3 Eylül 1955 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 4

3 Eylül 1955 tarihli Akis Dergisi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YURTTA Kıbrıs Meselesi A ndres Kıbrıs Türktür Tek bir cephe Bu satırlar yazıldığı sırada Londra- a Doğu Akdeniz meseleleriyle il' gilenecek Uçlu Konferans çalışmala- rına başlamıştı. Türkiye İngiltere ve Yunanistanı temsil eden heyetler bir masanın başında buluşmuşlar ve girişmişlerdi. Şu ana kadar temaslar hakkında resmi bir açıklama yapılmış değildir. Gazete- lere aksedenler ya sızan havadisler- dir, ya da Londrada bulunan muha- birlerin tefsirleri. — Bunların ıçmden bizim gazetelerimizde yer alanları pembe gozluklerle hazırlanmış inti- hamı vermektedir. O kadar ki en cid- di tanınan bazı gazeteler daha top- lantının arefesinde, ndrad. si surette aldıkları haberlere Yunan tezinin şimdiden — hezimete uğradığını" bildirmekten çekinmemiş- ler, diğerleri Amerikanın bizimle be- raber oldugu yolunda bir hava ya- akan Adnan Mende; man lokantasında yaptığı be- yanatm her tarafta İiyi karşılandıgı- muzakereye yazmak suretiyle dün mi efkarı n Türk tezını destekledıgı in- tibamı vermek istemişlerdir. Eğer hadıselerın aslı boyle olsaydı İngilte- deki heyetimizin işi son derece ko- laylaşırdı. Halbuki AKİS'in kendi is- tihbaratiyle öğrendiğine gore delege- lerimiz konferansın bizim için mü bet bir neticeyle kapanması ıçın tek kelimeyle pençeleşmekte, türlü güç- lüklerle mücadele etmektedırler Bu güçlüklerin başında mevcut gayrım Güzel Olmayan Hareket Kıbrıs Türktür. Kıbrıs Türk- tür de Falih Rıfkı Atay Türk değü midir? Huseyin Ca- hid Türk degıl midir ? Bedii Fa- ik Türk değil midir Muhlis Sırmalı ve C H.P. nm İstanbul İl Idare Kurulu azaları Batur ve C.M. s İl Idare Kurulu azalan Türk degıl midir ?. Ya, şu elinizde tut- tuğunuz mecmuayı moskoflaı mı çıkarıyor? Ama, hayır! 'Iur- kiye Cumhunyetının Başbaka- nı başka mevzuda görüşmek ü- zere değil, Kıbrıs hakkında de- e bulunmak için bir basın toplantısı tertıpler ve kendisi- i iç meselelerde tenkid eden- lerı çağırmaya lüzum görmez. Bir basın toplantısı bu! Bir va- zife toplantısı Hususi yemek, hususi parti, hususi hasbıhal değil.. Üstelik ele alman mev- zu ne Demokrat Partinin, ne davasıdır; k (Nz ıq D.ı B y ..- 3 e edıl emeli, en ufak parçasın- dan memleket mahrum bırakıl- mamalıdır Eve a hayır! Türkiye Cumhu yetınm Başbakanı Li- man lokantasına muhalif olma- gazetecilerle Partının İstanbul teşkılatı İleri gelenlerini davet etmiştir muhalifler, ne yabancı basın.. Sadece dostlar, sadece ahbap- lar.. Bunun güzel bir hareket olduğu iddia edılebılır mi? Var- sın dostlar, ahbaplar bu müna sebstle tertıplenen kokteyllere, ziyafetlere şeref versinler. Var- sın dostlarla, ahbaplarla ıçkıler içilsin, yeme Meseleyi o taraftan ele almak küçüklüklerin büyüğüdür. Ama başbakana, bır basın top- lantısı tertıpl ediği zaman sade- ce kendisini tenkid e tmeyenlerı- değil, tenkıd edenleri de çağır- masının vazifesi oO unu söy- lemekten bıkıp usanmıyacağız. Hele mevzu, Kıbrıs oluma... O zaman vazife, aynı zamanda vatanseverliğin de icabı haline salt hava gelmektedir. Yunanlılar, konferansın toplandığı İngilterede hile umumi efkârı bizden fazla kendı taraflarına çekmeye muvaffak lardır. Bu bakımdan Londra muza- OLUP BİTENLER kerelerinin son derece çetin olduğu- ul etmek ve d vayı kazanabıl- etr. fı elzem bulunduğunu belirtmek la- Hava yalnız Londra'da gayrimü- sait değildir. Amerikada da, Kıbrıs meselesinin geçen yıl Birleşmiş Mil- letlerde geri çevrılmesınden bu yana değişiklikler olmuş, u âr yu- nanlıların kesıf propagandası hükü- met ise önüm yapılacak seçimlerde rey verecek Yunanlı ekal- liyeti kazanma gayreti yüzünden kar- şı - tarafa kymşır. O kadar ki Knowland gibi nü senatörler Yunan tezini destekledıklermı açıkça ilân etmekten kaçınmamışlardır. İn- giltere hukume tine lı nce, adayı muhafaza etmeyi e lbette ki istemek- le beraber bu işi "imkânın nisbetin- de" yapacagını hissettirmiştir. Lond- radaki siyasi çevreler statükonun de- vamının çok müşkül olacağını sakla- mamaktadırlar ve öyle anlaşılmakta- dır ki Yunanlılara bazı tavızlerm ve- lf determi kimselere munis gelmektedir. rın arasında İngilterenin en selAhı- yetli politika tefsircileri de vardır Hattâ ndradaki heyetimiz asala- rından bazıları temas ettikleri İngılız şahsiyetlerde böyle bir temayül mü şahede etmişlerdir. Başbakan Adnan Menderesin Li- lokantasında yaptığı ve başta muhalefet liderleri istisnasız bütün milletimiz tarafından desteklenen e- nerjik beyanatının İngilterede ve A- merikada endişelere yol açtıgını giz- İsmet İnönü Kıbrıs Türktür AKİS, 3 EYLÜL 1955

Bu sayıdan diğer sayfalar: