3 Temmuz 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 3

3 Temmuz 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

3 Temuz 1984 £ Yeni Asır İ SONTELGRAF HABERLERİ 7 Hitler Son Hâdiselerden Büyümüş Olarak Çıktı... Hitler Yegâne Senli Benli Konuştuğu Dostu Rohm'un İdamına Karar Verebilmek ii. AsabınaHlâkim Olmuştur Yugoslav Kralı Balkan Misakını Tasdik a, (Husasi) in Viyanadan istihba- e e bu. k yl Bil sındaki 17 kilometrelik kısım, ie nakliyatın ab y m arılmış olacaktır. BE rına irisi rü kavuşacak #nretile kömüre n inşası da mutasavverdir. İstanbul, 1 K o (A.A) — İstanbul Türketis Esnaf Bankası e ie Hükümet caddesinde Şemsi safhadan tetkik etmek üzer Hakikat mn ser, hi hükümetçe memur edilen gisi “sahip- .. lori Istanbulda Kuş tüyü fa » İzmir Mi üdürü kiye baş müfettişi Tevfik iii ” kasile ve busnsi * anlaş beyle Ektisat Vekâleti Kredi 2 kuş tüyü yastıkları Fabri kanın lm benin me fiata İzm; aken. ma; ç temin eliyor anbul, 2 (Hususi) — Türk yı Sari bni şubesi müdürü Âkıl ie vi di rdir. ii ucuzluk-|bey yarın ( bügün ) izmire hare;|kanın işe başladığı ket ediyor. 9 ri "tan ld ediniz. iç isa ola a inka Esnaf Bankası Tahkikat Raporları Bir Kaç Güne adar Ikmal Edilecek Sahile 8 SON DAKIKA EEE Atıldı — Berlinden ve diğer Hitlere Bomba ISTANBUL, 2 (Hususi) kezlerinden içi haberl ediyor. Şansölye Hitlere iz atıldığı, suika: stin akim kaldığı rivayet ediliyor. Yeni hâdisel Avrupa mer- is Husı ekin - ilmen ekspresi saat on üçte u - Tai cıvarında hattan çıktı. Kaza suikast eseridir. Yol üzerine onulan bir b nn ir YE vagon devrilmiştir. Dört -İyolcu ölmüş, 11 yolcu yaralanmıştır. Raris, 2 (A.A) — Havas ler izale edilememiş: | kan misakını Yagoslavy kanunu ni Berlin muhabirin — ii ın Münihlesasinin 65 1nci maddesine tev- Maarif Vekilimiz değişiyor Mu? en: sokaklarında isyana başla-|fıkan tastik etmiştir. Bu madde- a, (Hususi) — t edildiğine göre Maarif | Vekili Hitler Cumartesi günkü dıkları bir anda, şehirden |nin hükmüne göre GOLE me ie tekrar eek hur ba neyi tayın edilecek üdiselerden büyümüş ola kilometrelerce uzakta bir|siyasi mahiyette bulunan mua. GR ii e e rak çıktı. “Bütün Almanya ğtiyediniei se. |hedelerin taşdiki için meb'asa us intihap ol ve Maarif vekâletine ( getirilecektir. ayaktadır ve hepimizin üs fahate daldıkları anlaşıl.|'Declisinin rey vermesine lüzum Bakr bel de Tahran sefiri Husrev beyin tayin edileceği ündi itler vardır. , Bu maktı Bundan başka| Yoktur. ELE İKE nel e dem sözleri bizzat idare eden bugüne kadar sosyalist ola. Eki Memura Işten meki cars ve ia rak geçinen unsurlarla | EL Gektirildi Bütün Almany:da Tek desini metheden M. Göbels sıl birleşildiğine de akıl e Istanbul 7 yi a söylemektedir. Şurası mu- dirilmemektedir. Kendisin-| a hi k l z t rük müdür yi avini ile kakkaktır çiğ dll yanın dilen Von Pa: mez ir yi Ike ani A ıyor lardaki arkadaşı ve - söyl- en nezaret altındadır. Sui. | meyi a ilerden işte, ; lendiğine. nazaran - Hitler bant a sile bulunan | e! çektirildi ile senli benli konuşan ye. yüzbaşı Rohm o'muştur güne dostu ol başı Mi sula: bire Muhafızgü ücü Röhm'un - kurşuna dizilme- baglıyan bağlar ne idi? isikletçilerimiz sine karar verebilmek için esmi tebliğlerin teyit Bitliste M. Hitlerin asabı ettiği çarpışma herkes içi; BİTL uha- pe hâkim . i icap Hitler bl bir esrar olarak kalmıştır. fızgücü bisikletçileri bugün saat miştir. Başvekil bugün Alman milletine bey. M Gobels bu hareketin bozguncu tenkitçiler| 17. 50 ki 3 Ni ia Vi de UR eler 50 kilo. et kalmacek li henüz yapmamıştı Bü); için bir Gi olduğunu İleri tarzda söz darma k. akşa polis kordonu başvekâlete yaklaşması:| | mistir. Fa siptreden. golir iMlrarına şaake na hal menediyordu murların Mm ie ie — yda sıkarılıp| tebi, memleket Di cuları namıs maüaban ei ripayal edilmeli kalamama) elçi a 1 olan enler enkiilr için yeni|na ii heyet» le Keş idi. Dahili vaziyet henüz sarih değildir Hükümet 99 ei lez RR A m erkezinin mahza; ncak pek hafif bir şekilde şimdiden tek tük sesler sosyal demok-|kam, belediye ve balkevi reisleri değişmiştir. Hâdiselerin yapmış olduğu derin te /ratların on beş se üren rejimleri esnasında | piyade alay ve jandarma kuman- sirler gençlerin yüzlerinde o okunabilmektedir,|9rtaya çıkan rezaletlere yaklaşır mahiyette hiç|danı beylerle mülâki oldular. Bu Halk vakayii sab gazetelerinden öğrenmiştir. bir şeyleri olmadığını söylemektedi i | karşılama çok samimi oldu. Bir Hâdise © kadar ani olm i, balk b a yeni bir itimat damgasına işaret BENİ Si takımın ortasında şehre anlıyamıyor gibi görünmektedir. Dahan dün ve Hitlerin Almanyadaki vaziyetinin kuvvetlen- porguları, piyade alayı Nezaret Alanda Bulunan Pier ri 2 e > yüklü e ayıpla arm mesine delâlet etmesi şüphesizdir. Vaziyet Gari Şa ve efradı, halk sürekli ve ne BE Sahijede de neşredilen nutkunda yi çıkaran oOresmi tebliğlere (o rağmen,İdünkünün ADİ şiddetli alkışlarla karşılamıştır.) Von Paden £ Giyom|diyor İsale, Nezaret “Bunda. “Fi he r( MS ) eyiliği ve - Viyi usi) — Ak eses yükselmiştir. Ma: Vekâletinin Tebliği Istanbuldan AYTİNŞ (lal çeki “üze İeama te vim iai ” 4 Pi e a berlere gore, Vis Sansölye Von|miştir - Millet onu büyüklüğü, e “ Papen ili Pren Ogu iyom! uluvvücenabı ve icabı halinde Ortamekteplerde Wuallimlik Et-/Şahinşa Hazretleri Dün Ege İle "iii meat Se meraret | yöcenabı ve icabı. halinde kl da bulunuyorlar. ei, me 117 tında DEM için çılgınca sever. Ehemmiyetsiz. stiyenler a Edilecek| (Trabzona Hareket Ettiler (Şi yep, Berlin | nere drmıyoruz Fakat 1(A.A) — Maarif le on ve dah; an ç Terkedemez.. ten Hitlerin şahsına ve hükü- Taktik tebliğ edilmişti noş ale te muallimliğe Lİ z (ami) — Hükü İmete hücumların: h edenler Örtzmekteplerde mnalli intisap ii e yahut bir met sabık Kron Prense şimdi) başlarile oynadıklarını bilmeli- tmek istiyen vlkeek mektep) müddet talim hizmetinde bulun- ŞE A yakla Mezunlarından Maarif Vekâle-İ ğ kt ai ben edildiğini tebliğ etmiştir. erlin, 2 (A.A) — Radyo t s Yenidi m aim yi enli mesleğinden ayrılmış e e ir bir mutukta, M. Di ulunanlar diğer yüksek mektep ü pi bi — Yüksek mezunlardan, | Mezunları gibi imtihana gitmek Meni e Çi v ir anyayı muazzam bir. Polis müdürü umumisi itler tehlikedn korumak için, ( şid- orta mekteplerde (o muallimli üz |mecb uriyetindediler. iz ii İM iü iğneli tai LR hücum kollarımn yeniden ©rga-|detli fakat elzem tedbirler alın. lila sel 30 çe vi racaatlarına göre, ki ib nizasyonuna r edilmiştir. |mıştır Mürtecileris (o anlaşarak e ri Jcoğraiya, yurt bilgisi, fen bilgini; Sulikastin Hedefi Hohen- | iktidari elde etmiye çalışan ca: alm ee imti- biyeloji, riramıoiac Sİ zollerin Tahta Iade: ve niler maksatlarına vasıl olmak- ası ekarrur et- , 0) ia ii > pe Bunlardan son on sene yapılacaktır. İmtihana girecek Londra, 2 (Hususi) — Daily için, ecnebi devletleri ŞE Mail'in Berlin muhabiri ale batta bulunuyorlardı nazil rfında edebiyat ve fen fakül-İlerin lâzımgelen vesikalarla 17 ki di zi bee morun olmuş“ Bular İlle wi a Şah Hz.ni mr Ege vapuru : Vaktinde meydana vazizette Hitler tam bir adam in intir gir yin n Eİ e anbul Üni-| — Baştarajı Birinci Sahijede mişle, rik lan suikastın hedefi Hitleri, ii olduğunu bir kerre ie vi e eği ili âtibi a ğine mü-|halk, âlâ OHazı zreti Hümayi e Müteakiben halkın coşkun te-İederek Hohenzoller hanedanımı|tir, Hitler ğün ol a a ep e emelleri Mead peki in tezahuratın a ille maal Dae gelen) saltanata iade etmekti. Suikastin| hiçbir zaman vaziyete yanl çi . gar a ala Şabi ah iL lâ Hazreti Humayun ile G üretjipleri bu maksatla #armşti.“ LR - Ereyli Hattı (ı. Sürmen eme emilimi gene | ni memlkelerin yardım Ze E li Sn Ta karya yy Doimabakçaden| ım bel sara; ni a ei t re age VenEsi in a VE di kk da m ği Kadıköyi mişler, oradan | mişlerdir. Reisicümhur Hazret- günkü hadisat hakkında şu res- rey ilye s- €, atalağzı Kısmı Stoiiçiilerle Makons atış mek-İleri Dolmabahçeden Beylerbeyi kumandasında bulunan ordan) mi ik sel 1935 , Senesinde Bi t tebini teşrif buyurmuşlardır. Bu- |sarayına teşrif etmişlerdir. yardımile yapılacaktı. Ceneral âsilere ve itece rada atış talimlerini takip bu |gece Dolmabahçe sarayında Von Fritz vatana ihanetle İttİ painlere ar ke olan te- Çankırı, 1( A — Naba kası, zamanda elek-|yuran iki devlet reisi, avdetle | hinşah Hazretleri, memleketimi-|ham edilerek bugün kurşuna di- el hareketi, Pazar ak: şirketi an yapılmakta a İğleilizek olan kısmın|rinde Çamlıcaya kadar bir ge'İzi ziyaretleri safahatına ait ola-| zilecekti bitmişt » Merilekgtii her tara- olan Irm; Ereyli hattının w Li tasıdır. Bu zinti yapmışlar ve buradaki ga-|rak hazırlanmış olan fılmi se Rayşver Ve Hücum hüküm 7 kilomet- iz Kiki bir asayış sür- Ereyli m » Çatalağzı ara ik kısmı noda bir müddet istirahat et-|retmişlerdir. Kolları Berlin, 2 (Hasusi ) — Heyete, nazırı çeneral Von Plomberg or. duya hit de neşrettiği bir ve yal ee or ki: (Fühler ) Hitler azım ve ce- saretle bizzat” hainlere ze m mektedir. Ve e a ve sam durmaktadır. al Hi jenibuli nında e ze hr hakkımda muamelâtın idari, pa ikti. sadi bütün saf halar, veai- kontrol dahili öy sie icme şayi bulunuyor. Sadakatla bu a: ii İİkit'aları Berlin erkâni harbiye ührer o ile sine mensup Prusyi O; 1 istiyor, kaçtığı yahut Berlinde nezaret a İli laği tehlike slim balaman da — ra iü ceiisiğliri edilmı Sabık Hitler gelince, Gilan Çi e ü i söyl dir. Başvekâ- Merhametsiz da Bilir. Berlin 2 (Hususi) — Dr. Go İlet ve nezaretler Ra bütün uhafaza | e göre Almanyada karışıklık devam dogal lar dakik ole ml ; di t zer a Mir Kaan ellik» ği 7 kilik si

Bu sayıdan diğer sayfalar: