27 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

27 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

mim 1 6VAKI 77 ŞUBAT IS? iki taraf da takviye fırkalarını bekliyorlar! | Ust taraf: 1 inei sayfada | © erin de artmasını mucip olacak * © tır. Buitibarla vazıyet hayh dik- © kate şayan bir şekil almış ve Çin meselesi kolay halledilemiyecek çetin bir mesele haline girmiş gö- rülüyor. Vazıyetin hususiveti o maddi, © manevi, mali müşküller Tokyo ka- © bihesinin de dikkatini ve endişesi- ni eelbetmistir. Bu gün ilk kade- mede mağlüp vazıyette kulan Ja- ponya sonunda kazanırsa bu pek! — kolav olmıyacaktır. Diğer taraf - © tan Çindeki Avrupalıların vazrve leri de son derece dikkate değer © we nazik bir s9fhava © girmistir. Japonların imtiyazlı mmtakaları bir üssülhereke olarak kullandığı. | nı ören Çinliler < bundan sonra © imtiyazlı mmtakalar tanrmıyaca -| © ğı vek hekir olarak söylemekte- © dirler, Mücadeleyi Janonlar kazanır - vazıyet değismivecektir. On- ların ilk yapacakları is diğer Ay - rupalrları atmak olacaktır. Baka - Im mücadelenin ikinci safhası ne netice verecek?! .. Japonlar Harekete mi Geçiyorlar ? Ajansı bildiriyor: Matbuat, Harbin beyaz Rus- ları teşkilâtı reis Ceneral Kos- m'ne'nin Japoula (tarafından bir fırka teşkiline memur edil- diğini yazıyor. Mukden ayaletinde Beyaz Ruslardan mürekkep bir fu- kanın teşkiline başlanmıştır. Bu fırkanın birinci livası ku- mandanlığına Madryime,ikinci livası kumandanlığına da Mo- distov tayin olunmuşlardır. Bu fırka sovyetlerin deniz mınta- kasını istilâya memur edilecek- tir. Ayni zamanda Japon kı- taatının bir kısmı da Mavera- yı Baykal cihetine hücum ede cektir. Bütün teşkilât gayet gizli yapılıyor. Japonlar bilhassa » Tayyare hücumları © yapmaktadırlar. Japon nmumi| hımdan alınan bir habere göre bu tayvarelerden biri Chenli- ane nehrinde suya inmive mecbur © kalmıştır. Pilot kurtarılmıssa da bizi tamamiyle harap olmuş - Kiang Wan harap .. Şanshay, 26 (A:A.) — Kiang Van, Misso — Chang — Chan ve Tazang köyleri Japon tayyarele - , rinin mütemadi bomhardrmanları! ne**eesi olarak şimdi üzerlerinde de lar tüten yanmıs birer hara-| EZ baska bir sey değildir. kür fırkayla bu fırkaya mühim- matı harbiye veren Mançuride ki Japon makamatı resmiyesi arasında mevcut münasebatı gizlemek için tedabir almışlar dır. Fakat vam ediyor. , 26 (A.A) — Janon| gibi i bu-sabah Hane Chov akıyor reâhın bütün © hanarlarıvla avyâreyi tahrip ettiklerini ve ndilerine taarruz irin havanla - iki düsman tavvaresini düşür- iklerini iddia etmislerdir. taraf da takviye kıtaa'ı #lıyor — Tokyo, 26 (A.A) — Pek ya- » ieneral Shira Kawanın muh mel kumandası altında öç yeni rkanm Cine vasıl olacağı haber alınmaktadır. Sanrhay, 26 (A.A.) — Japon- lar dünkü muhareheler netiresin- - deki zaviatlarının 80 telef olduğu-! nu ve 150 esir almıs bulundukla -! © Ormı ve pek yakmda Kiang Vanı © zantedereklerini bildirivarlar. Cinhlerin zaviatımın 390 ile 409 arr duğu sövleniyor. Cin a İşmeniramat- birinci ve'on bi - rinci frrkalarm bu #ün harp rem- Şanghay masarifatı için yenid masına karar vermistir. ri ve Şanghay askeri için şimdiye kadar yavmış oldu; ne bali? olmuş bulunacaktır. cihetine karar verecektir. cağı tahmin ediliyor. e Şanghay, 26 (A.A) — Ki. tarafından satrm almacaktır, ang Vandaki vazıyet dün akşam- © danberi hiç de#ismemiştir. © Javonlar dün mece Cinlilerin içinde son derece samimileştiğini © tekrara bilmem lüzum var mı? © Yazı Iskenderiyede geçirmiştim. Biray kadar evvel üç, dört gün © için Bağdada giltim. Bilâhare © tayyareyle tekrar Iskenderiyeye döndüm. Oradan geliyorum. k Yolda fırtına olduğu için yor- | m. Yarın görüşürüz. Batan ME, gör“ düğü intizamdan takdirle bah- setmektedir. Perapalas oteline © nen Emir Zeyt Hz.le birlikte - hemşireleri prenses Fatma ve © prenses Sarah Hf.ler de şehri- © mize gelmişlerdir. © Yeni sefir bugün saat 17de - Perapalasta matbuat mümessille- rini kabul edecek, ve üç dört © güne kadar Asir gidecektir. Japon murahhas heyeti edeceklerdir. Çin ceneralı öldürüldü Saygon, 26 (A.A.) — İnde yite tmektedir. Sovyetlere karşı da Moskova, 29 (A.A) — Tas teşkilât safhasında bulunan mezr- bir çok defalar taarruz ettiklerini ve her defasında da tardeyledikle- rini iddia eylemişlerdir. Topçular arasındaki düello de- Çinliler kö - yün şimalindeki hatlarda oldukda! /Kiang Van etrafında adeta demirli i durmaktadırlar Ci i Japonyanın m'iyonları su gibi Tokyo, 26 (A.A.) — Kabine, en 22 milyon yenlik bir kredi açıl - Hususi meclis bu krediyi tasvip edecek olursa Japonyanın Mançu- sevkiyatı ğu masrafların yekünu 98 milyon ve- Ü. nümüzdeki bir nisandan sonra bır- susi ictimamı aktederek «lan Di. yet meclisi muazzam krediler şek- linde olarak masrafları kapamak Japon kuvvetlerini ngeri çekil- mesine kadar yapılacak olan mas- rafların avda en milyon yen ola- Bu masraflar icin lüzumlu me- baliğ hükümet bonoları ihraç et - © iakasma vâsıl olacaklarmı istih -| mek suretiyletemin edilecektir. © bar evlemislerdir. İsbu bonolar Japon bankaları Mücadele devam ediyor ve hükümet mevduat müessesesi Tokyo, 26 (A.A.) — Önümüz- deki 3 martta toplanacak olan Ce-|iktısadi bir meclis vücuda getirilmek suretiyle milletler arasında ik- miyeti akvam meclisinde Londra|tısadi bir yaklaşıma temini için Cenevrede geçen eylülde yaptığı tek- sefiri M. Matsudeire, Roma sefi.|lifi hatırlatmıştır. ri M. Yoshidayla M. Satomu - rahhas sıfatiyle Japonyayı temsil Japonlar tarafına geçen bir Pacifigue ajansı bilhassa Tisitsi - karde şiddetli bir mukavemet gös- terdikten sonra Javonlar tarafına geçmiş olan jeneral Ma Can Şanm| . Kalküta, 26 (A.A,) — Yüz kadar ameleyi işleri başına götürme Harbinde katledilmiş olduğunu te| olan kücük bir gemi Hooghli nehrinde devrilmiştir. Bu işçilerdi Çin gazeteleri bu katil keyfiye- tinin Japonlarm işi olduğunu ima etmekte ve buna sebep olarak Ma| Çan Şan bu yakınlarda teşekkül! eden yeni Mançuri hükümeti reis- yirden bildirildiğien göre iiç Fran- liğine sabık Çin imparatorunun| &:z kruvazörüyle üç bin ge'iril herine muarız bulunduğunu) askeri uzak şarka gönderilmişler-! 3 Mart toplantısı Akvam cemiyetine aza olmıyan devletler ne yapacaklar ? Cenevre, 26 (A.A.) — Muhtelif murahhas heyetleri tarafından vu»! ku bulan talep üzerine Kont Apponyi 3 martta toplanacak Cemiyeti Akvam büyük meclisi reisliğine namzetliğini koymıya muvafakat et - miştir. Bununla beraber M. Hymans,in ekseriyetle reisliğe intihabı temin edilmiş gibidir, | o Cemiyeti Alkvam azası olmıyandevletlerin de büyük meclisin bu içtimama iştirakleri hakkında müzakereler devam etmektedir. Fakat büyük meclis tarafından bir komisyon teşkili düşünülmektedir. Bu komisyonda Cemiyeti Akvam harici devletlerden bazılarının müşa- hitleri hazır bulunacaktır. Silâhları tahdit komisyonunda yeni komisyonlar ihdas edildi Cenevre, 25 (A.A) — Terki teslihat konferansının umumi komis- yonunda beyanatta bulunan M. Tardieu komisyonlar adedinin ehem- miyeli haiz olmadığı ve umumi meclis, kara, deniz, hava islerine âit üç komisyonun ihdasına karar verirse meclisin bu kararına iştirâk edeceğini beyan eylemiş ve aynı zamanda kontrol ve sulh teşkilâtıma müteallik umumi mahiyette bütün meseleleri tetkike memur edilecek bir siyasi komisyonun da ihdasını teklif eylemiştir. İngiltere, Cemahiri müttehide, İtalya, Romanya ve Yugoslavya murahhasları bu teklifi prensip itibariyle kabul etmişlerdir. Almanya murahhası siyasi komisyonun ihdasınm tehir edilmesini teklif etmistir. M. Tardieu, birbirlerine muhalif olan müteaddit noktai nazarların mukarenetle insicamının lüzumlu olduğu kanaatini izharla yaptığı tekliflerin kabulünde ısrar eylemiştir. Nibayet M. Nadolny, M. Tardicu'nün tekliflerinin kabulüne mu- vafakat etmiştir. Bunun üzerine komisyon, askeri, bahri ve havai komisyonlarla beraber milli masraflar komisyonunun ve siyasi ko » misyonun ihdasma karar vermiştir. Bu komisyonlar yarmki enmartesi vünü sabahr toplanacaklardır. Tevfik Rüştü beyin M. Tardieu'ya cevabı Cenevre, 26 Anado'u Ajansının hususi muhabirinden; Dün umumi kom'syon içtima ederek konferansın messi me- tedu teşkilâtını tespit etti. Siyasi bir komisyon teşkili hakkındaki Fransız teklifini mudafaa eden M. Tardieu beyanatı esnasında Fransız projesi kabul edi- lirse kontrola tabi Cemiyeti Akvama dahil; olmıyan fakat bu konferasta bulunan * Rusya ve Amerikayı kasten iki büyük der» letin de iştirak edebileceğini söylemesi üzerine söz alan Tevfik Rüştü bev; şia lk “M. Tardiyönlü yali devletten bahsetmiş olması Türki- yenin fevkalâde s#bpcrver olduğu, binaenaleyh teslihatınin kont- rol edilmiye ve bü nevi teşkilâtta temsil edilmiye ibtiyacı olma- dığı hakkındaki kanaatinden tahassül ediyorsa, kendisine bilhas- sa teşekkür ederim. Eğer sırf bir unutkanlıktan tevellüt etmişse komisyona, Türkiyenin de konteransta temsil edilmiş olduğunu hatırlatmama müsaadelerini rica ederim demiştir. M. Tardiyö da verdiği cevapta demiştir ki: yalnız iki devlet- ten bahsetmiş o'mamın sebebi, mesaimizin daha bidayetinde bu iki hükümetin de dünyada işgal ettikleri mevkie binaen Cemi- yeti akvamda dama aza olan diğer devletler gibi büroya aza intihap edilmiş olduzunu batırlamış olduğum içindir. Türkiyeden bahsetmiş olmamamın bir mazeret olduğunu be- men ilâve ederim. Bu mazeretim de muhterem meslektaşım Tev- fik Rüştü Beyin öteden beri daima mesaimize çok faal surette iştirak etmiş olduğunu görmekliğinizdir. İtafyagümrük manialarının ortadan kaldırılmasını istiyor Roma, 26 (A.A.) — Meb'usan meclisi korporasyonlar nezaretinin bütçesine sit müzakereyi bitirmiş-tir. Müzakere esnasında nazır M. Bottai söylediği bir nutukta bütün devletlerin memleketleri arasında- ki iktısadi münasebetler itibariyle daha az hodbinane duygulardan! mülhem olarak gümrük siyasetlerini esaslı bir surette değiştirmeleri lâm geldiğini beyan etmiş ve demiştir ki: “İtalya böyle bir değişiklik ya pılmasına samimi bir surette taraf- tar bulunmaktadır. İtalya gümrük manialarının azaltılmasına ve bü- tün dünyada büküm süren iktisadi buhranı uzatıp vahimleştiren her Cemiyeti Akvam meclisindeki türlü müşkülâtı ortadan kaldırmıya matuf her hangi bir teklifi dos- tane bir surette kabule hazırdır. M. Bottai bu sözlerden sonra bütün milletlerin temsil edilecekleri. Amerikanın borçlardan bahse niyeti yok Vaşington, 26 (A,AÂ.) — Hazine nazırı M. Ogden Mills, Cemabhiri Müttehide hükümetinin harp borçlarına müteallik beyanatta bulun - mıya hazırlandığı hakkında çıkarılan haberlerin asılsız olduğunu be- yan aylemiştir. Bir deniz kazası kte yetmiş kadarının boğuldukları bildirilmiştir. ileri sürmektedirler. I dir. Bunların arasında 16 mcı Se 3 bin Fransız askeri yola negal nişancı alayı da vardır. çıkarıldı 20 tabur Ingiliz askeri 26 (Hususi) — Ceza- Moskova, 26 (Radyo) — Sin- gaporda toplanan İngiliz krtaatr - nın son hafta içinde 20 ba” rim Fransız Rusya, Karadeniz Limanlarını Kapatıyor mu? Bükreşten gelen bir telgrafta Universul gazetesi Köstence tüccarından şu yolda bir telgraf almıştır; Sovyetlerin Karadeniz üssil- babri kumandanlığı (Pervoye Maya) mayın gemisiyle üç tah- telbahiri Karadenizdeki Rus limanlarını kapamıya memur etmiştir. Ayın yirmisinde Sivas- topo'den hareket etmiştir. Ma- yın gemisi Batumdan Romanya hududuna kadar uzayan sahil lerdeki bütün Rus limanlarına sabih torpil dökmiye başla” miştir.,, VAKIT — “Universul,,ön bu haberinin uydurma olması çok muhtemeldir. Çünkü Rusların Karadenizdeki limanlarını ka patmaları için ortada bir me- sele yoktur. Romen gazetesinin bu haberini ihtiyatla telâkki etmek icap eder. GChing- Gheng Yeni Mançuri Devleti faaliyette Berdevam Mukdem, 26 ( A.A) — Yeni Mançuri devletinin icaral meclisi bir beyanname neşrederek yeni devletin ünvanının Mancbor Kou ve bükümet merkezinin de Gha- ng Chung şebri oldugunun ilân eylemiştir Sabık Çin imperatoru dikta” tör manasına gelen ChimChenğ © lekabımı alacaktır, Boluda Halkevi Merasimle açıldı Bolu, 26 (Vakıt) — Bolu da” ğının karla örtülü olmasından dolayı bir hafta teebhür eden Bolu vilâyeti Halkevi açılma merasimi kadın ve erkek binler” ce zevatın iştirakiyle mubterem meb'nsumuz Cevat Abbas B. tarafindan bugün icra kılındı. Bu vesileyle bütün memleket halkı büyük bir sevinçle bu me rasimi kutlulamışlar ve bissiyati tarimkâranelerinin ulu Gazimiz6 iblâğını Cevat Abbas beyden rica etmişlerdir. Hoover “baş,, mı Olacak? Nevyork 26 (A.A) — Nasyo” nal demokrat komitesi resi Raskob, M, Hooverin, müskiratın meninin reye vazını ihtiva ede" yeni bir programla riyaseticünm” bura yeniden namzetlik koymi” sının pek mümkün olduğun” hissettirecek (tarzda bulunmak suretiyle bütün meme” kette büyük bir hayret etmiştir. Çünkü demokratlar bile M. Hooverin kurduğu rejimin ©9 sadık ve en muaonit bir tarsf” tarı olduğuna daima kanaat o mişlerdi. | Paşabahçede heyela” Beykozda Derstepe beyelan eseri görülmüş ve bf | k i i ; ev harap bir bale gelmiştir. — j tehassıslar (o heyelanın olup olmayacağını tetkik etmek” g tedirler. Dün yeni bir v4 besi olmamıştır. ii

Bu sayıdan diğer sayfalar: