9 Temmuz 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 10

9 Temmuz 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

işim ani AMME aka İSME SEE Kline a alemi iORİ maddesi mucibince muhtelif müesseseler tarafından Maliye devredilmiştir. Esham veya vârislerinin ellerindeki evrakı müsbitelerile birlikte İdarei Markeziye ve şubelerimiz# Vekâleti celilesi hesabına bankamıza Nİ KN Cumhuriyet Merkez “Bankası ; ..... MN Umumi Müdürlüğünden: b per İs zl Zirde miktar ve müfredatı yazılı paralar 2243 numaralı Mevduatı Koruma Kanununun 17 nel 5 LE e ig çarptı. Birdenbire çapkın ve haris bir kadın tavru alarak: — Bir içim su oldun, kâfir... Vallahi sokakta rastgelen kadın- ların içini cayır cayır yakacaksın. Şöyle biraz yan dur, bakayım... Aman Allah.. Ben bile dayana- © muyorum. Diye bağırdı. Nadirenin bu zevzekliklerini dinliyecek halde değildim... Kak bim helecanla çarpıyor; yüzümden gözümden ateş fışkırıyordu. Bu hâlde yakalanacak olursam. Bi- İ tün İstanbul halkına kepaze ola- cak.. ve artık fena şöhretin en | son merhalesini bulacaktım. ! Fakat Nihadın - ve belki de zabıtanın - tarassudundan kurtul- | mak için bundan başka çare | mevcut değildi. Artık yapılacak #on iş, cesaret göstermekten iba- | retti. Nadire de çarçabuk giyinmişti. En lâzımlı şeylerimden mürekkep | paketi bağlarken odama geldi: | — Şimdi bak, Melekl.. Müm- kön olduğu kadar cesur ve ser- best davranacaksın. Zehrayı gön- derdim, baktırdım. Kapıcı İle ka- “ısı yemek yiyorlarmış. Kapı, ara- lıkmış. Aşağıya iner inmez, hemen kapıyı açar, çıkarsın. Hemen şu | ynımızdaki sokağa saparsın. Ben | arkandan yetişirim... Şayet, arka- da bir gürültü patırdı işitirsen hiç | aldırma, yürü. Ben, vaziyeti idare #derfin, Göreyim seni, sakm bir | beceriksizlik etme. | Diye talimat verdi. | Pardesümün yakasını kaldıra- rak sokağa çıktığım vakit, kaldı- rım taşlarının ayağımın altında kayar gibi olduğunu zannediyor, bir türlü yürüyüşümün muvazene- sini muhafaza edemiyordum. Tam köşeyi dönerken, birden- bire kalbime bir hançer saplandı- ğini zannettim. Çünkü köşebaşın- Uski Zabtiye, Çatalçeşme sokağı, 25 ISTANBUL Gazetemizde — çıkan ve resimlerin bütün mahfuz ve geaklmai aittir. yanı Abone bedeli la ya değişlirmek 25 kurü; —. Gelen evrak geri verilmez. ilânlardan mes'uliyet alınmaz. | Cevap için mektuplara 10 kuruşluk pul ilâvesi lâzımdır. Posta kutusu: 741 İstanbul “Telgraf :Sonposta Telefon :20203 “Nadirenin Evinden Erkek Kıyatetile Çık- tım, Kalbim Helecanla Çarpıyordu..,, — m —— Bir adım geri çekilip bak- | da ellerini cebine sokarak başını tıktan sonra ellerini birbirine | apartımanın kapısına doğru uza tan Nihatla burun buruna gelmiş- tim. Bir an durdum, sendeledim. Ve sonra elimdeki paketi, yere düşürüverdim. Gözleri, karanlıkta aç bir kedi gözü gibi parlıyan Nihat; dişleri sıkılmış. Yüzünün bütün hatları gerilmiş. Hırs ve gayzden şuurunu kaybetmiş bir halde, ayaklarının dibine yuvar lanan pakete baktı. Ve sonra be- nim yüzümü görmiye vakit kal madan, ileri doğru bir adım attı, Ona yüzümü göstermemek için derhal yere eğilmiştim. Paketi yerden alır elmaz, pardesümün yakasını biraz daha kaldırarak sür'atle ilerledim, Arkamdan öf- keli ve pervasız bir kadın sesi, dik ve küstah bir erkek sesine karışıyor; şu kısa muhavere bana doğru yaklaşıyordu: Kadın — Ben Melek Hanımın ! çobanı değilim ya.. Nerede kay- bettinse, orada ara. Erkek — Aramıya hacet yok. Onu sizin sakladığınızı biliyorum. Kadın — Iyi ya, işte. Uy- le ise, benden ne soruyorsun?. Erkek — Göreceksiniz. Sizin başınıza öyle bir iş açacağım ki... Kadın— Carrrt, kabakâğıt.. Bak- sana bana.. Ben öyle palavrelara pabuç birakacak kadın mıyım?.. Erkek — Eh, görürsünüz.. Kadın — Senden gelecek belâ, küfe ile gelsin... Senin gibi kaldı- rım kabadayılarının dişleri, benim cebimde geziyor... Sen güzellikle buradan arabanı çeker misin?. Yoksa şu koca burnunun tam ortasına şu çantayı indireyim mi?, — Ben sizin bukadar terbiye- siz olduğunuzu zannetmiyordum. rlenş e) Istanbul #üncü ies memur- luğundanı Yeminli ehlivukuf tarafın- dan tamamına üç bin beşyüz altmış lira kıymet takdir edilen Fenerde Aptisi- bışı mahallesinin Fener caddesinde eski 330 mükerrer yeni 298 numaralı maa bahçe hanenin tamamı açık artırmıya konulmuş olup 4-8-984 tarihinde şart- namesi divanbaneye talik edilerek 28. 8-934 tarihine müsadif Çarşamba günü snat 14 ten 16 ya kadar İstanbul 4 üncü iora dairesinde açık arttırma suretile ? satılacaktır. Arttırmıya iştitak için yüz- de yedi buçuk teminat akçesi alınır i müterakim vergi belediye, vakıf icaresi wlişteriye aittir. Artırma bedeli mu hammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde ihalesi yapılacak aksi halde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit edilerek 6-9.934 tarihine müsas dif Perşembe günü aynı saatte muham- men kıymetinin yüzde yetmiş başini tutmazsa satış geri bırakılır. Kanunun 230, 2004 numaralı icri kanununun 120 ucı maddesine tevfikan ipotek sa- bibi alacaklılar ile diğer alâkadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin dahi gay- ti menkul üzerindeki haklannı ve hu- susile İniz ve masrafla dair olan iddia larını evrakı müsbitelerile 20 gün için- de ivra dairesine bildirmeleri lâzımdır. Aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olnadıkça satış bedelinin paylaşmasın- dun hariç kalırlar işbu maddei kanuni» ye alıkâmına güre hareket etmeleri ve daha fazla malâmat almak istiyenlerin 041-337 dosya numarasile memuriyeti. mize müracaat etmeleri İlân olunur. (985) müracaatla bu meblağı almaları aksi takdirde bu paraların müessesemize tevdii tarihinden iti dört sene sonra Hazineye intikal edeceği ilân indi “3740,, Lira Ku, 17 186 568 59 iri! 161 12 77 15 493 678 23 103 sep 95 14 ins” 79 e 3 88 813 73 51 78 5 7 ede: z Va İsim Şehir Nurettin Hüsnü Bey İstanbul Huriye hanım pi Kemal Bey Si Aleksandre Köse oğlu Yordaki Haralambidis B. Tevfik Hüseyin Bey “ ve ” Mayor Grafştayn » M. Vilkelm Homel ” M. Matild Behning Langevbert o ,, Alber Benezra d Mehmet Nurettin Bey Si Hüseyin Mazlum Hayri Bey ” Hayri Bin İsmail Bey » mi Şükrü Bey ” arl Schrecker ” DE Delyon ” İzidor Modyano » Muhafazai Asariatika " Türk İmece Cemiyeti “ Milli Kongre Heyeti ” Emin Fuat Beye » Jorj D. Avlonas vereseleri ” J. 5. Beraha Et. » Banka memurları Fedrerasyonu ,, E. Yoannu Hanım iz Ali bin Mehmet Efendi > Jan Azema Tahran Bartınlı İnce Alemdar Zade (İstanbul Halil Bey Yerasimos Yerasakis ” Hasan Hayri Nogratlı Zada > Bedros Çaparian yi Pavli Çifçoölou . Lui Hanes » Evangelos Kufakos " Enis Fahri bin Muhiddin ie Katan Abrahan İzmir Kâmile Hanım ii Müfti Z. Mehmet Fehmi Bey İstanbul İzaak Kohen 5 Mme, Katrin Eftimiadi... ” Jan N. Strongilis v Jak Kon » Diojen Akestoriades i Mme. İda E. Tabah ” Antuan Şirza ” Haig Sinasyan N Panayoti Dadiras ö Melle Siranuş der Abrahamian o ,, Baş Mühendis Bischoff Ott O Meçhul Obering Küçük Zabit Gieschmana " Gefreiter K. Zabit Henschen Gefreiter ” K. Zabit Köbbert "” " Mülâzim Meyer Leutnant " Küçük Zabit Rheinlander Kari |, Gönüllü Schmidt Wilk. " Krlegsfreivilliğer Spindler Inü Ed. Berlin Karl | ,, harst Treskouv Alle 106 Wagener Johannes & Wieland Hugo Oberleutnant » Mülâzimi evvel Zippes Joseph ” Ahmet n Bey ” Kasantopulos Aleksandır Binbaşı Mustafa Bey Religicuse de In Prösentation (o Meçhul Rahibe Bağdat Tevdi eden Te Adres mÜügsese Şehzadebaşı kalenderhane Vakıf paralar mahallesi (mektep sokak Müdürlüğü No. 14 Üsküdar Dolap sokak No.32 De "dl Fatih Kıztaşı Pazar sokak P No, 38 Kalafatyeri No. 46 Türkiye 9 Bankası Galata M. Ali Paşa Han No. 54 S5 i Meçhul ” " Nişastasyan Han No. 21/26 “ ö Ostvender Str. No. 8 Hanuber 2 & Yakoel ve Şsı. nezdinde Galata o ,, 5 Ömer Abit Han 2 nci kat No. 16 ,, b Anadolu Han No. 14 z ö Meçhul ” » Tütün Gümrük No. 32 — : Meçhul ” “ Büyük Abut Efendi han No. 8 ,, " Ti Han No. 2 Si » sarayı müz “ ” e meddes ma- > yi hallesi No, 14 Nuruosmaniye caddesi No. 52 “ a Meçhul " ” Müskirat Fabrikası © Banka Kommerçiyale 20/12/0383 Tephane Hristos Rum İtalyana Kilisesi karşısı Triyestede Via Michelangelo m » Buonarroti 18 ” Yeşilköy Rakım Bey Hociç si nezdinde Yüksekkaldırım o Anamopulo > hanında No. | Ekol Normal Süperiyör Fransız Bankası Kantarcılar Arap han No. 14 vi Arnavutköy ” Meçhul m Ekol de Sör Armenien Katolik | ,, Sakızağaç Beyoğlu Pasaj Hacopulo Beyoğlu .. Asmalı Mescit Apartiman No. 19 ,, Beyoğlu Londra Oteli Tepebaşı Beyoğlu Arapyan Han2ncikatNo.5 ,, O, Meçhul ” ” " Bostan sokak No. 21 Balat ia sl Harunoğlu Apartman o, Beyoğlu Ağahamam Dölbeci sokak Memaliki Şarkiye 7/8/933 Beyoğlu Fransız Bankası Galata Sen Pier Han No. 12 “ “ Atlama taşı No: 48 Üsküdar ” " Tozkoparan Mehmet Paşa Han o, şe No. 3 Beyoğlu Meçhul “ . Alyanak Han İstanbul V. b d Martibiyan ef. nezdinde Moçhul ” " : Doyça Oryast Bank Und 18/12/9 e Gerelşaft ” “ . ” ” ” ” ” » “” ” Memaliki Şarkıye 7/8/1033

Bu sayıdan diğer sayfalar: