5 Mayıs 1937 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 7

5 Mayıs 1937 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ULUS 7—— —— 5.5.1987 PKILCO radyolarını bizden aravın Halil Nacı Kalorifer Maam n; ilanlar haziran yoklaması için sağı yazılım ee e edeceklerdir r, İemiyecek derecede DE. e e yi şi lâhiye ledi- ağalar fotoğraflı bir nüsha tânzim edilecek ve bu kâğıdda yazılı hususatın doğru siya Muteber iki zatın şehadetinden sonra belediyede bulunan Memuru un t olacaktır. 3 — Yoklama kâğıdındaki her si ve si işareti ile geçilmeyecektir. Devlet teşkilâimda ve guns müessese ike ln e lal da tekaüt maaşı alanlar e ücretli İİ Masş, üc » duklarını ona göre tahsis edilen haneye yazacaklardır. gıda a Tet, ve yevmiyeden tekaüd isti m kesilmesi ayrı ayır E isin, birbirine karıştırı Yoklama Mir ba Hakkında belediyece lp ei yapak Şe yukarda yazılan maddelere, ve, DİM ka. ii ie ği bir Bakiler meydana ga ğu inene zarar edenler ve şahitler hakkında devlet baz Jacak 084) 1—1703 Elektrik pazarlık ilânı Ünye eme 1 : iz yirmi ddak projeleri m ce yirmi d sar Via in kuruş bedeli keşifle > ka) al EE usul meri a ko ve şeraiti Cu Si et Ul gazeteleriyle ilân e € belediyesi lektzik toluklina eksi! R talip çi ala in 12-4-037 den itibaren bir ay adale pa zarlı za barak miştir. ei Pazarlıkla ihalesi 12-5-937 ga) ia günü e 15 seba 8 lediye encümeninde yapılacağı ilân olunur. Manisa Yilâyeti Daimi Enöümehinden: tahmin £ tutarı (50000) Jira r tep ii Sİ mr üzerinden kapalı zarf ei va ye koni ci ia keşif evrakı Ve teferr e aim mar bedel maably “aden Nafıa Mei me alesi May:si mi perşeme günü yet ini sncümenl ön de yapıl arak in Vekilinin tasdikinden yle vakkat teminat muh ek keşif tutarı mu- çe bedel ü > 5 — Bu eksiltmeye gireceklerin Nafia ve alımı a ve 1937 yılma aid ai odası vesi yi kapalı zarfın İc içi ie Si 32 inci e şa vi Kapalı li verilmesi Ve e alis riayet etmeleri üzerin- den 3750 ei ir. üzüme ilâp olunur. Ankara vallğinden İdarei Hususi aid ee mill yar Ye mma Ni maya konul. Tee 2490 sayılı kanun hükümleri ine tevfik — ç sant 15 e ale günü 10 mayıs 937 em eml de Vilâyet daimi encümeni hı matte vilâyet di e kaz ia e m yi tarh ve ameyi görmek isti- a pi acaât et li ni ilan are tal ahakişik tah mü Sürüne a Meleri ilân olunur. (975 ei Ankara Belediye b : da, belediyece gösterilecek dm me 2 gayim sr Bu en Dr e el re serin za > a e lr ara Belediye vii ver- yahut gömdermeleri ilin ) Ankara İnhisarlar Başmüdü rlüğünden: sin elm li is ni usullerle Haznlanan iz tuzla a beer Tank kei 1 e bir kolaylık olm zere Başmü Satiş ambarın ila ke de satılmaktadır. : 5 Tatiyenler; ai ne vel ıkdarda satın atabilir. Satış saa e a Çi Dn den: ; . yere vi meşe üs garajı a grimsi e larak mayıs ra den kadar yeniden müza İdaremizin Çamaltı — Mu mi me (60) liradır. : — Muvakkat teminatı (488) kuruştur. i Ye erme i görmek istiyenler ben aşak nine ve >> Ze 18“ mi salı günü sâat beledi; e müracaatları. (1097) Le Nafia Vekâletinden: Betonarme e İnşaatı Talip zuhur etmediğinde! esi yapılamamış olan 34000 İira ei ili Sinop çiliyetinde, Enn - ime yolu üzerindeki nâarme köprüsü inşaatının kapalı zarf usuliyle yeniden biye 17.5.937 ürihise -müsadif pazartesi günü saat 16 da ie fıa kiz a AK ve köprüler reisliği eksiltme komisyon! dası da yapıla. üteferri diğre evrak (170) ku- reisliğinden verilecektir. Tri Eksiltmeye girel için ln yol ve köprü inşaatı beni a müteahhitlik vesikasını ibraz de Mmeşruttur. Teklif mektuplarının 17.5.1937 pazart esi günü 5 ei > ka- dar komisyon reisliğine verilmesi lazımdır. (1048) Ankara Valiliğinden: İdarei Hususiyeye aid Bankalar caddesinde 33, 35, 39, 41, 4/64, 'No. lu dükkânlarla 37 No. lu bahçe ve Anafartalar caddesinde 6,8, 10, 12 No. lu dükküânlarla Öksüizce mahallesi 3 No, Ju Zahi ie da edresesinin 937 mali yılı icarı 2490 sayılı kanun hükümlerine tev- fikan açık artırmaya konulmuştur. İhale günü 17 mayıs 937 b ae pazartesi günü saat 15 de vilâyet daimi encümeni huz ylacakti örmek isti onunda bulunmaları ve şartname i göl za üracaat et- ii ve si ni tahakkuk ve tahsil ye meleri ilân olunur. (973) ba bim me n 15-937 ediyemiz santralının 1-6-937 b ri kil a mazot de m elel giayeine kadar hiç m m ei e 1000 kilo makine yağı e e imâk veya is öpen Ye 7,5 teminatlı eli arpa bele. diye seline gör göndermeleri GELAR. gmen buzariyle ya- pılacağı ilan rs (2302) Kocaeli Vilâyeti R aimi Encümeninden: e dahilindeki pataklıklrı kurutmak için iki adet Ekska- ör makin: esi satın alınacal belir vilâyet makamında Zare Muvakkat len kinelerin muhammen bedeli olan (35000) liranın yüzde yedi buğu. ğu (2625) yi İstekliler ile teklif deki tarifat dairesinde ihale günüü saa mikdar teminat mektubu ve buzu mektuplarını 2490 numaralt kanunun 2 re ei t on beşe kadar vilâyet ma - e alınmaz. Şartnamesi sila Mn e parasız alı- nabilir. (1026) “ Ankara Valiliğinden: , rca 20-4-937 sie beri yirmi gün Me mera glam. — İcar müddeti 937 haziran bidayetinden itibaren bir senedir. 7 şa 2656 liradır. in sabık bedeli üzerinden 25 7; ariyle ilini kaymakamlığına şartnamesini e yerin i vo a ire ve tahsil Mp veya Mai yn Tığına mi Gl Anafartalar Caddesi No: 111 Telefon. 1230 İMTİHANLAR YAKLAŞIYOR!!! Ecnebi Jisanlardan zayıfsâğız derhal BERLİTZ MEKTEBİNE toşunuz Fransızca, ingilizce, almanca Jisanları için hususi ve umumi dersler Tecrübe dersi meccanendir. ANKARA: Saylavlar caddesi o İSTANBUL: 373, İstiklâl Cd. 11922 İm ri şir Polatlı Belediye Riyasetinden : — 7713 lira 97 kuruş bedeli keşifli pazar yeri inşası 1-5 97 Ari itibaren 28 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuş tur. 2 — Mevcut proje, keşifname ve ak görmek istiyenler her gi iye di ili kasaya gireceklerin bu gibi işleri başarmış veya ba - gerisine dair ellerinde sahibi salâhiyet makamdan tasdik. i lunması a — İhale 28-5-937 cuma günü saat tam 16 dadır. — İsteklerin s7 iz 55 Hp vakkat m Papia vie tayin oluna sanite Polatlı Belediyesi gelmeleri iiitcola, (as 60) 23 .. İnönü Türkkuşu mili : yapılacak tesisat 1) İnönü Türkkuşu kampnda üç yatakhane ile bir derslyane ve yle bir idare binasiyle bir depo ve tamirhane olmak üzere altı bina yaptırılacaktır. 2) Klsilkme, 10 mayıs pazartesi günü saat on beşte, Ankarada ava Kurumu merkezinde yapacak 3) Keşif m ie e 4) Muvakkat t (8. | Erdil Münak e , fenni şartname, keşif vekile ni mu- e di z Bi (5) lira verilerek Hava rkezinden 1—1847 AŞIR Ankara Valiliğinden: yi Hususiyeye aid Bankalar caddesinde 83, 57, 24-26, 28, 30, rtırmaya konulmuştur. eg m van aşık &l İha ihil Emi müsadif perşembe günü saat unda yapılacaktır. le günü 13 mayıs 937 tari 15 de viliyet: dalmi encümeni huz salonunda İrmik ve şartnameyi ii isti” > m ahakkuk ve tahsil müdüri Sana da et- ai ilân olunur. (974) Dünya sinemalarında rekor kıran film ROMEO ve JULİKT | Ankara Belediye Reisliği İtanları | ey e mevcut 15 adet 25-mayıs-937 ma ve “alı günleri saat on boza ta belediye encümeni» ne çi reğimei (1058) er anayi caddesinde a2 in inçi 7iparselde 63,5 metre manalar arsa on beş gün müddetle işik ri tırmaya konulmuştur. Muhammen bedeli ez yn 1,60, min tnamesini ökse mi li gün yazı işleri kale « mine ve isteklilerin de 18-mayıs-937 salr günü'saat on buçukta be diye encümenine müracaatları. (1095) 1—) iin idaresine alınacak lama, köşebent, demir çubuk, ç ir çivisi, menteşe on beş gün müddetİe açık eksiltmey. konulmuştur. 2 — Muhammen bedeli (471,37) liradır. 3 — Mu akla | teminatı < Jiri çe 4 — Mikdarını öğrenmek istiyenlerher gün yazı işleri kalemi « ne ve isteklilerin de 18-may18-937 Gi "günü saat on e bele « diye encümenine müracaatları. (1022) İLA imei belediye ie arsa on beş gün ile ele in artırma" ya b ulmuştur. men bedeli 1119 liradır. ini görmek wi eteklerin e 18 -mayıs-937 diye encümenine müracatları. (10: 3Z — Muvak istiyenler her gün yazı işleri kale » salı günü saat on bağ bele 96) İLAN e — Yenişehirde 1081 inci adada 6 parselde 88 metre murabbar on beş gün müddetle açık irene kanulmuştur. — Muhammen bedeli (440) liradır. İiradır, ÇE Şartni irmek istiyenler her gün yazı işleri kalemi- ne ve İsteklilerin ön a 937 salı günü sâât on at beles diye encümenine müracaatları. 11 İL 1 — Yenişehirde 1068 İnci ilede 8 parselde 21,25 metre murab- muştur, 2 — Muhammen bedeli (53,15) liradır. (4) liradır. 4 — Şartnamesini si mtiyenler | ber gün yazı işleri kele « wine ve isteklilerin de 18 see . ER lediye encümenine emeli Gn Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Komisvonu İlânlar Jarı KIRIKKALEDE YAPIIRILACAR” KABLO e (55) kuruş mukabil yakkak cenli olan > 2 e) ara ei tek yını mezkür günde seat ikle muayyen gün ve saatte komisyona müracaatları, (1091) 1—1893 MÜTEAHHİT NAM VE HESABINA 10 TON GÜMÜŞ KUMU Tahmin edilen bedeli (800) lira olan m miktarı ve cinsi azl Askeri Fabrikalar Umum Müdür. komisyonunca 17-5-937 Dar İren saat 14 de e ari si bl edilecektir. Memi. ak komisyondan kin muyakkat demi dai lira ve 2490 Bi 2 ve3 lie dal ei mezkür gün ve saatte renin. müracaatları. (1068) w, 11878 Devlet Demiryolları ve ar Umum li Satmalma onu İlânları İLAN sö Muhammen bedeli (44120) lira olan 3 muğğaf 10 basit kas usulü ile Ankarada idare binasında satın almacaktır. “4 ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 Ne i e intişar a olan talimatname dairesinde alm- vesika ve tekliflerini ıynı gün saat 1 14,30- a kadar ar komisyon Reh sliğine vermeleri lâzımdı. : DE a kuruşa anl ve Hayda Paşa Mw satılmaktadır. (1017) ve Haydarpaşada 1—1879 ©

Bu sayıdan diğer sayfalar: