14 Ağustos 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

14 Ağustos 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

NN ğ ———>—>—>>> >< a 14 Ağustor 1934 Sahife 12 Yüksek Muallim Mektebi Müdürlüğünden: Mektebimizin onuncu yıl dönümünü bir aile bayramı şeklinde kutlulamak için Boğaziçi Sütlicesine bir gezinti tertip olunmuştur. Adresleri mektebimizce bilinemediğinden dolayı ke, e ayrıca davetiye gönderilmiyen mezunlardan İstanbulda bulunanların işbu gezintiye iştirâklerini .candan arzu ediyoruz. Ağustosun 16 macı perşembe günü köprünün Boğaziçi iskele sinden sabah dokuz buçukta kalkacak vapura teşriflerini rica (4698) ederiz, Erenköy, Kandilli Kız Liseleri ji Çamlıca Kız Orta Mektebi Müdürlüklerinden: 1 — Ağustosun yirminci pazartesi gününden. itibaren cumartesi, pazartesi, çarşamba günleri dokuzdan on yediyo kadar talebe kaydolunacaktır. A — Kayıt için talebelerin velilerile birlikte gelmeleri. B — Dört fotoğraf, şahadetname, tasdiknamej hüviyet cüzdanı ve sıhhat raporlarını berabetlerinde getirmeleri lâzımdır. € — Leyli ücreti 225 liradır. Baremin yedinci derecesine kadar maaş alan memur çocuklarından yüzde on kardeşlerin ikincisinden ! yüzde on beş üçüncü ve diğerlerinden yüzde yirmi tenzilât yapılır. 2 — Mezuniyet iratihanlarına Eylülün birinci cumartesi günl. 3 — Sınıfikmal imitihanlarına Eylülün yirmi ikinci cumartesi günü. 4 — Derslere Teşrinievvelin birinci pazartesi günü başlanacaktır. 5 — Fazla tafsilât almak isteyenlerin Mektep İdarelerine mlira- (4647) Sipahi ocağı idare heyetinden: Sipahi: ocağı idare heyeti ocağın fevkalâde kongresinin akdine Mizum görüldüğünden muhterem azanın 19 ağustos pazar günü saat 16 da Harbiyedeki Sipahi ocağına teşrifleri rica olunur. i Müzakere ruznam. 1 — Ocağın sahip bulunduğu Yeniköydeki binanın satılması baklmda mimara eğe Yelin 2 — Ocak binasının yeni vaziyeti hakkında müzakere; 3 — İdare heyetinin istifası; 4 — Yeni idare heyeti intihabı. caatları SIHHATİNİ SEVENLERE MÜJDE Aiyonkarahisar Madensuyunun hazimsizliğe, karaci- ğer ve böbrek rabatsı dan istifade edenlerin adedi AFYONKARAHİSAR Matensuyunu içinlere kolaylık olmak üzere su kamyonetle müş- rilerinin yerlerine kadar gönderilm. on şişelik kasalarla da su verilmektedir. Umum satış yeri: Yeni Postane civarında Aksarayllar hanında Hiliiahmer satış mağazasıır. Telefon: 20062 - Şark Demiryolları TENEZZUH BiLETLERİ 17 Ağustostan itibaren 28 Eylül 1934 tarihine kadar zirde göste- rilen mevakif gişeleri CUMA ve PAZARTESİ günleri berveçhi âti maballer için gayet tenzilâtlı olarak tenezzüh biletleri satacaklardır: 1) Istanbuldan Edirneşehir — sade gidiş Inci mevki 494,75 kuruş Zac |, 36025 3nü , 20— |, 2) Istanbuldan Uzunköprü — sade gidiş 1 nci mevki 408,50 kuruş 2nd 2650 3ncü ,, 18925 3) Istanbuldan Kirklareli — sade gidiş Inci mevki 421,75 kuruş > Zel 306,25 İnel, 19575 4) Edirneşehirden Istanbula — sade gidiş 1) deki ayni fintler 5) Uzunköprüden latanbula — sade gidiş 2) deki ayni fiatler (6) Kırklarelinden Istanbula — sade gidiş 3) deki ayni fintler Bu yalnız 106, 107, 322 ve 323 No. trenlerde ve veril- dikleri ayni gün için muteberdirler. Bunlar bagaj eşyası için bir meccaniyet hakkını haiz değildirler. Dört yaşından yukarı çocuklar büyükler gibi ayni ücreti tediye Istanbul, 12 Ağustos 1934 MÜDÜRİYET 8 birahanesi, Eminönü Valde e Noter ittisalinda No 17 ederler, VALD Lokant: Hanı 1418/84 Tabldot beyin tava, tori 80 Kuraş, 108/84.» piliç beyendll, ii 108/4 > m > (1873) Kumhara sahipleri! 1 Eylül 934... tarihine kadar Bankada asgari yirmi beş lira yatırmış olmalısınız! 1 Teşrinievel 934 kumbara keşide: sinde talihlerini denemek istiyenler Bankada asgari 25 liraları bulunması lâzım geldiğini unutmamalıdırlar. — Senede 10,000 lira mükâfat! TüRKiYE iŞ BANKASI PAZARTESİ DEE KATRAN HAKKI EKREM asan) Yarıklı Gillette HATIRLATIRIZ Ki: traş bıçaklarını Şehir kostümleri | kullanınız. Spor kostümleri Daha az masraf- Pardesüler ila daha iyi ve Mantolar daha çabuk tıraş Smokinler olursunuz. Fraklar gi İçin mevsimin en son moda kumaşları ölür J. iTKiİN Tüccar Terzi EK istiklâl caddesi N. Telefan : 40460 405 bir mühendise ihtiyaç vardır. Aylığı ikalarile 20 Ağustasa kadar memurin Talip olanlar ves üne müracaat etsi Hilallmiei Cemiyeti Merkezi Umumisinden $ Eskişehir'de Hilâliahmer Merkez anbarında 1 — Muhammen kıymeti (212600) kuruş olan elektrik malz*mesi 16 Ağustos 934 tarihinde. 2 — Muhammen kıymeti (306000) kuruş olan inşaat malzemesi ve ye 3 — Muhammen kıymeti (228000) kuruş olan dikiş ai ve motorsiklet ve malzemesi vesaire 20 Ağustos 934 tarihinde, 4 — Muhammen kıymeti (138700) kuruş olan muhtelif karyolalar ve teraziler ve matralar 21 Ağustos 934 tarihinde, 5 — Muhammen kıymeti (63000) kuruş olan kuştyü, Hindistan, cevizi elyafı, bez ve çuval parçaları 23 Ağustos 934 tarihin satılacağından taliplerin yüzde on pey akçelerile mezkür an- (1872) İlân Feniks Taş ve Hurufat matbaası şirketinin tasfiye memurlarından Galatada Topçular. caddesinde 104 yumarala kâln Peniks namilo tanınmış son sistem asrt otomatik makineleri havi 12416 lira kıymeti mühammeneli taş ve huruf a mahkeme ka rarile mecburi tasfiye deleyisila satı maktadır. Görmek isteyenlerin her ondan on ikiye kadar matban muhaf sna yo satın almak fstiyenlerin mu- bâmmen bedelin yüzde yedi buçuk nisbetinde pay akçesi veya banka te tı göstererek 16 ağustos 1984 perşembe günü east on altıda merkür matbaada hazır bulunmaları ilân olu nur. düs6) Doktor HORHORUNİ Ter gün akşama kadar hastalarn Emlnonn Vida kırmak daki müayenehar bara müracaatları. Türk Anonim Şirketinden: Zonguldaktaki suni antransit fabrikasının temel atma merasimi davetli bulunan zevata gönderilen davetnamelerde Cumhuriyet purile hareket ed irilmiş isede işbu vapur yerine Gülcemal ir yanlışlı «Sahibi : Necmeddin Sadık Um nepriyat' müdürü: Enis Tahtön Alışam Matbaa

Bu sayıdan diğer sayfalar: