4 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6

4 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kari Mektupları Damgalı Etler Musadere Mi Ediliyor? Bendeniz Pendikte (oturuyo- rum, Adalarda yumurta ve yağ satmak (o suretile (o geçiniyorum. Ayni zamanda müşterilerimden bazılarına da Pendikten et gö- tirmek © suretile birkaç kuruş tcaret ediyorum. Geçen gün oktruya memuru benden vergi alırken belediyenin tamimi mu- cbince damgasız et getirdiğim takdirde musadere edeceğini söy- ledi. Esasen ben damgalı ve mu- ayene edilmiş et getiriyorum. İki gün evvel yine damgalı ola- rak Burgaz adasına beş okka et getirdim, Fakat polisler, dam- gal olduğu halde etleri musadere ettiler. Esasen sermayem bundan baretti. Şimdi çok müşkül bir vaziyette kaldım. Pendikte yumurtaci KEMAL Cevaplarımız Mütekait yüzbaşı Nuri Beye: Ankara Defterdarlığına mü- racaat edip böyle bir tamimin mevcut olup olmadığını sorunuz. * Adanada karilerimizden Tah- sin Beye: Mülit İthalât ve İhracat Şirketi | ve Ankaradadır, Bâzaran veziyeti de iyidir. * Uşakta avukat M. Nuri Bey: Bahsettiğiniz mesele bir emri vakidir. Kanuni salâhi- yetimiz noktasından ancak neti- ceyi yazmakla iktifa etmemiz Mam gelmektedir. Bununla be- raber verdiğiniz diğer tafsilâtı synca kendi tetkikatımızla bir- Bkte günü gelince mevzuu bah- sedeceğiz. * Balıkesirden (A.A.) İmzasile mektup gönderen kariimize: Kaçakçılık Kanunu çok sa- Rahibe Kadını — Bu haberi şimdi ük defa olarak sizden duyuyorum, bakayım baş- e sorayım, ne söylendiğine | bugün | de rey verebileceğiz, fa- kat düşünüyorum işçi kadınlar Emas kullanacaklar. son POSTA — Dünya İşleri — Hanım Et; (FRANSADA BİR HALKIN SESİ MUHARRİRİ | mizi Doğru Meb'us İntihabında Rey Vermek İster Misiniz ? — Memnunum, İntihabata iştirak edeceğim, çocuğumun bir gün harp meydanına gitmemesi için rey vere- eeğim, iktidar mevkiine sulhçü hü. | kümetleri getireceğim. rihtir. Esasen bu kanunun neş- rinden maksat hazinenin zararına olarak iş görenlerin şiddetle ta- kip ve tecziyesidir. | Kanunun müzakeresi esnasında ileri sürü- len temenniler, herhalde hükümet tarafından nazarı dikkate alına- cak ve tatbik sahasma intikal edecektir. Eğlence Kadın — Evet, okudum, biz bu gibi cahil bu bakkı İhtiyar Kadın — Oğlum, baksanıza, mek zamanı geçeli çök oldu.. Fransız Meclisi senelerce tet- kik ve münakaşa ettikten sonra kadınlara meb'us seçme hkkını verdi, Paris gazetecileri derhal işe giriştiler ve bizim “Halkın Sesi,, sütunumuzun muharriri gibi, sokak sokak dolaşarak önlerine çıkan her kadının fikrini sordular. — Bu karar sizi memnun etti mi? (Dediler, ayni zamanda mubavere esnasında mubatapla- rmın resimlerini aldılar, neşret- tiler. Parisli meslektaşlarımızın yap- tıkları bu. tetkikten çıkan vasati neticeye göre : 1 — Çalışan kadın rey sahibi olmayı istemekte, kekle ayni zahmeti çekiyoruz, ayni hakka malik olmalıyız, de- mektedir, 2 — Buna mukabil çalışmıya- | rak evde oturan ev kadını mü- tereddittir, itiyatlarının bozulma- sından korkmaktadır. 3 — Hayatta bütün meşgale- leri kibar mubitlerinin salonla- rında birer “bibelo, gibi dur- maktan ibaret olan kadınlara gelince, bunlar lâkayt ve müte- bessim (omuz İşte gazeteci ile bu hanımefen- diler arasında geçen muhavere: — Hanımefendi tebrik ederim, artık siz de mebus intihap ede- bileceksiniz ! — Öyle mi efendim ? Gazetecinin edindiği kanaate göre mutavasst fransız kadını susuz ve aleşsiz, güya alışgınmış gibi imtihabata iştirak edecektir. Fakat. Meclisten geçen kanun projesi henüz âyanda kabul edil — Ne şeyleri düşün bizlerden Jİ artacaktır. “madem ki er- | silkmektedirler, | Salon Kadını iyi, meb'us intihabına iştirak ettikleri zaman kak kadınların — Memnunum, erkekleri içkiden menetmiye çalışacak olanlara rey vereceğim, sadece bunun İçin. miş değildir. Karilerimiz yan sütunlarımızda gazeteci arkadaşımızın bu anket esnasında aldığı resimleri göre- | ilk ceklerdir. I Avukat Kadın ne İyi, | — Sokak leri muhak- nüfuzu | yelim?. Değil mi? Titanik — “ Radyoda halka teessür verecek, ve bilhassa milli yara- ları kanatacak mevzuları neşret- mek caiz değildir., Bu hükmü veren Londra Baş- piskoposudur. Londra başpisko- posunu bu kararı vermiye sev- keden hâdise şudur: | Londra radyosu geçen hafta 1912 senesinde batan “ Titanik, vapuru faciasın bütün tafsilâtı ile dinleyicilerine dinletmiye ka- rar vermiş ve bu kararım ilân etmiş. Fakat Londra başpiskoposu bu ilânı görünce radyo müdüri- yetine müracaat ederek: | Faciasını “Rady oda Sö yletmediler yo büyük bir er va- purunun battığım halka bhatırlat- mayı doğru bulmadığını söylemiş ve bu temsilden vaz geçmesini rica etmiştir. Başpiskoposu . bu. düşlünceye sevkeden mülâbaza ur: — “ Hâdisede 1500 kişi bo- gulmuştur. Bu 1500 kişinin belki | on beş bin dostu, akrabasi var- dır. Hâdisenin — tafsilâtını şimdi bir roman halinde dinledikleri zaman (müteessir . olacaklardır. Yaralarının tekrar açıldığım işi- teceklerdir. Bu, doğru değildir. Radyo Müdüriyeti Papaz Ef.- nin düşüncesini doğru bularak temsilden vazgeçmiştir. söpürücü- bile intibaba iştirak ederlerken biz niye etmi- İ Mir 4 Geçen Bilmece - Halledenler ( Dünkü nüshamızdan devam ) Birer Adet Albiim Kazananlar Ankara Devlet demiryolları mu hasebesinde Dildar, Kadıköy 10cn ilkmektep talebesinden 367 Hatice, Tokat İbnikemal Mektebi birinci sınıftan 8 Sabahattin, Kandilli Kız lisesi talebesinden 474 Hil» met, Ankara Erkek lisesi birinci sınıfan 747 Hakkı, İstanbul Kaş orta mektebi talebesinden Zi beyde Rıza, Ankara Gazi ilk mektebi talebesinden Bahu Bike, Ortaköy oSahrayiceditte Selma Ahmet Hanım ve Beyler, Birer Adet Kitap Kazananlar Bakırköy Kartaltepe caddesi No. 30 Pervin, Cebelibereket Osmaniye 7 kânunusani mektebi beşinci sınıfından 219 Meşküre, Fatih Macarka:deşler caddesinde No. 21 de Ferihan, İstanbul 10uncu ilk mektep ikinci sınıf“ tan 337 Emin Akif, Beyoğlu Pangaltı Cedidiye sokak No. 190 Garbis Gülmezyan, Gelembevi orta mektep son sınıfından A. Şemsi, Ankara Öncebeci 156 No. da Meb'use, Bursa Gazipaşa caddesinde No. 104te H. Basri, Salihli Muhtar Hamdi Bey kızı Saliha, Üsküdar 2iinci ilkmek- tep dördüncü sınıftan 158 Hüse- yin, Artuva çiftlik tabrirat kâtibi oğlu Turgut, Beyoğlu 22indi mektep beşinci Osmftan 103 Necmeddin, oÇorlu ( Şücaattin mektebi üçüncü sıniftan 223 Ferh.t, Boğaziçi Sarıyerde Çağ: lıyanda No. 4te Suha Fatma, Aydın 7 eylül mektebi beşinci sınıftan 146 Cemil, Edirne Kars ağaç ilk mektep talebesinden 69 Nezihe Mustafa, Hayriye Hisesi altıncı sınıfından 304 Fatmr, Kandilli kız lisesi talebesindet 303 Muazzez, Kadıköy Gazipaçı mektebi beşinci sınıftan $ (Devamı 10 uncu sayfada) Tramvayda Memur — Kocam içkiyi unu- tacak derecede politi- kaya meraklıdır, fakat bunun bize ne tesiri ola- cak bilmiyorum. Baba Oğul Ayni Sınıfta İngiltere kollejlerinden biriz» de bir baba ile oğlunun ayni w nıfta bulunduğu gril ba bir mektep hocasıdır. fünun diploması bini e hükümet onu bir kolleji bi miye mecbur bırakmıştır. üzerine baba oğlunun kn yazılmış ve ikisi ayni snfta yanyana ders almıya başlamışlardır

Bu sayıdan diğer sayfalar: