8 Nisan 1967 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 12

8 Nisan 1967 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YURTTA OLUP BİTENLER Cumhurbaşkanı Sunay Ankaradan ayrılıyor Ver elini Amerika! dınlatılmış geniş ve iyi döşeli şeref salonunda bir devir ve teslim ko- nuşması cereyan o ediyordu. Koyu renk elbiseler giymiş, seyrek ak saçlı, gözlüklü bir zat, yanıbaşında durmakta olan bir başka yaşlıca za- ta, " —Türkiyeyi şu andan itibaren siz idare edeceksiniz. Güzel idare e- din!" dedi Cevap, kısa ve Kesi "— Müsterih olun Günlerden Dai İki kişiden biri Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay. diğeri Cumhuriyet Senatosu Başka- nı İbrahim Şevki Atasagundu Bu konuşmadan bir süre sonra. Cumhurbaşkanı Sunay, Tahran üze- rinden gelen Bocing-707 tipi bir yol- cu uçağı ile Amerikaya hareket et- ti. Başkan Johnson'un davetlisi ola- rak 12 günlük bir ziyaret için Türki- yeden ayrılan Sunay, Esen boğa ha- va alanında düzenlenen ve protokol- de "A tipi" olarak tanımlanan bir törenle uğurlandı. Cumhuriyet Se- natosu ve Millet Meclisi Başkanları ile Başbakan Demirci, Bakanlar, Kuvvet Komutanları, kordiploma- tik ve siyasi partilerden gelmiş temsilciler ile gazeteciler törende hazır bulundular. Hava alanına er- ken gelen Sunay ve eşi, doğruca şe- ref salonuna alınarak, uçağın kalka- cağı vakte kadar burada dinlendiler ve uğurlayıcılarla sohbet ettiler.. Bir ara Sunay, karşı duvara dikkatle 12 baktıktan sonra, sol kolunu hafifçe öne uzatıp, — 9.55." dedi. Bunun üzerine, hemen yanıba- şında bulunan Dışişleri Bakanı İh- san, Sabri Çağlayangilin, ayır efendim, 54" dediği duyuldu. Aynı, anda, Başbakan Süleyman Demirci 56" diye söylendi. yapıları zaman üstüne bir tar- tışmaydı. Ama, rakamlar yıllara ait değildi. Sunay sadece kol saatini ayarlamak istemişti. Tören kısa, fakat hadiseli geçti. Bazı subaylar, İstiklâl o Marşının söylendiği sırada resim çekmek iste- yen bir gazete fotoğrafçısına engel olmak isteyince, gazetecilerle aynı subaylar arasında sert tartışmalar oldu. Tartışmalar Merkez Komuta- nı Tümgeneral Sabri Koçağın polis müdürlerinden birisine yaptığı bir ikazla daha da üst kademelere sıç- radı ve özellikle törende bulunan yabancı misyon temsilcilerinin bu olayları dikkat ve hayretle izledik- leri görüldü. Ziyaret ve ticaret

umhurbaşkanı Sunay ve berabe- rindekileri Ameri kaya götürecek olan uçak saat 10,20'de havalandı. Uçakta, Sunaydan başka, Amerika- nın resmi davetlisi olarak Bayan Sunay, Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ve eşi, Cumhurbaşkan- lığı Genel Sekreteri Cihat Alpan, Ge- AKİS nel Kurmay Lojistik Dairesi Başka- nı Korgeneral Muhsin Batur, Cum- hurbaşkanının doktorluğunu yapan oğlu Atillâ Sunay, Cumhurbaşkan- lığı Başyaveri ğı Genel Sekreter Yardımcısı Ilter Türkmen, Dışişleri Bakanlığı Batı Dairesi Genel Müdürü Melih Akbil ve Dışişleri Bakanlığı Protokol Ge- nel Müdürü Şefik Fenmen bulunu- yordu. Bunun yanında, ABD tara- fından resmi davetli olarak kabul edilmeyen ve masrafları Türk Hü- kümeti tarafından karşılanan oniki kişi de aynı uçakta yer alıyorlardı. Bunlar üç milletvekili ile dört gaze- teci ve bazı kimselerden ibaretti. Aslında bu son oniki kişinin de ge- ziye katılmaları daha önce kararlaş- tırılmış ve durum ilgili amerikan makamlarına bildirilmişti ama, onla- rın, ancak oniki kişilik bir heyeti mi- safir edebileceklerini bildirmeleri ü- zerine, bunların masrafını Türk Hü- kümeti yüklenmişti. -Her halde bi- zim Hükümet amerikan hükümetin- den de zengin olduğu için... Uçak İstanbula indiğinde, gaze- teciler, Cumhurbaşkanı Sunayı- ra- hat bırakmadılar ve muhtelif soru- lar sordular. Bunlardan, ikili gö- rüşmelerle ilgili bir soruya Sunayın verdiği cevap şöyley — İkili anlaşır alara ilgili gö- rüşmeler devam ediyor. Boşluklar varsa, doldurulacaktır." Bu, "boşluk doldurma" sözü ü- zerine gazeteciler ogülümsemekten kendilerini alamadılar. Çünkü bu işin asıl uzmanı, o anda Ankaraday- dı ve kimbilir hangi "türlü - çeşitli" işlerle uğraşıyordu. gün, Türkiye saatiyle 18.30 da New York hava alanına inen türk heyeti, burada, ABD Cumhur- başkanı adına protokol şefi Syming- ton ve eşi tarafından karşılandı. Kısa bir dinlenmeden sonra Phila- delphia'ya geçildi ve heyeti burada karşılayan da şehrin belediye başka- nı oldu. Esas karşılama töreni, ertesi gün, yani 3 Nisan Pazartesi günü yapıldı. Washington'a gelen Sunay ve beraberindekiler, hava alanından helikopterle alınarak Beyaz Saray Cumhurbaşkanlığı Parkına getirildi- ler. Burada Sunayı Başkan Johnson ve eşi ile diğer ilgili zevat karşıladı. Kısa. bir askeri törenden sonra her iki devlet başkam birer konuşma 8 Nisan 1967

Aynı gün çıkan diğer gazeteler