27 Nisan 1957 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 34

27 Nisan 1957 tarihli Akis Dergisi Sayfa 34
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SPOR Osman Kavrakoğlu idarecilik günlerinde Acaba ne zaman avdet yarak diğer gazetelere — şiddetli hü- cumlar hazırlıyor, — gazetelerin hata ve şahıslarını hedef tutarak Tek S çicinin durumunu kurtarmağa çalı- şıyordu. Umumi efkârın meseleyi yakından takip ettiğine şüphe yoktu. Herkes suali - tekrarlıyordu; im kazanacak? Gazeteler ara- sında şıddetlı bir — "yeraltı" — faali- yeti sürüp giderken, hakiki galibi ilan eden son gong sesi kısa zamanda duyuldu: Aykaç, pek iyi geçinemedi- ği gazetecileri topladı ve Federasyon Başkanının İspanyadan dönüşünde “hakikaten" istifa edeceğini bildirdi. Bu basının bir zaferiydi ve Futbol Federasyonunun "Paratoner"i yan- mıştı. Klüpler Fenerbahçede kaynaşma iğlerin bitmesine üç hafta kala, spor çevrelerinin dikkatini üze- rinde toplayan diğer hâdise, Fener- bahçe idare heyetinde cereyan etti. Klübün Umumi kaptanı Osman Kav- rakoğlu istifa etmiş ve idare heye- tinde mühim değişiklikler yapılmış- tı. FFenerbahçe ile ilgili Ççevrelerde sürpriz tesiri uyandırmayan bu isti- fa heberinden çok, Ertuğrul Akça- nın ikinci başkanlığa, Niyazi Selin de Umumi kaptanlığa getirilmesi hayretle karşılanıyor, — anlaşılmayan hâdiselerin cereyan ettiği söyleniyor- du. İdealistler grubunun geciktirilen bir kongreyi yapabilmek için açıkça imza topladığı bir sırada, Kavrakoğ- lunun İdare heyetim bırakması hay- li garipti. 34 Klüp başkam Zeki Rıza, buyrulacak ? Sporelin Ankaradaki daimi ikameti, Fenerbahçe idare Heyetini kayıtsız şartsız Osman Kavrakoğluna teslim ederken, Kavrakoğlu aniden istifa edi- yor, Kongreyi beklemek lüzumunu hissetmiyordu. — Acaba Kavrakoglu— nun selâhiyeti bir başka isme mi dev- rediliyordu. Belki : Fakat aynı "Daimi İkamet", şimdi klübü Ertuğ- rul Akça ile Niyazi Sel ve arkadaş- larına bırakmış görünüyordu. Basın- da fazla gürültü .çıkarmadan halle- dilen bu mühim yer değiştirmelerin neticeleri merakla beklenirken, ilk işaret antrenör Szekelly'den geliyor- du. Fenerbahçenin Vefa ile yapaca- ğı hususi karşılaşmayı seyre gidenler, Antrenörün her zamanki yerinde bu- lunmadığını farkettiler. Szekelly maç- ları artık arkadaşlarından ayrı sey- rediyor ve durmadan sigara içiyor, arada bir ellerini göğe — kaldırarak yüksek sesle "Olmaz... Olmaz diye haykırıyordu. Basın mensupları ar- tık anlamışlardı: Ortada bir şeyler' dönüyordu. Elbette ilk müracaat e- dilecek yer, gazetecilerin sevgili dos- tu Szekelly idi. Fakat, gazetecileri kibar Szekelly yerine, sert, aksi ve kızgın bir antrenör karşılayınca bir haber almak için Kadıköye koşanlar hayretten dona kalmışlardı. "Sir" değişmişti artık. Bu değişikliğe ma- çın haftaymında, soyunma odasında gecen Can'la ilgili bir hadisenin se- beb olduğu tahmin ediliyordu. Yeni Umumi Kaptan Niyazi Sel, antre- nörle çok sert konuşmuş, selâhiyeti- nin sınırlandığını — bildirmişti. Artık tam selâhiyetli ve şöhretli antrenör Szekelly yoktu. Sadece takım çalış- tıran, tertibine asla "karıştırılmadı- ğını" söyleyen Laszlo Szekelly vardı. Antrenör hâdisesi, hâdise zincirinin ilk halkası idi. Yenileri peşpeşe dizi- liyordu. Bir zamanlar Fenerbahçe- nin en selâhiyetli mensubu sayılan Rüştü Dağlaroğlu, — Haysiyet Divanı kararıyla klüpten ihraç ediliyor, bir akşam — gazetesinde idare heyetine sert hücumlarda bulunan gazeteci aza Şevket Soley ile eski idareciler- den Hayrullah Güvenir "Klübe za- rarlı hareketleri görüldüğü" iddia- sıyla haysiyet divanına sevkediliyor- lar, futbolcu Basri en mühim maç arıfesınde cezalandırılıyordu. Kadı- köy, hâdiseler karşısında en şiddetli tepkiyi gösteren muhitti. Sokaklar- da taraftarlar kavgaya varan müna- kaşalara girişiyorlar, azalar klüp sicil defterleri hakkında çeşitli fi- kirler ileri sürüyor, futbolcular şam- piyonluğun son basamağında klüpte sürüp giden hâdiselerden bir mâna çıkaramıyorlar, sadece ralleri ile çalışmalarına devam edi- yorlardı. Vaziyet ciddiydi. Fenerbah- çe, iç ve dış tesirlerle hayli sarsıl- mıştı. Türkiyenin en büyük klübü, idari bir İslahata ihtiyaç gösteriyor- du. Fenerbahçenin, idari mekanizma' sındaki hatalar yüzünden lâyık oldu- ğu yerlere çıkamaması hoşnutsuzluğu artırıyor, gruplaşmalara sebep olu- yordu. Hakiki Fenerbahçeliler yont Kongreye hararetle hazırlanıyorlar: İstanbul ve Kadıköy muhalif grupla- Ti görüşmeler yapıyor, sert ve kud- retli Fenerbahçeli Dr. Yavuz İsmet Uluğ muhalif gruba lider seçiliyor- du. Yapılan her hareket Fenerbahçe içindi. P.T. Antrenör Szekelly Bu, — karşılanışı AKİS , 27 NİSAN 1957

Bu sayıdan diğer sayfalar: