2 Mart 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

2 Mart 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

li OR si a e > An > m e SY Ni Gazi Hz. m e Es Otobüs reka seti Halepte gösterilen filim Bun Sahahizi 'Eelgr ağlar Şimendüferlere » üvazi şiddetle alkışlandı Halep — Irak kralı Faysal haz- retlerinin Ankarayı ziyaretleri ve Gazi hazretleri tarafından kabul buyurulması münasebetiyle alınmış olan filimler bir kaç gün evvel burada gösterilmiştir. Sinema salonu hıncahinç dok muştu. Bir an evvel fimin başlaması için halkta sabırsızlık görülüyordu. Nihayet perdede ilk akisler baş- ladı ve Gazi hazretleri görünür görünmez şiddetli bir alkış tufanı dakikalarca devam etti. Filmin hemen her safhası bu suretle sürekli alkışlara boğulmuş ve bin- lerce halk sonuna kadar heye- canla seyretmiştir. Alkışlıyanlar arasında fransız neferleri de görülüyordu. Bu filim bir hafta devam ede- rak her gün gösterildiği halde sinemada oturacak yer ma- mış ve bir hafta ayni suretle alkışlanmıştır. Filim Suriyenin saat kadar müzakerede dan işgal edilecekti. " diğer şehirlerinde di terile- ke Suriye Kalkiir e Türk ii ve - e isine göstermi. ğ tahminin çok Rl z Gazi Hz. dün bir tenezzüh yaptılar Reisicumhur Hz. dün şehirde otomobille bir tenezzüh icra etmişlerdir. Gazi Hz. bu tenezzühü al saraya a muşlardır. Kar elan devam ediyor (Baş tarafı birinci sahifene) kar ve yağmurun miktarı 274 milimetrodur. Soğuktan donanlar Bursa, 1 (Hususi) — Son kar fırtınası esnasında Gemlik - Yalova yolunda bir adamın donduğu söyleniyor. Bu adam Gemlik tü- tün inhisarında muakkip iken son kadro münasbetile açığa çıkarıl- mış bir memurdur. Adı Ertuğrul efendidir. Bu zat halinden şikâyet için İstanbula gitmeğe karar ver- miş, parası olmadığından Yalo- vaya kadar yaya gidebileceğini tahmin ederek yola çıkmıştır. Yolda kar başlamış, Reşadiye köyü civarında soğuktan donmuş- tur. Ertuğrul efendinin akıbeti hakkında henüz buraya mütem- mem haber gelmedi. Köylerde de bazı kimselerin soğuktan dondukları söyleniyor. Edirnede kar ve grip Edirne, 1 ( Hususi ) — Buraya fasılasız kar yağıyor. Karın irtifa 40 santimmetroyu bulmuştur. Şe- hafta-sinema- ve mektepler kapa- itiba- Isticvap “bitam bulursa mazman- ların bugün akşam üzeri 'adliyeye gönderilmeleri : mühtemeldir. Adliyece lüzum görüldüğü tak- idirde komünistlerin buradan İzmire ısevltedilerele orada: tevkif olunan- 'lârla: beraber: muhakeme edilme- İleri ihtimalide” vardır. Iki Kadin arasında Kavga Sulh akt Londra, 1 (Hususi) — Japonya ile Çin arasın- daki muharebeye nihayet vermek için teşebbüsler devam ediyor. Bu hususta ilk adım Şangbayda bir Ingiliz zırhlısında atılmıştı. Burada karşılaşan Japon amiral ile Çin nazırlarindan Wellington Koo iki bulunmuşlar ve bazı esaslar kararlaştırmışlardı. Bu esaslar mucibince Şayghaydaki Çin ve Japon askerleri çekilerek şehir ve civan diğer devletlerin askerleri tarafın- Japonya kendi askerini büsbütün çekmeği kabul etmediğinden müzakere ilerliyememiştir. Bu sırada da Cemiyeti Akvam meclisi işi eline almış ve meclise riyaset eden fransız murahhası Amerika filosunun manevrası i kabil olacak mı? Japonya Cemiyeti Akvamın teklifini kabul ettiğini resmen 3 bildirdi M. Paul Boncour Şanghayda sulhün avdetini temin için Çin, Japon mümessillerile alâkadar devletler murahhaslarından mürekkep bir komisyonun acele toplanmasını teklif etmiştir. Fransız Japon hükümeti Şanghay havalisi üzerinde hiç bir emeli olmadığını söylediğinden boş yere kan akr- tılmaması lâzımgeldiğini beyan etmiştir. Bu teklif Çin vo Japon murahasları tarafından esas itibarile kabul edilmiştir. Iki heyet hükümet- lerile muhaberede bulunduktan sonra teklifi kabul ettiklerini resmen bildirmişlerdir. Cemiyeti Akvam meclisi komisyonun biran evvel toplanması için teşebbüste bulunacaktır. murahhası, Amerikada japon eşyasına boykotaj için bir cemiyet teşekkül etti Londra 1 (Hususi) — Amerika- dan gelen haberlere nazaran halk arasında Japonya aleyhinde gale- yan artıyor. Birçok yerlerde nü- me ek asına e bunu idare etmek ez bir cemiyet teşkil edilmiştir. Şanghayda sulh akti için teşeb- büsler- vukubulduğu sırada Japon- larm yeniden herp harekâtma başlamalarını tenkit ediyorlar. Hükümet Amerika - Japonya münasebatını müşkül bir safhaya sokacak harekâta meydan veril memurlarına talimat vermiştir. muştu. mektedir : Türkçe tarih Ecnebi talebe de türkçe tarih'okuyacak Ankava 2 (Telefon) — Maasif vekâleti önümüzdeki tedris sene- sinden itibaren ecmebi mektepler- dâki ecnebi tebaası çocukların türkçe lisan derslerile beraber veri tarih derslerini de' türkçe olarak okumalarına karar vermiş ve'bu kararmı alâkadarlara bil- dirmiştir. Bu'mekteplerde okütu- lacak: tarih kitapları türk tarihi tetkik encümeni tarafından telif edilen kitaplardır. Toros tünelleri Ankara 2 (Teldfon) — İnşaatı natemam olan Toros tünellerinin kârgir aksamı bu yaz ikmal Fenerde oturan Nazmiye hanım isminde bir iza ei Ci- hadiye hanım vga etmişler, Nazmiye hanım, Cihadiye basım: dövüp. yaralamıştır. olunacaktır. Bu suretle tamirat maksadile orada istihdamı zaruri olan birçok ameleden tasartuf edilmiş olacaktır. Moskova 29 — Rus hariciye komiser vekili M. Karahan, japon sefiri Hirota'dan bazı süaller sor- M. Hirota “bu suallere şu cevapları ver- — Rus hududuna Japon kıtaatının gönderilmesi katiyen mutasavver değildir. Japon kumandanlığı Sovyet Rusyanın Mançurideki menfaatlerine ve hukukuna tamamile riayetkârdır. Beyaz Ruslarm memesini temine çalışıyor. Bu maksatla boykotaj teşebbüsünün de önünü almak için çalışmakta- dir. Bütün Amerika filosunun Bahri- muhitikebirde toplanmasma gelince Amerika bahriye nezareti bunun manevralar için olduğunu ve bugünkü vakayi ile hiçbir alâkası bulunmadığını beyan etmektedir. Esasen Amerika. ;filosunun en mühim: kısım daima Babri muhiti kebirde bulunmaktadır. Maamafih şa sırada böyle bir içtima: ve kıtaları manevraları Japonyaya karşı bir nümayiş suretinde telâkki edenler de vardır. İngilterenin Çin sularına yeniden kuvvet göndereceği doğru değildir. Ingiltere kati bir bitaraflık muha- faza etmek fikrindedir. Şanghaydaki menafii tehlikeye düşse bile bundan ayrılmıyacaktır. Dün avam kamorasında vuku bulan müzakerede muhalif fırka reisi, Şanghaydali bütün çingiliz menafiinin bir neferin hayatına değmediğini söylemiştir. Japon sefiri rus hariciye komiserine teminat verdi Londra, 1 (Hususi) — Rus Sovyet hükümeti, Japon askerlerinin Marçuride karışıklık olan saha- daki Japon tebaasını himaye için Imyano istasyo- nuna nakline muvafakat etmiş, bu hususta Sovyet faaliyeti ve Mançuride tesis edilen yeni devlet hakkında Japon hükümeti Rusyaya telgrafla ma- lümat verecektir. Ancak bu havalideki Japon tebaasının, Japon tarafından himayesi lâzımdır. Bunun için Japon hükümeti, Japon kıtalarının Imyano istasi- yonuna kadar nakli hakkımda Soviyet Rusyasından mezuniyet vermesini rica etmektedir. M. Karahan da buna şu cevabı vermiştir: 561 kilometre Devlet demir yolu idaresi bu sene neler yapacak? Ankara 2 — Devlet demiryol- ları bütçesi meclise verilmiştir. Bütçede masraf 16,614,500 lira, varidat ise 16,069,000 lira olarak tespit edilmiştir. Bütçe lâyihasına göre 932 senesinde demiryolu idaresi 561 kilometroluk demiryolu idaresini işletmeğe açacaktır. - dan başka Ankara - Beylik köprü arasındaki hat takviye edilecek, Haydarpaşa istasyonunda fevkani bir geçit inşa edilecek ve Haydar- paşa limanında tahliye kabiliye- tinin artması için bazı tesisat yapılacaktır. Ankara istasyonunda margiz inşa edilecektir. Ankara, 2 ( Telefon) — Erzu- rum - Sarıkamış dar hattı üze- rinde işletme faaliyetinin durdu- rulması tasavvurundan vaz geçil- miştir. Ancak bu hatta tatbik edil mekte olan tarifede tenzilât icra olunabiknesi için Nafia vekiline | sâlâhiyetverileçektir. — Japon kıtaâtının Imyano ya nakli daki muahedelere muhalif isede bir müsamaha olarak mahdut Japon kıtaatının İmayano'ya nakli için icap eden yerlere talimat verilmiştir. aramız- Tevfik Rüştü bey Hariciye vekilimiz gelirken Sofyaya uğrıyacak Aukara, 1 — Hariciye vekili Dr. Tevfik Rüştü bey, martın Üçüncü günü Cenevreden hareket €decektir. Tevfik Rüştü bey Buk garistan başvekili M. Muşanofun daveti üzerine Sofyada bir iki gün kalacaktır. Bulgaristanla aramızdaki dostluk pek samimi olduğu ve iki mem- leket arasında bhalledilecek bir mesele bulunmadığı için Tevfik Rüştü beyin Sofya mülâkatının hususi ve dostane bir mahiyette olacağı anlaşılmaktadıt. Diger taraftan bu ziyaretin Bal- kanlardaki anlaşma ve mukarenet meselesile alâkadar olduğu ve meselâ Yunanistan ile Bulgaristan arasmdaki oibtilâfların ( izalesine reatuf- bulunduğu da -söyleniyorr. hatlarda otobüs işliyemiyecek Pınkara, 2 (Telefon)—Muntazam tarifesi olmayan, sıbhi ve fenni tekayyüdat gibi tekâliften âzade olan otobüs ve kamyon servisle- rinin şimendüferlerimize rekabet edememesi için kanuni bazı ted- birler alınması mutasavverdur. Otobüs ve kamyonu münakalâ- tınm şirendüferlere müvazi isti- kametlerde meni ile bunun ancak nakil ihtiyacı şimendöferlerle temin edilmeyen mahallere hasrı ve bu hususun mali, idari sıbhi ve mu- hafazai nazarlardan bir nizamna- meye raptı düşünülmektedir. Şehrimizdeki otobüs sahiplerinin bir teşebbüsü Belediye talimatnamesine muga- yir hareket ettiklerinden dolayi seyrüseferden menedilen otobüs- lerin miktarı otuza baliğ olmuştur. Bu otobüslerin sahip ve şoför- lermden ekserisi mahkemeye mü- racaat etmişler, cezanın haksız olarak verildiğini ve ruhsatiye- lerinin istirdat edilmesinin kanuna mugayir olduğunu iddia etmiş- lerdir. Çalışan otobüs sahipleri “Istan- bul ve havalisi otobüscüler cemi- yeti, ismile bir cemiyet teşkil etmişler ve müsaadesini vilâyet- ten almışlardır. Gemiyet (o âzası (Oönümüzdeki cuma günü Kadıköy iskele gazi- nosunda ilk içtimalarım yaparak idare heyetini intihap edeceklerdir. Cemiyet, belediye tarafmdan tanzim ve tatbik edilen otobüs talimatnamesinin tadili için teşeb- büsatta bulunacaktır. Otobüs sa- hipleti, otobüs talimatnamtesindeki maddelerle belediye kanunmuu birbirine zıt olduğumu iddia edi- yorlar. Yeni cemiyet bükümet nezdinde teşebbüsatta bulunacaktır. M. Grew Amerika sefiri veda ziyaretleri yapıyor Amerika sefiri M. Grew Anr- karaya gitmiştir. M. Grew Tokyo sefaretine (tayini omümasebetile Ankarada bükümet erkânma veda ettikten sonra şebrimize avdet edecektir. Sefir hazretlerinin önü- müzdeki hafta içinde Tokyoya hareketi muhtemeldir. Ankara 2 (Telefon) — Amerika sefiri Mr. Grew veda ziyaretlerini yapmaktadır. Yarın akşam Anka- radan bareket edecektir. Bu mü- nasebetle Hakimiyeti Milliye, Falih Rıfkı beyin oimzasile bir baş makale neşretmiştir. Falih bey bu makalesinde ezcimle diyorki: “Mr. Grew'i teşyi ederken ha- kiki bir dosttan uzaklaşmanın derin teessürünü hissetmekteyiz. Büyük harp zaman: Türkler aley- hine yapılan şiddetli ve cevapsız propagandanm bütün Amerika havasmı zehirlemiş olduğuma şüphe yoktur. Mütarekenin başmda Türlüyeye karşı en teneffüs edilmez, en bulamk bava o idi. Vazifelerini hükümet ve vatandaşlarıma anlat- makta bulan ve genç Amerika idealizmini temsil edem amiral Bristol ve arkadaşlarile mister Grew ve arkadaşları bu haksız düşmanlığı kökünden. silip gider- meğe muvaffak olmuşlardır, Falih bey makalesim şöyle bitiriyor: “Mister Grew cemapığımma kalp- lerimizde asla boş kalmayacak olan bir muhabbet köşesi ayır- muşızdır., Mali komisyonun dünkü içtima Ankara l — Mali komisyon bugün de tetkikatıma devam etti. Içtimada maliye vekili de- hazır bulundu.

Bu sayıdan diğer sayfalar: