27 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

27 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

<a Eee Nakliyatı Memleketimizde hava nakliyatı Yapmak için hükümetimizle mu- kavele akteden Curtis Vright Amerikan gurubunun şehrimizde nan mümessilleri Mr. Ro- bertson, Mr. Coon ve Mr. Hulse €vvelki gece Aero kulübü ziya- Tet etmişler, şereflerine kulüp |, tarafından bir akşam ziyafeti verilmiştir. Anadoluda tetkikat Yapacak olan Amerikalı muta- bassıslar hareketlerini havanm fe- malığından dolayı tehir etmişlerdir. Mutahassıslar dün tekrar ku- be gelmişler, umumi kâtip Hayrünnas B. otellerine giderek Ziyaretlerini kulüp namma iade etmiştir. — ——— e —- Voleybol müsabakaları Dün Galatasaray kulübü loka- linde yapılmakta olan voleybol müsabakalarına dün devam edil- miş ve Sülehmaniye, Kasımpaşa G latasaray, Istanbulspora, Be- tiktaş, Fenerbahçeye galip gel- mişlerdir. İzmir şilt maçı İzmir, 26 (A.A) — Bugün Kar- Şiyaka spor kulübüyle Altınor- du birinci takımlar: arasında şilt döfinal maçı yapılmıştır. Karşıyaka spor takımı dört gol Yaparak maçı kazandı Karşıya- ka spor, İzmirspor-Türkspor ga- libiyle çarpışacaktır. Dünkü kır koşusu Dün Rum atletleri tarafından bir kır koşusu yapılmış ve koşu- ya 14 atlet iştirâk etmiştir. Ga- lâtasaraydan Emin önüne kadar koşan atletler arasından Kurtu- luştan Panakis birinci gelmiştir. -.................. — 20 Eti eşerleri : TARİH EL KİTABI Olimpiyat ve Stadyum meseleleri Los Anjeles olimpiyadına iştirak etmek için münakaşalar yapıldığını hayretle işitiyoruz Geçenlerde Ankarada topla- nan İdman cemiyetleri umumi merkezinin Los Angeles Olimpi yadına iştirâk mes'elesinide ko- nuşluğu ve para bulunduğu tak- dirde bu Olipyada güreşciler, biniciler ve atletlerin iştirâkini kararlaştırdığı şayi olmuş ve bu karar alakadar mahafilden baylı büyük bir hayretle karşılanmıştı. Bilahare bu baber tashih edildi ve benüz kararlaştırılmış bir şey olmadığı ve mes'elenin gelecek içtimada konuşulcağı bildirildi. Bu iki haberin de bugün için taşıdığı yegâne kıymet Olimpiya- da iştirâk meselesinin mevzuu bahsolduğu veya olmak üzre bu- lunduğunu göstermesidir. Olimpiyada niçin iştirâk ede- -........ ceğiz? Asmerikanın 300, Alman- yanm 100, Japonyanın 90, Ingil- terenin 80, İsveçin 70 Fransa ve İtalyanın 60 şar kişilik muazzam kafilelerle gittikleri o şehirde ne yapacağız? Bu mühim meseleyi mevzuu babsetmiye cesaret edi- yorsak evvelâ bu iki suale ce- vap vermemiz lâzımdır. Spor uleması içinde birinci süalimize, belki propaganda için cevabını verecekler bu'unacak- tır. Biz artık bu fikirde değiliz. | Düşünüyoruz ki propaganda sa- dece boy göstermek değildir. Ne yaptığını, neler yapabileceği" ni göstermektir. Iyi kurulmamış bir propaganda silâhının iyi ne- tice vermesini . bekliyecek dere- cede safdil olmamak Iözımdır. Dünyanın ta bir ücuna göndere- 3 ceği küçük bir kafile için lâakal 55 bin liradan başlıyacak bir masraf yekünunu iktısadi buh- ranın şiddetle hüküm sürdüğü bu devirde memleket dahilinde bırakmak böyle propagandadan daha müsmir neticeler verir. Hiç değilse üzerinde & koşacak bir fenni pist, içinde buzurla çalı- şacak mütevazı bir salon vere- bilir. Beş on genç Amerikaya gitmez fakat beş on bin genç neşeli bir nefes, kendisini tatmin eden bir ümit alır. Ikinci suale gelince, zanediyo- ruzki birincisile pek sıkı surette alâkadar bulunan bu bahis daha az münakaşaya tahammül edebi- lir. Evet hakikaten merak edile- cek birşey; 100 wetryi 10 2/5, 800 metreyi 2,5. 1500 metreyi ..2...22 522222... Saatte 235 Mil! Yeni dünya otomobil sürat re- koru Daytonda saatte 253 mil 863 olarak 1500 beygir kuvvre- tinde “Bleu Bird,, otomobili üze- rinde Sir Malkolm Campbell ta- rafından tesis edilmiştir. Aynı zatın geçen sene tesis etmiş olduğu rekor saatte 245 mil 736 metreydi. Sürat rekoru vasati olarak her istikamette ikişer mil ve ikişer mesafe katedilmek suretile tesis edilmiştir. Birinci mesafenin sü- rati (gidiş) saatte 267 mil 459 metre ve ikinci mesafenin sürati de (geliş) 241 mil 773 metreydi, Mil vasatisi 14 dakika 17,5 sa- niye olmuştur. —— 4,15, 3000 metreyi 8,23 saniye ve dakikade alan 7,93 uzun, 2 yüksek ve 4,32 sırıkla yüksek atlıyan 16,04 gölle 66,42 ve 66 metre cirit atan yüzlerce atlet arasında biz ne yapabiliriz? Kendilerine çko birşey verme diğimiz atletlerimizi zerre kadar tenkide hakkımız yoktur, fakat hakikati acıda olsa bilmeliyiz. Boy ölçüşmenin esaslı bir kaidesi karşılanacak rakiplerle biç de- ğilse müsavi vazıyet taşıyabil- mektedir. Balkan olimpiyadı gibi aşağı yukarı müsavi kuvvetler arasın- da aldığımız acı neticeleri unu- tacak kadar vakit geçmiş de- ğildir. Hülâsa Los Anjeles Olimpiya- dına iştirâk etmek bilhassa ve bilhassa atletizm kısmında bizim için külliyen abes bir iştir. Fi- ilen sayafaı çeviriniz). uu TARİH EL KİTABI suz 27 un Firikyalıların san'atlarından pek çok eserler kalmıştır. Bu eserlerin , Eti eserleri bir taraftan İzmire diğer taraftan Toroslara, Suriye şima- line (Mezopotamya) ya kadar uzanmıştır. (Tell - Halef) te bulunan (Peçe- li mabude) heykeli mühim bir eserdir. (Karkamış ve Zincirli) de bulunan eserler milâttan evel (8 - 9) uncu asmlara kadar Eti hususiyetlerini mu - hafaza ederler. Ondan sonra burada Asur san'atı başlar. Etilerde saraylar genişliğine inşa edilirdi. (Kalde ve Girit) te saray « lar aynı şekildedir. Milâttan evvel (2000) sene evvel inşa edilen Zincirli sarayda sütun « lar vardır. Eti san'atı civar komşularına büyük tesirler yapmıştır. (Ku - düs) te (Aslanlı saray) da Eti san'ati hakimdir. (Asuriler) Hilâmi sarayı- nı ,Etilerden örnek alarak yaptıklarını itiraf ediyorlar. Asuri heykelleri de Etilerden örnek alınarak yapılmıştır. Etilerde musiki âleti olarak “Ney, Kitara çalınırdı. Yunan musiki âletleri Etilerden alınmıştır. — Firikya — Firikyanın eski ahalisi Etilerle beraber gelmiş Türk kabileleridir. Çanakkale ve İstanbul boğazlarından geçerek gelen Türk kabileleri (Tırak) larla karşılaştılar. (Tıraklar milâttan (3000) sene evvel (Turova) ehrini yaptılar ve hükümet kurdular, “Firikya,, ismi Tiraklardan hâkim lenin yani Firikya kırallığını temsil eden camianın ismidir. Firik- Yalıların en kesif bulundukları yerler Sakarya boyları ve Turova ve Lidya nm şarkına düşen yerlerdir. N Firikyalılar milâttan (1555) sene evvel küçük Asyayı Boğaziçinden Anti Toroslara kadar hakimiyetleri altına aldılar, Meşhur şehirleri : , Firikyalılar Sakarya kenarındaki (Gordyum) u tesis ettiler. Sekizin- a asırda hudut şarka doğru uzanınca (Mazaka Kayseri) gibi şehirler tesis edildi, Bu şehirler Firikya merkezleri haline girdiler. Firikya en kuvvetli za- hudutlarını Fırat havalisinden Ege denizine kadar uzattı. Ce- Muptaki hudut (Burdur) Aksaniyos gölüne kadar uzadı.. Din ; Firikyada birçok toprak mabutlaarı vardı. En büyük mabut (Nana) Ava allahtı. Kibel de allah olarak mühimdi. Nananın oğlu (Ati) veyahut (Atta) da mabuttu. -(Kibel, Ati, Diyonizos) sonralardan Romalılara ve Yunanlılara geç hi Firikyalılar bir kara taşa ibadet ederlerdi. “a İbadetlerde davul, kaval, zurna, dümbelek gibi çalgılar çalınırdı. , Firikyalılarda içki ve eğlence âyinleri çoktu, çoğu kayalar üzerine oyulmuştur. Firikyalılar eserlerinde Eti tesiri fazla - dır. Firikya devleti milâttan evvel altıncı asırda İarn istilâsında inkıraz bulmuştur. — Lidya — Menderes ve Gediz sahası Lidyanın asıl kesafet mıntakasını teşkil eder. Buraad birçok zamanlar Türk kabileleri gelmiş oturmuşlardı. Lidya ismi buraya milâttan (7) asır evvel verilmiştir. Lidyanm sahil kısmında Sartlar ve Turşalar otururlardı. Mil ev- vel (7) inci ve (8) inci asırlar arasında buradan bir muhaceret 7 Sartlar Sardenyaya ve Turşalar İtalyaya muhaceret ettiler. Roma medeniyetinin ilk temelini kuranlar bu, Turşalar (Etrüskler) dir. Lidya dili Eti dili Etrüsk dili akrabadırlar, Etrüsk san'atı ile Eti san'atı arasında sıkı bir münasebet vardır. Lid « yalılar bir hayli zaman etrafa hâkim oldular, Nihayet kıral (Kirezüs) zen- ginlikte âleme misal oldu. Fakat (Krezüs) İran hükümdarı Kurustan, Key- busrevden korkuyordu. Çok genişliyen İranla Lidya arasında harp gecik - medi. Nihayet Lidya ve iran orduları karşılaştılar. Milâttan evvel (546) senesinde Krezüs mağlüp oldu ve esir düştü. Krezüs (20) senelik bir esaretten sonra (Akbatanda) vefat etti. Bu su - retle Lidya saltanatı da nihayet buldu. ğ — Mısır — (19) uncu asra gelinceye kadaar Mısır hakkında malümat bir takım rivayetlerden ibaretti. Ve Yunan müverrihlerinin verdikleri malümattan ibaretti, Mısırlılar bile iki üç bin senelik tarihten evevlini bilmiyorlardı. Mısırtarihi, Mısır yazısı okunduktan sonra açık bir surette meydana çıkmıştır. Coğrafi vaziyet Misir Afrikanın şimali şarkisinde (Şap) denizi ile (Libya) çölü ara « smda uzanır ve şimalinde de (Akdeniz) vardır. Mısır arazisi iklim itiba- rile kuraktır. Adeta çöl iklimidir. Akdeniz sahilleri ancak sonbahar ve kı şın yağmur alır. Şark kısımları sahil olmasına rağmen yağmurdan - rumdur ve dağlarla çevrilmiştir. Mısırın ehemmiyetini veren Nil nehri « dir. ” (Nil) nehri geçtiği sahayı bir vaha haline koymuştur. Bu vaha (30) bin kilometre genişliğinde fakat (Nil) boyunca bir şerit gibi uzanır, Bu hz Mİ h ME bp, ei ii eği Mr edindi 5 — VAKTT 27 ŞUBAT 1939 sems a v ü > y

Bu sayıdan diğer sayfalar: