3 Eylül 1955 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 13

3 Eylül 1955 tarihli Akis Dergisi Sayfa 13
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

tibarının kalmadığı, iktisadi istikba- linin karanlık bulunduğu iddia edilen bir devre ilân filân işler ya- pılmış ve temin edilmiştir." Biz bu meseleler üzerinde çok durı i di fazla bir şey söylemek istemiyo- TUZ. istihsal ve müstahsile ait tedbirler Bakan bu tedbirler alınırken, istih- sali teşvik ve fiyat ve piyasa kon- trolları sayesinde tesbit olunan fi- yatların doğrudan doğruya müstah- sile intikal ettirilmesi hususlarının, başlıca tahakkukuna çalışılan gaye- ler olarak gözönünde ulunduğunu belirtmiştir. Bakanın ışaret ettiği bir husus da, dış ticaret rejimimizin esas bunyesındc değişiklik yapmamağa itina edilmiş olmasıdır. Bu günkü dış ticaret rejimimizin - eğer böyle bir şey var denebilirse - memnuniyet ve- rici olmaktan uzak olduğu malüm- dur. Bir değişiklik yapılmamış olma- sı bir evvelki devredeki şartların bu fil da aynen mevcut olacağı mana- sından başka 'bir şey ifade etmez. Bu- nun ise sevinilecek bir tarafı yoktur. Bakan alınan kararların, düşünülen tedbirlerin, istihsalimizi ve İhracatı- mızı gelıştırmege mahsul ve mamul- lerimizi dünya pazarlarına en müsa- it şartlarla arzetmeğe, iç ve yasada buldukları değeri doğruya müstahsile intikal ettirmeğe yarıyacaklarını iddia etmiştir. Hal- uki bu söylenilenlerin geçen yıl ve- ya yıllarda tahakkuk edip etmedik- lerini söylemek maksada, büyük mik- yasta, kâfi gelebilirdi. Bu seneki ted- birler geçen senekilerden hemen he- men farksız, daha doğrusu, belki de ihracatı zorlaştırıcı yönden farklıdır. Bunlar sır asiyle şunlardır a — Hububat alım fiyatları: Buğ- dayın fiatı genel olarak 30 kuruştur. Ancak geçen sene ilân edilen prim baremine göre, belli kalitede buğday istihsal eden müstahsile 'kilo basma 3 kuruşluk prim verilecektir. Beyaz arpanın fiatı 23 ten 25 e, biralık arpanın fiatı 29 ten 26 ya ve yulafın fiatı 23 kuruştan 25 e çıka- rılmış bulunmaktadır. Bu teşvikler- den maksadın hububat ıstıhsalımızı dünya pazarlarında aranan kalite teşekkül eden fiayatlar ve talepler mu— vacehesinde, daha çok rağbet gören cins ve kalitelere tevcih etmek oldu- ğu ifade olunmuştur. Bu siyasetin a- ranan cins ve kalitelere yönelmeyi temin etmek yolunda müessir olacağı söylenebilirse de bu yılki İhracat im- kânlarımız ve piyasalarında teşekkül edecek fıyatlar gözönüne a- lındığında müessiriyet derecelerinin hayli azalacağı ve hazineye, mevcut- ların üzerine, munzam yükler tahmil edeceği muhakkaktır. Bu sözlerimiz- le istihsalimiz cine ve kalite bakı- mından gelıştırılmesın demek İste- mediğimiz de muha b — Pamuk alım fıyatları: Hubu- battan hemen sonra başlıca zirai mahsullerimizden ve ihraç metaları- mızdan biri de pamuktur. Bu hususi- yetine bilhassa bakan da işaret et- AKİS, 3 EYLÜL 1955 İKTİSADİ VE MALİ SAHADA Cumhurbaşkanı Fuarı açıyor Uğurlu olsun mistir. Bakan pamuğun son yularda iç piyasalarda elde ettiği mevki ya- nında dış pazarlar da bizim için Ö- nemli döviz kaynağı teşkil ettiğini ifade etmiştir. İhracatını devamlı ve hakiki müşterilerine — yöneltebilmek, ıstıhsalı teşvik ve müstahsil emeği- n hakiki ve .âdil karşılığını bulabil- mesı için çalışıldığına nutuk ehem- miyetle dikkati çekmektedir. İkinci noktaya 'dair fiat arttırmalarından bahsedilirken, dış pazarlara dair ne gibi tedbırler düşünüldüğünden bahis yoktur.,' İhracatımızın zamanında ve dogrudan doğruya hakiki alıcılarına apılması nasıl temin olunacaktır? Söylenilenler bunu temine — yetecek midir? Bunları kısa bir zaman sonra müşahede etmek kabil olacaktır. Bu yıl pamuk için tesbit olunan fiyat 120 kuruştur. Geçen yıl 15 ku- ru? eksiği le 105 kuruştu — Fındık alım fiyatları: Geçen yıl 125 kuruş olan fındık fiatı bu yıl 145 kuruşa çıkarılmıştır. Bilindiği gibi geçen yıl fındık mahsulü bol ol- muştu. Ve bu fiattan satış imkânla- rı bulunabilmistir. Bu yıl ise istihsal geçen yıla nisbetle düşüktür. Müs- tahsüin eline geçecek olan para, fi- âtlar aynı kaldığı takdirde, geçen yıl- dakinden zaruri olara üşük ola- caktı. Miktardaki azalma, fîat yük- selmesiyle telâfiye çalışılmaktadir d — Kuru üzüm ve incir flatları: Kuru üzüm için geçen sene 16 olan fiat farkı bu sene 30 kuruşa çıkarıl- mıştır. Bu vaziyete göre kuru üzüm i- çin mustahsılın elme asgari 80 ku- ruş geçecekt Bu aynı samanda Z kuruşluk 11ave teşvık primi verile- çektir. Bunun için muayyen bir kali- tenin Üstünde mahsul yetiştirmek lâ- zımdır. İncir için bu yıl kalbul edilen fiat farkı 15 kuruştur Bakan .bunlardan sonra, şimdiye kadar ihraç imkânları iyi gıtmekte O- lan antep fıstığı ve ayrıca tütün, pa- lamut ve diğer ihraç metalarunızın ihraç şartlarını ıslah ve geliştirmek için tedbirler düşünüldüğünü ilâve et- miş, fakat bunların neler olduğunu açıklamamıştır. Görülüyor ki bu yılın mahsul a- hm politikasının, başlıca hususiyeti fiat arttırmalarıdır. Bu, 1955 mahsu- lünün, genel olarak beklenenın altın- da olmasıyla ilgilidir. Müstahsilin e- line geçecek paranın azalması böyle- ce telâfi edilmek istenilmektedir. Fa- kat fiat artırmaları ihracatta güçlük doğurursa buna şaşmamak gerekir. İhracat ve ithalatla ilgili tedbirler Ekonomi ve Ticaret Bakanı ihra- çatla ilgili hususların bir kısmını açış nutkunda, ük kısmını tüccar ve sanayıcılerle yaptıgı konuş- malarda açıklamıştır. Bunların nor- mal ve ferahlık içinde bulunan bir ekonominin neticeleri olduğunu söy- liyebilmek imkânsızdır. Bizzat ilan edilen bu tedbir ve kararlar ekonomi- mizin karşı karşıya bulunduğu güç- luklerı ortaya koymaktadır. ihracatı: İhracatçı pamugu şu usul dairesinde edebile- cektir: E.P.U memleketlerine üç bi- rim ihracata mukabil, E.P.U. dışı an- laşmalı memleketlere bir birim ihra- cat yapabıleceklerdır Bir misal ver- icap ederse, anlaşmalı memle- ketlere 10.000 kilo pamuk ihracı için E.P.U. memleketlerine — 80.000 kilo ihracat yapmak icap edecektir-

Bu sayıdan diğer sayfalar: