5 Mayıs 1937 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 2

5 Mayıs 1937 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

A A eye Günün içinden: e e Ağaç vakfiyeler üzerinde i apan bir arkadaşımız söy- r ee Milâs'da 1 (1793) önsel ölen Atiye isminde bir ka- dm, vakfiyesine kendi mezarından kasabanın su kaynağı kadar lan n bir yolun çınarlarla ağaç ını yaz EN Bu ağaçlanmış mıdır ve ağaçlanmışsa Atiye kadının ölümün- den bug kadâr geçen uk içind: çmarlar, baltanm elinden Vm kurtarabilmişler midir, iii Fakat sıyet ve vakıf ü; ıyız: Atiye rzusu, ©) erinde sonra gülere < bira nesiller için örnek o! iz bir arzu Canhlarsı —— baltalarla yer yer leri bir devirde e, man bir kadını: edinen a ve yeşilliğe ire ebediy yaşıyacak insanlar adar güzel ve dail ormanları yere kiye ve bayındır yduğu bu samimi alâka kadar n parçası, sırtıma giyecek çul Yama için çırılçıplak delüşm. bir mi gösterdiği manzaradan (dahı ğaçlanmamış bir üzücü, daha elem verici değil m Yeni e topi ra da muhtacız. Medeniyet ve bayi nin e yeşillik ve ağaç Bein Dış ticarette| göze çarpan!” bir çalışma İstati yi direktörlüğünün ha- yad am iklere göre şubat ayın- da 675.151; idhaltımız iye Siz ir, iin ihraesi tımız İe- hine 6.125.926 liralık bir fark vardır. on iki killi görül e idhalâtımız yüzde la yirmi beş a an mühim nokta ye i müvâzenesi 936 5: el ii ekini 1.898.000 Kiralık bir açık gösterirken 937 senesinin aynı a- yında 6.125.000 lira gibi büyük bir ra- kamla lehimize kapanmıştır. muvazem > aktivite arzederken bu miktar 937 sene- sinin aynı di ii 009 Tirayı de ise yüzde 35 nisbetinde bir ie me görülmektedir. İhracatımızın taksi, 937 senesinde eee ere göre taksimi lovakya ve Fi taa ie ticaret ise bu mir Hal m a 409 bin liraya inmi a Birleşik Devletleri e İNN ticaret Muvaze- memizde lehimizde bir gelişme kayde- 36 fark yüzde ili 1.186.000 ya Kapi Kamutay y Çağrıları # Maliye Encümeni bugün Umumi heyet içtimamdan sonra toplanacaktır. # Memurin kanunu Encümeni bu- t içtimamdan sonra * ahli nie bugün saat 10 da toplanacaktı: # Arzuhal Kodak buğün Umumi heyetten sonra toplanacaktır A e em ları üzeri rinde çeri kollar kadar, taze dalla- dırlık, bütün modern malzeme- le ister. Nurettin ARTAM B. Üstündağ - B. Hüseyin Cahid Yalçın davası yi 4 ar — ei ese cezada B. Yal Spa Se olark mir Bugünkü kamutay Kamulğy e toplanacaktır, Ruz» name şudur Bir defa e tabi olan maddeler 1 mali yil muv: u- umiye SE bağlı bir eN di aire ilde Mi eğ pe pılmasına dair 1/764, ali yıl & kanununa ire Gümeli indi gn sına Şar ii. ve 1936 mali yı- VA; e kanı a bağlı kısım Gide ğa erime değişiklik yapılmasma dair 1/789 sayılı kanun lâ“ yihaları ve büdce encümeni ii E“3 2 — Hava yolları devlet işl idaresi 1936 mali yılı büde sia e liralık münakale yapı! nun lâyihası ve büdce re batası 3— ve sahiller Cz w mum Eşe 1935 eri pi nunun 5 inci madesiyle rilmiş olan 400.000 mii mi ran ya çıkarılması hakkında kanun lâyiha. Prof. Prost geldi Istanbul, 4 (Telefonla) — Mütehas- sıs Prost geldi. Floryada tetkikler ya; Unkapanı ve Azabkapıda Beyoğlu ve Şehzade caddesini tetkik etti. stanbul hali'ne yeni bir pavyon üren 4 ln — imar yumurta ve ki yeni bir yeğ üre ee ia Adliye tayin in karaman in vi > nan tayin lineer yüksek tasdi- ke arzedilmek üzere başbakanlığa veril iştir. mumi mağazalara hazırlık yıri olan umumi mağazalar şirketine iştirak edecek bankalar hisse- lerine düşen paraların dörtte birini İş Bankasına yatırmışlardır. İkinci müzakeresi yapılacak maddeler i— . 'Uzmayın avcılık hakkında kanun tekli- fi ve ziraat, dahiliye, adliye ve büdce encümenleri mazbataları 2 Deniz hastanesinin tamirii- ni 0 1938 ve 1939 senelerine sari ta- rişilmesi pe ve milli büdce ve ve içtimai muavenet encümenleri maz. bataları, » 3 — Trabzon « İran (hududu tran- sit yolu üzerinde otobüs, ka o- tomobil işletmesi halkında kanun lâyi- hası ve naffa ve büdee encümenleri maz. bataları. 4 — Türkiye © Cumhü ükü- metiyle Yunanistan aralığı | büküm arasında Arka; rada 15 ikinci kânun târihinde akid ve imza edilmiş olan gri çakçılığın men ve takibi için türk - yu- mukavelenamesini tasdiki İlm Ankara belediyesine 250 bin lira borç verilecek Umumi muvazeneye yapılması ii sı hakkındaki kanun projesi Projeye göre a EE el çile ve e konula bela ann Bakan lik e içler « ve Va uklar me- murları maaş ve temsili tahsisa- ahil bazı daireler büdceleri bazı büdcelerde de açılacak fasıl Biriz eni konulma. tay ruzmamesi inde münakale > g a 1 faşlır kanlığı deniz kısmına: luklar ve İancadın 40.000 lira ilâve edilmişt mur- yemi Kişi arı maaş faslma 41.000; bhükü Büdcelere yeniden konan metlerle anlaşmalar yapmaya me: fevkalâde tahsisat mur edileceklere verilecek harci- Aynı ek öre muhtelif daire rah ve kongrenin diğer masraflar | büdcelerinde yeniden açılan fasıllara 9.240; Sıhat Baka veri fevaklâde. olarak 469.673 lira m ü esi masraf fasil könülmâktadır. Maliye Vekâleti ıtma mücadele faslına 45.750; | ve e e yn e e staj için yabancı memleketlerine | na kara ıdiyesine borç doktor ve eczacıl irahla- | 250. ile>. srına yardım rı, tahsi! ve tedavi masrafları f: 100.000; çalağa me an pro- lma 1.825; çoci tahanesine je masrafı için 10.000; g MER Müdafaa 15000; külu ile Kültü Bakanlığ le ders | civarındaki binalarda kullanılan sula- Hereke faslma 86.363; askerlik | rm va masrafları için 70.000 Ji- dersle: ei iE MED lila ip takdir- icretle, ş müfettişler harci- > a rahma 2 ilk ve orta e lediyeye > pişi Fe müfettişleriyle ilk öğretim müfet- takarılığı hava kısmına, 648 ni nl rah nun dördüncü e 5.000; İsta gedikli küçük zabitlere verilecek faz- ve ücretleri faslına Kanı barına 11000; münahdamlar Gere, | minet işin de 210 la taaa kamu tine 21.750 lira. ese etde yapılan münakale- Sı #x i Sl m 7 ai di il roi Mei hp in lr enden vi ii > ln po işl içn ML paranın yekünu riyle 2200 numaralı k an ve Sıvas - Erzurum ve şair e İranın vadi ve fali pike ie iy ye bütün ücret ve masrafli de ili edilecektir. 5.4 konomi Bakanlığı a ir a — > . 1500; deniz MR müs m nim sess | Denizlinin pi si lem Yeke orta £ man şektel ; muvakkat tazminat 200; MR isle Ginesi desi rmu Hizal 20.000; nak ye Gene kömüre dair Ankaradaki kömür sergisi Anka- ran makta de- ae genin pa Asprin kömürden çıkarmış! Türlü türlü markalar taşıyan as- prin paketlerine — Başımız bea diği Her mta benzin Satıcısı memleketlere birkaç türk kuruşu sözleri Ankâ- Ta işitiyoruz. yn Türkiyenin başı ve kalbi- ga bütün memlekete göste medi isek de davanın ânkar. laa . e nr temin ekle ce a liyik EM aki leri ni bein liriz. akikatlere vücud veren İemen daima hulyalardır. Kömürün ilk madde o daki kadar geniş ölçüde e ğı günü içimizden görecekler oldu- ğunu neden tahmin etmiyelim. Türk anilin boyaları, türk maki- ne yağları. Sergi bize ne güzel ufuklar göster- miştir. -N. B. Bilbao veond Binler Timeline aka Mi Jesusa Pujana isminde bilbaolu biha üm km iş layıp öldürmüş k de yedi sene hapis cezası giymişti. ei kadınlarının. dei olmak dolayı. e bilbao'lu dan, gayet side e bir hi işe mahzer ha- zıtlayıp mahkemeye vererek genç kızın afiını istemişlerdi. Mahkeme ise bu se ki İisam kendisine hakaretle bulmuş ve bü on bin kadının iie takihata başlamı: On Bia ve aden aleyhinde adli ta- kibat yapmak ittikçe büy yümüş, dünya gazetele- erde Hatırlıyor musunuz? 1 — Osmanlı türkleri ne za ie il > — len ne Erim Şi » ninin işlediği - nedir ? 4— - Meksika harbı ne zaman yapıldı ? 5 — Nevyork hüriyet âbidesi- 4 l iki nedir ? Dünkü suallerin cevabları $ — Avusturalyada altın ne zaman bulund c— Zi s— nil eri vE yesinde Di idam hükmü infaz edildi ? C—1890da, — Rusyada ilk Duma ne za- man kuruldu ? C—1905de, S — Raspotin ne zaman öldü. rüldü ? kalkınma :İprogramı i vilâyetinin 1937 büdce pro- ii hususi idare işlerine, 19855 ip i ası sı bayındırlık hür sen İn lirası ziraat ve tar işleri 6 birası sağlık işle- Hu 87.962 lirası giy türlü işlere ayrıl“ mıştır. Vilâyetin hazırladığı beş yıllık öze beş yıl içi de birçok mektebler beş sıntfl: yapıla- tak ve vilâyet içinde beş yerde yatılı mektebier rulaçaktır. ö lümüz. güzelliklerini tanıta- makinası â- çalışılacak- ie Deni si ça eri Buldan, il ve Çaldı: lat ve enemie istasyonları ku- me aygır, Kibris ei kn amc Vilâyet a rinde geniş akisler bulmuş, Her y. C—ı9töda yı kodusu yapılmağa İrlanda serbest hükümeti- birçok pavyonlar ilâve oluna e ba nihayet adliye veköleti karışmış ve me- nin kuruluş tarihi Z Zat rda vücuda grisi seleyi ört bas etmiştir 19; te ve v Hasta klarla geniş öl e bir Lemi radaki elçiliği memurların Sen - Ceyms usullerine göre hareket etmeleri | | Çiftçiye parasız pamuk tohumu Ziraat bakanlığı Nazilli v. has Londradaki taç giyme töreni ödü İnmek e p yi a çiftçilere dağıtacaktır. Samsun valisi geldi Samsun valisi B. Fuad vilâyetine aid muhtelif işler etrafında bakanlıklarla t€“ maslar yapmak üzere yerimize elmiş” ti 5-5. 1937 —— Büdçelerde münakaleler

Bu sayıdan diğer sayfalar: