8 Temmuz 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9

8 Temmuz 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Lı.“—ııA. İTTİHAT - TERAKKİ ” — Her hakkı mahfuzdur — Dördüncü Kısım No. 145 » Ziya Şakir Nasıl Doğdu ?.. Nastl Yaşadı?.. 8-7- 984 — Nasıl Öldü?. Beşe Zadenin Evinde Mühim Bir İhtilâl Kararı Veriliyordu.. O gece, İstanbulun muhtelif meclis ve mahfellerinde bugünkü meclisi meşverete ait dedikodular devam ederken Vefa meydanında, Beşe zade Emin Beyin evinde de esrarengiz bir faaliyet cereyan eyliyordu. Talât, Enver, Kara Kemal, doktor Nazım, Şükrü (i) beyler perdeleri sımsıkı kapalı bir odada başbaşa vermişler.. Bazan telâşlı ve bazan sakin ve dalgın bir halde konuşuyorlar.. Önlerindeki — kâğıtlara — muhteli notlar ve isimler kaydediyorlardı. Hava bozuk ve hafifçe yağmurlu olduğu için sokaklar tenha idi. Arasıra, duvar - diplerini takip eden gölgeler peyda oluyor; bu gölgeler, Beşe zadenin kapısı önüne gelince, muayyen bir pa- rola mucibince kapıya parmak uçlarile vuruyor.. Ve sonra, ihti- Cdu açılan kapının arasından bir yal gibi içeri sözülüyordu. İçe- riye girenler, çok kalmıyorlar; Talât ve Enver beyden kısa ve kat'i bir talimat aldıktan sonra, geldikleri gibi sessizçe — avdet ediyorlardı. Vakit gece yarısına yaklaş- mişti. Beyazıt tarafından gelen ufak tefek bir gölge, yine Beşe zadenin kapısından içeri kaymıştı. Talât beyle arkadaşları bu zatı görür görmez: — Hah.. İşte, Hayri Bey de geldi. a mırıldanmışlardı. O sıra- da küçük bir masanın başında acele acele yazı yazan Şükrü bey, Hayri bey |2)i yanına çağırmış; önündeki yazılı kâğıtları okumak için Hayri beye uzatmıştı. Bu yazılar, ihtilâl beyannamesi idi. Hayri bey bu yazıları okurken Şükrü bey yazmakta devam edi- yor; arasıra durarak önündeki ekmekten bir lokma kopariyor, bir zeytin tanesile ağzına atarak dalgın dalgin — çiyniyor; başını yine masanın Üzerine eğerek ka- lemini heyecanla kâğıtlar üzerinde sürükliyordu... Talât Bey, elleri Ppantalonunun — cebinde — olduğu her zamanki sükün ve ka- yıtsızlığı ile Hayri beyin yanına gelmiş, ayakta duruyor: — Hayril. Bunları alıp mat- baana götüreceksin. Bizzat kendin tertip ve tabedeceksin. Yetmiş bin tane basarsan, kâfi,.. Sonra, bunları tevzi için adam bulacak- sın. Bizden haber gelir gelmez, İstanbulun dört köşesine dağıta- caksın. Diyordu. Hayri Bey, beyanname bitin- ceye kadar beklemiş.. Sonra, bunları koynuna sokarak geldiği gibi sessizçe avdet Üiye Şafak sökerken, artık buradaki gizli içtimanda hitam verilmişti. * İttihat ve Terakki tarihinin en mühim bir dönüm noktası olan 328 senesi kânunusanisinin 10ncu perşembe günü, kasvetli bir sükün ile başlamıştı. Hafifçe yağmur; aylardanberi memleketi kaplıyan şeametten mütcessir olan kalpler« deki hüznü artıriyordu. Halk, bir- Ç saat sonra kopacak fırtına- dan gafil ve bihaberdi. Cadde ve —ammze (l) Sonraları maarif nazıri olan (maslup ) Şükrü Bey - (2) ( Matbani Hayriye) sahibi Huyri Bey. AĞ B MA GA K SS dirie Phi daala LA v3 Yurle YA gll Ör gt Ş Aaı G l e Ai k Y Dye 3 ge' nit ŞA G lşla ee YŞ İ ! VAY GA A AD 3d Bük Sesasüğ aseya 1 ü fddy vi LAŞT BAA a zi GG Yi y Sükeye el Şesliği pi d Si Y iİVİ L Ş ÇÜŞ gl Yakayk Köy3 İğe Yü ik ŞAĞT oör a SN Şözmç Slkr y A 4 TP SAT AA g GA SAĞ gll Di ZŞ üŞ A aa SÜ A GA YN ha ira lç Sba SA l : D $AŞ Cer Yönir ö ÜX A YESİN Ş de YK ÇİYALAN AUA ZĞi A A, YA ae SÖİ Har dt ü PE V «de Gdz gA YF ALARI DA ha GİL AY DN YAT IS AĞ YD A 1 Xe GAS S ea J HH İi SA GA zt üğe b vax Göüy dazfa cij L YÜŞ Di GAT HYA ZK SI ! p Öt AAi AŞ RŞA di -. «İZ SA Gağt Gilş Saee 3) SEK, t » YARTALIĞDÜNEZ GENERİR AA LERİT ÇAA ŞAYDA YO RİA Çak' ee geeit kbar! Ş0 İsad AAA SAA AAA AA AĞ Nİ vesir SA İ Kd AŞ p1 eğael SE ALAY Ka DU A ünükle CAİ GüA vanğadı 453 3) Ey GİN Ş ĞŞ SA Bylmü Ser p Ha eXi PŞ ÇALE g Ja eçt Srli srd dd ŞE A JA İ y d ü l ht Adr İrrak ölam UA K YAKT YA HÂDH AA E A KA ŞÜÜ Y LĞ Sasid e AYAY ber Ü ÜŞ Ka Hizle ASAT YA G YA b Öyll lar GÖ 4 ZK GaALI DA DUJ' e FD ÖL Y L l g YÜŞ AĞAKLIN 3 ÖL Yü Siğ GPİK HĞŞ PAS GU ü 1 AŞT AŞ ” daza! dülgi A Hiğls e! aa GÖĞ G ll vüğipe GAP aK gaa Ydi Gi 3Ş7 l Eçiği sölümde #LT DA gör SA ÇA VAA dama g gel AĞ AKMALAŞI ŞS Dzll Süy CA L Y L İŞEL UB A Y gi ge DA a Örde GY Süy SA b İx Tlr ö Y önel ) BAWR ö p Ö AŞTAK a GERİ döağen P YA BİZ HÇ GAŞ GÖY l Ü ASA el BAF PYT AY AF İ Tttihatçıların ihtilâl beyanname- sinin sureti sokaklarda hergünkü hayat ve faaliyetten fazla bir hareket gö- rülmiyordu. Yalnız sabah gazete- leri, siyaset meraklılarının ellerin- de asabiyetle dolaşıyor; dünkü meclisi meşveretin dedikodauları, gittikçe genişleyen dalgalar har dle 3A Si ŞA L e Ks GfT A)A Hü le) Erzey Ayelr AYA YÜK dt linde Istanbulun dört köşesine yayılıyordu. Öğleye doğru Nuruosmaniye, Cağaloğlu, Babıâli caddesi, Sir- keci civarlarında sinsi bir faali- yet başlamıştı. Buralarda biribi- rine rasgelen bazı kimseler, kısa birer kaş göz işaretinden veyahut kulaktan kulağa birer fısıltıdan sonra derhal biribirlerinden uzak- laşıyorlar! Meserret otelinin kı- raathanesine, Sirkecideki kahve ve gazinoların kuytu köşelerine sokuluyorlardı. ( Arkası var ) kuruş 6450 — | Prag 0,798340| Viyana 1206 Madrlt 92113 — | Borlin 3,4086 —| Varşova 635540 | Peşto Cenevre — 244453 — | Bükreş Sofya 652128 — | Belgrat 9, 44 Azaterdam — 1,1736 - | Muakova — 108675 ESHAM va TAHVİLÂT Lira JTâra İç Bank.(Nama) Y, — | Bemonti 13 15 » Hümilep O, 1833 etikramı — 98,50 w (Müces 6)102,— | İatikrazı Dahlif 93400 Osmarlı bank. 2$,— | Düyunu Mu, — 8250 Selân'ı 5,95 | Bağılat tertip 1 09,00 Şirketi Hayciye 15,00 | — , » Hi 1000 ( SIT mım 2680 | Tramvay :,.C-l » * G0 P. 2480 | Rihtim 200 Amade'a 'e 100V. 43,50 | Üsküdür eu — Müz— rk Di V. — *28,60 | Terkos 41,50 İ'. Tramvay — 48,50 | MaarKr.Fo.1886 138,00 14800 , D , 1903 gaö 267$ | , , , İ9ll Uz50 27,— | Elektrik —- TÇT MESKÜKÂT |*| Lira Londra Nev * yörk Paris Mi'âne Brüksel Atiaa M, D3 4,295) 5,8115 20155 4,7060 8,97 79,6128 Ulamlt) (Reşat) 42 | (Vabii) İnce Ktümhuriret) 1635 | VV 46,25 |) Borsa harlet | Meyva Ve Sebze Fiatleri | ” İstanbul — AT 1984 Yerli kayısı Kayısı Amasya Şeftali İzmir Armut Akçe Mustabey Kıymeti Serfiçe Dikenli akçe Adıyaman Kantar topu 1inci 'f(îtıı:* | BEri Zerdali Türbe erik Bura , B* ç | Ağaç çileği Boğazlçi Sebzeler 21 |( Patlıcan (tanesi) 7 5 Dolmalık biber yözli » n İzmir Sivri biber yerli » İzmir Çalhı fasulye yerli Bamya di e İzmlr 4 B“ ©i » İzmir | Kabak yerli | Pancar Ayyn dadin tacaleri gü Silâhlar Konferansı Daha Şimdide;ı Devletler Arasında Türlü Rekabet Doğuruyor Nevyork, 7 (ALA) — Nevyork Taymis gazetesi, Londrada — deniz silâhları hakkında ilk görüşmelerden bahsederken, bu hususta gerek Av- rupa dev.etlerile Amerika ve Japonya arasında ve gerek Avrupa devletleri- nin kendi aralarında zorluklar ve rakabetler olduğunu, çünkü Almanya, Fransa ve İtalyada milliyetperverli; Felemenkte Nümayişler Amele İle Polis Arasında Çarpışmalar Oldu Amsterdam, 7 (A. A)y — İrsizlere verilen paranın arzalması yüzünden « Şıkan ::ııqılılhı dün akşam tekrar Ş göstermiş, polis nümayişçilere hücum etmiş, bazan ateş ıçııı’ı."uno- ticede (28) ı”yııılıı-ıç.üçtlıllı ölmüştür. Bir tramvay devrilmiş Üze- rine kızıl bayrak — çekilmiştir. Bir müfreze asker, polise yardım vaziye« tindedir. Bahriye askerleri de limani muhafaza altına almışlardır. Sabaha kargı vaziyet tekrar durmuştur. Kar- gaşalık çıkan mahalleler kontrol - al- tındadır. M Amaterdam, 7 ( A. A. ) — Şehrin eenup kısmında sabahleyin kargaşa- hklar devam etmiştir. Polis nümayiş- ileri teskine muvaffak olamamıştır. î(ıılıılıilıv. tekrar kaldırım. taşlarını sökmüşler ve sokaklarda barikatlar ırıı.lud Aakeri polis, işe müda- ıı le etmiştir. Zırhlı otomobiller içinde hâdise alline — alelâcele sevkedilmiştir. Rıhtım işçileri grevi devam otmek- tedir. Kunği_ı;lîıtle.ım rıktim — İşçilerini tekrar am n vazgeçirimı ııııvıflılte olmuşlardır. K Amerikada Grev San Fransisko, 7 ( A. A.) — İki gün süren grev İsyanından sonra milli muhafızlar, — vaziyete — hâkim olmuşlardır. Bu iki gün esmasında iki kişi ölmüş, 30 kişi kadar yaralan- mıştır. Rıhtim işçileri şimdi umumi bir grev yapmıya çalışmaktadırlar. Japon Dampingi Hindistanda Dehşetli Tesir Yapıyor Bombay, 7 (A.A) — Kalkütada Hint ve Japon sermayesile bir doku- ma fabrikası tesis olunmaktadır. Bu fabrikada — Japonyadan — getirllecek sun'i ipiiği ile mensucat yapıla- ı:ılmıf'.l Diğer - taraftan 'anın Hint plâıuııın (50) İngiliz Tirasındua %“ı kamyonlar getirdiği de bildirilmektedir. (Son Postar Elli İngiliz bizim paramızla 350 lira kadar bir gşey ol- duğuna göre Japonyanın müthiş bir dııııplıııhlhın etine giriştiğini kabul etmek mdır. ) Fransada Siyasi Vaziyet İlk Evvel Karışıktı, Şimdi Duruldu Paris, 7 (A. A.) — Iqılılite karşı büyük nafıa inşaatı yapılınak suretile mücadele edilmesi hakkındaki kanun Âyan Meclisinde de - ittifakla kabul edildikten sonra Parlâmentonun tatili hakkındaki kararname okunmuştur. Parlâmentonun bu seneki devre- sinin başlangıcındaki karışık ve fır- kalar arasındaki ihtiras vaziyetile bugünakü sükün hali arasındaki tezat üzerinde ehemmiyetle dnrulmaktadır. Köylünün Tarla Dertlerinden ( Baştarafı 1 inci sayfada ) Bu enretle ekilen - tarlaların bakımını köylü ihmal eder. Çün- kü tarladan istifade nöbeti disine birkaç senede bir defa gel- diğinden tarlanın gübrelenmesini zararlı otlardan ayıklanmasını da- ima- kendisinden sonra — nöbet alacağa bırakır bu fena âdet ne- tice itibarile tarlanın günden gü- ne kuvvei inbatiyesini kaybetme- sini intaç eder. Ayni zamanda köylü arasında bu daima bir ge- çimsizlik zemini hazırlar. İşte Burçak köyünde oturan Lsmail ve Recep böyle bir tarla neker inkişaf vaziyetinde bulunduğunu — ya- zarak konferansa — çağrılmayan Âle manyanın İstikbalde zorluklara sebep olacağını anlatıyor. Londra, 7 ( AA ) — siyasi maha- fil ve gazeteler, deniz silâhlan kon- feransına ait ilk görüşmelerde çıkan ağır zorlukların bütün — mas'uliyetini hılyıyı yükletiyorlar. Almanyada Komü- nizm Düşmanlığı Gazeteler Yine Neşriyata Başladılar Paris, 7 — ( Havas ) Alman müt- buatı, milli sosyallat fırkasının naşiri olan Völkişer Beobahter gazetesinin Sovyet Rusyada tethiş usulünün cari olduğunu ispat edecek bir tefrika romani neşredeceğini büyük gürültü- lerle ilân etmektedir. Sovyet Rusya aleyhindeki propagandaların bilhassa bugünlerde —Almanyada arttırılmış olması şayanı dikkattir. Amerikada Milif Kalkınma Nevyerk, 7 ( A.A ) — Verilen bir habere göre, Amerika hükümeti milli kalkınma — teşkilâtı yerine sanayie mahsus muhtar bir idare sistemi kur- mak düşüncesindedir. Bu yeni teklifi yapan, milli kalkınma idaresi mümes- Misli, Conson'dur, . M Amerikada İktısadi ye e) )- « Değişiklik Mi ? Vaşington, 7 (A.A.) — M. Ruzveltin milli kalkınma idaresi reisi M. Con- sonu istilaya davet edeceği, bu değiş- menin milli kalkınma idaresindeki siyaset değişmesile alâkad, olduğu, #darenin bundan böyle fiatları cebren kabul ettirmekten vazgeçeceği haber veriliyor. Şilide Amele Hareketi Bucnos Ayres, 7 (A.A.) — Fabri- kalara karşı iktısadi suikast yapmakla — suçlu 200 amele tevkif edilmiş, amele sendikası markezinde de birçok ibtilâl beyannameleri ele geçmiştir. Ilk Tren | Elâzizde ( Baştaralı 1 inci sayfada ) lerle donanmış, Takızafere "kar- »* deş İrana doğru ,, ibaresi yazılı — mıştı. Tren tam saat (16,5) da coş- — kun tezahürat, yaşa sesleri ile istasyona girdi ve takın ortasında durdu. Şehir bandosu bu sırada | cümhuriyet marşını çalıyor, kur- | banlar kesiliyor, birçok hatipler çoşkun nuluklar söylüyordu. î Hulâsa Elâzizi dolaşan demir- yolu, şehrimizin senelerdenberi görmediği —coşkun bir sevinci, 1 saadeti ve heyecanı da getirdi. — Akşam üstü Belediye tara- f iından trencilere, yolda çalışan mühendis ve işçilere mükellef bir ziyafet verildi. 5 Henüz istasyondaki binaların bitirilmemiş olması dolayısile tre- bin daha ne zaman yük ve yolcu alacağı belli değildir. Resmi me- rasim (30) Ağustasta yapılacak- tır. — 4 Ğ menazaasından biribirine diş bile» mektedirler. Nihayet iki köylü ) birkaç gün evvel biribirlerine rastlamışlar ve arada taati edilen ağır sözden sonra iş sopaya ve *_1 bıçağa dayanmış, İsmail, Recebi karnından yaralamıştır. Recep als dığı yaranın tesirile derhal î müştür. Zonguldak jandarması, katili yirmi döt saat içinde adaletin » pençesine teslime muvaffak ob — muştur. — * e ' * ğ

Bu sayıdan diğer sayfalar: