8 Mayıs 1937 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5

8 Mayıs 1937 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

l ı Konyalılalr Konyada su deposunun mnkğnyıdm y P ©ede değili Dere yağildir. Çayırbağı köyünden ve Te y tepesing ÜNden gelen sular Alâeddin hattan bır Sehne taksim edilir. Ana Kt deî“k çeşmelere alındığı gibi '!ı'ılmxulr n da her tarafa kollar varakı Saği yukarı şehirde 460 'dür. Fakat mahalle ve cadde- se"ge Dd 'e yo 1 €rberliği var Sergen: v. : gğî'ğ' vzlfdc (Hususi) — Nahiye - Tiği v yleri ile birlikte yol seferber- dekt bişız Kasaba ve köyler dahilin - Şüm, Yollar kaldırımlanmakta, da köyleri St kalmamaktadır. Yakın- birlerine bağlıyacak yol- hiye Mü 'Pilmasına başlanacaktır. Na- Mi Önder ve nahiye &in bu sahada çok ça- ti Hali) En, kladırlır. Kll"calıun ğ Ki amda bir posta R—nv::"""“ ihtiyaç var Zih ıci amam (Hususi) — Kazamı - Yalnız “bı Ve posta ve telefon işleri Hııbuh 'T Memurla çevrilmektedir. ç Azamız otonatik telefon mer- ara, Zonguldak, İstanbul yerlerle telefon riuhabe- iz bu ğıalıa yapılmaktadır. Bu- Yardı Müdür Ahmet Sezenin hiç ü "P“’ŞX yoktur. Bu sebeble ge - »"7-1“ telgrafhaneden bir da - Emasına imkân bulunmamak - MSüsile bundan sonra yaz mev- sicak su banyo- halk kütles: Kızil- &n . Olduracak, telgraf posta iş- 1 * hisbette fazlalaşacaktir. O va- tamâmen ba- ü t İnü Talddir. Binaenaleyh şimdilik h'hzn.zmw daha ilâvesine imkân bu: Sa hiç olmazsa - yaz mevsimi © Olmak üzere - bir yardımı tik Bönderi leleton tep ndr, Ya a y bir Celi & at $ ü of Yt H & ol i_mesi telgraf, posta, otoma- 4 iŞlerinin aksaklık göster - Vikayesi için zaruri ve çok lâ- MEML Pazar Ola su sıkıntısı çektiklerinî bildiriyorlar bulunduğu Aldâeddin tepesi zıldığına göre Konya -|lerde çeşmeler muntazam akmamakta- YU şehre kâfi gelecek dere-İdır. Umumi çeşmeler günde bir iki sa- at kadar akmaktadır. Halk suyunu bu zamanlarda temin edebilirse ne âlâ, ak- si takdirde o gün susuz kalmıya mah- kümdur. Geçenlerde kenar — mahallelerdeki çeşmelerin birinin başında yüzlerce desti, kova, teneke vardı. Su dolduran- lardan en kuvvetli birisi ben evvel dol- şocuğum evde ağlar diyerek şunu, bunu ite kaka, bağıra, çağıra çeş- me başına gitmiş, destisini doldurmak- ta olan birisinin destisini çeşmeden çek- miş, desti kırılmış ve bir kavga başla- mıştır. Kavga neticesinde 12 desti ile 9 teneke kırılmış ve ezilmiştir. Halk bilhassa yaz günleri her yıl bu sıkın- tıyı çekmektedir. Bunun sebebi bugün şehre gelmekte olan suyun şehir halkı nın ihtiyacına kâfi gelmemesidir. Ya - kında getirilmiş olacak Dutlu suyu şeh- rin bütün su ihtiyacına kâfi gelecektir. Fakat bu suyun kenar mahallelerdeki çeşmelere isale edilmiyeceği söylen - mekte ,bu şayia da fakir halkı mütees- sir etmektedir. AA L — e HABERLERİ Ayvalıkta Nestren temsil edildi Nestrende Tarık rolünü yapan genç Ayvalıktan gönderilmiştir: Halkevin. de Hâmidin Nestren adlı piyesinden bir perde oynanmış ve piyeste Tarık'ın Endülüs sarayında tek başına söylediği | sözler büyük bir maharetle temsi! e dilmiştir. Piyes çok beğenilmiştir. Aksarayda maliye teşkilâtı Aksaray (Hususi) — Aksarayda sa - yım yoklamalarına başlanmış ve 9 kol - dan tertip edilen sayım heyetleri köy - lere gitmişlerdir. Aksaray vüs'at itiba- rile büyük bir kaza olup varidatı da he- men bir çok vilâyetlerden fazla bulundu- ğu halde maliye kadrosu pek dardır. Ko- ca kazanın varidatı umumiyesinin tahsili 4 tahsildar tarafından yapılmaktadır. Yüzlerce kilometre mesahai sathiyesi o- Jan bu kazanın 8 tahsildardan aşağı ida- resi güçtür. Aksarayın kaydan 160, fakat hakikatte 320 köyü olup komşu Arapsun kazasınım varidatı umumiyesi 16-18 bin lira iken Aksarayın yalmz Eskil köyü - nün hayvanlar vergisi tahakkuku 20 bin liradır. Bu misal de kazarın büyüklüğü- ne bir delil teşkil eder. Maliye Vekâleti buradaki teşkilâtını genişletirse Aksa - rayda mali işlerin sür'atle görülmesi te- min edilmiş olur. Kızıldize Ağrı vilâyetine tâbi köyleri mizden birinin adıdır. Bu köy halkı kâ- milen Türktür. Buraya yerleşmelerinin üzerinden asırlar geçtiği halde üdetle- rinin hiç birinden fedakârhık etmemişlerdir. Neşrettiğimiz resim Kızıldizede bir düğün esnasında raks yapılırken alınımı ştır, Bu resimden de anlaşılacağı veçhile öz Türkler arasında kaçma yoktur. Kadın etkek bir arada oturup eğlenebilmek- tedir. Resimde de kadın ve erkekleri bir arada ve elele oynarlarken görüyoruz, X işaretli gelindir. diye bir talimaln lıyormuş.. Hasan Bey Diyor Ki: » Sinemalara nasil girilir *|ğan yağmurlar Sayfa 5 Trakyada zirai sanayide büyü k inkişaf var Trakyada bir koyun ağılı çiftçileri sevindirdi. Yağmurlar Trakyayı baştanbaşa bere- ket kaynağı haline gelmiştir. Bu se - ne ekilen hem daha çok hem daha çe - şitlidir. Göçmen evlerini son kalan kı- sımları yapısı, ilk bahar ekim faaliyeti alabildiğine gidiyor. Vekâletlerin tam vaktinde yatiştirdiği tohumlar mayıs ayında dahi ekilecek. Kuşyemi eken | Küçük mgmlekat h_ıîî_rİerî I Dursunbey parzarı Dursunbey (Hususi) — Kazamızda hafta- da iki gün kurulan pazar bir güne indiril - miştir. Kararm tatbikına bir mayıstan iti- baren başlanmıştır. Belediye çarşıyı kapatan bir takım dükkânların yıktırılmasına karar vermiştir. Su şehrinde sünnet düğünü Bu şehrinden bildiriliyor: Burada muazzam bir sünnet düğünü yapılmıştır. 58 öksüz ço- cuk hükümet tabibinin nezareti altında sün- net edilmiş, hepsine birer öğünlük yemek da- Bıtılmiştir. Sünnet olan çocuklara Cumhuri- yet okulu talebeleri bir müsamere vermiş - ler, İstiklâl piyesini temsil ederek öksüz kar- deşlerini eğlendi. Muğla ve M Milâs (Hususil) — Bir mayıs bahar bayra- mi münasebetile Milâx orta mektabı talebe- leri Küllüğe, Muğla orta meklei talebeleri de Burdura gitmişlerdir. Milâslılar Küllükte akşama kadar kalarak tekrar otomobillerle dönmüşler, Muğlalılar seyahatlerin! iki gün temdid etmişlerdir. Karamanda arteziyen sondajı menfi netca verdi Karaman (Hususi) — Sulama ve zi- Taat işleri üzerinde tetkikler yapmak üzere kazamıza gelen Cemal Bar- r. Yapılmak- esinden İyi ne- ta olan arteziyen amel: tice alınamamı: n rTındaki ameliyeye verilmişti Makineler ve borular sökülmüş ve su- yun deliği çimento ile kapanmıştır. İkinci kuyu Güztepe köyü civârında açılacaktır. Mutta çekirğe mücadelesi yapılacak Karaman (Hususi) — İçel vilâyeti- nin Mut kazasına bağlı Arablı aşireli - an Eğricealan ve lerinde 15 senedir İtal- yan çeki-zesi mevcud olduğu anlaşı! - mış ve bu mevkilerde mücadele yapıl- madığından çek'rgeler çoğalmıştı. Geçen yıl başlıyan mücadelede mü - kellef usulile ve çarpma suretile çe- kirgeler imha edilmiş ve sürfe bırak - masına meydan verilmemişti. Bu yıl da Mut kazasına bağlı kön mücadelesi yapılmasına ka: ştir. I_ Halkev'eri ı.ıı;s;;î;alı KONYA — Konya Halkevi tarafından bet ay çıkarılan bu değerli mecmuanın 8 nci sa- yışı da intişar etmiştir. Bu sayıda Konyal: yaşıcılar n bavalisi tarihine, hal- Hasan Bey — Bunun için | kiyatına 1 vardır. talimatnameye İlüzum var| ALT. lurı;':ı:ıı ;hın bu em, herkes buralara | Focmu sayısı çıkmıştır. By gâyi- SA LO buralara | Ka rput şairlerine enteresan bir yazı tekmeyle, yumrukla, tokatla , ile Elâziz hülkiyat ve tarihine 'nid makaleler, girileceğini bilmiyor mu ? gençlik şiirleri vardır. Edirne (Hususi) — Son günlerde ya- köylüler şimdi mısır, sisam, bostan eki- mine devam ediyor, Göçmenler tarafından getirilmiş olan ıyi ve çeşitli tohumlar dahi serpilmek- tedir. Bir kaç yerde (Güne bakan ay çiçeği) yağ fabrikaları kuruluyor. Her yerde kurulan temiz ve fenni köyler, mahalleler karşısında eski ve y köylerde kalkınma programları ve tandan çalışmaları devam ediyor. Bu yıl dahi 10,000 ev yapılacağı anla- şıhyor. Bütün Trakyanın sağlık duru- mu iyi, sıtma savaşı devi bu sene genişliyor. Köylü, in hafiflediği mayıs ayı içinde en küçük köye kadar yapılan talimata göre köy- lerin temizliğine hız verilecektir, İmar ve yol faal Asfalt yol bu sene ey ve en çok birinci teşrin içinde İstan balu Lülebur- Baza bağlıyacak ve oradan Edirneye kadar da eksiltmeye çıkarılacaktır. Bütün şehir ve kasabalarda, köyler de imar hareketleri görülüyor. vlet yolları yeni karar ve yük bir halkı Trakya- ya çekecek, he de Trakya halkını ve mallarını kolay ve ucuz olarak taşıma- sma yarayacaktır. Halk bunu mayıs& içinde bekliyor: Devlet Demir ve rı idaresi müdürleri umumi general Közim Diri'kin ya « toplanarak bu işleri. konuşltular, 1 mevsim geldiği için mandıra- temiz ve fenni tarzda ve a çok titizlikle açılmakta ve Sıhhat Vekâleti doktorları tarafından tetkik edilmektedirler, Bu yıl hayvanlara çok iyi bakılmış, iraat Bankası koyun sahiplerine 250 lira kreğ, açmış ve (75) kooperatif arekete geçmiştir. Tabiatın da yardı- |mıina uğrıyan çi ve mandiracıların iyeti lar | Eir Doktorun Günlük | Noilarından Tansiyon Meselesi Doktorların ve halkın dilinde dönüp do- laşan bir tansiyon meselesi var, Tansi- yon demek kanın tazyik kuvvetl demek- tiz. Sağlam insanlarda — yaş ilerledikce tansiyon da tabü bir nisbette yavaş ya- vaş artmağa başlar. Bu umumi bir kaide 1se de mutlak değildir. Buzan yaşlı kim- selere tesadüf ediyoruz ki tansiyonları bilâkis düşüktür.. Vaktinden evvel da « mar sertliğine ve ibtiyarlamağı başlı - yanlarda tansiyon vaktinden evvel yük- sellr. O zaman tehlike başgösterir. Gü- nün birinde damarlarındaki bu gerginlik bir damarm patlamasına sebebiyet ve- rir, Külbde, üimağda ve ciğerlerde bir takım fenalıklar yapar,. Cumartesi © Çok sişara içmeyiniz. Alkollü içkller kul- anmayınız. Çok et yemeyiniz. Bol #cbud vi ve süt ile geçinmeğe çalışı- niz Tansiyonu yüksek olanlar çok u İçme- ok tuzlu yeme irler. e rı kesip saklayınız, yahut bir albüme yapıştırıp kolleksiyon yapınıı. Sıkıntı Famanınırda bu notlar bir doklor gibi imdadınıza yetişebilir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: