3 Temmuz 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 6

3 Temmuz 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i İ | a Sahi 16 6 Insanlığ n halini aş ettik Buruya gelince .yanbğa karşı kayıtsız, fakat (s6- Ti sn on yedi yaşına k Japonyada yaşamış olduğu ar iğ aldığı Japon ayısile yaş iması - Kiye ciddi terbiyesi do- lüzumuna önce Zaza — Birinci Kısım — Pencereden Kayıtsız, Hareketsi Geceye Baktı “İde öyle 1 kah a bir Bl eli “levresi gibi ge va ka Jisor, hiristi. fikirlerin. düşnülmeyip kaniydi. k-İos dinlemi nlığın Hali an; Andre Malro ML 3 e? w s 3 —3 yetini vermek... O da dı, düşmanları aynı dı. Mel he Ea agiz ed si ve be- yazlar ve ei iie f Dee ei onları De miştir ve bul mugta «Ne 3 ağn) k İbilnieden gü a lişan © bir a için SM a hakiki bir ömür bahis mevzuu banları: Jisot bize. olmakla beraber Kiy: gibi e öldü- a <Bi- > Taa rı sarsa ben ibtizaz edi 6 desin dü- Kural roki'bah yor un ne'dör; şüncem alkil re loakt tiz yatı. encereden kayıtsız, hareket- siz geceye baktı. « Fakat baki- ie Şadi ve olmiyarak bilse orabilirdim > Bai ö m ki kendi > kalsalar: duğu dür masanın çekmesini eğ Köpük şey Mi yerde kimsenin artık kimseyi tanımadığı bakıkatını Zibiindei hiç silmeden ve bunu - biraz ön- miş olduğu * Kıyo'nun 6 m ireer de “değiştirmiye yıllardanberi ölm bir fo- ve bnlund a gİmaz ml eyilikle ve dün- de hişl ektedir, Dü. vlanİtır el ,. lerde heyet, Jan toprak. işlerin | asketbol Birincilikleri Bir müu le dey ed ağa ba; iy Eee kolinin adi nm ie aptığı müsabakalard ren canla niz dal ulm Güden” de “tbankatlo'e ş iz Gisa . mazarı lar- i min» dikkate atletizi bü ayın 2 sin m eden gemba günü ki saat Mk e Hitler Sol. Gena «Berlin, 1(A.A) — Alman is olsa birlikte kulübünde bulunacak ve orada t £ bürosu ali or: Dile daba ziyade b iz çte ai Şaht HARiCi Alman Felâketinin Son Safhası dırmağa Karar Vermiştir 1 Hitler Von Papenle Birlik Mi Hareket Ediyor? Mill Meni Seflerinin Sadakat Yemini. in |lingerin kurşuna dizildikleri hak- bari t İl Ortadan Kal- m idamı başvekilin ze We v ilmen, Aliy ve K & ça kulüpleri meşgul olmak- be Diğeri kulüblerden işti birincilikler Basketbol MN Bu akşam Karşıyaka külü biinün Basketbol ola ında Al tay K.B.K; © takımları arasında bk yanik. a Saat 2 de başlıyacak. olan müsa bakanın re mii söy- lenmektedir, n hafta Altın- orduya karşı nok üni kadro ile karak maglüp olan Altaylilar| bu akşam K S.K. « kargı en ey ketl müteşekkil bir takım çıkararak eyi ler elde edecekleri ümit Tarsusta da Klnisipak Yapılacak şehi arlac btk "İbe yi Nine civarındaki Gü netice: edil- tee işle rini Ma Hn Tar susun Gözlük kule denilen Dur tepede sondaj. ameliy: 3 rapi mak rn hazırlığa nmiş- Kaldıkla m e LE çe izel riki. için . Yakında bu tepede son: hg alana r. Hariçte iş tadil li ii hafriyattan ari müze, piğ iralmasila meşgul lie Şarp İtüsabakaları i En dai yel n gelme ileriernir için ord gf yavaş hükmünü icra eden bir veba il öldi ramı ler birine kendi haysi- çu sırada bile ie ürdüğü ndam- aya da ayetsiz imkânlar gi- ii bakar Simli, ben nliğirin en kii yoktu: ultmış yaşını ve “İhatıratarı bep Mim dolu in sik'sik yarış m nın, uyandıkları ince bir ii si ibaretti, — Sonu Var — İdi. Çin sanatı, lambasının an- : e ilk da bir kaç haft cak aydınlattığı bu mavimsi tab.) Eee) yapi KO ek a bize lolar, Çin'in kendisini çevreledi | oyması icap eden ikinci müsa- M nr &ı bütün ba telki deniyeti| baka bazı mm. b ire ile ul . otuz yıl önce pek ince bir şe e Cumaya tebir edil : kilde istifade ettiği bütün bun-İmiştir. Bu Cama ie Huriye: istikamete sev lar hakkındaki çol ie #nla-İ ka vapur. iskelesi civarında sant) | Paris, 2 (A.A) Hav: MM bugün artık, altında, uyku|on beşte başlayacak “olan yelken ağanın Belgrat muhabiri bil sonunda gerinen tan Me müsabakaları (melek) şarpisı ga-|dıriyor! > ler gibi sıkıntı ve ölüm heyâlâ-|bibi Tal be, in Mei netioe- Draçta bulunan İtal Nis ameliyat olması dolayısile tirak alalı uğ ia nış 5 il aasında ya pılaonktı i. e Yi Ri yapılacak-| te Goes: denizcilik |m a anya Hâdisele ap ea (A.A)— yoğ > jansından: Almanya bâdisatı” bu sabah çıkan gazetelerde mihtn bir yer işgal ei Sr denberi © gelen Dazı saflarında, mi gün- erler, . bazi uzlukla- Ke kan ei Amerik Göre V. Nevyork 1 (A.A) — Hayas ajansından: Nevyork Taymis iel AV hasrettiği o baş diyor kız n Şlayşerin ölümü ve e emrile bücnm kıt'ası e Goezing Bu ni 2 di a a ing e sen lr iadesi © temas ederek çu sözleri el Iman milletinin vahdeti -İmek isteriz. Bu ugün lin Adolt e yardır, Ve bı yete yaşayan nes e bu Hen yan gemileri, meçhul bir istika- mete doğru giderek ia avrılmışlarıdır. ve Killinğer vazifeleri m ede “Bugünkü Neslin Hitleri Vardır Bize Yeter” d m Almapyayı bir dahili harp olmaktan yalız «skeri menedebileceğini dir, bundan o sonra Fon Papenin meşhur nutkundan be. ri geçen Bia gözden geçi rerek bu mutkun hiç | şüpbesiz ri iie ee dedi. diyor — Başvekil M.Hitler, Milli Ün şeflerinden Bi yemini ihtiva iğ graflar almıştır. Diyor Kı. bir ei tel Goering Polonyalı reciler nmiş dün Dai MARE hareket etmi iş tir. HABERLER 3 Temuz 1934 sa ğ Balkan Konferansında Müzakere Edilecek Meseleler ATINA — Balkan konferansı Yunan azasından M. Spiropulos, Bulgar ra milli grubuna müracaatla, İstanbulda toplana- olan Balkan konferansında üzakere — edilecel alli azarının neden ibaret bu- lunduğunu tespitile gönderilme- sini ric iştir. Bulgar milli rubu bunların tespitini azala ında 'enof, Pi of, Pet. kof ve Siskolf'a havale etmiştir. Balkan konferan: bulda ( toplanm: e muhtelif milli grupların mürahi ları Selânikte alam (e çalana” gir Hare- rşovaya hareket İKTISADİ i HABERLER i S İİ Üzüm ön u, ie AB le ekün e Eski satış 363916 Umumi satış Zahire Borsası Oinsi Piat ii Buğday 320 4 100 Arpa 2 25 450 Sisam 925 2122 Bakla 3 25 16 Ku, Da, ri 50 yam Bereryolun Umum. müdürlüğünden: 1/1134 tarihinden iş'arı ahire kadar Sökeden İzmire nakledi.. lecek bugdayin beher tonundan. 500 kuruş ücret alınacaktır. - tari acağı tarifeler berveçhi girdir. er ir Ha tonu 880 K. zliye 1305 « : ii « 1936 « Son Siyah Sişe Büyük Sergüzeşt Romanı Kısım v raklerin ses çıkarmaması- na çok dikkat ediyordu. Sahil- n kâfi derecede ayrılınca san- EN iki ncuna ii dl ağır- hkları ve sahıverdi rafma baktı va mdi er eğirme ei karşisin, Ge bulunuy: u, Bi-İmi gör: Tahatini 8 şünerek wi av makinesini bazırlamağa o başladı. İİ iin pek e olan i bir pencerenin gü- rültüsünü işitti. Gayri ıhtiyari | başını . kaldırdı, Tam Sen nehri üzerinde! e leri bir gölğe görünmü, ür ani kendi kendi- ne söylen — var < EY, ler? Binada telefon DAN önünde yüksek le ei ii Pp rde gören vardır. in nehir şirketine ha- ber verirl: motöi beni da|yoru: gölge ei gitti. ane idı? akne, e sm defa sağa gola . eğildi | Acaba kollarını ileri uzatarak boşlu içine: atıldı. Suda | kayıktan ancak içinn sandalı 8 söylendi. — Artık hiç bir şey anlamı- um: -Aceba teşliirhane b sonra birden b 20 metre mesafede bir adam üzüne çıktı ve süratle yürek sağ sahile çıktı, Babapike ker! dan — “Tam e ii dey ü-lanladığım ii Herhalde mu-|ko baş atta zl mii , e köşeye doğru m eli KU biri mi intihar etti, yöksa i derecede ölmemiş bir ” i kaya daldı, n m | den ayrılmışlardı ki telefon çaldı telefonunu az alan doktor şi sözleri işitti e cenaplarına vi şey özle isterim, Ben onağın o muhalızıyım (oburadâ eyi ii in r Pık telâşla ni e ari ne Vasili tekrar url Nsrede? — Benim odamd. — Ne iyeyii Onun 6 dane i m Ni gelmişti. Kel kaldı. Kend ont Gg m zl 5 3s, 5 z z Eğ s

Bu sayıdan diğer sayfalar: