4 Mayıs 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 8

4 Mayıs 1937 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8 ALİHLID Giresunun güzel bir Bilecikte Tutulan Kaçakçılar Bilecik, (TAN) — İzmitin Gölcük kâzasma bağlı Ferhadiye köyünden Ahmet oğlu Kemal ile Nüzhetiye köyünden Hamza oğlu Rüstem, iki beygire yüklü 185 kilo kaçak tütün. le Bileciğin Kızıldamlar köyü civa- Tina gelmişlerdir. İnhisarlar idare. sinin haber vermesi Üzerine jandar- malar bunları geceleyin yakalayıp İhtisas mahkemesine vermişler, tü- tünleri ve beygirleri de inhisarlar i daresine teslim etmişlerdir. Siirtte 1,5 . Milyon Kavak ET Dikildi Siirt, (TAN Muhabirinder) — Si. iri valisi Mithat Cemal, şehrin ima. r! için büyük bir hızla çalışıyor. Ke- sari onarıma şimdiye hadar bİr buçuk milyon kavak dikilmiştir. Bü. yük bir meyva bahçesi hazırlanmış. tır. Burası, Siirt için bir mesire ye- ri olmuştur. Belediye, halkın #ihbatını koru. mak gayesile kasaplar ve sebzeciler için güzel bir hâl inşa ettirmektedir. İnşaatı, birkaç aya kadar bitirile, cektir. Belediye ve idareli bususiye namma dikilen bir buçuk milyon ka. vak, iktisadi bakımdan bir haylı ge ir temin edecektir. Burada yapılan binaların azâmi 20 sene ömrü oldu- ğu için dikilen kavaklar yetiştiği za. man fenni tarz üzerine inşaat yapıl. ması mümkün olacaktır. Zilede Yağmursuzluk Kalmadı Zile, (TAN) — Yağan yağmurlar sayesinde her taraf zilmrüt gibi yem- yeşil olmuş, çiftçinin yüzü gülmüş - tür. nnemi kırmamak için, dok- tor olmağa razi olmuş gö. rünür, fakat içeriki odaya girerek teessürümden saatlerce ağlardım. Doktor olmamağa katiyen karar vermiştim. Fakat sonradan, MUl. kiyeye giremeyince, ister İstemez eskeri tıbbiyeye yazıldım . — En büyük acıyı, tahmin eder- #iniz ki, anamm ölümle tattım. 13 yaşında idim, Ölümünü, mek- tep bahçesinde dolaştığım bir sira. da haber verdiler. Eve nasıl koş. tuğumu, anamın soğumuş cesedi. me nasıl sarıldığımı, onu nasıl göz Yaşlarımla ıslattığımı acı aci ha- tırlarım, Mektepten çıktığım zaman, çok fakirdim. Birgün nasılsa, babama; — Ah, ufak bir sermayem olsa da, bir kabine açsam... Demiş bu- Jundum. Babam müteessir olmuştu; göz. leri yaşararak: — Ben sana, para bırakmadım. Mal bırakmadım. Fakat, sana mi. ras olarak sağlam bir vilcut ve sağlam bir akıl bıraktım. Bu vücut ve akıl sihhati ile ileride ber şeyi kazanabilirsin! dedi, Babamm, ne kadar doğru söyle- diğini şimdi anlıyorum. Bir evlâda babanın bırakabileceği en hayırlı | miras, işte bunlardır. > E SULAN Büyü muştur. manzarası Giresunda Mahsulü Fiyatlarla Satıldı Giresun, (TAN muhabirinden) — Son zamanlarda Giresunda Batlama deresi civarında yeni bir nümune çiftliği vücude getiril miştir. Bu çiftlikte daha ziyade zirai mahsul yetiştirilmektedir. Memleketimize dışardan getirilen çay, kahve ve emsali gibi mah- sullerin yetiştirilmesi için tecrübeler yapılmaktadır. Fındık mahsulü iyi Bu sene Giresunda fmdık tcareti| yüz güldürecek bir vaziyettedir. Bil. haşsa harice sevkedilen (tombul) ve (sivri) fındığın kabuksuzu 85 kuruş. Aydında Tavla tan satılmıştır. (Palaz) ve (Kara fındık) cins > — e da iade dde sre | SAMIDİYONİNĞU ğİ için kabuklusu 32 — 35 kuruş A ge gr İyeti şubesi, Aydmdaki tavla merak. Belediyenin çalışmaları lıları arasında bir müsabaka tertip Burada belediye geniş bir faaliyet | etmiştir. Hava kurumu gazinosunda içindedir. Bu sene içözisinde Atatlirk | Yapılan ve 18 gün süren müsabakaya enddesi kenarmda'müsat bir mevkie İİ oyuncu girmiş, finale kalan İbra- z 5 imi Ye öfüideci “Mehmet “afisida A8Fİ biz hall yapılaşişz. Eaguelam- | yarılan soru oyunu -Mhmitsheisişe hasebe bayındırlık bakanlığının bü.| mış ve 937 Aydın ta' mpiyonlu. yük yardımlarile gehrin iç ve dış|ğu ünvanrile kurulun verdiği bir yolları ikmal edilmiştir. e Bilhasen| saati almıştır. şehri bir baştan bir başa kadar bö.| Aydın, (TAN) — Tayyare cemi» len Atatürk ve Fevzi Çakmak “4. Bergamada Notere | deleri büyük bir güzellik vermekte. e İhtiyaç Var (Yalı) parkı civarında yapılan | cümhuriyet alanı daha ziyade geni. | Bergama,i (TAN) — Berguma letilerek güzelleştirilmektedir. Alana noterliği açık olduğundan bu işi bir yakinde Atatürkün büyük bir anıtı |€neye yakin bir zamandanberi mah. diktlecektir. Meydanm genişletilme, | Keme başkâtibi görmektedir. Berga. si için civardaki binalar istimlâk ».|A sulh hâkimliği de epey zaman. dilmiştir. danberi münhaldir. Bergamaya bir Vilâyet merkezine bağlı olan Ka. Sulh hâkimi ve bir de asliye hukuk yadibi ve Akyuma köyleri kendi pa- | Mahkemesi için azâ mülârımı gön- ralarile radyo almışlardır. | Gerilmesi bekleniyor, Zilede Çocuk Bahçesi Bozuk Yollar i z Zile, (TAN) — Bozuk olan Zile - Zile, (TAN) — Çalışkan ilçebayi-| murhal ve Zile e kn mız, kasabanm ortasında bir çocuk tamir ve ıslâhma başlanılmıştır. Fen bahçesi yaptırtmıştır. Burada çocuk-İmemüru Salâhattin, tamiratm bir an lara mahsus muhtelif oyuncaklar ve | evvel bitirilmesi için gayretle çalış- salmcaklar vardır, maktadır, | Aydın Cümhuriyet Mektebi Cümhuriyet mektebinin çayında bulunarilar Aydm, (TAN) — Cümhuriyet ilk | ve takdirle dinlenitmiştir. okulu tarafından okulda bir çay ziya- feti verilmiştir, Vali, umumü meclis ve mektebin esirgeme heyeti Azası da ziyafette hazır bulunmuşlar, muallim Okulun talim heyeti, bu toplantı. dan istifade ederek mektebin nok- Sanlarını göstermiş, bunların tamam- lanması için lâzım gelen yardımm vi- Zühtü Demirelin yetişti:diği or.|lâyet bütçesinden yapılacağı vaadini İnağının ön cephesindeki AN ACAK Kanal Genişlerse k İstifadeler i Temin Edilecek Salihli, (TAN) — Henüz 70 - 75 sene evvel kurulmuş olan kasabamızda 341 senesinde 8 bin kişi yaşarken bugün nüfusu 11 bini bul Salihlinin geniş ve münbit ovasında her nevi hububat, üzüm, palamut, tütün yetiştiği gibi, Adalı nahiyesi ile Mermere gölü arasında ka- nal açıldıktan sonra pamuk ekimi de artmıştır. Bu kanal genişletildiği ve ovanın sulanması için cetveller açıldığı takdirde Salihli havslisinde 250 bin dönüm yere pamuk ekmek ve senede 65 milyon kilo pamuk kozası almak mümkün olacak- tır. Bu cihetin gözönüne almarak ka. nalın genişletilmesi için tetkiklere ndığı söylenilmektedir. Belediye işleri Bir çok kazaların ortasında bu-| Yunduğu için inkişafa pek müsait bulunan Salihli belediyesinin bütçe. *i 38 bin liradır. Yıllardenberi fazla bir ihtimam (gösterilmemiş olması, linin diğer kazalara nazaran bir çok sahalarda geri kalmasma sebep olmuştur. Su, park, spor sahası, me- zarlık, elektrik, yol gibi bir çok İş ler. çok geri veziyettedir. Son intihabatı kazanan belediye meclisi, başta reis Kâni olduğu hal. |” de, su işinden başlıyarak Selihliye her bakımdan hayat vermek için iyi çalışmaktadırlar, 7 kilometre kadar uzak bir yerden sıhhi su getirilmesi için bir proje hazırlanmış ve Anka. rava gönderilmiştir. Sâlihlide birçok büyük parklar yapılması için de faaliyete geçilmiş ve İâzımgelen arsalar istimlâk edil. miştir, Kasabamızm cenubu şarkisinde geniş bir arazi, asri mezarlık yapıl mak Üzere ayrılmıştır. Yakında bu. rasınm etrafı duvarla çevrilecektir. Edremitte Köy Yolları Yapılıyor Edremit, (TAN) — Hükümet ko. meydanlık halkm yardımı ile park haline geti rilmiş, mütenevvi ağaçlar, güzel çi- çekler ve bir havuzla süslenmiştir. Müstakil şehir plânma göre, hükü met konağının arka cephesinden goç- mesi icap eden 24 metrelik yol tama- men açılmış ve ağaçlandırılmıştır. Yeni köprüler bitirildi Kaymakam Ömer Bedrettin Gükbe- lenin himmetiyle, bütün köy yolların- da tamirat ve Welâhat çalışmalarıma İ başlanılmıştır. Edremit, Araplar, Zey. tinli, Tahtaköy ve Güre eivarmdaki yol faaliyeti çok ilerlemiş, köprüler Ikmel olunmuştur. Pek yakında açı lacak olan bu yeni yol, eski Mağara yolundan 15 kilometre kısa, geriş ve muntazam olacaktır, Köylüler bu ça- lışmalardan çok memnundur. Yol iş- leri köy Kâtipleri tarafından köylü- nün her günkü işlerine halel gelmi- recek şekilde yürütülmekte ve kay - makamlığı muntazaman rapor veril - mektedir. Telefon, radyo, otomobil Kazamızm bütlin köyleri merkeze telefonla bağlanmıştır, Merkezde 8 - rümcek ağı gibi caddeleri sarmış olan telefon telleri yerine bu telleri şehir haricine kadar çıkaran tek bir kablo vücuds getirilmiştir. Zengin olan Edremit köylerinin ek- serisinde radyo vardır. Köylerin ma- k olan bü radyolardan çok istifade o- Yunmaktadır. Bilhassa halk şarktla- rı ve Esref Şefiğin pehlivan ve spor milsahabeleri çok rağbet görmekte - dir. Bazı kazaların biitçelerinden fazla geliri olan Edremit köyleri arasmda, | henüz izale edilemiyen bazı noksanla- Ge KERE lacak işlerin programmı hazırlamış Trabzon - Karaköse Yolunda Nakliyat Başlıyor Trabzon, Karaköse transit yolu- nun noksanları ikmal edilmiştir. “Devlet Transit otobiis servisi,, #e- ferlerine bu ayın on beşinden itiba - ren başlanacaktır. İran transit yolu- nun Yâlniz Ağrı vilâyeti dahilinde bulunan 17 kilometrelik bir kısmı kalmıştır. Bu kısmım inşasına derhal başlanacaktır. Bu, seyrüsefere mâni olmıyacaktır. Çünkü nakil vasttala. biraz bozukça olmak Üzere başka bir yol da vardır. Diğer taraftan transit yolu Üzerin- de otobüsler için durak ve konak ma halleri de yapılmaktadır. Burada o- tobüslerin ihtiyacmı temin edecek malzeme, Yolcuların muhtaç olduğu eşya ve jandarma teşkilâtı buluna - caktır. ı Kırkgöz i Bataklığı Bursa (Tan muhabirinden) — Byr- sa sıtma mücadele mmtakasına bağlı Ezine ciyarında, Üzerinde muhtelif su. ların toplandığı 20 bin dönüm geniş- lğindeki bataklık kurutulmuş ve 18 kilometrelik bir kanal ile bu sular de- nize akıtılmıştır. Geçen ağustos aymm başmda açıl mağa başlanan bu kanalda müsait mevsimlerde on bini geçen işçi çalış- tırılmış ve 6840 lira sarfedilmiştir. Sıhhat bakanlığı, bazı işlerin bitiril- İmesi için buraya 2500 lira daha gön- dermiştir, Açılan kanallarm derinliği 2, dip İktsmı 1,30 ve Üstü 4 metre genisliğin. İde bulunmaktadır. Muhtelif mecra - ların kanala su atabilmesi için sedler yaptırılmıştır. Bu bataklığın meydana gelmesine Kırkgöz memba suları âmil olmuştur. Bu arazi Üzerinde Menderes nehrinin taştığı zamanlarda bıraktığı teressü- bat bulunduğundan mümbit bir hale gelmiştir. Bu güzel, münbit ve mah- suldar ova göçmenlere dağtılacak ve kendilerinin bu arazide refahla çalış- maları temin edilecektir. Ayni za - manda sivrisineklerin Üremesine mey dan veren bu bataklıklarm kurutulma siyle buralarda #rtma âfetlerinin önü aslmmış; hem göçmenlerin ve hem de civar köy haikmm sıhhatleri korun » muş olmaktadır. Satılık O Biri 1028 model açık “Buik”, diğeri 927 model kapalı “Ponçiyak” o ka iki kullanılmış otomobil 17 mayıs 937 tarihine düşen pazartesi ra rağmen, otomobillerin işlemesi ra- İkestranm çaldığı güzel parçalar zevk | almıştır. hat ve emniyetlidir. a A ANA AYDA Samsun, (TAN) — Umum! meclis, vilâyet dahilinde beş senede yay” ve İçtimalarına nihayet vermiştir. Bu resimde, meclis Azasını vali İle bir arada görüyorsunuz. BiRiÇ MESELESİ —7 0.4 le yiz43 €| gisi? ş 5 vd *“*ARDVE52 va * sis AR (8) 6 pik taahhüt etmiştir. (W) karo (R) si ile oyuna başlar. (8) taahdünü yapabilir mi? * Bu meselenin halli 6 mayıs Pp” şembe sayımızda çıkacaktır. 28 Nisan Perşembe sayımızda $ ” kan meselenin halli: * vos V D104 45 # xx Tw gl aral ram R3 yp Ge ç mi * s3 ,> bukle | * 15 v as eki 1042 Koz karo, (5) oynar ve dört *"* yi (S) bir pik oynar, (W) #5” İ (N) bir kör atar. a) Eğer (W) bir pik daha oynar” (N) bir kör daha atar. Bundan sonra (W) trefi (D) Bi” labilir, ve (8) geri kalan leveleri Y” ar, iğ b) Eğer ikinel levede Cw) bir Kö” oynarsa (8) bunu (A) ile alır, ve pik daha oynar. Bunu (W) siir © (N) son körünü atar. Bundan sonra (W) ancak GÜ (D) nı alabilir, Dikkat edilmiş olacağı üzere Pİ meselenin can alacak noktası (N) * küçük kozunu yapar bilmesidir. bunun için elindeki Iki körü gerektir; zira (E) nin kozla büyü” tüp kesmiyeceği - sürkup ya) temobil saat on beşte açık arttırma ve peşin para ile Emniyet Sandığı binasi” satılacaktır. Görmek istiyenlerin levazım servisine müracaatları, (24 DE a

Bu sayıdan diğer sayfalar: