4 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12

4 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

L İ? Sayfa SON POSTA Hasan Kolonyası Hasan mustahzarat fabri Mart 4 Halis limon çiçeklerinden mustahzar 90 derece bir harikai san'attır. İtriyat âleminde menendi ve naziri yoktur. mühürüne dikkat. Taklitlerinden sakınınız. HASAN ECZA DEPOSU —at İpekli Kumaşlarda En Mühim Bir Mesele de (Renk) ve (Boya) dır! & SYN İDERİZ En son tatbik sahasına konulan makinelerle mücehhez asri bir Solmaz Boya Fabrikası tesis etmiştir. (İPEKİŞ )in enfes kumaşları işte bu fabrikalarda boyanır. Bu kumaşlarda: ! — Boyalar sabittir, kat'iz- yen solmaz. 2 — Boyalar hiç bir xaman çıkmaz. 3 — bopyandığı zaman btumaş dalgalı bir manzara arzetmez, kumaşın her geri ayni derecede boyanmıştır. 4 — Renkler çok canlı ve modarın en carip renkleridir. 5 — Renkler, bütün dünya ile temas hasıl eden ( İpekiş moda bürosu ) tarafından veri- lir. boyama ameliyesini müte- hassıslar bizzat yaparlar. ( Solmaz Boya Fabrikası ) boyaları, doğrudan doğruya İngiltere'nin en mühim kimya müesseselerinden celbetmek- tedir. Yakında Piyasaya Çıkıyor Cü Öksürenlere: KATRAN EKREM MÜHİM İLÂN . FEVROZİN SOUPLEX GRİPİ mağlüp eden yegâne ilâçtır. SOUPLE.X-PLAT[NE Yalnız 1 Kaşe. Sinirden gelen baş, diş ağrılarını (INTERN ATİON AL) Romatizmayı, Nakrisi tedavi eder. Her yarde FEVROZİN Necdet arayınız. Meşhur tıraş bıçakları piyasamıza gelmiştir ve her yerde satılır, GRİPE KARŞI EN UCUZ iLÂÇ MARTEL Konyağıdır (Üç yıldızlı vayahut V.S.0.P. Dr. A. KUTIEL Cit ve zührevi bastalıklar müte- hassısı. Karaköy büyük mahallebisi yanında 34 Hocasız Fransızca ,, Görenmek vsli . Fiati 100 kuruştur. Kendi Kendine Fransızca , FarHen, konuşmak için öğreten mükâleme kitabı 75 kuruştur. Fransızcadan Türkçeye Miçame Kaps havidir, emsalsiz lüğat kitabıdır. 250 kuruştur. Meşahiri İslâm Huit Vehbinin cüzdür. Ciltlisi 200 Kuruştur. Bu kitapların merkezi: Türk neşriyat Yurdudur. Fransızcayı hocasız öğretir. İstanbul Sekizinci İcra Daire- sinden: Bir borçtan dolayı mah- cuz bulunan bir konsol ve bir boy aynası Beyoğlunda Balık pazarında 12 No. işkenbeci dü- kâm önünde işbu martin 8 inci günü saat 12-13 ten itibaren bilmüzayede satılacağı ilân olunur. Memedeki çocuklara gıda Doktor Ali Vahit Beyin YALDIZ ÇOCUK UNU Fazla fosforu ve vitamini vardır. Çok besler Deposu: Hasan Ecza deposu SVEA GAZ OCAKLAR FENNİN EN SON İCADI İDARELİ ve DAYANIKLIDIR Bunları Her Yerde İsteyiniz. Umumt Deposu: JAK. Y. LEVİ Çiçekpazar, Altıparmak Han çi Altında, İstanbul, İstanbul Evkaf Müdüriyetinden Hademei hayratın şubat 932 'feleri atideki tarihlerde bizala- rındaki numaralar mucibince tedı, “leceğinden eshabı vezaifin numarlarına göre şubelerine müracaz. olunur, Numarası Tarihi - 25 6 - Mart - Göz 26 - 50 7 u Si - 75 B ği 76 - 100 g » 101 - 125 10 » 126 « 150 12 ” 151 - 175 13 » 176 - 200 14 . 201 - 230 15 231 - ve mütebaki uumıni'ıı 16 - Mart - 932 ee HEREKE FİLMİ Bu hafta Hereke'yi sinemada göreceksiniz. Sevdiğiniz ve kumaşlarını memnuniyetle kullandığınız memleketin medarı iftiharı ve en müterakki kumaş fabrikası olan Hereke'nin Bütün İmalât Safhalarını Gösterir Film bu hafta OPERA'da ( Moskova Çocukları ) filmine — ilâveten — gösterilmektedir. Görmeğe gitmeyi unutmayınız. Ziraat Vekâletinden — Yüksek Ziraat mektebi Jlaboratuarları için bedeli muham- meni 3715 lira bulunan alât ve edevatı fenniye pazarlık suretile mubayaa olunnacaktır, İşbu alet ve edevatı fenniyenin listesi ve şartnamesi vekâlet mubayaa komisyonundan almacaktır. Pazarlığı 13 Mart 1932 tari- hine müsadif Pazar günü saat on beşte icra edilecektir. Taliplerin ilân edilen muhammen bedelin yüzde yedi buçuğu nisbetinde temi- nati muvakkateleri ile birlikte yevmi mezkürda vekâlet mubayaa komisyonuna müracaat eylemeleri ilân alununr. Çocuk — hastalıkları — mülehasssı Dr. SEMİRAMİŞEKREM H. Beyoğlu Mektep sokak Cüt ve zührevi hastalıklar Mütehasası DOKTOR Ömer Abdurrahman İstanbul emrazı zühreviye dispanseri Sortabibi | Ankara caddesi İkdam Yurdu kaşısında No. TI Fatih İcrasından: Rahim Efen- (B diye (240) lira borçlu mukadde- ma Tophanede Necati Bey cad- desinde 4 numaralı dükkânda mukim Ahmet Efendiye tebligat ifa kılımamadığından ve muma- * İstanbul: Eski daro: Giğisin iearar Telefon İstanbul - 20203 Posta kutusu: İstanbul - 741 aleyhin de adresi meçhul kaldığı mı(ıılleıî heyeti - ihtiyariyesinin N —.—..-"“.L"ıı SONPUREA derkenarından — anlaşıldığından ABONE FİATİ ilânen tebligat icrasına karar ECNEBİ verilmiştir. Mumaaleyhin tarihi ilândan bir ay zarfında bilesale veya bilvekâle —daireyi icraya müracaat ve mezkür deyn hak- kında cevap vermediği takdirde muameleyi — icraiyeye — tevessül edilecektir. TÖRKİYE Gelen evrak geri verilmez. İlânlardan mes'uliyet alınmaz. Cevap için maktuplara 6 kuruşluk pal ilâvesi Tâzımdır. Adres değiştirilmesi (20) kuruştur. Kulık. Boğaz, Burun Mütehassısı Dr. Ekrem Behçet Son Posta Matbaası Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Ragıp Neşriyat Müdürüs — Selim Ragıp Beyoğlu, Mektej, sokak 1 'eleloa | 96

Bu sayıdan diğer sayfalar: