5 Mayıs 1937 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 4

5 Mayıs 1937 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

pe AM e we 4 ULUS Taç giyme töreni için ond ra'nın mâ muaz - r odun ve demir Mm andırıyor. gibi iskeletler ie si Gesi edil. garb halleleri zâm bi demir e “alabildiğine yükselmektedir. Başka yıllar geni ve yaşlıların şer'i” Jara uzanarak baharın lık güneşinde ni GE imdi, haftalardanberi kurulmakta o » çelik iskeletleri tahtalarla Spain m5 sn iler işçi karıncalar gibi çalış Se nr geçeceği caddelerde. lerinde tribünler inşa ltmağa ıdılar, Bazı büyük otel- ler, damlarma mi iskeleler kur » durdular. bilmesi ihtima» . Londrada büyük :: hazırlıklar var (Londra mektubu | Törenden bir gün önce, H olan her yerden istifade edilmekte » o kahve içilecektir. Ve dir. Fakir halkın yaşadığı Londra'nın (o sonra, tören gününe cektir. Polis do; tarafındaki mahallelerde bile, (o haftalardanberi ii ü şehrin batısındaki tantanalı ve muh - ke an onları amm teşem sokaklarda olduğu gibi hazırlık» hemen imkânı Jar yapılmaktadır. Aylardan, haftalardanberi bugün ağarmağa başlar başlamaz, için Se ilmek eğer hava deki yrme bir len alacaktır, iyi gideci rsa, 12 mayıs vi Bundan dolayı, bu De tehlikelere kar- sonra in aklar boydan boya u- şı bir mi olmak , alayın geçe- sala: Bütün iş s0- yan sokaklar, baki masalarda, bir tek ailenin şir a ty kocaman kapılar» bae reisi ve azalariyle © Ja kapanmış, Taymis Di ve ii d el say içile pasta yenecek ini Haydpark ve Rejan cadde- andan hasl balerin yalumulacaktr başa katettikten sonra tekrar geri dö - nüyorlar. Bu hare - e hemen hemen ber gün tekrarlanıyı Diğer taraftan Fim Kamar Jariyle diğer yüksek rutbelileri kiye atları bu işe ğ gekeceklerdir. Haftalardanberi Veştminster kiliee si halka kapalıdır. Her gün, büyük tö ren için tecrübeler y. Me. Koro söyleyecek olan çocuklar, le » rinler içinde, ayaklarında sarı v: gorabla tokalı iskarpinler oldu” halde uzun bir dizi teşkil m taç giyme marşını talim ediyor. ia ii bu hazırlıkların aza « ç giyme günü yap ii törenin yal £ arşışında sönük k: ayı e Dame dört buçağından v Kiz insan geleceği tahmin ediliyor. Telrika No. 23 Şeksp biri 4 İL le sinin çevirdiği muazzam kare, dal ar para öd manlar vazifesini alayla karışı ile yapan Zee gok şiddetli bir çaki Nihayet beklenilen sy ân gelmiştir. n, yığınlardan bir Sİ ce - geçecektir. Uzi ir o milli marşın melodileri duyul » tadır. Kıralın muhafız süvari ala» üştür. Mızraklarının Ke ız kırmızı bayraklar, sanki bi ee sürüsü halkın üstünden geçi » i Bunların arka- yı ie daki larından topçu ve avcılar geliyor, Fa »- ihtişamlı tarafı asıl bun- a eni kadar lıyan v. milli marşi çalıyo Şimdi, meşhur Vindsor si atlarınm şektikleri kıralın arabası zi yaklaşmaktadır. Halk bu kii coi bie le sre ve Die (Tanrı karalı eydana gelen bir GN bir açık niz dalgası gibi vi diler. Hattâ bu vaziyeti kıza ye ri onları ikna etti Benedik'i seviyorlarsa Beatrice'e ll bei ar diye. a bile ettiler. Fakat, ben sia açı rm üzerin- geçmekte, ev- yarıl, 258 şarparak makta ve yavaş ya- vaş bütün şehre ya: yıl i Ancak, o şaşaa, ihtişam ve a Vestminister kilisesine varıldığı zaman şimdi bu- e kadınların tuvaletlerini de gölge- de bırakıyor. Dp aha sabahın beşinde ya kilisesi dolmağa (başlı Eski asilzade ei Gia ellerinde ananevi halde davetlileri ayr ame ” ne kadar götürü; B pa ili çi uzlarına kadar ei pi yl pırıldayan kürkler- iye daki hükümdarlar, devlet böteleri ğrudan doğruya mihrabın yanı şında yer alıyorlar. Dili ve Ari. kanın mümessilleri mn içine ay rı bir ihtişam veriyo Si da Kenterburi peskoposu, yanın- dakilerle birlikte, kiliseni in batı ii : findaki büyük kapısına doğru 5 yor. Bu arada kıral ile Ni mi seye a irmek is- iye elini Miele len kıral ile kıraliçe de mi diğ mi ee doğru ilerledikten sonri gökere! sensize# ve bi iyi biri hay iş ietide ve. a ee elm iTürkçe ana dildir! Güneş - Dil analiziyle d yeni etüdler Sail 1. inci sayfada) v (döri. we oybilmekedi. Bu dil tanıkların. Yazan: Ahmet Cevat Emre lanması gibi görünmüş, ve “akıl” onlar« ca “iş ir gü « neş sayılmıştır. , Bu seviyeye ylikselen medeniyet de. e (imkân de) ayırıp bu olan fikir âlemini eri baş « TR konu alıyoru; b Bu gelişime tanıklık eden dil “Ay” en karakteristi! ik olarak ei işaretleri, kanama ilgili Ke ara « lığı ni tmadan) aydınlığı te den objedir. Yakutçada “1y”, gn “Ay” Alta; “şuğur; iş ii da uyrh — “ay” dır. Yakutçada da bu b sizi ar ifade eder, Çağat şekil üzere, yık — “mukai ye daha başka çer zü vardır; Pekarski b zi ii “öp © “oy” ve “uy,, (Kazan) şeklin. göklerde bulunduğu tahayyül edilen | dedir; “oyan. Sel olarak “derin düşün- ç için Çıyık mas) denildiği: mek,, kullanılmaktadır. söylemektedir. Bu uyıh ve ıyık şekille- | (Radlof, 1, oj yönde 4 üncü mağna). riyle sellmenin delâleti Güneş - Dil izde a) > “aklı başında Pı iplerine olan, kı de şuğur bulunan kimse,, © Cc) (3) dir. Uygurçada “k,, sesini saklıyan “uk; Uy 2 den uy ıh 'ük,, (ve ok, ök) — “anlayış ve anla- yık 5 tik tr; “uğuk,, Kudi eğ ökten ağalar aydınlık mek Pi ii vasiflariyle ifade ederken, sonra- , daha muayyen olarak, iii ve pelıklık anlamiyle bu prensip; serisini yaratmış, vE a me “e nen beyaz objelere tatbik olunmuştur. psişik ğ bir hareket, ne de bir s€s var, ni bu sessizlik birkaç dakikadan fazla sürmü- vekil muavini, baş mabeyinçi ve saray mareşali olduğu halde, şimal, ve çenu- defa doğ tıya dönerek her de sında “sirler, sizlere kıralımız Core'u epiniz, arşı besle - hâdiseleri fizik hâdiselerin dil işaret « li, dir, Bir şeyi iyzah ra Uygurcada v- fiğili ile ifade ol Bu —— kökün “ş, li tipi de vardır; Us (Radlof, 1, Pr Koman, Osm, ğatay v. b.) — akıl, fetanet, (Altay, Teleüt v. b.) — e sanğat” bu tipteki prensipi ül ilıca mümçs- köl bi sil dendir, Bu “s” li tip yakutçada kır veya (beyaz) atlar için, “ağs,, şek- inde, kullanılır, e Tekarrür unsuru “determinatif” (o. r) ile resad temler. Ağar - (ağ * ar) temi a ahiiirğe pi Ha bir halde dişini 'uvaşçada A veye olan bu tem “açık, berrak havayı,, ve “hayanr! göğün, ortalığın açık ve berrak mi niaı cada ahar — “1. ak olan şey e. aklık tekarrür ve Li eden şey), 2. çamaşıra konulan, kâğıt yaparken il İle kel ii uyar- temleri psişik ime de ifade EN leriyle ifade etmişlerdir: anlamak, bil. mek, ilerine bil ğ şinde ayrı bir seremoni yapılmaktadır. Nihayet üç buçuk kilo e li ta- gı Kenterburi peskoposu kıralın başı na geçiriyor, Tekrar Tanıt ge FusUN,, mili va ı söyleniyor; uğulduyor, alı ko- kilise 'yoldan şaşmak,, mağni my le em ani teminin asıl a “şuğurun hususi bir halette eler ve eril dir; dinamik un- surla olduğu zaman bu mağna kendisi- ni daha iyi hissi Aya ettirir: rt- — “birinin aklını çelmek, ş k da mısınız?” diye soruyor, yor, alm Allah uzun ömürler Jâlete düşürmek, tir. Sağ yi 1 di versin i ü dört istikamete çeviriyor. Borazan. yor. za maâda hemen mak (Tarama Bean “hem Jar çalıyor, “Tanrı kı bakir a nis | hemenaynı ni kiri me de verile se ani yal apn hem de uyumak- daları kiliseyi uğuldatıyı rek ona da taç giydiriliyor. uyandırmak, yâni onda şuğuru Artık Vestminste! iym Ein ink, tir. ma artık asıl tac giymeye gel » | töreni bitmiştir. Kıral ile kıraliçe ara Ayırmak da bü gi miştir, Evvelâ devlet kılıcı, on e | balarına binerek milyo; a tebaaları- | rik, ancak dış ve iç Eli li dan sonra, altın mahmuzlar, devlet asâ- | nın doldurduğu imadii kaklarından ie olur, ları, dünya sembolü sayılan elma kı veriler ve bu emanetlerin her Seli di ki: ştirmek için işaret verdiği için Ursula gi — Bay e evli e ie ya birin sonra evleneceği- geçerek Bukingham sarayına dönüyor- lar, gneceksiniz? ysuUz adamdı. h az onun | biz dan nefret edi (İkinci kısmın devamı yarınki sayımızda). İn olan bu adam; melankolik, g geçimsiz, bir Bine i olan prensten tu olduğu için Klaudio- am, sırf prense Ve Yaz. Çeviren: — Doğrudur, Beatriçe'in Benedik'in bu lerde onun yardımını işti ve ini, Klandio'ya fenalık girme. için gli io'nun Mary ve ae Lamb Nurettin ARTAM m haber almaması lâzımdır; belki e elbiseyi e uygun düşeceği hak- Hero ile evlenmesine engel olmağa karar adamcağızla alay sile alkış; kında kendisine akıl danışacağını “Söyledi. vermişti, Pre evlenmeyi bütü a Boşuboşuna yaygara — Ben şimdiye kadar bu adam gibi ak: Konuş b bili nefes bile almaksızın Je istediği için buna mani olmak Do Jon lı, yakışıklı ve e lar az kimse gördüm. dinleyen Beatrice onlar ayrılıp gittikten kötü bir zevk verecekti. Bu fena işte kendisi ziyade methedip göklere çıkaracaksın. Sö - Fakat kuzinimi beğenmemesi ihtimali sonr: di kendine: kadar adam olan Bi açhio ile de zümüz Benedik'in MeaEği şiddetle sevdi- yı — a e ai ei dedi, bü- kek etmiş, ona e gine dair olacaktır. i başla, çünkü bak, Böyle pardılyis Şiar bu kabil tün bunlar doğru ? Artık alaya, raçhio, Hero'nun yı unan Man Beatrice m nel say konuştu, ğumuzu duy - döylti açmak çi acı Böl, sp a yemi B dik, < ile kur yaptığı i gemin Don a Jen, bu balm e mak i için sessiz adımlarla ağaçların arasın - — Lâkin in ona asi emeğe kim cesa - sevgine deyam et! sana mukabele edeceğim, diz Hi ar mke ni dan ilerli: lor ret edebilecek? Haydi, be: ona açayım Senin seven elin benim çetin yüreğimi yu- giyip onun yatak Slam eşinden Söze başladılar iz EE El ii etgellia emi alay eder, muşatacak. kendisiyle konuşması hususunda ada vasi ko - aha ö cevab veriyormuş gibi , Ur dır. T Tabiatı kayaların bani kuşlara benze: Ursula; — Fakat emin e diye sordu, ger çekten Bedi kiz trice'i kelimenin u? . Hero, sanki yanındaki nce sormuş oduğu bir suale idi mi o İni Kibirli ve inadeı- e yaşayan mü ei le banlm Klaudio öyle — wp ya Ee bu kadar nazik ve k decek kadar Hero di tam müstesna olmak üzere 8iz de kuzininiz yanlış hükümler pe ii Bayan Beat- ar bi dar da mantıksız olmasa gerek. edi ki — Hiç güpbesiz, benim sevgili Klaudiom o, İtalya'nın GR artık yanındaki kadına bahsi de - hakkında pek yun sayesi adamı redde- bir manz; s vlenece; birinci eski menin prens Kireidan yar pi rak e ilk buluşmaları görülecek a idi. Fakat inde açı bir ay b gösteriyordu. Tam ibli kız yerime ri üze ik hâdise om Pre: ensin bir üyey kardeşi vardı ki herb dönüşü Messina'ya gelmişti, şimdi Hero'nun tali- babası- oda Don Jen apmak idi; Bu »vaşiyeti görecek olan Kla yağı bir ani yatak kebir ; im hal istediği gi > udi9, kon! kötü eri > e B Klaw- dio'nun yanma ra gerek e) Here 'nun bas u, gece yarılarmda m pençesinden eelip geçen r verdi. (Sonu var) -5-1937 <— |

Bu sayıdan diğer sayfalar: