3 Temmuz 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 7

3 Temmuz 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a 3 Temmuz 1984 Liret Sarsıyor Bir fransız gezetesinin itlas Mus: b »Le Jour* »M. dir bir gayretle parasi olan lireti şayanı tak. müda! et albuki buna rağmen iret|e e etekim dünkü paritesi (| 1,294 ittihaz n ayet mi bir tetbirin a aramalıdır. On ya hükümetin, tr İngiliz kirası, dol gibi kıymetli aralarla Teliye edilmek üzere ihraç ettiği bo noları alya püsineine devret icbar vu dei öğle tebdil elin ek: r ki, bu dahili ( bonoların im a adan tarafın- cak ve hakiki Gİ ik fevkinde bu- ag Di rem ya liret fi- arı a milli faa i Devlet Demiryolları ve e, BAM LENMESİ Limanları 7 inci işletme Müfettişliğinden: İzmirden Ankaraya ve— mütekadilen Ankaradan a Te on Gi valık Yolu MERSİN Yapar Salı 18 de kalkar —3 2662 (999) Göz Tabibi tit rar İzmire gidip gelmek mec- buriyetinde olan yolcula-| versin. Ki z zlrun daha rahat bir vazi-|İ -yette seyahatlerinin te- mini lüzumuna kani olan idaremiz bu kolaylığı da derhal tatbiKa karar ver-I ww miş ve aktarmasız doğ-| “ür” Doğum Ve Gerrahi Kadın Hastalıklar Hüthasss was pnslru yolcu katarları ihdas/““Doker Ka etmiştir. İlk katar 7tem- ili Rl ml — si izulmuz 1934 cumartesi gü- > | ik ei ii om nü İzmirden hareket ede- ii Hamam i we sm ecek ve müteakip katar- im. di bir vaziyeti ifade © etmesine rağmen iyi bir meki talyan liyet a inkişaf Mek tatbik iz lar bu suretle devam et. tirilecektir: Muhterem hal Alber mi demisinden mezun ve Pa- 3 ris Şeref madalyesini hai esini el bir o sabırsız it la Ee bekliyo Y Yy t | | — İğ #adın ve erkek terzisi ye N If İ iza e I e l af o U ER şik modeleri düyük vala, Mali yeti e ai caba iyetle i vr İzmiri vi ve Hitler Stra mil lele g n müessesi Zal Lin ii katında başbaşa neler © konuş- nur. YA e 20) abime ia mutlaka eibiselerin EM vali ei 6 nizi dirmek iâzımdir. şkil Balli kat'iyen unut etmektedir lumir Defterdarıığından: ii Mamarluğundan: | © Sahibinlü vergi bor candan dolayi hi Kürtenbi- kuyrukda gele ee oğlu seyin efendiye 1435 küsur) Amerikan piyasv bl — Kii iinde müz, yda n gatılaca e a a vermeğe çlu Kara YunuşJ2'ndan ve istiyeni evmi zkürda saat 17 buçukta Basmane >> mahallesinden Bağa : hadı Os şubesine sie (8) fendinin Kara Yunus ma > izmir e sinden: ballsinde ayni sokağına aşı) FİYAZİ Dersler | "17" yeresiyesindeni. ve arkası TİE Şevki veresesi | in ed ük açık mü- haneleii, Solu: Sabık nüfns me- Oorlai Giğenis lele zayede 31 Temmuz 934 te #n Asım efendi veresesi hâ-| rinden ikmal imtihanıta taleheyi |998t 16 da KYA eni Dahilt Hastalıklar neleri: Önü yol ile. mahdut ir muallim hazırliyabilecektir.) | 2— € bulvarındı 181 1 tal kapı t No, |Yeni açılan Elirmdakl iki katlı) Hastalarını Her gün Öğleden i binanın icarı açık müzayede İlejği *onra Beyler - Hacı Tmam- 31 Teminus 934 te sant 16 ba lar: Sokağında miş bu 9 ihale No. 12 - Şifa Yurdunda ri ii edilecektir. kbü ve tadi A klatikine a « 3—18 2666 (9) al ni bir. ., kümesi ve z TFLEFON No, . edileçektir. Aksi bnlde satış 2280 6 Ki veriye doğru girilince tavanı numaralı sie ahkâ tev- alçak ve zemini toprak bir gn. ime 3 -İfikan geri bırakılacaktır. 16/7/) Op i mi kaf alti ydağama ve /aiayat03€ lerinden fren artan | e bat iğ Doktor kabili i ör 5 a yan abili kum olmiyi iki (Şartüamesi herkesin görebilmesi lar ile olan muamelâtımdan bag . ve bunlara bitişik kezalikİiçin açık bulundurulmak üzere ka hiç bi zemini loprak ve tavanı kışmen|iA divanhanesine asılacaktır.) | 3 vi İM mz t kii Her kimin bn | “ İve biç kimseye borcum yoktur, k ir kiler ve bunlara karşı haneye karşı bir — RE a bakkı eda ve itirayı varan gatı. | Bundan böyle Lu mührün bük. Memleket Hastanesi vanaız ve zel toj j i KN # ilik. kopi şundan - yirmi gün evvel evra , (ünü iptal ederek zâti imzamı Dahiliye Mütehassısı : ç vutbak ve kâfi mik-|resmiyolerile birlik dairemize | kullanı m, Mnayenehane Birinci Bey- ar avinsu olup arluda bir racaatin dermeyan etmeleri Püccardan İbrahim Destan İğ ier sela numara 36 Tele. kuyusu bulunan © işbu. baneye kini takdirde satış bedelinin 2617. (5 fon 9906 #hli vakutlar tarafından üç yüz) paylaşmasından istifade edemi- Almanyanı dari Eyi alin ine cad lira kiymet tkdir edilerek açık |receklerdir. Satış peşin para ile fünunu gs İN aki Ri lefon da Ke G0 Artlırma wsnlile müzayedeye ko- olup ayni zamanda ferağ harci Germe (363) hularak 7/8/934 sinan Gülme VA AM heğek e Seal i Bişr rüsumu © kiymeti muhammine YI bil Mi 1YMeti | üzerinden © alınıcaktır, Satişa 7 Gi erime İşbir ni enin yüz mişliştirik edeceklerin yüzde yed ei Peğini, bulduğu takdirde en fazla| buçuk pey akçesi he Cilt, S. e e e maaş cüzda- Arttıran üstünde bırakılacak! ispette bei dük si bi ib meç, rengi veğlum karası seri eriediğimden mektabü » > di i k Şayet mnbammen kıy ibrazına mecbur oldukları da | Belsoukluğu ve tenasül irin piki oi Geni Del meşratlur. Taliplerin dairemizin (Bhastalıkları mütehassıs eş edenin ie on beş günj931/870 numaralı dosye ifadesile) ehanesini Birinci ek ile 22/8/9354 tarihine m adi Mustafa Remzi Er.) Berler- sii kağında 2 mü- vi e Ayni m eki hata, Dr. za mün, Ri olunur, Yine mu müracsatları lüzumu 2671 (6) sahife Osmaniye Oteli yek Ee Istanbulda Sirkecide tramvay caddesin- dedir her tarafa yakındir, Mühti valisi hal Muhterem rem halkının bulnudukları Osnianiye otelidir. Bu otel izmirdeki Askeri otelinin Sabık mü- essis ve müsteciri ve İzmir ve havalisi halkının ve buluştukları yer yakından tanıdığı ve sevdiği Omer Lütfü be- i yin tahtı isticar ve idaresindedir. Fiyatlar eh- ! vendir. 22—26 (892) 4 İkiçeşmelik 12—26 (720) S 7 e li : Eczanesi ALIM OGLU i CEMAL j j Taze. Temiz, Ucuz Ve Gâyet Müs 3 “11 tacel ilâç Yapılır. 2 İkiçeşmelik caddesi No. 209 Telefon : 807L 3 K/a | TAZE TEMİZ UCUZ : İğ ILAÇ Hamdi Nüzhet Sıhhat Eczanesi Başdurak Büyük Salepcioğla han karşısında ag ZONGULDAK .. .. Tuğlacı ve Kireççilere Di defa girin yan gani rili, sa terli tenzilâtlı mürlerini satışa vazetiim.(ZER (10, 5) Liradır. a Yalı caddesinde No, 12 Ol GANOOİ Istanbul Liseler Alım Satım ami Ke lisesinde yapılı Temmuz 934 VG Iz) ei ara ya — teslim ptesnne ve dersbane tadilât. üzere kapalı g gazetelerle ri ihala edilmek ü; 17/6/9384 am münakasn- * karrur etmiştir. rin v Erkek binin — kalemine ve münakasaya iş- makbazla- İstanbul tirak edeceklerin de ihale gilaü teminatı muvakkate rile birlikte ki eee 21—25—29—3 (931) 2459 erem Mücadele Cemiyetinin Büyük Garden Partisi asinasnuda... çekme günü akşamı... Şehir ga: H —5 (927) S7 Türkiye Ziraat Bankası Izmir en: a > tarihimdön “ ibüleleri Şapılaange S0/54914/ de âna > | : 976/934 a gazetelerinde ilân edileu © Pazı Ticaret

Bu sayıdan diğer sayfalar: