27 Nisan 1957 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 22

27 Nisan 1957 tarihli Akis Dergisi Sayfa 22
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ÇALI ŞMA .ve Ankara işçi Sendikaları Birliğinin Sendikacılığın Sendikalar "Sabır ve metanet" G eçen haftanın sonunda, Cumarte- si günü vakit akşama yaklaşır- ken Emniyet Birinci Şubeye mensup sivil polisler Ankara İşçi Sendikala- rı Birliğinin Çankırı — caddesindeki bir apartmanın — birinci — katındaki merkezinin kapısını çalıyorlardı. Ka- pıyı bizzat Birlik aşkanı İsmail Aras açtı ve misafirlerini nezaketle karşıladı. Emniyet memurları İsmail Arasa Ankara Birinci Asliye' Ceza Mahkemesinin Birliğin — kapatılması hakkındaki kararım tebliğe ve tat- bike gelmişlerdi. YENİLİK Onbeş günlük fikir ve dergisi YILLIK ABONELERİNE 15 LİRALIK KİTAP ARMAĞAN EDİYOR. Sayısı 50 Krş. Yıllık abonesi 12 liradır. sanat Müracaat adresi : P.K.914- İSTANBUL 22 kapısı mühürleniyor panoraması Mahkeme, Birliğin kuruluşunun 5018 sayılı Sendikalar Kanununun 1 ve 8 inci maddelerine uygun olma- dığını tesbit ederek kapatma kararı ittihaz etmişti. Kararda Birliğin ay- nı iş koluna mensup olmayan sendi- kalardan kurulu olmaması ve Birliğin teşekkulunde üye sendikaların Birli- ğe katılma kararım üçte iki ekseri- yet istihsal edilmemiş bulunması ka- patmaya sebeb olarak gösteriliyor- u. Emniyet Birinci Şube — memurları önce binanın balkonuna çıkarak Bir- liğin lavhasını söktüler. Sonra sıra evraka ve dolaplara geldi. Birliğin bütün muhaberatı ve defterleri top- lanıp dolaplara konuldu ve bu dolap- lar mühürlendi. Daha sonra da içer- de bulunanların hepsi dışarıya çıka- rıldı ve Ankara İşçi Sendikaları merkezinin kapısı mühürlendi. Bu suretle işçi sendikaları birliklerin- den birinin daha kapatılması işi ta- mamlanmış oluyordu. Kapatılan Ankara İşçi Sendikala- rı Birliğine 8 sendika üye bulunuyor- du. Şimdi bu sendikalar, 5018 sayılı kanun çerçevesinde, fakat münferi- den faaliyetlerine devam edecekler- di. Ankara İşçi Sendikaları Birliğinin kuruluşu oldukça eskiydi. 1948'de ça- lışmaya başlayan Birlik 1954 senesi- adar resmi makamlardan yar- dım görerek süratle gelişmişti. Fa- kat 1954'ten sonra işçi sendikaları birlikleri ile resmi makamlar ara- sındaki "balayı" — bitmiş ve sendika birlikleri gözlere eskisi .kadar şirin görünmemeye başlamış İdi. Bilhassa Mümtaz Tarhanın Çalışma Bakanlı- ğına getirilmesinden sonra —büyük zorluklarla karşı — karşıya kalmışlar ve hatta bu teşekküllerin varlıkları- nı devam ettirememe ihtimalleri ciddi surette bahis mevzuu olmaya başla- mıştı. Esasen, birlik ve — federasyon- ların kapatılması hareketi de bu ye- ni çalışma politikasından sonra orta- ya çıkmıştı. Geçen haftanın sonunda Ankara Işçı Sendikaları Bırliginin kapatıl 1, İşÇİ çevrelerınde ve siyasi mah- fıllerde derin akisler uyandırdı. Bu mevzu ile ilgili olarak Hür. P. nin çalışma meseleleri, sözcüsü — Bursa milletvekili Sabahattin — Çıracıoğlu dikkata değer bir açıklamada bulun- du ve İktidarın bir taraftan sendika-, cılığın inkişafını Bağlıyacağım vaade- derken, diğer taraftan bu inkişafı adeta imkânsız hale getiren davra- nışlar — karşısındaki — hareketsizliğe işaret etti. Çıracıoğlu sözlerini "sen- dikacılarımıza sabır ve metanet tavsi- ye ederim" diye bitiriyordu. Akis Mecmuası P.K.' 582, Ankara, 18 Nisan 1957 tarihli mecmuanızın "Hiltonluların hakikate uyma- maktadır. telimizde işçiler ve memurlarla idare Aarasında huzur- suzluk yoktur, ve ne idareye ne de İstanbul Çalışma Müdürlüğüne ak- settirilmiş herhangi bir şikâyet mev- cut değildir. 2— Mustafa Çiçek'in O- telden ayrılışı, taşıdığı işçi mümessi- li sıfatı ile veya bu sıfatla girişmiş olabileceği herhangi bir teşebbüsle asla alâkadar olmayıp, hakiki sebeb- leri İstanbul İl Hakem 'Kurulundan kolayca tahkik edilebilir. 3 — Mev- cut personelin muazzam ekseriyeti* ni teşkil eden Türk işçileri aieyhine ve mahdut sayıdaki yabancı işçiler lehine tefrik yapıldığı — asılsızdır. 4 — Müşterilerden tahsil edilen ser- vis yüzdesi kanunun tâyin ettiği şe- kilde ilgili personele tamamen ve muntazaman — dağıtılmaktadır. 5 — Fazla mesai yapan personele kanun dairesinde hak ettikleri munzam üc- ret eksiksiz ödenmektedir. 6 — Mil- letlerarası çapta şerefli, Bir müesse- senin manevi ve ticari itibarı hak- kında sui zannı davet edecek bu gi- bi iddialarda bulunmazdan önce, me- seleyi Otelimiz, ve biç olmazsa Otel- deki işçi temsılcılerı İstanbul Çalış- ma Müdürlüğü, ve ılgılı işçi sendika- ları nezdinde tahkik etmeniz icap e- derdi. 6 — Her türlü dâva hakkımız baki kalmak üzere, işbu tavzih ve tekzibimizin, mecmuanızın çıkacak ilk, sayısında aynı — sayfada aynı punto ile ve "İstanbul Hilton Oteli iddiala- rımızı tashih ediyor" başlığı altında aynen neşredilmesini Basın Kanunu mucibince talep ederiz. başlıklı yazı Mühim Manyasi İstanbul Hilton Oteli Müdür Muavini AKİS , 27 NİSAN 1957

Bu sayıdan diğer sayfalar: