3 Temmuz 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 4

3 Temmuz 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

aliçesi Olduğun rette Haymaduran ezyinat yoktu. Faka ; dei in Fili daha k kiymetli idi ve Ma “kâmilen ei ağı suvarileri geliyo: Bir Türk Gencinin Heyecanlı Maceraları öl Bahar Yür e Karısı rüy? Adeta Kra yu, Cümleye tirdi yürümekte — Simali Hindistan Birehmen büyük a erek Filde gerek Mayfada hiç t beyaz in Filinden ıyfasımn a Bahürsencin maiyet erkânı, vlan arkasında ori Bunların hepsi lakri kar Teslim de son İbi ierik yerlere ka- eğil adeta secdeler edi yor, Bu ümeri kk; Yeni Asır : Valimizin Çok Değerli Beyanatı Cellât Gölünün “Sağlık Ovası,,na Kalbi Büyük Şenlik'e Yapılacak ıştarafı I inci sahirede — Yatı da üze nca) e r zere iki devre LİME, m köylüsü ise bu çocukları elbise, goğüs- lük ve ayal ibi arıncaya kadar. yeni yaptırmıştır. Hepsi- in talimatı mahallerine . gön- derilmiştir ve hepsinin bir kü olacak Ulu Yolun Açılma Pesmi 26 Ağustostadır Kinder Haymler Ve Yamanlardaki Çocuk Obası ce mekte; ir, intilleri, Mn e tarzda mu-|o) EE reri teptili hara etmiş lardır, Menderen Günü kei, (Kimler Avukatlık Yapar, liği ep |kendilerine ruhsatname verilmi baro t 3 Terauz 1934 Avukatlık Kanını Kinder ,Tapamazlar? yel üne ün il bildiril. miştir. Kanun dava vekili bulunmıyan lin. dava vekil yapmak üzere bilâ imtih kül e oldukları h Fakat ne k az süslense, ikulâd İİ a geçen si em ile ille arası açılmış olduğun- şısından bir doğru isı idi. Bi İnley anlayıp durdul. diler ve e sallıyaral selâmladı şına g ık, yiye son derece acaip bir sağlık in kkuf, EE eni © gel- k onları! al SENE evvelâ elini ba- ötürüp sonra ağzına koy- bir ne: 1 nl Ne iyor? yük Tayyare Kaldırılmadıdır, Diyorlar ği bin Sn Japon İni üzerine (o celbedi dan sayede rn - Tire - İzmi k çıktı ki Ba- har vilâyetinin vali karısı değil, vE şi EREM gi eslim ettirdi. Bütün ask orrra! bağırarak bahar me- likesini alkışladı! Binbaşı Vale e ze iza ömründe Böemee işi uw Var — “Gemileri: i dra muahe nıf gemiler için Amerik; aya yaya 103,000 to veriy ii inmeli denizaltı gemilerini tamamen te: > fil bir silah ola- iyor ve bu itibarla ği ponyanın 75 er)r denizaltı gemilerine i. |sahip ven ra Halbuki “Şimendiferden o kadar şahane) Ya i İbir tavır ve vakar ile bu kadar)|dü: nadına güzel ve se ği Elik ir. kadını B “İliye kadar çocuk il rika ve A m si her iki taraf di « lova ve bir tek kelime ile Ulu yol açılmış bulunacaktır, Bn yol yuvarlama besup 600 O kilomet- redir, der Haymler timiz için y m eğ Binaları, in her biri 25 ten ur. öy Imanyada bu kinder Kaplan Aliağa w olmak üzere köylü dayılar ve bal hn 'manında;İni gül iü Jetten sıyrılmış olaca > Aşiretler Ol aldığımızı söy- ebiliri; tün İzmirlilerin ve Pe (anla olduğunu bâber liy ) Ha sİtetkiklerle ri çük sıhhiyye e e k Millet Meclisinin -12-6-933 bir de hususi selâm ile Haymın muhitinin ve teşhir, gnbilgoni çantası ve demir baş birer gra- d Mİ kendi- hatırını sordular ve geçen gi vi Şi ilâyetlerimizin iştirak| mafonu El akal masına ve tak Ambasına m avukatlık veya daya ve- yaptıkları avdan dolayı da kısa|günlüri yaklaşmıştı an: YE | telefonla merbuttur Ka; başlinacakt ve ve > Kia ürettiler. li ei DEpAŞA linkle beyler grill sıhhat|mes'it © gününü idrek vi ba a mema- simi. bittikten)” di wkün clan ber şey vektinde lik her akşam ( alıyor.)halkımız (Ove asırlardan eri riyet vazifeni maldan | sonra ei ği biraz daha|”* ei Mİ e e Ni ze üsünün o çocuğa köylü-İ hapse bni imi veya ir. iy peş Şıh iç 1 i a di. Sekiz yaylı ve dört Japiyâ bil 3 vo Tele aaler Vinil ml p ve irtişa sebebi veya arü- atlı bir Daeş merasim ara- bi fi , katlık kentasnin. kinci fıkra- i firsliyi gıda ile vetlendirmek, İşine Söbonlerden biriki bası ile onun arkası! zilmiş k döst-| yorgunlu > “atmak, diri ıl. en NE si elle Gama i İml yeli -İtasfiye edil de olanlar — bu hü hatta muvazi diğer emi ederim. * 928. ve 929 v eren udur, na kümlerden istifade ed 1 İk ———— an — 3 tmek suretiyle 933 sergi. ve yek in- lâl aim sonra bu) Gerek bı a ve şöhreti. bütün Avrupa)işle ebelilştir le: ve meclisi un” ötekiler hep Riş nl ve, Araplı işgallamumi dahi alâkadar edilecek- Hn Mel ohm di mişti, tir, İzmirdeki” faaliyet komitesi değe Me EŞ Hazırlıkları “dapa çok ileri-)de" Yamanlarda bunlardan bü-) iflerinde yin& Sağlik * Ovasını nefer ispir.ve seyis vi ng. jiyen İİ bl ise bepâinin| yük çocuk obasını Himayeictfal| snal buyurmuşlardır. sti e .Jüsiüne çikaca! |cemiyetimizin kanalından da kur- ınlar Kampı |sısıdır Türkiyed. a pen iş iki u azim iü td yilan İduracaktır. Tej Zun onüdda Herkesin bildiği gibi Yaman-|tetkikat ile Almany: doktora lar çalışıyorlar. © Zam albu da açılmış olacaktır. 30 X e Her in çok > imtihanına hazırlanmaktadır. Ladi Gras, kocasına edilecek Lirün” geceleri sabaha kd dar çe-İmektebi olan İzmirden 60 Şor-)y; aliyor eği tl keii re “ynin dai birdd) Hara kendisine ame Tia“) hişma a ve o kanaldan da|gün çocuğumuz örüya ahnâcak- ile niyetinin Feğioile erkek vardır. Matfaazel bilhassa | belli “olmasin (arzu “et-İmuvaffak olmağı biliyoruz.Türk| yatı ve yüzünü güldü-İorman ve tarla fareleri aramak- ilen ilk © toplar * Sid azmi... ve temiz yürekten e r. Gürden)ta olduğundan kendisine Yilâyet- aman yalınız Lort, onun ar|geyreti için “muvaffak: olmak TA ölacnletir” 6 ziraat müdürlüğün, va ğin .başka bir katarlalmukadderdir. Her makamdan mızın göster: |laylık gine Mütehassu Gras gelmiş, bu surete diğer)bor yerde müzaheret neki fine ila müfte-İ Sokukpın nahiy eâine iarikel il â teyiz, ü ie, Jetmiştir. “Orüda ün kadar bir top âteşi ve t, boru a Tüzum yok,Jetmişti! gi Me iri Gras u diri ER io ave-| kalacaktır. selâmlanmıştı İzmir » Tire - Aydın yo luna Sep nes dre) Fareleri gece eide ötmönin idi v Miz ae R 28 e açmış. olmak için " dük” kolay oftüğunü ipi li Ee ya alak en Mr ilmi ge miyte mektep Verem Mütadela| fare meraklısı * şunlar ilâve et- berri gayet sade gıyinmişti. Ar-| ışıl <a Bütge, mükellef amele, | miyacak kadar küçük ve uzâkta| çemiyetine 25 lira veriyorum. | miştir: i kasındaki açık renk sarı bir Rop,| köylü kavveti e vermiş işlolan köylerimiz için de 45 Yatı) Bugün 50 lira takdim ediyorum. « — Şimdiye kadar Türkiye- başında da sade bir şapka vardı. bölümü yapmiş köy mektebi açılıyor. Bunlar şa ları gidip gördüm. |deki fare m yordu. kardım. Burayı edişimdir. cinsi pek as bol surette tertip eylediği mad- elerdir. er yatı mektebi kaza beli o ma kay- ediye klerin iii ceha- kt tada vardı tabya, Vatdağı vesair yaylalara eb EM re zon ve Ka-|n gibi ajda bizim TN i i yüksek (o makamlardar rada len amirlere verilerek benim riya- ilM Bende vekâlete iz Kn Rl) e lacı ö- lütfen ziyaretlerini ve vii kta Şaşalı unutmamaları k muvafık düşer. izm ir Liman işi İzmir ve liman farelerdendir. » Fare mütehassısı, yanında büyük bir barul içinde, anil edilmiş leşi fareler taşımak- tadır. an o gelmiş salâhiyetli sanal. olan olunur, arzoluna-. setim altında © tetki Ofis Tebkilâtı Ofis teşkilâtından ve ;İktisâ EMMA verilmiş ve idare Si alir miştir. Bu bafta yapı ya ittihaz olunmuştur. yi yapmak kaliyor. düren il ya Meyekeie. “İden li Kap -| kabı imkânı yoktur, Dün di ayi hareketli karşılaşmış va Filtehanin, yan e Ebi da bu. ihti pa ezilmiş ve böylece zenginlikler we varlıklar uştar. | ve Hareketler kö; Eih elat ve Halis y babsed M a alın tdi, nasırlı eli iyen gayreti ile saydı size bugün DX mtakadan eiiyek ün rdi an ile mali ve iktisadi ;İkarak zam: i yazyar Sü ileriliyecekler- bodru; We ei lü ım kalından, örmi, ral İya: Geek İİ yda bir sey sila 'rmişti. bu A kabul Jyarı Mim ei Bu tajşi ede; üç ya: e tarafından teberr vaa, he ana 'a-| ğımızın. e Bir ikilyü emin Mn ai i verirdim, Ve simlerin rakam ve ifadeleri be pimize yeni bir ek serpecek” tir. Yoluna, maarifi keelişi ve eda ig ilerileyişi e rekettir. y

Bu sayıdan diğer sayfalar: