2 Mart 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

2 Mart 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bir KISA HABERLER Benzin ihtikârı Ticaret müdürlüğünün petrol ve benzin fiatlerindeki (yükseklik etrafında yaptığı tetkikat netice- lenmiş gibidir. Ticaret müdürlü- günün tetkikatı petrol ve benzin fiatlerinin sebepsiz bir şekilde yükseltildiği ve bu yükselmede bazı müesseselerin âmil olduğu neticesini (vermiştir. | Müdiriyet yarın bu husustaki noktai nazarını müddeiumumiliğe ve vilâyet ma- kamlarına verecektir. X Umumi maaş — Umumi mart maaşı dün verilmiştir. Eytam, Eramil ve Mütekaidinin üçer aylıklarının da tevziatına baş- lanmıştır. Dün hava bozuk olduğundan maaş tevzi edilen şubeler kalabalık değildi. 4* Manifatura tacirleri — Şeh- rimizdeki manifatura tacirleri dün toplanarak itbalâtın tahtidinden sonra hasıl olan vaziyet hakkında MOSKOVA gölgelenmiş bir destan olup e BU AKŞAM OPERA SİNEMASINDA KAY JOHNSTON ve NEiL HAMİLTON un temsilleri ÇOCUKLARI aşk ve esrarengiz entrikalarla temaşagiranı müteessir ve müteheyyiç edecektir. veten: FOX halihazır dünya edecektir. İki Sinema müzakerede bulunmuşlardır. Bun- lar Istanbula tahsis edilen mikta- rın arttırılmasını istiyorlar. * Tütümlerimiz — Evvelce teşekkül ettiğini yazdığımız tütün komisyonu ibracat ofisinde topla- narek tötünlerimiz için mahreç tedarik meselesile meşgul olmuştur. Xx Adliye tayinleri — Temyiz mahkemesi baş müddeiumumiliği birinci sınıf muavinliklerine İstan- bul muavinlerinden Rüstem Niyazi ve sulb hâkimlerinden Mehmet Kemal, ikinci sınıf o muavinliğe 3 üncü sınıf muavinlerinden Arif, Osnan, Ibrahim ve gene temyiz 3 üncü sınıf muavinliğine baş müddei umumi (o muavinlerinden Ömer Lütfi, Mustafa, Yenipazar ceza hâkimi Hüseyin Rıfat, An- kara sulh bâkimlerinden Şevket beyler ve Afyon müddei umumi- Jiğine de temyiz omuavinlerinden Tevfik bey tayin edilmişlerdir. Büyükderede üç ev yandı Dün sabah Büyükderede üç ev yanmıştır. Yangın sabah saat 8,40 ta Padamaçka sokağında belediye tabibi Suat ve merkez memuru Murat beylerin oturduğu 12 numaralı evden çıkmıştır. Yangın etrafına sirayet etmiş ve üç ev yandıktan sonra bastırık- ve Tahkikata devam edilmek- tedir, Adanada menenjit Adana bavalisinde menenjit hastalığı artmıştır. Bu sebeble Istanbuldan serüm satın alınmıştır. Bunlar süratle gönderilmiştir. Av- rupaya ilâç sipariş edilmi: VA-UNUZA Mektebe giderken bir kaç pastil verirseniz sari ağız ve boğaz hasta: lıklarından vikaye etmiş olursunuz. Bütün eoza depolarında satılır, Türkiye için depoziteri. O. Yorvanides ve L. İlazapis, SWANSON'un 0.A-AYW-AZP 3sexb cw N ZENCİ Gemahiri müttehidenin Büyük Okyanos filosu inen 1(A.A.) — Cema- biri Müttehidenin büyük Okyanos harp filosu'nun o mecmu'u, 169 gönde ibaret bulunacak ve 12 zarhlı; 17 kruvazör; 33 tahtelba- hir; 51 torpito mubribi; 3 tayyare gemisi ve 53 muavin sefine'den müteşekkil olacaktır. Izmir Hilâliahmer kongresi Izmir, 29 (Hususi) —Hilâliahmer kongresi Halkevinde doktor Cev- det Fuat beyin riyasetinde bugün toplnndı. Geçen sene yetimlere, fakirlere 7000 liralık yardım yapılmış,32262 hasta muayene edilmiştir. Cemiyet reisi Sezai beyle âzadan Benal hanım başka vazifelerinden dolayı istifa ettiler. Yerlerine Cevdet Fuat ve Ek- rem Hayri beyler seçildiler, Fuat beyin riyasete intihabı muhtemel- dir. Kongrede müskirat şişelerine yüz kuruşluk pul yapıştırılmasına teşebbüs edilmesi kabul edildi. X* İzmirde de ruhsatiye resmi — Izmir şehir meclisinin fevkalâde içtimamda ruhsatiye resmi yüzde ikiye indirilmiştir. BU AKŞAM MELEK SiNEMASINDA İraesine başlanacak UFA'nın parlak komedisi KADINLAR AVUKATI Filmindeki şarkılar üzerine bütün İstanbul halkı dans ve taganni U İN ARTISTIK- Serbestliğinden ve servetinden isti- Bi iL DUL filminde eğlendirecektir. Temaşagirann GLORİA tuvaletleri görünce gözleri kamaşacak ve müstefit olacakları tabiidir. KING VIDOR'un büyük Zenci filmi. ve Güzellik Kraliçesi olan JEANNE BOİTEL ve LOUiSE LAGRANGE Tarafından temsil edilen EADINLAR AVUKATI Her halde görülmesi mümkün en güzel temaşadır. GLORJA SWANSON Bu akşam: fade eden dul bir milyoner kadının bütün neşe ve çılgınlığile görüne- cektir. Şeytani'bir musikinin ahenk- leri arasmda dansedecektir. Her tarafta terennüm edilecek muhtelif şarkılar taganni ve sizleri: bu filmde lâbis olduğu RUHU GLORYA SiNEMASINDA 3 Mart Perşembe akşamı 21,30 da sinema ve Tinir Varetln KONSERİ Program: Yeni ve münlahap eser- lerle geçen konserlerde çok muvaf- fakıyet kazanan bazı eserler ithal edilmiştir. Yerlerin evvelden temin edilmesi rica olunur. Fiatlar: 7ö-100- 160 - 200 - 800 ve 1000 kuruştur. Yarın akşam saat 9'30 da SUZY VERNON Yarının mesul müdürü tevkif Bu akşam İstanbul Belediyesi 21,30 da | ŞehirTiyafrosu gi Facia 5 Me 5 Otto E ii Terc ELAN Nabi TN zilatı Zabitan gecesi Yarın akşamdan iöbaren Yalova türküsü Tamamile Fransızca sözlü film Bugün matinelerden itibaren ALKAZAR ve ŞIE SİNEMALARINDA Türk sanatkârlarının ibda ettikleri ISTANBUL SOKAKLARINDA Türkçe SESLİ, SÖZLÜ, ŞARKILI büyük film. Bütün Balkan memleketletlerinde bilhassa Varşova, Mısır ve Yunanistanda büyük takdirler kazanan ve Atinada bir haftada 62,000 kişi tarafından görülüp alkışlanan muazzam film. Son olarak yalnız ALKAZAR ve ŞIK sinemalarında göslerilecektir. BU FIRSATTAN İSTİFADE EDİNİZ. BU AKŞAM ELHAMRA SİNEMASINDA Göreceğiniz BRiGiTTE HELM ve Temsili mubteşemleri GİZLİ VAZİFE Filmi mevsimin en büyük dramıdır. Bu filim harp esnasınd- bir Rus Ceneralile evlenmiş bir Alman kadının romanıdı” İstanbul 4 Mart 1932 (Akşam fiatları) İstikrazlar Tahvilât İst, dahili 9Mi,—| Elehirik 4,85 Şark d. yollan o— 3,55 Tramvay 2,9 D. Muvahhide © 53,—| Tünel 475 gümrükler 3,10) Rahtem 4— Saydi mahi 4,50) Anadolu 29,30 Bagdat, 4,50 “nu 28,90 T. askeriye — “Mümessil 23,— Esham İş Bankam 8,60| Terkas 25,60 Anadala 16,10| Çimento Ar (| 9,— Reji 4,05| Ünyondey. — 21,9 Şir. hayriye 16,30 | Şark dey. 275 Tramvay 37,50 | Balya — Umumi sigorta | 10,90) Şark m. ceza | 2,85 Bomonti 27,33 | Telefon 13,55 Çek tlatları (kap. sa 16) Paris 12,06 | Prağ 16,05 Londra 734,30) Viyana 4,2263 Nüyork 04748) Madrit 6,185 Milano 941425) Berlin 1,99 Brüksel 3,4070) Varşova 4,2267 Atina 3715 | Peşte 3,955 Cinevre 244 | Bükreş 80,595 Sofya 64,075 | Belyrat 26,19 Anısterdam 1,1793) Moskova © 1085,— Nukut (satış) Kuruş kuruş 20 4, Framsm 170,—| İl şilin, Aw O 77— 1 isteriin 796—| 1 pezeta 16,— 1 dolar N1,—) 1 Mark 80,— 20 Miret 10, | izlet U— 20 4 Belçika (| 117,—| > Pense 31,— 10ley 15,— 20 drahmi 45r—| 20 dinar 784— 20 1.İsviçre 18,—| 1 Çemoveş ii 20 leva 26— | 3 Altın 927,— 1 #lorin 85,—) 1 Mecidiye (| 49,50 10 kuro o Çek.) 125—)| 1Banknot || 337,— edildi Yarn gazetesi . sabık mesul müdürü Süleyman Tevfik bey muhtelif (o cürümlerden (o dolayı muhtelif cezalara mahküm ok muştu. Temyiz mahkemesi bu mabümiyetlerden (birini tasdik MAJIK SiNEMASINDA Holivut'un iç ederek evrakı adliyeye ogönder- miştir. Bu, 8 aylık hapis kara- rıdır. Kararın tasdiki üzerine Süleyman Tevfik bey dün tevkif edilerek o hapishaneye sevkolun- muştur. Edirnede meyvacılık Edirne, 1 (A.A.) — Edirnede meyvacılığın ve bağcılığın ihyası için çalışılmaktadır. Ziraat müdürü ve muallimler ağaç diktirmek için hazırlıklara ( başlamışlardır. Herkes (o bavaların omüsaadesini bekliyor. * Belediyenin yeni iktisat müdürü — Belediyenin yeni ikti- sat müdürü Asım Süreyya bey dünden itibaren vazifesine başla- mıştır. 2 Mart 1932 Yüzü tarafından. WiLLY FRITSCH'in Radyo Istanbul (1700 m.) — 8 grame- fon, 19,90 Alaturka saz (Cen ot H. Ve Yesari B.), 20,30 Selim Sırn 21 Ber kis Harowun iştirakile alat a ikinci kısım saz, 22 Cazbant. 2 Mart Çarşamba & sami Belgrat (4298 m.) — * Alman ca dere, 19,30 şark. 20 mi şarkılar, 20,30 konferans, 22 radyo o kestrası, 22.50 cazbant. Bükreş ( 394,2 m.) — 2 Viyolon sel konseri, 20,30 konferans, 40 piya- no konseri. 21,15 keman ko ri Budapeşte 6650,5n.) — (20 hafif musiki havalar, 19,90 opera © alman garkıb bir komedi. Roma 44i,l m.) — 18, şarkı ve konser, 20 gramofon, tibbi o usababe, 20,45 opera. Varşova (141) m.) — 18 mubtelif, 19,30 gramofon, 19,45 radye A, 20,15 çingene şarkılan. 21.10 oper sarkıları. Viyana — (617,2) — 05 Fran- sızca ders, 19,35 haberler, 06 gra- mofon, 21 komedi, 22 an. 3 Mart Perşi amı Belgrat (4293 m.) 19 Fran- sızca ders, 19,30 jimnast . 20 Tibbi musahabe, 20,30 radyo orke s1. 20,50 çingene muzikası, Bükreş (394,2 m.) — X 0 sene Dik konser, 20,40 konferans, 1,10 sen- fonik Konser. Budapeşte ( 6505 » ) — 20 şarkı, 22.20 kumser, 29.20 & bank Roma (m. 441,2) — 20. ! masaha- be, 20,46 San Karlo tiya su, 21,45 senfonik konser, 22,05 rady Jurnak Varşova (m. 1411) 18 piyano konseri, 18,30 muhtelif, 18,85 gramofon, 20,10 konser, 22.10 gramoon, 29,90 radyo jurnal, 22,90 dans ha» lan, Viyana (5172 m.) 19,15 musahabe, 19,40 operet, 21,10 konser, 22 radyo jurnal, 22,15 kons . Bozuk kaldırımlar tam” ediliyor Aksaray ile Kocamı 'tafapaşa arasındaki parke kaldı: nlar da son zamanlarda (be: iilmuştur. Bilhassa son günlerde buraya otöbüslerin işlemesinden dolayı caddenin yan tarafları» an gelip geçenler yaya kaldınmiurının bo- zukluğundan şiköyet orlar. Belediye bu şikâyeti naza kate almış ve parkelerin tamirine başlamıştır. Yenikapı ile Langa orasındaki tramvay caddesindeki kaldırımın bozuk olduğuna dair belediyeye bazı şikâyetler vakidir. Belediye burasını süratle tamir ettirecektir. Giresonda fındık piyasası düştü Bu hafta içinde fındıx piyasosı sukutta (devam etmiş, Sivri fındık okkası (27) Tonbul fındık (29) Sivri fındık içi (61) Tom- bul fındık içi (63) kuruşa satıl- mıştır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: