Yağmursuz Geçen Uzun Gü nlerden Sonra Ansızın Bereket Yağdı hirlere nispetle daha hafif ge- çen kış, bu se- ne bize çok şiddetli ve çok soğuk — günler yaşattı. Hele iki günden fazla süren müthiş bir fırtına hepimize korkulu — saatler geçirtti. Fakat bu şiddetli hr- fınayı mütaakıp yağan yağmur, köylüyü ve çiftçiyi çok sevin- dirdi. Çünki çiftçiler, günlerden- beri yağmur yağmadığı için fena halde Güzüntü içinde idi. Neyse korkunç fırtınanın hediye ettiği yağmur çok işe yaradı ve bu ha- valiye bereket getirdi. Belediye işleri: Bizim Bele- diye son zamanlarda faaliyet ha- lindedir. Bu cümleden olarak İs- Sıvasta tanbul caddesinde güzelce bir park yapılmaktadır. Kasabamızın böyle bir gezinti yerine çok ih- tiyacı vardı. Fakat belediye için uğraşılacak daha bazı işler var- dır. Ezcümle çarşı içindeki dük- kânların bir çokları harap bir vaziyettedir. Meselâ bunlardan bir kısmımın kapıları ve ön ta- rafları çirkin bir manzara teşkil edıyor Belediyemizin bu çirkin Nıksarda eu 5: S0 Gençlik Bir Senede Neka- Hareketleri dar Yol Yapıldı? Sıvas ( Hnııd tarafından vilâyet linde geçen bir sene ıırfındı yapılan yollar hakkında bir ista- tistik hazırlanmıştır. Bu cetvelden Bğreııildıgmo göre geçen sene Sıvas - olu Gzerinde (995) metre ıımrılıııı kısma par- ke kaldırım döşenmiş ve mlühim bir kısmın da silindirajı ikmal edilmiştir. Yine bu yol üzerinde yedi menfez yeniden yapılmış ve birkaç menfez de tamir edi- miştir. Sıvas - Kayseri yolunda taş hazırlanmış ve tefriş ameli- yesi yapılmıştır. Sıvas - Malatya yolunda mühim bir kısmın silin- dir ameliyesi icra ve ikmal edil- miş, beş menfez yeniden yapıl- miş ve 4788 metre mikâbı top- rak hafriyatı vücuda geuıılıııquı Bunlardan başka Sıvas - Erzin- can, Divriki - Kangal yollarile diâeı kaza yolları Üzerinde de oldukça faaliyet gösterilmiştir, Elâzizde Antep Helvası Elâziz ( Hususi ) — Antepten buraya gelmekte "olan helvalar çok rağbet görmektedir. Sebebi de lezzet ve rayihasınım dlğerl helvalardan çok mükemmel ol- masıdır. 4 Şehrimizdeki ticarethane- lerin adedi son zamanlarda pek ziyadeleşmiştir. Bu kadar ticaret- hane bolluğuna nispetle müşteri L - V'ıllyet | pek azdır. M. S. Bursada Ticari Vaziyet Bursada son günlerde birkaç tacir hakkında iflâs kararı veril- miştir. Bu arada bazı tacirler de sıkınlılı vaziyete düşmüşlerdir. Niksar, ( Husust ) — Kasa- bamızda ( İdman Yurdu ) İsmi altındaki genc teşekkül bize za- man zaman faydalı eserler gös- termektedir. Bı cümleden olarak yurdun temsil heyeti tarafından geçenlerde Faruk Nafiz Beyin ( Canavar ) piyesi temsil edildi. Gösterilen muvaffakıyet ve hal- kın raj; bu temsilin üç defa tekmmeıl gibi bıhlryçıı bir netice verdi. Gönderdiğim resim- de temsile iştirâk ıdeııd" amıtör gençlerimiz görülmektedir. Kaçakçılar Konyada Dört Kaçakçı Yakalandı Konyada son günlerde iki mühim kaçakçılık hâdisesi mey- dana- çıkarılmıştır. Gaziler kö- yünde yakalanan Emrullah ve Rahim isminde iki köylüde mü- him miktarda kaçak tütün bü- lanmuştur. Ayrıca Konya içinde T manzaranın İza- lesine himmet et- mesini hepimiz bekliyoruz. Soğukların te- siri: Burada bir portakal fidan- lığı vardır. Çok faydalı semereler veren bu fidam- hk son günler- deki müthiş so- ğgukların tesirine Tarsusu Adanaya bağlıyan yolun bir kısmı I ! a işe yaramaz birhale gelmiştir. Soğuk derecesinin sıfırın altında 11 dereceye kadar düşmesi, fi- danların — donarak sararmasına sebep olmuştur. Maarif İşleri: Kasabada Maa- rif hareket ve faaliyetleri diğer serelere nispetle çok cömert bir manzara göstermektedir. Halk, çocuklarını mektebe göndermek hussunda çok heveslidir. —H. Mâlatyada Havalar Düzelince Ucuzluk Başladı Malatya ( Kususi ) Kar fırtınalarımın birbirini takip et- mesi yözünden — oldukça sıkıntı çekmiştik. Fakat son günlerde civar köylerde biriken karlann erimesi hasebile şehrimize her taraftan zerzevat gelmiye başla- mıştır. Gümüş para dört kuruşa kadar çıkmış olan ispanağın ok- kası şimdi iki kuruşa düşmüştür. Bu meyanda şehrimize külliyetli miktarda kuru soğan da gelmiş, tabii fiatler oldukça ucuzlamıştır. İhtiyaçtan fazla olan bu soğan stokunun mühim bir kısmı Ada- naya — gönderilmiştir. Bu sene Adanaya — vilâyetimizden — ihraç "edilen soğan külliyetli bir yekün tutmuştur. Kışın tesirile on ku- ruşa kadar çıkan havuç şimdi iki kuruşa satılıyor. Odun fiat- leri de oldukça tenezzül etmiştir, Azılı Bir Şerir Adana, ( Hususi ) — Şehri- miz hapishanesinde bulunan ağır cezalı mahkümlardan — Vartolu Cndo bir müddet evvel hapis- hanede de bir cinayet işlemiş ve bir mahkümu — öldürmüştü. Bu cürmü için ayrıca on beş seneye mahküm olan bu azılı şerir Elâzize gönderilmiştir. Cindo © civarda işlediği on dört kadar cürümden dolayı Elâziz mahke- mesinde sorguya çekilecektir, Mübaşir ndelerdm Ahmet veMevlüt Efendilerin evinde de 1395 kutu kaçak kibrit ve 147 defter cıgara kağıdı çıkmıştır. Maznunlar tev- “Mart 4 —- İktısat Bahsi ' Romanyanın İktısadi Vazi iyeti Yunanistan ve Yugoslavyadan sonra Romanyanın iktısadi vazi- yetini tetkik edebiliriz. Gelecek yazımızda da Bulgaristanın mali ve iktısadi vaziyetini hulâsa ede- rek Balkanların vaziyeti hakkım- daki tablomuzu tamamlıyacağız. Romanya, mali ve iktısadi buh- ran itibarile Yunanistan ve Yugose lı'vyıdın daha iyi vaziyette de- l Romanyadaki bııhra— siyas! bir manzara arzettiği için diğer — memleketlerden — daha vahimdir. Romanyanın iktısadi buhranı, ziraf bir buhrandır.. Romanya umumi harpten sonra, büyük çiftlikleri parçalıyarak ufak ve taksitli bedellerle köylüye sat» mıştı. Fakat büyük çiftlikler ma- kine ile ekilip biçildiği için, bu tevzi, istihsalin azalmasını mucip oldu. Çünki köylü makine kulk lanamadı. Daha iptidal vesaitle çalı: daha az mahsul aldı. buğday fiatlerinin de sukutu inzimam edince, Romen köylüsü fena bir vaziyete düştü. Buğdayını satamadı. Hükümete borcunu ödiyemedi. Köylünün hükümete olan borcu 83 milyar Romen Leyi idi. Bunu 125 milyar gösterenler de — vardır. Fakat muhakkak olan şurasıdır ki, bü- kümete köylü ancak borcunun yüzde onunu ödeyebilmiş, yüzde doksanı borçlu kalmıştır. Bunun üözerine hükümet ala- cağını aynen — tahsile mecbur oldu. Köylü mahsulünün yarısımı borcuna mabsuben, yarısını da vergi olarak hükümete vermiye mecbur kaldı, bu suretle sefalete Köylünün bu umumi sefaleti, Romanyanın iktısadi ve mali ha- yatını kökünden sarstı. Köylü borcunu — ödeyemeyince birçok bankalar iflâs vaziyetine düştüler, Bankalarda paraları olanlar yişe- lere hücum ettiler. Bu hoşnute suzluk siyasi fırkaları fanliyete sevketti ve memleket dahilinde siyas! bir buhran doğurdu. Romanya hükümeti buhrana çare olmak üzere Fransadan elli milyon liralık bir istikraz aktetti. Fakat Fransa bu paranın bir kıu- mini eski borçların taksitlerine mahsuben alıkoydu, bir kısmı ile Fransaya mühimmat sipariş ettir- di. Romanyanın eline ancak 25 milyon lira kadar bir şey geçti. Hükümetin varidatı yüzde elli nisbetinde azaldı. Köylü tamar men vergi ve borç veremez oldu. Hükümet meclise ,borçlar hakk- kında yeni bir kanun projesi vermiye mecbur oldu. Bu kanan mucibince köylünün — borcu 30 sene temdit edildi. Fakat bütün bu tedbirler Romanyayı düştüğü fena vaziyet- ten kurtarmıya kâfi değildir. Hükümet, ne yapacağını şimdilik şaşırmış vaziyeitedir. * Finlândiyada Kargaşalık Helsingfors 2 — Lappo teş- kilâtile hükümet arasında çıkan ihtilâf üzerine vukua gelen hâdi- seler yatıştırılmıştır. Bu teşkilâtın adamları, şimdilik cenubugarbi köylerinde toplu bir halde bulu- nuyorlar, Sivil muhafızlar hükü- metin emirlerine ilaat etmekte berdevamdır. Lappo reislerinin tevkif edileceklerine dair ban şaylalar - çıkmıştır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: