3 Temmuz 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 8

3 Temmuz 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bahile 8 ratelli Sperco Istanbul Sürat Yolu SAKARYA, vapuru er pazar) Royale Neerlandais günü sat”ön Kumpanyası > altıda limanı 'TELAMON Vapuru elyerm mızdan hare: da olnpd T; AN ketle © doğru) 'ERS, ROTERDAN, HAM- İstanbula 'gi- İURG ve için hamule alacaktır. der. 'URNUS vaparu 12 Temm: azla malâmat almak isti İĞA beklenmekte olup bamule |ğyenler rsi kordonda sini tahliye ederek BOURGAS,İğPUROUULUK şirketi ta ÖSTENOE için fine müracaat, TELEFON : 3658 vapuru on dört tem- 8 temmuza kadar doğru N. V. W.F.H. a er Zee tsche Levant el RNA Yapar 23 asi yonda bekleniy: haz ai ANVERS, Sorel AMBURG ve BREMEN li- aylar hamüle keki HER AKLEA vapura 7 tem olmuzda. bekleniyor. tenmu?: > ve ra kada ANYERŞ ROTFERDAN HAMBURG ve BREMEN için Hamule nlacak Li GALİLKA yapnra 11 hazi- randa ANVERS HAMRURG ve a N den yük çıkar wişti HE EXPORT STEAMSHIP CORPORATION EXMOTH . İmuzda bekleniyor. POLİYR hareket 8 e olup ır. Maritim Roumain niz için ayda bir A vapuru on ağus a vürut edecek ve ayni gün K, DELFİYA PELES Va; apuru 13 eylülde imleri" gün saat on 86-İeğiln BAROELONE eğ . W. F, Hanri Van Der Zee 0. * Birinci Kordon Telefon No. 2007 - 2008 Olivier Ne Şü. Vapur Ace ntesi Cendeli han ei Kordon JGN, 'E, . JITALYA hattına onbeş günde muntazam sefer BORZOLİvapuru 18 Temmuzda| beklenmekte olup Ni CE ( SEN Lines Li ziranda LİVERPOOL ve SYAN SEA'dan BİÂN vapuru on | in Austalla Lino K motörü 21 ey- Yülde beklenmekte olup BOBAY iğ pa HNI ZE) LES LANDA i alacaktır. İğey wi ei li tarihlerinde- 'ALGERİ De Vapuru 18 tem- ni ken acenta mes'u- m HULL,BONDRA ve AN- iyet kabul el VERS'ten Fazla lr inci Kor. Denisehe Eva TROYA Vapura muzda iL N in e Şirket HAMHKURG, BREMEN ve AN- binası arkası ler VERS ten PERCO nie müragaat ii 2 ut tarihleri ve va- ica ol me üzerine mes'u- edilmesi ri rın Telefon: 2004 —2005 İt ei edilm izmir Delterdarlıından: li akada mn vergi borcunun temini ii uyu mevkiinde Menemen ile bahçe tabsili emval kanununa vi e e ândan dagi 21 gün müddetle müzadeye çıkar müzayede şartlarını öğrenmek etle onla ami kalemine müracaatları. 271—3—10 2013 (964) ler çeşit elektirik o malzemesi de- Yenı ethanemizin mühendisi ORHAN TEV- © FİK BEY linkle a elektrik ve eğ tesisatı derahte Telefon 3332 lğ Di şen rake urut zel ve vaparların zerine mesuliyet kabul cn em Asır böceklerle markalı dökme ilâcın lit- resi yalnız yüz, husasi şişelerimiz otuz kuruştur. yel im i ığın ibtiyası olanlar şimdiden tedarik etsinler. Seyyar satıcılara taze ve müessir pire tozm ber yerden veriyoruz. Toz ve x topan “naftalin fiyatları . Vakit varken, halılarınız ve kiy “ni için Gülal alınız, rekabet kabul ün elbiseleriniz Meşhur. ve tecriibeli Kumaş “unutmayınız, ON: 3882 a Vekâletinden: arak nizamnamesinin 2 nci kısmına ii üncü yl ele üncü maddede Tükleri ik ondaklu boyalarımız TE mem- NE Dn silme mdır. Açık ve pe- no, sifbe, bâr gibi kadeh vesair kapla- ne hacimlerinin ya- istiyenleriın a yerin bağlı olduğu hemen müracaatları iii ilân lanur. o 2-3 vi * Haraççı zadeler imal eder. 3 Temuz 1934 za çantanın atideki ihtiyaçlarınızı pek ucuz melik mek isterseniz Halim ağa çarşı Nuri acaat ediniz “Kavalalı Hasan ticarethanesina mür: MENTO L4 er veher nev çiçekli levazımı sıhhiyeden lâvhalar ve bunları mir ve pm iz ri ve bunların feferrüatı vesaire... flar rekabet kabul etme: çimentalar v— al ler. üsait Şeri kmmemmezde 2 Yerli Ucuz ve sağlam sandalyeleri Adres: ( “İkinci Beyler sokağı No. 102 Telefon No. 3778 S. Ferit va Kolonya, esans ve pudra pl batiğ san'at barikasıdırlar, Eczacı Kemal Kâmil Kolonya ve esansları Için v İzmirlilere reklam yapmağı fazlalık telakki ediyor Bütün Türkiyede Şehrimize şeref yeren. bu bü üyük eserleri Yeni Zait Şişeler Içinde Göreceksiniz Bahar çiçeği, Sİ Fulya, Leylak; Yasemin, Amber, Menekje, A iL şamgüneşi Gönül kokuları de esasen “imkân yi oktu, akli olamıyordu, ve ol da Plett Brathers & Colt Tesis Tarihi 1821 OLDHAM, Ingıltere Yün pamuk ipliği ve mensucat yapmaya imkân kal mamıştır. Bahar, Altın dai dl Yase- min, Unutma ni Muhabbet isimlerini taşırla Yakın isimlerle Yi ii litlerini ret ile dali s. Perit İsim ve etiketine dıkkat bu- yarunuz. U. Deposu: S. Ferit Şifa Eczanesi LAN Devlet Demiryolları Yedinci Işletme Müfettişliğinden: Sebze Ve Meyve Nakline Mahsus ' Tarifelerin Tatbikine Baylandığ Izmir ve Hava kıymetli mahsulünü teşkil e ve meyvenin ikili her mahallin piyasasına mai N temin için Devlet Demiryollarında tatbik edilmekte olan neu£' meyve Temmuz 1934 tarihinden e başlanacaktır. 40 numaralı olan bu tarife ile eyriseri ile gönderilir ve fakat carl Bit tor alınır. Meyve Meyvenin ton ve kilometresi: yep a Sebzenin tarifesi 1 4 5 n azla izahat ve malfimat için ia halkımızın istasyon” larımıza müracaatları rica olunur. 1—2—3 2651 (993) makineleri fabrikası Her nevi izahat ve krokiler için aşağıdaki İZMİR AOENTASINA müracaat ediniz G. D. GIRAS © Yeni Manifaturacılar, çarşısı Saffet wokağı No. 3 Telefon No. 2413 No. 234 IZMIR, #Doy yn Oriyantbank * DRESDNER BANK ŞUBESİ ar ME RLİN Almanyada 175 a Koma Sormay: ak in ehven yeraitle REGISTERMARK &

Bu sayıdan diğer sayfalar: