27 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

27 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

p yagan 27 ŞUBAT 19İZ e GRİPE karşı ASPIRIN Taklitlerden sakınınız miki i Sahipleri Mİ Küçük ilâniz Küçük ilânlar 1 Marttarihine kadartevdiatınız yekün uf; ede Ee ei Gr Asgari ! 5 lira Olmalıdır & kuruştur ss ! Bizzat 35 nevi ıtsıyat v2 emsali levazım | Sİ imiml ederim. Sermayedar bir şerike ih- ği tiyacım vardır. Bu iş de büyük bir İste ii fsde temin e muhakkakur. Gö- ii) rüşmek üzere Kumkam çifte gelin No.25 Mustafa Baki «dresine müracaat (2483) © MA Satılık dükkân ve haneler Pangaltıda Tramvay caddesin- de 20, 22 No. lı dükkânlar ile üstlerindeki 11, 13 No. hı haneler 2 Mart 932 Çarşanba günü saat 15 16 da Beyoğlu 3 üncü Sulh | H. Mahkemesince izalei şuyü | suretile satılacaktır. İrümmmammn | ÇE ŞR A kemiayon ii “ i y 40 Çift tire çorap Asgari 5 lira tevdiatı olan nl ipeği laik Bütün kumbara sahipleri 2000. Adet Gildikos Fanila İl 1600 o Adet yün fanilâ . Kİ - iz Yukarda yazılı malzeme Kuleli li- 2500 lira mükâfatlı ii sesi ihtiyacı için dört şartnamede ale- ni münakasa suretile satın almacak- tır. Münakasaları 13 — Mart — 992 dl pazar günü saat 16 ya kadar Harbiye 5! mektebi satın alma komisyonunda ie) İ ra edilecektir. Taliplerin şartname ve : mümenelerini görmek için komisyona müracaatları ve münakasaya iştirak için de vakti muaâyeninde hazır bulmsei İ maları. (216) (626) KERRE EESEEYEŞEEIRE li iel CZ dü OH, NE RAHATLIK! ADETA BIÇAK DARBELERİ GİBİ! BİR ALKOK-YAKISI Tükiye Umumi Acentaları G.a A, , BAKER Ltd vo e ... Yeni, Delikli, ALLCOCK”YAKISI SANCIYI İZALE EDER maz Dr. IHSAN SAMI Gonokok aşısı | Belcoğukluğu ve ibtilâtlarına karşı pek tesirli ve taze sşidir. Divanyolu AN Sultan Mahmüt türbesi No. 180 YAKIT, Adres: İstanbul Ankara caddesi Vakıt yurdu, Telefon: Yan işleri 2.4379 ve 23872 idare 24370 Posta kutusu; #t Tel bul Vakır Büyük Tayyare Piyangosu 12 inci tetrip 2 inci keşide (1 Martl1932 dedir. Büyük ikramiye 30000 irad Ayrıca bir de 20,000 Liralık mükâfat Jandarma Satın Alma Komis- yonundan: 950 ilâ 1000 takım tozluk ve şapkasile beraber yazlık elbise imaliyesi pazarlığa çıkarılmıştır. Pazarlık 29-Şubat-932 pazartesi günü saat on beşten on altıya kadar yapılacaktır. Taliplerin şar- Abone m 6 139 Aylık Dahilde 150 40 750 1400 Kuruş Hariçte — 800 1450 9700 » — a ——————— ——— ilân şartlarımız: i ü ü Zn iti Resmi Hususi name ve numuneyi görmek üzere her gün ve pazarlığa iştirak Sarır 10 Ks 20 Kş için de yevmi mezkürun muayyen saatına kadar komisyonumuza Saatim, 0. müracaatları. (697) 25 Liraya Radyo Makinaları Baltık markalı ve dört lâimba kuvvetindedir. Müceddettir, Bü- tün Avrupa telsiz merkezlerini hoparlörle dinletir. Akömülâtör ile işler. Akümülâtör, lâmba ve sair teferruatını satın alan zat te- darik edecektir. Istanbulda Yeni Postahanenin üst katında telsiz telefon şirketine müracaat, in ilân şartlarımız: 4 1:10 Defah. 20 s0 63 75 100 Kuruş A — Aborelerimizin her üç aylı Bı için bir dela mecusnendir 4 —4 satin geçen ilânlern fazla satırı için 5 kuruş zammolunur, VAKIT Matbaası Sahibi; Mehmet Âsım, umumi neşriyat müdürü; Refik Ahmet ! Dahili hstalıklar mutahassıs: sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar İstan bulda divanyolunda 118 numaralı hiv, susi kabinesinde dahili hastalıkları muayene ve tedavi »der. Telefon: tanbul (2. 22398) İDIEKİZ Tüccar için müracaat mahalleri: Bursa: 7PEKIŞ - Idarei Umumiyesi Istanbul: ZPEKJŞ - Birinci Vakıfhan, birinci kat - Tel23535 Izmir; ZPEKIŞ - Eskicizade A'imet Remi B. (Izmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla vilâyetleri için acenta.) Karadeniz Havzası: ZPEKIŞ - |. ). Hobştrasser ve şürekâsı şubeleri: (Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Çorum, Sam sun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Şibinkarahisar, Trabzon, Gümüşane, Erzincan, için acenta.) Rize, Erzurum, Kars, Artvin, vilâyetleri A Ee lerinin en büyük vazilesi nedir Çocuklarını Tutumlü A Muktesit EAA BPLATINN Yetiştirmek, Ziraat Bankasındanb ALINIZ VE Ohalde derhal s» Dişçi aranıyor ““ Protezyen bir diesiler ihtiyaç vardır. Arzu ov Kadıköy Mısırlıoğlu Y' si Türk sokak 8 No.ii h3 oy? Diş Tabibi Zeki Nuri s müracaat etsinler. Doktor Hafız Cemal Cumadan maada her gün öğleden 2 Is

Bu sayıdan diğer sayfalar: