4 Mayıs 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 2

4 Mayıs 1937 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2 ESK Kocasını Öldüren | İ BİR CİNAYETİN AKİSLERİ Papaz Kızı Yine Sahneye Çıktı 1923 senesinin 11 Temmuzun. da Londranın yüksek mabhafili mühim bir cinayetin dedikodu. larile çalkanmıştı. İngiliz pay- tahtının en büyük ve lüks otel. lerinden biri olan Savoy'un mü- kellef bir dairesinde oturan Mr- sırlı prens Fehminin Fransız ka rısı bir tabanca kurşunile koca- smı vurmuştu. Alelâde bir Fransız köy papa zının kızı olan bu kadın milyon- İara sahip bir prensi nasıl buldu, ve nasıl cinayete kadar gitti?... Uçüncü koca olarak Mısırlı prense varan bu Fransız kadını İlk kocasını Pariste bulunmuştu. Genç kızlık haya tını rahibeler mektebinde geçirdikten sonra on beş yaşmda babasmın yanı- na gelen Matmazel Maggie 1907 sene Binde Andrâ Meller isimnde bir Fran. #iz şarap tüccarmın oğluyla evlendi. Yedi sene şarap tüccarınm oğluyla beraber yaşıyan güzel kadın, bir kıs- kançlık yüzünden ondan ayrılmıştır. Fakat talaka hükmeden mahkeme madama 200.000 frank tazminat vet dirmiştir. Aldığı tazminatla Parisin gece ha» Yatına atılan güzel kadın, Fransanm en şık ve en güzel olarak sayılan si maları arasma girmiştir. Müstakbel prensesin zevk ve neşeli hayatı devam ederken umumi harp patlamıştır. Di. ger Fransız kadınları gibi müstakbel prenses te hastabakıcılığa (Obaşla mıştır. Mısıra nasıl gitti? Hastabakıcılığı esnasmda çok zayfı © düşerek verem istidadı gösterdiğin den hâva tebdili için sıcak bir yere gönderilmesi hakkında rapor alarak Mısra Kareket etmiştir. Felâketini Ve hayatının en dehşetli drammı bâ- zırlıyacak olan Mısıra ilk ayak bas- mast böyle olmuştur. İyileştikten sonra tekrar Parise döndüğü vakit muharebe bitmek ü- zereydi. Yine gece ve lüks hayatma © dalan Maggie Paristeki büyük ma- ğazalardan birinin mücssisi Charles Laurent ile sevişerek evlenmiştir. Yeni kocasmın ismini alarak tan- tanalı hayatmda devem eden müs takbel prenses, bu ikinci kocasından fki sene içinde ayrılmıştır. Ikinci defa dul kalan güzel Fran. 8iz, macera aramak üzere Misir yolu nu tutmuştur. Kahirenin en yüksek otelinde bir apartıman tutan Fransız kadınını, Mısırlı zengin prenslerden Fehmi görür görmez sevmiye başla- mıştır. “Tk günler devamlı dostluk şeklinde tecelli eden bu münasebet nihayet Mi- “sırlı prensin izdivaç teklifine kadar dayanmıştır. Fransız kadm: bu teklifi kabul e- dip etmemekte tereddüt ettiği gün - ler, vatandaşları tarafından epey na- sihatlar işitmiştir. Prensin çok zen > gin olmasına mukabil, fevkalâde kıs- 'kanç ve sert olduğu kendisine an Jatılmıştır. Fakat büyük servete ve Mısırimm &rcak huzuruna mukavemet edemiyen Fransız kadını, prenses olmağı kabul * ederek prensin büyük saraymna yerleş miştir. İki gün sonra dehşetli © bir tokat Bir Şarklmın kıskançlığı nereye ka- dar götürebileceğini bir türlü anlıya- mıyan Fransız kadını, evlendiğinin i- kinci gününde yediği müthiş bir to- katla acr tarzda farketmiye başlayın- ca betbahtlığnı duymuştur. O gün, Mısırlı Prens, kendisinden hizmetçilerin ve saray memurlarının izin almadan aşağı kattaki salonlarda yanma inen karısmı görünce kolunun bütün hızıyla Prensesin yüzüne deh- getli bir tokat indiriyor. Kocasiyle * ayiaren dargın kalacağını zanneden Fransız kadını, vakadan bir gün geç meden elinde büyük bir elmas taşla odasmdan içeri girip özür diliyen Kocasının Servetini İstiyor & Vaktile idamdan” kuttilari “ Müğğie““* - Yatlarma binip denize açılan kas kocanın hayatı, bilhassa serbest alığ- mış Fransız kadını için bir cehennem oluyor. Nihayet zengin evliler Lon- draya geliyorlar, Londranm Savoy otelinde ihtiraş- tan ve kıskı! çlıktan deli gibi bir hale gelen Prw , Fehmi, karısını tabanca ile yaralıyor. Acele gelen doktorlar hemen ameliyat yapılmasma karar veriyorlar, Prenses te, nakahatini vatanmda geçirmek üzere Paris hastanelerinden birinde telefonla bir oda tutturuyor, ve çantalarını hazırlamıya başlıyor. Hiddetle içeri giren Prens karısının hazırlandığını görünce, otelden dışa- Tı bir adım attığı takdirde öldürece ğini bildirerek çıkıp gidiyor. Prens akşam avdetinde karısının kararından caymadığını ve beraber ya gamak şöyle dursun, yüzünü bile gör- mek istemediğini farkedince çılgın gibi üstüne hilcum ediyor. Odada evvelâ bir tokat sesi şakir- yor. Bu ses Prensin karısına vurdu- Zu tokatın sesi... Bir saniye göçme- den otomatik tabancanın sert sesi O- tel garsonlarını odaya koşturuyor. İçeri girdikleri vakit Prensi kan- lar içinde yere uzanmış buluyorlar. Kocasmı vuran Prenses, hapisane- ye gevkedildikten sonra tedavi olumu yor. Iyileşince meraklı mahkeme baş- Hyor. Müddelumumi Prenses Fehmiyi kocasını kasten öldürmekle itham © diyor. İngiltere adliye tarihinde ilk vak'a İngiliz kanunlarınca' kasten kat- Vin cezası asılmak suretiyle idamdır. Kadının avukatı, müğafaai nefis meselesini müdafaa ediyorsa da jüri heyeti üzerinde tesir yapıp yapmadı- ğı anlaşılamıyor. Nihayet kararın tebliği günü, ka- dın hayatla ölüm arasında beklerken jüri heyeti müzakereden avdet ederek kararını tebliğ ediyor. İngiltere adliye tarihinde pek az tesadüf olunan bir kararla kadının kocasını öldürdüğü tahakkuk «ettiği Fransız Ticaret Heyeti u ayın 15 ünde bitecek olan Türkiye - Fransa ticaret an - laşmasınım uzatılması mizle temaslarda bulunmak Üzere Fransa caret nezareti ticari anlaş- malar müdür muavini Bay Fransa hariciye nezareti erkânın: Bay Drouin ve bir müddetenberi memleketinde bulunmakta olan Fran sanm Ankara sefareti ataşe komersi yalinden mürekkep bir ticaret heyeti İdin sabahki semplon ekspresiyle | Paristen şehrimize gelmiştir. Fransiz ticaret murahhasları, İstan İ bulun görülmiye değer yerlerini gez mişlerdir. Akşam Ünyon Fransez ta ) rafından şereflerine bir ziyafet veril miştir. Heyet, müzakerelerde bulun- İ mak üzere bugün Ankaraya gidecek Jtir. Konirol Başiadı Her çeşit ölçü ve tartı aletlerile ber berlerin kullandığı ondülâsyon maki nelerinin muayene ve damgalanmas! İşine dün başlanılmıştır. Öndülâsyon makinelerinin mua * yene ve damgalanmasile meşgul he- yetler 31 mayısta işlerini bitirmiş ola caklardır. Diğeri ise üç ay sürecek- Greta Garbo Mahkemeye | Verildi erildi İ Holivud'dn Alman(sinema. bejisörli | Pavid Şrettter ile meşhur yıldız Gre- ta Garbo arasmda çıkan bir ihtilâf mahkemeye geçmiş ve günün en faz. fin merakla takip edilen davasi olmuş. l tur, Rojisörlin aştığı dava, bir alacağa mütealliktir. Rejisörün iddiasma gö. İre, Greta Garbo kendisinden — 2000 İngiliz lirası almış ve bu parayı İade etmemiştir. Greta Garbo bu parayı vermek istemediğinden rejisör dava açmağa mecbur kalmıştır . Bu dava Greta Garboyu bir bayli| telâşa düşürmüştür. Birkaç gün ev . vel rejisörün avukatı meşhur yıldız| ile görüşmüş ve bu mülâkatım metni. »İ neşretmiştir. Avukata göre, Greta Garbo bu borcu 1924 te Berlinde bir film kumpanyası hesabıma çalıştığı sırada almıştır. Garboyu Amerikaya götüren ve şöhretine yardım eden Stiller iki tarafı tanıştırmıştı, Garbo, bütün bunları kabul ediyor, fakat o zaman Stillerin bütün bu işlerle meş Eul olduğunu, parayı onun alıp har cadığını, Garboya ait bütün işleri ida. re İle meşgul olduğunu, paranm da onun tarafından ödenmiş olması lâzım geldiğini söylemiştir. Fakat Stiller ölmüş ve bu yüzden! | ounn şahadetine müracaata imkân | kalmamıştır. Greta Garbo, hâdisenin vukuu sirasında çok genç olduğunu, para işlerine aklı ermediğini, bu me. selenin nastl vuku bulduğunun far . kmda bile olmadığını ilâve etmiştir. Mahkeme yakında davacı rejisör Şratter'i dinliyecektir. Bunun vere . ceği ifade Amerikada derin bir merak la beklenmektedir . Çünkü Şratter, Greta Garbonun mazisini anlatacak ve şöhret kazan. madan evvel hallerini uzun uzadıya izah edecektir. sorkes, bu tafsilâtr büyük bir merak içinde beklemekte. dir halde beratı tehliğ olunuyor. Öldürdüğü adamm servetini istiyor Şimdi aradan seneler geçtikten son ra Prenses Fehmi, Mısır mahkemele rine müracaat etmiştir. Öldürdüğü kocasmın servetini tazminat olarak talep etmektedir. Bugün Misir mahkemelerini ve ef- İkârı umumiyesini Avrupa kadar işgal jeden mesele, bu meseledir. Acaba, Prenses Fehmi, ürdüğü kocasının servetini alabilecek mi?... Nazırın istasyonda Uğurlanışı Dü | A Krop fabrikasına ısmarlanmış ol bitirilmek üzeredir. Yeni Antrepo İnşası Yine Geri Kalıyor Tophanedeki Mumhane antrepola- rının yeniden ve modern bir tarzda in şast işi bazı sebepler yüzünden geri kalmıştır. Saç antrepoların yıkılması için içindeki eşyaların boşaltılması lâzımgelmektedir. Halbuki bunun için de miipaşip bir yer, bulunamamıştır. Nihayet liman idaresile vapılar te - ihallirdi Tophanede satiş anbarmm gilmrirkiğrdar” lirtiki idaresine devri, bunü mukabil, Sirkecideki hali antre posundan bir kısmının gümrüklere verilmesi kararlaşmıştır. Liman idaresi Mumhane antrepo - larmdaki eşyaları Tophanedeki satış anbarlarına taşıyacaktır. Gümrükler idaresi de Sirkecideki halı antreposu- nu satış anbarı haline (koyacaktır. Bundan Sonra, esasen saçtan olan Mumhane antrepoları yıkacak ve yerine yenisi inşa edilmiye başlana- caktır. Denizyollarında Yeni Tasarruflar Denizyolları idaresinde bir mayıs-| ta tatbik edilen tasarruf programı dolayısile, müdür muavini Nihat, ay- başından itibaren vezifesinden çekil miştir. Bundan başka idarede hiçbir memuriyet lâğvedilmemiştir. Yalnız, bazı memurlar, evvelce aldatla idare edilirken şimdi memuriyete çevrilen taşra acenteliklerine tayin edilmişler dir. Bu arada Giresun, Gelibolu. Mer sin, Tekirdağ acentelikleri vardır. Tramvay Tarifesi Değiştirilmedi 'Tramvaym yeni üç aylık tarifesi eski fiyatlar üzerinde aynen bırakıl- mıştır. Tarife mayıs, haziran ve temmuz ayları içindir. Akay Müdürü Ankaraya Gitti! Akay idaresi müdürü Bay Cemil, Yalova Kepltcalarile idarenin bazı bu susi işleri için Ankaraya gitmiştir. Cemil, Yalovadaki büyük otel in- şaati ile idare nümma Almanyaya si- pariş edilen vapurlar işi etrafında te maslarda bulunacaktır. Mantarlar Patladı Beylerbeyinde yalı caddesinde ta- bancâ mantarı fabrikasında nedense birçok dolu mantarlar patlamış, in- filâktan fabrikanın camları kırılmış- Imanyaya Bir Fen | Heyeti Gidiyor Denizyolları, Akay ve İzmir Körfez İdaresi için Almanyanm lan vapurların bütün parçaları Yakmda montaj işlerine başlana - caktır. Vapurların inşaatına nezaret etmek Üzere Denizyolları idaresinin fen heyeti reisi Bay Server, Perşem- be günü Almanyaya gidecektir. Bir müddet sonra da dört beş kişiden mü rekkep bir makine fen heyeti gönde- rilecektir. Şimdi Almanyada bulunan Akay idaresi İnşaiye mühendisi Bay Mahmut ta eyni vazife ile orada ka- lacaktır. Bu heye, vapurlarm ta- mamlanmasına kadar Almanyada tet kikler yapacaktır. Denizyolları idaresinin geri kalan beşer bin tonluk tiç büyük vapuruna | ait müzaköreler de bitmiştir. Bu va- purlarni kati“ müukaveleleri “yakmda le imzalandığı için bunlarnde "parça | halinde inşasihâ başlan ii: Yangın Tertibatı Kontrol Edilecek Resmi daire ve müesseselerdeki €- lektrik saatlerinin «ıkı kontrol edil- | mediği yapılan teftişlerden anlaştl - mıştır. Belediye, dün bütün daire ve milesseselere bir tamim göndermiş, saatlerin ve yangın tertibatınm tam bir hale sokulması bildirilmiştir. Kemal Ragıp İstifa Etti Uzun senelerdenberi İstanbul be - Tediyesinde ve belediye turizm mü « dürlüğünde çalışan Kemal Ragıp, bir kaç ay evvel belediye müfettişliğine nakledilmişti. Kemal Ragıp, bu yeni! vazifesinden de istifa etmiştir. Yugoslav Talebeler 4-0. 37 li ilIrak Hariciye Nazırı n Şehrimizden Ayrıldı B. Naci Memleketi" ne Dönüyor Üç gündenberi İstanbulun mi | safiri bulunan dost ve kardef Irakın Hariciye Nazırı Bay Naci Elâsil, dün sabahki Toros ek” presile memleketine dönmek ü zere şehrimizden ayrılmıştır. İrak orta elçisi Bay Naci Şevket ** Irak Hariciye Nazırma ayni treni$ Ankaraya kadar refakat etmektedi” Misafir Harleiye Nâzırı, dün Hay“ darpaşada vali Muhiddin Ustündağı hükümet, parti ve Irak konsoloshâ * üesi erkânı tarafından uğurlan#” tar. Ankaradan Geçerken Ankara, 3 (Tan muhabirinden) — İlrak Hariciye Veziri Ekselâins Nal Elâsil, bu akşam saat 22.15 te Toröf ekspresile şehrimizden geçti. Harici” ye Vekilimiz Doktor Aras, kordipi? matiğe mensup zeval ve halk istas * yonda veziri karşıladılar ve uğurl lar, Tren, Ankarada 15 dakika durdü Bu müddet zarfında Hariciye Vekili” mizle dost vezir arasında vagondf çok samimi görüşmeler oldu. Ank” radaki Irak elçisi de görüşmede h&“ zır bulundu. Vezir memleketine Suriye tariki? dönecek ve Suriyede devlet erkânil? görüşecektir. Naci Elâsilin Suriye zimamdarls “ rina Hatay meselesi hakkmda moni? ketimizde edindiği kanaatleri anlat * ması ve tavassut teklifi etrafınö? görüşmesi muhtemeldir, Hariciy Vekilimiz, vagonda vedalaşırken"N8 dl Elâsile bü fifriğibetle şunlar “ — Burada bulunduğunuz müd “£ det içinde Türkiyenin ne kadar dost ça arzular taşıdığına bizzat şahit ol dunuz. Biz, daima samimi ve sulhçü #r* zular taşıyan insanlarız. Cabiri Bey* muhabbetlerimi lütfen söyleme rica ederim.,, Otomobil. Aitında kalan Nişanlılar Beyoğlunda kundursertik yaps9 Andon ve nişanlısı Mari, evvelki gü Sarıyerden bir otomobille dönerie” * ken yolda diğer bir 9" tomohille kazşılaşmışlardır. İçind* bulundukları araba bir manevra hS “ tası yüzünden hendeğe devrilmiştif” Nişanlılar otomobilin altında kalarâ# ağır yaralanmışlardır. Yaralılar, $# li çocuk hastanesine kaldırılmışlaf * Üniversitede İki gün evvel İstanbula gelen Yu- goslav talebeleri, dün sabah Çapa kız muallim mektebini, Selçuk sanat o- kulunu ye üniversiteyi ziyaret etmiş lerdir, Misafirleri üniversitede rektör Bay Cemil Bilsel ve profesörler karşıla - mışlar, her tarafı gezdirmişlerdir. İki taraf mümessilleri tarafından dosta- ne nutuklar söylenmiştir. Misafir ta lebeler bundan sonra ticaret mektebi ni ziyaret etmişlerdir Öğle yemeğini Galatasaray lisesinde yemişlerdir. 4 Maya 1937 SALI Yeşilköy meteoroloji İstasyonundan alt san malimata göre. bugün yurdumuzda rüzgürlarm garp istikametinden hafif kuv- Wette esmesi, çerubu şarki ve gark vilâyet. lerinde gökyüzünün kapalı geçmesi muhte. meldir. Diğer mıntakalarda havan kısmen bulutlu olması kavcetli ihtimal dahilindedir DÜNKÜ HAVA Dün hava, oğleye kadar hafif bulutlu geç miş, öğleden şonra kmmen kapanmıştır. Rürgürlar şimali şarkiden saatte 10 kilo - tır. metro süratle esmistir, Barometre 760 mili dır. Ruam Savaşı Neticesi İyi Rusm mücadelesi tamamlandığı * çin belediye ve vilâyet baytar mü: lükleri bu mücadelenin neticeleri bi kmda mlişterek bir rapor yapm dır. Bugünlerde Ankaraya gön cek olan bu raporda geçen defâ vE lan milendeleie wire havvan Si nm bu sefer yüzde elli daha İyi üğü yazılmıştır. Bugünkü hava: BULUTLU 81 Kasmil7# 5inciay Gün ' 1353 Rumi 1356 Hicri Safer: 22 Güneş: 455 — Öğle: Tkindi: 16,04 — Akşam: Yatsı: 20,52 — Imsâk: metre, hararet en çok 19, enaz $ olarak ka li

Bu sayıdan diğer sayfalar: