27 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

27 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yazıhaneye geldiği zaman Melâh&-| timasasınm başında çalışırken gördü! — Bonjur Melâhat, bu ne çalışkan- ik? — Bonjur Fahrünnisa, buzün saat 3 meclis toplanacak, müdür bey Sukta tekik edeceğini söylemişti, Bu İçin biraz erkence geldim. Nasıl) MN, dün gece iyi eğlendiniz mi? — Çok iyi ağlendik, aman Nebile - İİ görmeliydin, öyle şık, öyle şıktı ki. — Ya sen ne giydin? — Benim vişne çürüğü krep damur *larimi biliyorsun, işte onun biraz bi Simin değiştirdim. Fena olmadı ama, Nebileninkinin yanında sifırdı. — Zarar yok Fahrünnisa, eminim ki sen çok güzeldin. — Ah Melâhatçiğim, sen ne şeker kesin, Ne iyi kalbin var, Nebile gek MİN de görsün, sende kıskançlıktan e - WE var mi hele. — Neden kıskanacak mışım, bilâkis dün akşam eğlendiğinize cidden mem oldum, Hayatımız sabahtan ak - kadar kapalı yazihanede hava - büunalarak çalışmakla geçti - Ül için, herhangi birimiz bir parça de Üğik bir kaç saat yaşasak bunata İsimden sevinirim. . — Ben de senin böyle düşündüğü- Bi bildiğim için Nebileye aynı şeyleri Söyledim, o bilâkis: "Şimdi Melâhat | Yatihteki evinde pinekliyor, bizse bu Yada cazbandın patırdısiyle dans eder ben sarhoş gibiyiz.. Oh olsun ona.. Sa-| Mahtazı akşama kadar bize kibir taslar! cezasını çeksin,, dedi. — Kuzum Fahrünnisa, bana şu anlat, ben Nebileye ne yaptım Ki beni sevmiyor, bir düzüye beni çe- kiştiriyar, Bunlar bizim seviyemizde- ki kızlara yakışır şeyler mi? Bana a dia düşman. Halbuki bunun içn Mir sebep görmüyorum. i Evvelâ... O, benden güzel, benden! Jh gİyiniyor, dayısının tavsiyesi sa- İ Pesinde buraya benden çok sonra gel- halde benden daha fazla kazan Yer, şirkette herkes onu tanıyor, hat- 'İ Ş geçen gün meclis reisi bile merdi- Mende ona rasladı da şapkasını çıkar) jt Daha hangisini sayayım. Tavsiye» Wir hanımın bütün hakları onda var, Matta daha ileriye gideceğim, belki Mesa beni buradan kapı dışarı ettires| biir, Öyle olduğu halde benden ne| İtiyor. “Sabahtan akşama kadar söze) erine İmalı bakış ve tayurlarma sü - Künet ve saburla mukabele ettiğim hal İe bana karşı olan kini neden ?İşte bu- Mu anlıyabilsem, belk; bu kadar ca- Sıkılmıyacaktı. ar Zavallı Melâhatciğim, işte bü bu saydığın şeylerden dolayı seni Mvmiyorya... .Biliyor ki, tavsiyesi ul ya onu burada tutmıyacaklar, bi: ki müdür bey onu gönlünün ri- Biyle angaje etmedi. ime maada, senin daha az Naz aldığın halde en mühim işlerin havale edilmesi, bu odada şef ekimde bulunan, bütün bunlar o- nm bir kızın seni sevme - için kâfidir, Güzellik ve giyinme Metine gelince: dPvvelâ sen ondan çirkin değilsin. taprayla Yüzünü güzel gösteriyor. h tabif güzelliğin onunkinden da Müessir, Sonra sen giydiğin elbi- Peri Üstüme daha iyi yakıştırıyorsun. fi | aa mükâleme fazla devam edeme- kapı açıldı, Nebile geldi: al ar çocuklar. Ay gene geç koşa koşa bitkin bir halde. Ya. Fakat erken kalkmak kabil ola» bi Sen nasıl vaktinde yetişebil - Hak hrünnisa? Ben saat sekiz bu» Viz, €vvel gözümü açamadım. Dü- & e kere Melâhat, sabahın saat Mu kadar balodaydım. Artık in tü, alışacak kuvvet kalır mı? Bu Maygelmiyecektim vallahi, telefonla Oduğumu söyliyecektim ama. # atış olur (diye korktum, bu Midiggsinde Mıj gün gelmedim. Geç Rünler de caba... Böyle gi » yım meclis reisiyle ahbap» ra etmiyecek, OO suratsız kovacak.. Sonra ben el Mâhto yapmak, sinemaya git iin gene annemle günlerce pa» koparmak mecburi Aman, Allah esir- düşündüm de sabah yatağımda fazla kalmadım... Yarım saat geç bile olsa gene giderim dedim. Siz ne yapıyorsunuz? Fahrünnisa, dün akşamkj; eğlencelerimizi Melâha- te anlattın mı? Hoş, o böyle şeyler»! den anlamazya.. Kuzum (Melâhat, akşamdan, kâğıtları dokuz bu -İyalnız ailen için yaşamak, başka hiç bir şeyle eğlenmemek seni boğmuyor mu Allah aşkına? Ben senin yarinde ol « sam şimdiye kadar ölürdüm. — Nebile, benim hayatımı bir ce hennem hayatı gibi görmek senin için artık bir fikri sabit olmıya başladı. Ben filhakika ailem için çalışıyorum ama bu sirf, kardeşlerimi daha iyi © kuta bilmek ve babama biraz geniş ne fes aldırmak içindir. Eğlenmek me. selesi de başka... Biz ailece pek iyi eğleniyoruz. Kardeşlerimle sinemaya gidiyoruz. Akraba ve ahbaplar ara- sında topluluklar, çaylar tertip edi. yoruz. Sonra çok okuyorum. Bütün bunlar bana kâf; geliyor. Baloya git- mediğim için beni biçare buluyorsan bunda yanılırsın. İstesem ben de o» raya gidebileceğim. Fakat iki maaş» mı, hatta daha fazlasını bir gecelik zevkime feda etmeyi saçma buluyo - rum. Bir gün zengin olursam ben de elbette nasıl eğleneceğimi bilirim, © zaman benj görürsün, — Bu yaşayışla sen nasıl zengin olursun? İnsan zengin yerlere git» mez, kendisini göstermezse (zengin bir koca bulamaz ki. . — 0 da başka bir mesele... Zengin koca bulmak için baloya değil, şura» dan şuraya adımımı atmam... — İşte görgüsüz bir kızm fikirleri, Fatihte yaşıyan insandan başka sey beklenir mi? Bir zil sesi bu mükâlemeyi kesti, Melâhat derhal masasının üzerindeki kâğıtları toplayıp müdürüne (koştu. Arkasından Nebile Fahrünnisaya: — İşte görüyor musun, müdür bey gelir gelmez gene şu kızı çağırdı. Bu na çatlıyorum. Neden beni hiç od& sma çağir miyor, Şu kızm nesin; be geniyor bilmem. Fakat ben ne yapıp hiye Onun İaadınr kıracığım, Şimdiye kadar rlerde h gi şalıştığım ye: kr. madı, Şu miskin adam bir senedir yüzüme bile bakmıyor. Yalnız yazı» hanede olsa bir şey Odeğil. Bir iki defa süvare ve çaylarda ona rasla - dım.. Biliyorsun ya, oda şişlide o turur, aşağı yukarı aynı muhit insan larıyın Evet ne diyordum. Oralar. da bile gene mecbur olmadıkça bana hitap etmedi. Bir defa bile benimle dans etmedi. Halbuki, biliyorsun ne kadar iyi dans ederim. Ve dansörleri min hiç birisi benim cazibeme muka » vemet edemezler... Ah, bir defa da şu adamla dans etsem, artık ondan sonrası İçin korkmam. — Müdür bey öyle dansla ele gesi ——— m 3. K. O, SA, I.N. 2.N. Adet Adet 50 Sırlı berber leğeni 100 100 Berber bileği kayışı 1000 100 » Om; tagı 100 , — Önlüğü 100 n < bavlusu 3.N. Adet 200 Ustura 50 Et makinesi (Ma yedek) 200 Et bıçağı 50 Çamaşır ütüsü Baâda muharrer ve dört kalemde yazılı eşya hastaneler ihti- yacı için aleni münakasa usulile cumartesi günü İ. N.hı liste saat 14,5ta iki N,lı liste 15te 3. No.h lisete 15,5 ta ve 4.lı liste 16 da münakasaları icra kılma- caktır. Taliplerin şartnamesini almak ve nümunelerini görmek üzere Kom. a müracaatları ve münakasaya iştirak edenlerin vakti muayyeninde Koma müracaatları. (75) (504) Askeri müzede mevcut 20 baş ve 20 çift elin mankeni pazarlık suretile yapılacağı ilân edilmiş- sede talip çıkmadığından pazar- lığına 27-293? Cumartesi günü saat 16,5 de KOM. da icra kı- macaktır. Taliplerin şartname- sini almak ve pazarlığa iştirâk etmek üzere Kom.a muracaat- ları. (93) (688) AL. Ko. dan | 4.N. Nebile, efendim? Ben de Melâhat gibi tavurlar mı takmayım?, Ah şu sinsi kız, emir nim kj yolumun üstünde o olmasa şim diye kadar ben arzumu yerine getirir» dim. — Yok, Nebile, Melâhat için sinsi deme, görüyorsun ki hallerinde yap- macıktan eser bile yoktur. — Ne istersen söyle, bu kız benim yolumun üstünden çekilmelidir. Ve çekilecektir de. Bak göreceksin, Ne- bile dediğini yapar mı, yapmaz m. *s.. Bir ay sonra bir sabah, gene âynı yazıhanede: — Sana ne oldu Melâhat, kaç gün“ dür neş'esizsin? Sebebin; söylesene. — Söyliyeyim Fahrünnisa. İki üç| gün evvel müdür bey beni yanına ça gırdı. Uzun bir mukaddimeden son- ra şirkette tensikat yapmak İcap etti- ğini ve meclisi idare karariyle bu ayın sonunda işime nihayet © verileceğini süyledi. — Sah mi söylüyorsun Melâhat? — Böyle yalan olur mu? Öyle ca- nım sıkılıyor ki bilmezsin. Bu gün - ler de babam da iyi kazanamıyordu. Bu pek sırasız gelen bir darbe oldu. — Müdür bey ne diyor? — Ne desin, benden çok memnun olduğunu fakat meclisin kararına ri- ayet etmemek elinden (gelmediğini söyledi. — Üzülme kardeşim, sen o kadar çalışkan, malâmatlı ve hüsnü ahlâk sahibi bir kızsın ki, bir aya varmaz bundan daha iyi bir iş bulacağına e - minim, ... Bir ay sonra gene aynı yazıhane de: — Vay Nebile, handiyse gecey; de burada geçireceksin, ne kadar erken gelmişsin. — Öyle işim var ki Fahrünnisa. Dün akşam müdür bey giderken bir sü rü iş bıraktı, Bunları (yetiştirmek için erken geldim. — Böyle giderse, sen (plânmda muvaffak olacaksın galiba. — Aramız eskisi gibi soğuk değil se de İstediğimi yapabilmek için da- ha çok beklemeliyim; - fakat azmet - tim, söylediğimi yapacağım, görecek» sin, masıl bu adâm birgün benim karşımda bir çocuk gibi ittriyecektir. Odacı Mehmet ağa: — Fahrünnisa hanım. Size bir mek tup. Fahrünnisa mektubu görünce se vinçle: — A. Melâhatin yazısı, mutlak bir iş bulduğunu müjdeliyor, öyle mem» nun olacağım ki... Nebileem « Fahrünnisa zarfı telâşla açıp mek-! tubu okuyor ve bir sevinç cığlırıyla:| — Nebile, Melâhat evleniyo:muş, sana ve bana davet terkeresi g'inder- miş.. Hem kiminle biliyor musun? Mü. dür beyle. — Nebileym Muazzez Tahsin Sırh veli su havlusu tükrük bokkası “mn ” Adet 250 Lâke karyola mübayaa ve ihaleleri 5-3-932 ) Konyadak kıtaatın sekiz aylık ih. tiyacı olan 371500 kilo un kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Tale tarihi 27 — 2 — 992 cumartesi günü saat 15 tir. Taliplerin (o şarinameyi görmek üzere her gün, münakasaya iştirak edeceklerin ise 331 lira temi nat akçesi ile ihale tarihinde Kon; da beşinci K. 0, Al. Sa, Kom.r v müracaatları, (66) (453) Birinci Fırkanm kıtastınm yemek! Istanbul Balıkpazarımda (© Yumurtacılar Ahiçelebi Hocapaşada Emirler Veziriskelesi Çelebioğlu Alâaddin Iş Bankası karşısında ” ” ” Mahmutpaşada o Cami altında Hacı Küçük Mahmutpaşa Ust katta Kürkçü hanı A Ikinci katta Çakmakçılarda Ibra- him paşayı atik. Uzunçarşıda bez» Uzunçarşı zarı cedit. caddesinde Vezneciler Camcı Ali Tramvay C. si 95 Mektep mahalli YenibahçeArpaemini Yenibahçe C. 36-38 Han ve kabve ,, Topkapı Beyantağa Tramvay C. 13-172 Dükkân a ” vi Aksaray C. 37-148 “ — ” ” " 39-146 ” " Eyüpte Camii kebir Kavaflar 1 Kahvehane |, arkasındaki ardiye ve arsa Çelebioğlu Alâattin SultanhamamıC. £ Dükkân Zsene 80 w » o Yenicamiavlusu 34-114-116 ,, so ” ” " ». (35-91 " ». 7S " ” » » — YO? a eee o » " ” "9647 w iie ö ş —— Misirçarşısı 17 . m <A dahilinde mabmutpaşa Cami altı 42.15 w ie EY Hacıküçük ” " 36.8 " a Beyazıt Emin B, Okçularbaşı 53 e yk SN Vezneciler Camialtı Tramvay C, 80-94 wi si Sir Topkapı Beyazıtağa ” 4l nveZoda,, o 10 Balıkpazarı Nevfidan camü (9 3 sene 47 Ahiçelebi altındır Hocapaşada Emirler Hamidiye C. 42-44 eki 4000 ” n © Vezir iskelesi (o 14 S e « Tramvay C. 61 Sebile mutteml , (20 oda ve mektep mahalli Çelebioğlu Alâattin Sabuncular C. 14-18 Oo Dükkân be Uniyiei berzazı Uzunçarşı C. 296-125 O, “ 7 cedit Topkapıda Beyazıtağa Aksaray C. 30-1-175 vi v8 Eyüpte camii kebir Kavaflar 1 Odalar maa ,, (o 27 dükkân Eyöpte Babahaydar Mustafa E. 11 (Dükkân ö 1 sokağı Balâda mevkilerile cinsleri y daki müddetler ile kiraya verilmek özere müzayedeye konulm tur, Ihalaleri Martın 12 inci cumartesi günü saat 14 te yapıla Taliplerin yevm ve saati mezküra kadar Çemberlitaşta Evka! Müdiriyetinde Akarat kalemine odun ihtiyacı aleni münakasa ile sa - tn alınacaktır. İhalesi 27 —2 — 992 tarih cumartesi günü saat 15 de ko - misyonumuzda yapılacaktır. Taliple rin şartnamesini almak üzere her gün ve münâkasaya iştirak edeceklerin de vakti müuayyeninde komisyonumuza müracaatları, (69) (474) ,. . Halcroğlunda K. 0. istihküm Tb, mevcut olup ifayı taahhüt edemiyen| müteahhidi nam ve hesabma yapıla - cak arabaların tamiri pazarlığa kon -! muştur. İhalesi 27 —2—932 T, ew- martesi günü sant 16 da komisyonu ». muzda yapılacaktır. Taliplerin şart- nâmesini almak Üzere her gün komis- yona ve arabaları görmek © üzere de istihkâm Tb. kumandanlığa ve ihale ye iştirak edeceklerin vakti muayye- ninde komisyonumuza müracaatları, (86) (601) .|.. İzmir Mst, Mv. ihtiyacı için 609 metre mik'abi muhtelif eb'atta keres- te kapalı zarf usulü ile münakasaya konmuştur. İhale tarihi 28 —2 — 992 pazar günü saat 15 tir. İhaleye olanların eşartnameyi görmek Evkaf diriyetinden: Yenicamiavlusu 90-54 b ili Mü No.m Cini O Müddei 25 icen olr 284-550 Dükkân (ol sene 6 16 " . 2 AS . 65 " ” 8 107-19 Dükkân önün , (| 6 de camekân mahalli 4213 Dükkânman ,, (o 75 oda 24-6 Dükkân . R 24-4 yi sr ğ0 15 Oda * 26 Oda " 40 Mektep mahalli ,, 300-192 Dükkân a 198-127 ,, " SAZINI & ağmulee m Ra azılı olan vakıf emlâk hizaların- ç* müracaatları. (616) her gün münakasaya iştirak edecek » lerin de ihale tarihinde İzmir Met Mv. satın alma komisyonuna müra « caatları. (67) (472) ... K. 0. ya mensup askerlik şubelerine ve dairelerine lüzumu olan 240 defter ile 95180 adet cetvel KOM, da mevcut nümu- neleri vechile tab ve teclidi pa- zarlık suretile 29-2-932 pazartesi günü saat 16 da ihalesi icra kılınacaktır, Taliplerin nümuneyi görmek ve şartnameyi almak Üze- re KOM, a muracatları, (94) (689) .'. Askeri tıbbiye o mektebinde mevcut 4l kalem köhne eşya münakasai aleniye suretile 7 Mart 932 pazartesi günü saat 16 da ibalesi yapılacaktır. Talip- o lerin eşyayı mektep müdürlüğüne | müracaat ederek mahallinde gör oo meleri ve şartnamesinin almak (| ve münakasaya iştirak etmek üzere komisyonumuza müracaat» arı, (77) (539)

Bu sayıdan diğer sayfalar: