27 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

27 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| R İŞARETLE Ölüm satarak dirilmek istiyen dünya Çin ordusu yarı beline kadar Mek vıcık çamurda döğüşüyor. k hayda bir milyon insanın afatası gövdesinden ayrıldı. Çi- tin dağlara dogru dikleşen yol- anı bata çıka ilerliyen muhacir kafileleriyle dolu, Dikleşen çin Yolları ökseli birer dal gibi üs- e basanı tabanlarından yapış- or. Avcular bataryalarla, mit- “Yozlarla bu uzun saçlı kuşları iyor. Yollar leşlerle dolu, ne insanın sonu geldi? Ne atilan, merminin sonu.. Çin denizi kıyıları böyle bir bengâma geçiyor. iz Dünya güretelerinde eskiden Ydutlar kıralı Alkapone'nun ma- Sa ı dinliyen okuyucu şimdi mghaydan, o Tokyodan ge len resmi tebliğlerin rakkamla- bakıyor. — Ne kadar ilerlemişler? — Kaç kişi ölmüş, ne kadar Yaralı var? Sonra bir mütalea: ah, vah... vab... Zavallı Çini.. Başku bir mutalea; v Japonya nizamın, inlizamın €- *eridir. Çin anarşinin., Milletler Semiyeti anarşiyi nizam ve inti- m namına bastırmalıydı vazi i yapamadı... Avrupanın bir köşesinde bir “P'antı, bir nutuk, bir alkış. j Bir islik. y © — Kahrolsun Emperyalizmi, Son- RA bsi A - Halâ şarktaki © muharebeyi k durmak için dünyada erbabı Yır çıkacağını bekliyen var e Bilmiyorum. Fakat bu © sevinen çok. İşsiz Kayser ana zabitlerine Şarkta iş var, MÇ var. kaç eüharebeden silâh fabri- K eri O memnundur. Çünkü Vupa limanlarından vapur, va- Par, zehirli gaz bombaları, ba Yalar, mermiler, tüfekler bü- Okyanosa doğru sinsi, sinsi yor, Harpten evvel silâh yapan fir- Salar ellerindeki tezgâhları de- iyorlar, Otomobil piyasada uly, Fakat kurşun, süngü, iri gaz, bomba uzak şarkta Pahalı meta, en çok müşte- Galatasaray Lisesinde müsamere İzciliğin yirminci yıl dömümü Galatasaray lisesinde izciliginin yirminci yıl dönümü münasebetiyle dün mektepte umumi bir müsa- mere verilmişir. Bu müsamere evvelki gün İstanbul izcileri için yapılmıştır, Müsamereye mektebin orkes- tırası tarafından çalınan İstiklal marşıyla başlanmış, müteakiben Gâlatasıray izcileri oymak beyi | Rafet bey Galatasaray izciliğinin tarihçesi hakkında bir kaç söz söylemişir. Bundan sonra Meri Dügan piyesiyle bir perdelik bir komedi temsil edilmiş, musiki parçaları çalınmıştır. Müsamerede bilhassa dokuz yaşındaki piyanist Hilmi bey çok tekdir edilmiştir. Galatasaray izciliğinin vealel- umum İzciliğin tarihçesinden ba- his bir biroşür dün müsamere davetlerine dağıdılmıştır. itfaiye levazımı için münakasa Belediyenin İstanbul için satın | alacağı motopomp, hortum, Ara- joza ait açılan münakasaya, on bir grup iştirâk etmiştir. Gurupların teklifleri birer bi- rer tetkik edilecek ve en muya» fık şartları ileri süren tercih edilecektir, Bu levazım nihayet üç ay içinde teslim edilecektir. Alınacak levazım yüzbin liralık- tır. m risi olan mal, Çölde su, buz deryası içinde sıcaklık nevse şarkta açılan can pazarında ölüm makinesi o ka- dar kıymetli, ? Eğer Çin - Japon harbi bir se- ne kadar devam ederse Avrupa ve Amerika sade silâh ticare- tiyle işsizlerin bir kısmını besli- yecek, bubrana çare bulacak, Funun için sermayedar dünya Çin ve Japon harbine bu ümitle bağlanmıştır. Şarka ölüm satarak bozuk kalbine “Kordiyal,, satın alan bir dünyanın kadrosunda niçin insaniyete halâ ver aramalıdır? Sadri Etem e Mahmut Nedim Bey ( Son Yemen velisi ) 30 Senelik Siyasi Esrarı ifşa Ediyor ! Banunumanm Tefrik, Tercüme ve iktibas hakkı mahfuş İmamla bir haylı görüştükten sonra bir itilâifname müsveddesi yaptım. San'ada elindeki esirle- rimizi ve yaralılarımız da o bize iade etti. Kendisiyle güzel güzel ayrıldık. Fakat San'adan çıkar çıkmaz haber aldım ki, bu müzakerehin neticesini beklemiyen Ahmet Fev»- zi paşa mabeynden emir istihsal eylemiş ve taarruza geçmiye hazır yormuş, Demin de kaydettiğim vechile o ne yapacağını bilmiyor » Bir müddet evvel İmamı yola getirmek için bir alay müzakere memurları gönderilmişti. #ilâfa doğru >> Hükâmetime sadıkım, diyor Fakat lüzumgören ve ağlı- ayaklarıma kapanan halka kalamam. Bizi ayaklan- keyfi iş gören bir kaç za * urdur. Yoksa geliniz ge- ya giriniz. Bütün Yemen Burada vali ve kuman - Yyerleşsin, asker de geti - Hem öyle fırkalar, kolor - ne var, Bir ikita - şeker kâfi... Fakat halka zul- Memurları kullanmayınız. isi gibi toplansın, ka tayin edeyim. Bu'tayini 0ey EEE 1 Hatta i o İtfaiyeciler i Hastalığa karşı da sigorta istiyorlar İ Tahrip bölüğü âmiri hezin bir İ şekilde vefat etti İ Alı senedenberi İtfaiyenin tahrip bölüğü zabitliğini yapan Zihni bey bir kaç gün evvel vefat etmiştir, Henüz 29 yaşında bulunan Zihni bey yanginlarda üşüme ve titreme neticesi vereme tutul- muş kendisini tedavi ettireme- miştir. Bundan üç ay evvel ya- tağa düşen Zihni bey iki ay va- zifesine gelememiş ve kendisi ücretli memur olduğu için bele- diye nizamnamesine tevfikan kendisine 150 Jira verilerek va- zifesine nihayet verilmiştir. Açık- ta kalan Zihni bey ölmeden er- vel bu şekilde vazifesinden çıka- rılmasından çok müteessir olmuş- tur. Arkadaşlarının öiüm yata- ğında vazifesinden çıkarılması itfaiye bizmetinde çalışanları da müteessir etmiş ve bunlar bele- diye riyasetine müracaat ederek yangına olduğu gibi hastalığa karşı da İtfaiyecilerin sigorta edilmelerini istemiye karar ver- mişlerdir. Ücretle çalışan lifatye- ciler bu teşebbüslerinde arkadaş' larmın akibetini misal göstere- cekler ve biran evvel sigorta edilmelerini istiyeceklerdir. Poliste : Roznuvarda bir kavga Evvelki gece Beyoğlunda Ror- nuvar gözinosunda garson Emin efendiyle müşterilerden © Ibsan bey ve Apostol efendi araların da bir kavga olmuş ve kav; lardan Apustol; hadise polis memuru Arif efendiyi tah- kir ettiğinden yakalanmıştır. Fıstıkçının biçağı Beyogiunda fıstıkçı Hüseyin isminde birinin Huriye hanım namında bir kadına biçak çek- tiğini görek po'is Zihni efendi Hüseynin hareketine mani ol- mak istemiştir. Hüseyinde kadı- ni bırakarak polisin üzerine hü- cumetmiştir. Fıstıkçı yakalanmış Bir tecavüz Divan yolunda Kızılcık soka- ğında oturan Ilyas efendi ailesile birlikte evvelki akşam İstiklâl caddesinden geçerken Cafer is- minde bir şahsın tecavüzüne uğ- ramiıştır. Cafer yakalanmıştır. Radosta menfi bulunan bazı nü - fuzlu Yemenliler 81rf bu iş için ser best bırakılmışlar ve İmam nezdi- ne gönderilmişlerdi. Nihayet beni göndermişlerdi. Ve ben İmamla en muvafık şera- itle anlaşma yolunu bulmuştum. A Fevzi paşa kuvvetleri San'aya doğru yürürlerken ben de San'adan var kuvvetimle kaçıyor- dum. Eğer bir kaç gün, hatta bir gün fazla kalmış olsaydım, İmam belki de camma kıyardı. Taarruz Ahmet Fevzi paşa iyi hazırlan- miştı. Büyük bir kuvvetle ilerli - yordu. İmama derhal bir mek- tup yazarak beyhude mukavemet elmemesini, ne yapsa muvaffak olamıvacağını, boş yere sehirleri ve bilhassa San'ayı tahrip ettir - memesini, en kestirme yolun tes» im olduğunu bildirdim. Menahadan itibaren har baş» ladı, Askerin de canı artık burnu» na gelmisti, Muhasara esnasmda aelıktan kırılan askerimizin men- kıbelerini dinliye dinliye fert fert bütün kuvvet cosmuştu. Filhakika silâh omzunda açlık de| * ve habkında takibata başlanmıtır. Kar bugün de i devam edecek ! Akdeniz'de müthiş bir kar tipisi yar Dün hava kapalı geçmiş ve sa - bahtan akşama kadar ( fasılalarla kar yağmıştır. Tatil günü olması - na rağmen dün sokakta gezenler sair günlere nispeten daha az ol - muş, ve ekseriyet gününü evlerinde! ve kapalı olan yerlerde geçirmeyi tercih etmiştir. Havanın şiddetin- den dün bazı içtimalar da yapıla -| mamıştır. Dünkü hararet derecesi azami sıfır asgari üçtü. Saat yedide öl- ag karın irtifar beş santimetre ir, Karadenizdeki fırtına dün de de- vam etmiştir, Bu yüzden Karade- İnize gidecek olan vapurlar dün li- manımızdan hareket edemedikleri gibi Kavakta bekliyenler de gide - memişlerdir. Fırtına yalnız Kara | Seine değil Akdenizde de var - rr, Bir çok vapurlar büyük teehhür- lerle limanımıza gelmişler ve deh - şetli kar tipisine tutulduklarını söy» ilemislerdir. ! Gelibolu civarında karaya otu - ran Yunan vapurunun kurtarılması için Lamina ismindeki tahlisiye ge- misi kaza mahalline gitmisse de va- İpur dün kurtarılamamıştır. Rasathanenin verdiği malümata göre bugün de hava kapalı olacak ve kar vaöncaktır. Rüzgâr muta - yassıt şiddetle poyrazdan esecek « Sar'a için bir serum bulundu İzmirde doktor baytar Sıtkı Şükrü bey Epilepsi denilen sar'a illetini serumla tedavi için bir formül meydana getirmiştir. Sıt- ikrü bey bu mühim buluşu- nu Paris tıp akademisine ve pas- tör müessesesine bildirilmiştir. Yakında, Pariste tecrübelerini tekrarlayacaktır. Sıtkı bey seru- mün ufak bir tadille sar'alı insan- lar için kullanılacağını tahmin etmektedir. Çikolata ikramiyeleri aleyhinde bir takip Tekirdağı meb'usu Celâl Nuri B. Meclise verdiği bir takrirde imatkuat kanuniyle piyango ve ik- ramiye menedildiği halde çi- kolata fabrikalarının ikramiyele- rine dokunulmadığı, halbuki bu işin hem çoculan israf ve kuma- ra alıştırdığını, bem de sihhai- lerini bozduğunu ileri sürerek men'ini istemiştir. Takrir epcü- mene havale edilmiştir. mış nice Mehmetçikler (o oralarda iye yerlerde yığılıp gitmişler li, İmam biraz da San'ada muka- vemet etti. Fakat baktı ki olacak is değildir, çekildi, Sudeye kapan dı. Etraf kabail de geldiler arzı is» timan ettiler. Hatta bazı fazla âsi kabilelerin silâhlarını kâmilen al. ık. San'aya eskisi gibi yerleştik. Ahmet Fevzi paşa da askeri teşki- lâtla meşguldü. Heyeti teftişiye Heyeti teftişiye Yemende iki sene kadar kaldı. Vazifesi, bu son isyanın sebeplerini araştırmak - tan başlıyarak Yemene verilmesi lâzım gelen en mükemmel ve mun tazam şekli idareyi tayindi. Filhakika gerek kabileler, yer » liler, şeyhler, gerek şehirliler ve memürinle uzun uzadıya da bulundular, Bir müddet sonra müşir Şakir paşa İstanbula çağırıldı ve yerine Ferit paşa (*) gönderildi. o da ca» lıştı, bir çok raporlar hezırlandı.. .3 — VAKİT 27 ŞUBAT 1939 sms Günün Haberleri j Görüşleri Akvam . .. Cemiyetinin . Iflâsı Fransız o muharrirlerinden “Stephane Lauzane,, Matin gazetesinde çu başma- kaleyi yazmıştır; “ Nihayet, Şangbayda gürli- yen toplar, şimdiye kadar an- cak aptallarla körler tarafından görülmiyen bir kaç (bakikatin meydana çıkmasına sebep oldu. lik hakikat: Cemiyeti akvam, miletlerin birbirleriyle döğüşüp harbetmelerine mani olamadı, Binaenaleyb, ilk ve başiıca işi olan mesele de iflâs etmiştir. Zi- ra, Akvam cemiyetini beynelmi- lel sıhhi veya fikri işlerle uğraş» mak için yapmadılar, onu, sulhü idame için meydana getirdiler, Ve madem ki sulhü idame edemi- yor o balde lüzumsuz bir kala- balıktan ibarettir, Ikinci nakikat: Kendi kabili yetsizliğini gösteren Akvam c&- miyeti aynı zamanda gülünçlü- ğünü de gösterdi. Filhakika, on senedenberi, cemiyetin mi başıları şu yalanları söylemekten biran geri Kalmadılar: — Biz, dünyanın vicdanıyız. Bundan sonra hak ve hakikeri söyliyeceğiz. Si lâhlar geri çekilsin! Biz yaşadıkça ve İş başında kaldıkça barp olmıyacak. Bütün bu sözler uzak şarktaki yangın alevleri ârasında duyulan yalan vaitlerden ibarettir, Üçüncü hakikat : Kendini ka» biliyetsiz ve gülünç gösteren Akvam cemiyeti üstelik tehlikeli olduğunu da gösteriyor. Meseleyi nasıl evirip çevirseler şu hakikat meydana çıkıyor ki, “ e çarpışan iki kuvvetten si ta rakki ve inti; öteki anarşi © ve intizam yoksuzluğunu göste- riyor. Cemiyeti Akvamın ilk va- zifesi anarşi ve intizam yoksuz- luğunu gösteren tarafa tazyik © etmekti. Zira bu kuvvetler mu hakkak surette harbe sebebiyet verecekti. : Halbuki Akvam cemiyeti bu- nun aksini yaptı, bidayette '. dutlara müracaat edecek Jandarmalara mürâcaat etti ve bu barektile haydutlara cesaret, Jandarmalarâ da asabiyet verdi. Sonra Japonyayla Çini, yani me- deniyetle boşluğu bir ayardâ tuttu, ve boşluğa cesaret, mede- niyetede kıyam vesileleri la dı. Bir kelimeyle yangına J le gitti. Belki mabsus yapmamış- (Lütfen sayfayı çeviriniş) Büyük bir hüsnü niyetle, azmi kararla çalışan bu heyetin mesai- sinden maalesef hiç bir netice çık- madı. Çünkü heyet vazifesini bi- tirip de İstanbula döndükten son ra her şey unutuldu. Bu rapor da dosyalarında terkedildi. | Ahmet Fevzi Pş. j Vali Tevfik bey azledilmişti, Ahmet Fevzi paşa kuvayı umumi- ye kumandanlığı uhdesinde olmak üzere vali vekilliğine tayin edil - mışti, Ahmet Fevzi paşa kolağalığı zamanındanberi uzun zamanlar Yemende bulunmuştu. o Ahmet Muhtar paşanın Yemende bulun» duğu vakit oraya kolağası gelmiş, urban içinde bütün Yemende do- laşmış, dört defa vali ve kuman- danlık etmiş, yalnız dört sene A- sir mutasarrıflığında bulunmuş çok gayyur ve cesur bir kumandandı. Daima askerin ba- şında gider, 5 . d ateşten (Bitmedi) () İsmail Müştak beyin kayin eri, " : pedi ği

Bu sayıdan diğer sayfalar: