8 Temmuz 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 10

8 Temmuz 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

No, 72 - |Alışkanlık: Nakil: A.R. Yeni_ : Bir Melce.. “Nihadın Tehditlerinden Kurtulmak İçin, Na- direnin Teyzesinin Yanına Gidecektim ..,, Ne müşkül vaziyetteyim. Şimdi benim yerimde sen olsan, ne ya- parsın?, Diye sordum... Nadire, evvelâ dalgın ve düşünceli bir hal aldı. Parmaklarını — avuçlarının - içine sokarak birer birer çıtlattı: — Ben olsam, ne mi yaparım?, Dedikten sonra- bir müddet daha gözlerini odanın bir köşe- sinden ayıramadı. Ve sonrat — Buldum. Diya bağırdı. Ve daha sonra aklına geleni anlatmıya başladı: — Seni, Kandillideki teyzemin evine götüreyim. “— Nasıil olur Nadire?.. — Bayağı olur.. Teyzem oka- | dar iyi bir kadındır ki, görsen bayılırsın. Gayet saf. Son derece temiz kalpli. Ne desen inanır... Yalnız, boş bulunup ta benim ha- yatımdan bahsetme. O beni, şimdi bir mektepte haca biliyor.' — Pekâlâ.. İstediğin şekilde idareilisan ederim., O, kolay, Asıl çekindiğim cihet.. Ben oraya ne sıfatla gideceğim. Orada ne ka- dar zaman kalabileceğim. — Ne sifatla m gideceksin?. | Bak, dinlâ. Şimdi sen de benim arkadaşlarımdan bir mektep ho- casısın. Anan, baban yok, mek- tepte leyli kalıyorsun. Fakat ne zamandanberi hastasın. Hekimi- miz, tebdilihava Jâzım; diyor. Fakat buna da halin vaktin mü- sait değil... Ben, seni pek fazla sevdiğim için hayatınla alâkadar oluyorum, Seni bir müddet tebdili hava için teyzemin evine götürüp yerleştiriyorum. —- E, sonra?, — Sonrası, bu.. Göreceksin ki, teyzem bu masala derhal kanar. Hattâ — karşına oturur. hüngür hüngür ağlar. Okadar saf yürekli — bir kadındır.. Bu meseleler tama- men örtbas oluncıya kadar orada kalabilirsin. — Pekâlâ amma teyzenin kimi gepümevserenurnenere ae sen bena vessenenna eee sar eee rAm İSTANBUL Carzetemizde — çıkan yan ve resimlerin bütün hakları mahfuz ve gazetemize aittir. ABONE FiATLARI ' Abone bedeli peşindir. Adres değiştirmek 25 kurüştur. Barekam, a. Gelen evrak geri verilmez, [a ilânlardan mes'uliyet alınmaz. için mektuplara 10 kuruşluk pul ilâvesi lüzımadır. ——— kimsesi yok mu?. — On iki yaşında bir toru- nundan başka hiç kimsesi yok. Balıkpazarında kocasından kalma iki dükkânı vardır. Onların İra- dile geçinir, — Çok teşekkür ederim Na- dire.. fakat; tabüdirki bu müddet zarfında ben çıkıp dolaşamıyas cağım. Bir şey kazanamıyacağım, Şu halde teyzene bâr - olacağım. Bilirsin ki, ben bunu yapamam. — Çocukluk etme Melek.. tey- zem, eski terbiye görmüş bir ka- dındır. Evinde beş sene bile otur- san senin on paranı kabul et- mez... Sen de orada senelerce kalacak değilsin ya. — Doğru.. doğru amma.. — Yine beni kırdırma Melek.. Bunun amması, mamması yok... Bu iş, böyle olacak... İstersen sonra elin genişlediği vakit bir hediye alır, torununa verirsin. O, ona daha ziyade memnun olur. — Pekâlâ. Karar... Haydi kalk gidelim. — Şimdi mi?... — Hiç vakit — geçirmeyelim. Çünkü fena halde korkuyorum... Şayet burayı da hasarlar da beni | burada bulurlarsa, senin başını da belâya sokmuş olurum. — Doğru amma.. Sen bura- dan sallana sallana çıkamazsın ki.. — Niçin?.. A — Nihat mıdır, ne boyu bosu devrilesidir; o herif hiç şüphesiz bizim —kapıyı tarassut — altına almıştır. — O da doğru. — Hem de, hiç şüphesiz. — Şu halde ne yapacağız?. — Hele bir düşüneyim. Onun da bir kolayını bulacağız. » Nadirenin düşüncesi pek uzun sürmedi. Samimi dostlarından bi- rine bir mektup yazdı. Hizmetçi Zehra ile gönderdi... Zehra iki saat sonra, koltuğunun altında bir paketle avdet etti, Nadire, hem bu paketi açıyor, hem de gülme- den katılıyordu. Ben, ayakta du- ruyor, Nadireyi bukadar güldüren paketin içinden çıkacak şeyleri merak ediyordum. Paketten çıka çıka, tam takı- mile şık bir erkek elbisesi çıkmıştı. — İlâhi gözün kör olmasın, | Nadire.. Sen, vallahbi şeytanın art bacağısın. Demiş, ve hayretten donakal- kalmıştım... — Nadire, — pantalonu bacaklarıma ölçüyor: — Biraz uzun gelecek amma,.. Zararı yok, biraz yukarı çekive- | rirsin... Aman bu oyun enfes bir gey olacak... Ah, şu herifin önün- | den geçerken, şöylece bir (naniiik) de yapabilsek. Diyor.. Katıla katıla gülmekte devam ediyordu. * Ortalık karardıktan sonra Na- dire beni karşısına almış.. Erkek giydirmiye alışkın bir kadın ma- haretile tepeden tırnağıma kadar giydirmiş. Biraz bozulan fesin ka- hıbın da elile düzelterek başıma koyduktan sonra sol kaşımın üs- | küne doğru eymişti... ÇArkon ver ) 'SON POSTA — misiniz? Lütfen biraz gülümser Dünya İktısat Haberleri İrakta Yeni Petrol 'Kuyuları Bağdattan yazılıyor : muhtelif —mıntakalarında petrol araştırma — işleri muvaffakiyetle devam etmektedir. Dicle nehrinin | artan Crekğilir ; yözüenekinlir. sağ kıyısında petrol araştırma Irakın | hakkını alan “ Britiş Oyl Dev« | lopmen ,, kumpanyası Kafara mıntakasında çok zengin kaynak- lar meydana çıkarmıştır. Alman sermayesinin de kısmen iştirak ettiği bu şirket yeniden Almanyaya külliyetli miktar da aletler ve malzeme ısmarlamıştır. * Moskovadan yazılıyor: Haber alındığına — göre Sovyet kükümeti hariçteki — ticaret mümessillerine ye- Sovyetlerin yeni ticaret siyasetleri | niden mühim bazı talimat vermiş- tir. Romanya ile Sovyet Rusya arasında siyasi ihtilâfların halle- dilerek dostluk münasebetleri baş- ladığı göz önünde tutularak bu memleketle mümessilliklerin iktı- sadi — bağlantılara — girmemeleri hakkındaki emir geri alınmıştır. Diğer taraftan Sovyet Rusya yeni siparişler vermek Üzere bazı grup- larla müzakereye girişmiştir. Bu siparışların — bilhassa — Almanya, Fransa, Ingiltere, Italya ve şimali Amerikaya yapılacağı tahmin edil- mektedir. Âlâkadarlar bu sipariş- lerin kısmen peşin para ile ku- mende kısa vadeli bonolarla öde- neceğini söyliyorlar. * ziraat — nezaretinin Romanyada alâkadar — dairesi * | tarafından bu se- ikin vaziyeti| neki ekin vaziyeti hakkında dikkate değer bir rapor neşredilmiştir. Bu rapora göre buğday mahsulü bu sene çok az verimli — olmuştur. Bir hektar ekinden ancak -beş altı yüz kilo buğday almak kabil — olmuştur. Şu suretle Romanyanın bu seneki buğday mahsulü cem'an 140 ilâ 150 bin vagon — olarak tahmin edilebilir. Bu miktar, memleketin yerli ihtiyacını - bile karşılayama- yacak kadar azdır. Onun için bu sene Romanya, — buğday - ihraç edemiyecek ve kendi ihtiyacı için bu seneki rekolte — ile geçen senelerden — kalan stokları — kul- lanacaktır. Arpa ve çavdar hem az hem de Romanya mahsulü de cins itibarile | bozuktur. Bu iki nevi hububattan | edilecektir. | bulunabilmek | bir. rekolte elde Mısir- mahsulünün hakkında bir tahminde için henüz vakit erkendir. Mahsul daha henüz toplanma devrindedir. çok noksan miktarı K Almanyadâ—ğer——âozuk Fon Papen İzah;t İsti;orw Amma Alabileceğe (Baştarafı 1 inci sayfada ) disesinde ölenler arasında bulun- | maktadır. Söylendiğine göre M. Fon Papen, mesai arkadaşlarından | bazılarının. ölümüne sebep olan | icraat hakkında M. Hitlerden iza- hat istemiş ve kendilerine karşı tevcih olunan hiyaneti vataniye cürmünü isbat eden vesikaların gösterilmesinde ısrar - eyle » Idam Edilenler Nekadar Londra, 7 (A. A. ) — Deyli îılgrıhu Berlin muhabiri bildi- riyor: Relisicümhurun — müzaheretine mazhar olan M. Fon Papen, Röhm tarafından idare edilen suikastçı- ların idamları esnasında öldürülen kâtibi Fon Bose ile maiyetinin tevkifi hakkında tahkikat yapıl- masını İstemiştir. Eğer Relsicümhur — Mareşal Hindenburg, Fon Papen'in bu talebini kabul ederse, Hitler hü- kümetinin vaziyeti ciddt olabilir. İdam edilenlerin listesi gittikçe Resmen (46) idam bildiriliyor. Fa- kat resmi sıfatı olmıyan kimseler, Münih'te (122), Berlin'de (73), Breslav'da (54) , Dresden'de (5) , Stüttgart'ta (1) idam yapıldığını söylemektedirler. Bu Jlisteler içinde — ezcümle Röhm'ün, Bavyera sabık başvekili Fon Kahr'ın, sabık Rayştag aza- | sından sekiz kişinin ve bir jene- ralın isimleri vardır. Gayri resmi bir listenin daha hazırlanması da muhtemeldir. “Kurşuni ordu, nün - yeni erkâni harbiye reisi M. Lutze, isyanın liderlere inhisar ettiğini billdirmiştir. Serbest Bırakılanlar Berlin, 7 (A.A.) — Son hâdi- selerde tevkif edilen rüesadan Fon Tschirsoliky, Fon Savigny, Fon Stotzingen ve Fon Killinger yapılan tahkikat neticesinde hain- lerle şüpheli bir temasta bulun- mamış oldukları anlaşıldığından Benzemiyor el tevtl serbest bırakılmışlardır. Hücum Kıtaları Baki Berlin, 7 (A. A.) — Mill sosyalist — hücum orduları yesi erkâmı harbiye reisi M. Lutze, bhücum ordularının - suikastçilerle hiç alâkaları olmadığını, M. Hit lerin bu orduya olan emniyetinin baki bulunduğunu söylemiştir. * Flensburg, 7 (A. A.) — Milli sosyalist kongresinde nazırlardan M. Rudolf Hes M. Hitlerin mü- messili — sıfatile son hâdiseler hakkında izahat vermiş, âsilerin öldürülmesi suretile kan dökük mesinin önüne geçilmiş olduğunu, hücum — ordularına — mukavemet edenlere karşı şiddetli tedbirler alınacağını söylemiştir. * Berlin, 7 (A. A.) — M. Lut- ze'nin milli sosyalist hücum kıtar ati erkânıharbiye reisliğine tayinl münasebetile propaganda nazırı M. Göbbels mumaileyhe şu tel- grafı göndermiştir. “Asıl vazifen muarızlarımızın husumetlerini — milli sosyalistliğe ve hücum kıtaatımıza tevcih et- memelerine dikkat etmek ola- caktır. Hücum kıtaatımız namus- kâr ve lekesiz kalmışlardır, senin emrin altında Hitlerin kendilerine vereceği vazifeyi — cesaretle ve fedakârane ifa edeceklerdir.., Ceneral Blomberg Münihte Berlin, 7 (A.ÂA.) — Alman or- dusu kumandanı Jeneral Fon | Blomberg, Münih ve havalisinde teftiş seyahatine çıkmıştır. Bir Komünist Kendini Astı Berlin, 7 (A.A.) — Eski ko- münist liderlerinden Honstin, ha- pisanede kendisini asmıştır. İsviçrede Yasak Edilen Alman Gazeteleri Bern, 7 (A.A.) — İsviçre ge- zetelerinin Almanyaya girmesine müşkülât çıkarıldığı için İsviçre hükümeti en mühim üÜç Alman !ıulcıiniı İaviçreye — girmesini $ gün için yasak etmiştir. İstanbul 4 üncü İcra Memurluğundan: Emniyet Sandığına ipotekli olup yeminli üç ehlivukuf tarafhn- dan temamına 3960 lira kıymet takdir edilen Erenköy Kozyatağı eski 77, 79, 78 yeni 34-34 No. lı arttırmaya vazedilmiş olduğundan maabağ köşkün tamamı açık 13-8-934 tarihine müsa- dif Pazartesi günü sant 14 ten 16 ya kadar dairede birinel arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kiymeti muham- minenin * 75 ini bulduğu takdirde müşterisi Üzerinde bırakılacak- tır, Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle tecdit edilerek 28-8-934 tarihine müsa- dif Salı günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde ya- pılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymetl muham- minenin *0 75 ini bulmadığı takdirde satış 2280 No, li kanun ah- kâmına tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak etmek istiyenlerin kıymeti muhamminenin * 7,5 nisbetinde pey akçesi veya Milli bir Bankanın teminat mektubunu hâmil bulunmaları lâzımdır. Hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile birlikte ilân tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında daire- mize bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç k'ılıı—lu mü- terakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Belediye rusumu medyuna aittir. Daha fazla malümat almak istiyenler 16-7-934 ta- rihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundu- rulacak arrttırma şartnamesi ile eaatla merkür olunur. 934-1999 No, li dosyaya müra- dosyada mevcut vesaiki — görebilecekleri — ilân (3733) iıtangı; Orman Başmüdürlüğünden : Hilâfı talimat getirilmesinden dolayı Haliç orman memurları tarafından müsadere olunarak mahfuz bulunan “984,, kilo iç maklep 18/7/934 Çarşamba günü saat üçte ihale edilmek Üzere müzaye- deye çıkarılmıştır. İzahat almak istiyen taliplerin Haliç Orman İdaresine ve ihale günü saat iki buçukta Orman Müdüriyet Kale- mine müracaat eylemeleri. (3460)

Bu sayıdan diğer sayfalar: