4 Mayıs 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 11

4 Mayıs 1937 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

arasında Tal Ğİ yaşlarından $i daha ihtiyı görünüyorlar. 4 10 kadın arasında ?si $ £ kendi yaşla- (rında görü. & nüyorlar. yaş meselesi eğildir. Belki in “Biocel, tabir edi . Ml Ve sıhhatli cevherin Bincei Yeti rol oynar, Ciltleri Anlaş “evherile zengin olan ka. b, 60 yaşlarında olsa bile Ma görünürler, Cildiniz, Mevamubahia yg Kay yarlamış görünürsünüz. ini ve düşünceler Bioceli #e,, ç Pühun için elldinizi, it hayvanlarda gizlenmiş tani Tatı merkezinden İs. “eri, #dllen taze ve saf Bio Gigi çini Bu cevher, cil esti, Vvetlendirmek ve genç. Tabi © hassnsınn maliktir. ana ihtiyatmızı uyandı. lar, ,, *, Sİldiniz. buruşukluk. Baya siyah benler gibi. kendin, Alâmetlerinden kendi devam, ve hakiki Ceketi, bir gençlik temin ede r Biocel cev. eyi, Yatmazlnm evvel tatbik deki, Sabah ta beyaz rengin. Mn kremini kullanınız. hayret bir netice ile kar. dın 72 yaşmdaki ka. > buruşukluktar zail ola. 4», “ihdaki kadınlar ancak kak çe, ç fUvaffakıyet muhak teminatider, .. Mana kalarak. Binlerce, Tokak inden © hemmesi. saşttp Yazanlarm mü €deleri, © Kendiliğinden e «a kiymetli deliller dündar #İvileeler oldu İYİ bir cilde malil mr Birçok krem. Tekiz mean Kullanıyorum Fim niyetle itiraf ede k. bü müddet garfın beyaz ve taz a e sahip oldum.. y » Maddesi, D, Tüccar: YAM Eskişehir na KATI LİKİDASYON Yoğlunda Tokatlıyan karşısında i Tar AVRIDIS Mağüi İğ abadan itibaren ve yeliz 40 tengifin bltün stoklarını Te la elden çıkaracaktır. İdeal Büro Bu kitap büroların iş çıkarma kudretini art- tırmak istiyenler için kısa, fakat ameli bir kitabıdır. O size az masrafla çok iş nasıl çıka- rılabileceğini gösterir. Fena ve yanlış büro usulleri yüzünden geri kalan, hattâ zarar eden veya batan müesseseler sayılamıyacak kadar çoktur. Bu kitap, bu gibileri kurtarmak için yazılmıştır. Fiyatı 50 kuruş.. Yeni Müşteri Bulmak San'atı Dr. Gasson diyor ki: “Tetkikatım neticesinde gördüğüm hakikat şudur ki, her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik etmek suretile bir iki sene gibi kısa bir zaman içinde müşterilerin adedini bir misli arttırabilir. Müşteri arayıp bulmak bir san'attır ki, bunu pek az kimse bilir. Ben bu kitabımda size bu san'ati öğretiyorum.” Fiyatı 50 kuruş. : Talih Sensin TTalihini başka yerlerde arama. Talih bizzat sensin. Elverir ki bunu bilesin ve bundan isti- fade edesin. Talihini başka yerlerde arıyan- lar, hafifler, zavallılar ve mağlüplardır. Bu kitap size talihinizi öğretecektir. Fi, 75 Kr. Kendini Tanır mısın ? Dünyada en mühim şey insanım kendi varlığı dır. Bütün öteki şeyler teferrüattan ibarettir. Kendinizi tanımak istiyor musunuz? Kendi kabiliyetlerinizi, kendi varlığmızı, kendi hu- susiyetlerinizi tanımanın ve bunları iyi yolda kullanmanın sırrını öğrenmek istiyorsanız bu kitabı okuyunuz. Fi. 75 Kr. Müşküllerle Mücadele Dr. Gasson diyor ki: Bu eser dinamitle doldurulmuştur. Bunun gayesi, birçok iş sahiplerini mahveden atalet ve korkaklığı berhava etmektedir. Bu kitap cesaretlerini kaybetmek üzere olanlara kur- tuluş yol ve vasrtalarmı gösterir. Bu kitap müşkülleri yenmek istiyen herkes için yazıl mıştır. Bu kitap boş sözler, “evet efendim, hakkınız var” “başüstüneler” kitabı değildir. Ben bir nazariyeler kitabı değil, umumi çare- ler kitabı yazdım. Fi. 75 Kr. Doktor Gasson' 'un bu sayfada gördüğünüz eserleri- ni idarehanemizden alabilirsiniz. Istanbulda bulun- miyanlar, bedellerini posta pulu olarak idarehane - mize gönderebilirler. ISTANBUL "TAN,, MATBAASINDA 5 İİİ İL Deniz Levazım Satınalma Komisyonu İlânları a g2 A ram M. M, V. Deniz Merkez Satınalma Komisyonu Ra. 1 — 30 Nisan 987 günü kapalı zarfla yapılacağı ilân olunan münakass- sına talip zuhur etmiyen 3000 ton kardif kömürünün 10 Mayıs 937 pazar- tesi günü saat 14 de pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 2 — Talip olanların 66.000 lira muhammen bedele nazaran 4550 liralık ilk teminatları ve Jhale kanununda yazılı vesaikleri ile birlikte komisyona müracaatları, 3 — Eksiltmenin M. M. V. de mlteşekkil komisyonumuzda yapılacağı. 4 — “330” kuruş mukabilinde şartnamesinin komisyonumuzdan aldıri- labileceği, (2500) m lm a istanbul Dördüncü icra memurluğundan : Kanuni ikametgâhı Fatih, Çırçır, Hasan Lâlâ mahallesi, Fenerli sokak, No, 5 olup elyovm ikametgâhı ve meskeni bilinmiyen Münireye, Emniyet Sandığına 20 - 7 - 981 tarih ve 11245 numaralı ikraz senedi mucibince bir sene vide Ve S€nevi 9ö O faiz ve peşinen 6 8 komisyon ve sigurta ücretleriyle muamele Vergisi ve Şb 3 ücreti vekâlet ve sair masi- rif tarafınıza ait olmak üzere istikraz etmiş olduğunuz (1200) liraya kar- İst birinci derecede ipotek göstermiş olduğunuz Sarsgezde Tskenderpesa mahallesinin, Şakir efendi ve Şakir ağa sokağında eski 9, 7, 9, 7, 12, 12, yeni 2, 6/1, 6/2, 6/3 numaralı evin mevzuubuhs senet mucibince borcun vüdesinde ödenmemesinden dolayı alacaklı tarafından rehnin paraya çev- rilmesi yelile, 30 - © - 934 tarihli takip talebi üzerine paraya çevrilmesi talebini müteakip senet mucibince kanuni ikametgâhmıza gönderilen öde- İ me emrine mübaşir tarafından verilen meşruhattan mezkür adreste bulun” madığınız anlaşılarak ilânen tebligat ifasma karar verilmiştir. Borç mik- tarı 25 - 4 - 034 tarihine kadar (1473) lira (98) kuruştur. Tin tarihinden itibaren 45 gün zarfında dairemize müracaatla 934 mükerrer dosyaya bir itiraz dermeyan edilmediği ve borç ödenmediği tak- dirde mezkür gayrimenkulünüzün memuriyetimizce satılacağı hakkındaki | İ işbu ödeme erari ve senet sureti minderecatı tebliğ makamma kaim olmak | üzere ilân olunur. (2506) NN ANS NE gp A u il A) a N Re Istanbul Komutanlığından : Istanbul Komutanlığı inşaat şubesinde 1 Haziran 937 tarihinden itiba- | ren çalışmak Üzere 190 - 200 lira ücretle bir mimar veya mühendis alına- caktır, Taliplerden evsafı lâzimeyi halz bir tanesi seçilecektir. Bu İşe talip olanlar 15 - 5 - 937 tarihine kadar ellerindeki evrakı müsbite ile komutan- hik 9 uncu şubesine müracaatları. (2497) Bilecik deposuna bir sene zarfında vurud edecek tehminen 10000 ton maden kömürünün vağonlardan yere boşatılması ve yerden makine ve vagonlara yükletilmesi işi 25.5.9837 tarihine mtsadif salı günü saat 15 de H. Paşa gar binası dahilinde 1 ci işletme komisyonu tarafından eksit . meşi yapılacaktır. Beher Ton kömürün tahliyesi için 7 K. ve tahmil için de 11 K. muham. men bedel konmuştur. İsteklilerin 135 lira muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesika. lazı resmi gazetenin 7-5-96 tarih ve 3297 No, lu nüshasında intişar et- miş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerin ayni gün saat M4 e kadar komisyon reisliğine verilmesi lâzımdır. Bu işe ald şartnameler Kakişehir depo şef! ile Haydarpaşada 1 ci İşlet. me komisyonu tarafından parasız olarak verilir. O (2442) © . .. .. e İstanbul iskân müdürlüğünden : Bolu vilâyetinin merkez kazasında Dimbilt, Kirazdağı, Kolcuk yaylası, Kalıneg Konur oğlu Taşlı yayin ve Akar Ağzı Kabuk Par: Deresi orman- larından 8417 — 119 metre mikâp çam ve 5451 — 834 metre mikâp küknar ki cem'an 14068 — 055 gayri mamul metre mikâp devrik eşcardan yüzde otuz zaylatla şartnamelerde miktar ve hacımları yazılı muhtelif çaplarda 9881 metre mikâp kerestenin imal ve ormanlara en yakm istasyonlara sevki İşi pazarlıkla yaptırılacaktır. 2 — Pazarlık 11 - 5 - 937 tarihine müsadif salı günü saat 15de Bolu Sıhhat Müdürlüğünde yapılacaktır. 3 — Beher metre mikâp mamul kerestenin istasyonda vagon teslimi muhammen bedeli 26 liradır. 4 — Şartname projesini görmek istiyenler 15 gün içinde her gün Anka. rada Iskân Umum Müdürlüğüne, Bolu, Izmit, Zonguldak Sıhhat Müdür- lüklerine ve Istanbul Iskân Müdürlüğüne müracaat edebilirler, 5 — Mân müddeti 27 . 4. 937 tarihinden itibaren ii . 5. 937 tarihine kadar olmak Üzere 15 gündür, (2483) istanbul Harici Askeri Kıtaa'ı İlânları KACAR EE ER Er. Kayseri Garnizonundaki kıt'atm jekmeklik ihtiyacı olan 145.000 kilo | un kapalı zarfla eksiltmeye konul. muştur. Unun tahmin bedeli 18850 | liradır, Şartnamesi Kor satınalma komisyonunda her gün görülebilir. Eksiltmesi 14 Mayıs 997 cuma günü ! saat 18 da Kor satınalma komisyonun da yapılacaktır. 1) kteminatı 1413 li- ra 70 kuruştur. İsteklilerin belli gün ve saatte teminat mektupları ve mak- buzlariyle komisyona müracaatları. (687) (2508) HİÇ BİR İDDİA Asimda kiymetsiz olana tazla bir şey ilâve etmez KREM PERTEV İfrat ve mübalâganın ifa. desi değildir. Terkibi bir fen harikası gibi velveleli bir tarzda ortaya atılan güzel- lik müstahzarlarını da ken. disine karşı hiç bir zaman rakip olarak tanımamışlır. istanbul Gayri Mübadiller Komisyonundan: Emlâk No: iZMiR D. No: Semti ve mahallesi Sokağı BT Darağaç Tramvay cad, 4 909 O Birinci Karantina Mimar Kasım 1313/1 SATIŞI Hisseye göre muhammen K. Cinsi ve hissesi 6721,42 metre? 44383 TE arsanm tamamı Evin 1/2 his, 33 , Yukarıda evsafı yazılı gayri menkuller kapalı zarf usuliyle satışa çıkarılmıştır. Thaleleri 18 - 5 - 937 per- şembe günü saat 15 de İzmir Mili Emlâk dairesinde yapılacaktır. Satış münhasıran geyri mübadil bonosiy- ledir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: