9 Mayıs 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

9 Mayıs 1937 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

12 9 Mayıs 1937 Melezi Yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yarım yağlı gece HASAN KREMLERİ Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. İhtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. Hasan ismine ve markasına dikkat HASAN DEPOSU: İSTANBUL,ANKARA, ESKİŞEHİR, BEYOĞLU, BEŞİKTAŞ, ma GüNE/LE YAĞMURA GüVENME | Erkekler nezdinde bale GM Nasıl muvaffak oldum ? Mİ ü SM 70 Güzelliğim asri zamanın bir mucizesile “ 5O nisbetinde artmıştır. -— mii Cildim, hemen yanı ölmüş bir halde idi. Buruşmuş, solmuş ve ihtiyarlamıştı. Maamafih karakterim he- nüz gençti Dans yordum, fakat hiç kimse beni dansa davet etmiyor. du. o Bugünün erkekleri, gençliği arıyorlar, Nihayet bir cild mütehassısı ile istişare ettim. Dedi ki: Cik dimin cildi terü taze kıymetli sevis «Biocel» i tutan NEOKALMINA Grip, Nezle, Nevralji, Siyatik, Baş ve Diş ağrıları, Artritizm : : 2 ğsn ae Devlet Basımevi Direktörlüğünden : Pey akçesi “67,5 o!Muhammen fiati Metresi Lira Lira 148,5 1890 3000 Kitap kablığı bezi Basımevindeki nümuneye göre açık eksiltme ile: satın alınacak - koyu lâci- vert renkte ve 0,90 santim eninde kitap kaplık Obezin 19/5/9387. Çarşamba günü saat on beşte Basımevi İdare komisyonunda açık eksiltmesi yapıla- caktır. İsteklilerin muayyen gün ve Saatten evvet'pey akçelerini - Devlet Basımevi veznesine yatırmaları gerektir Şartnamesi Ayniyat şefliğind Kadıköyünde üç Kardeşler -Terzihanesinde Paris Kristani metod mektebinden bu sene birincilikle mezun olan kardeşimiz Sabri Üçer; Kup müsabakasında kazandığı Pri Donör makası ile en güç beğe- menleri memnun bırakacağını mühterem müşterilerimize ilânını vecibe addederiz. > görülebilir." (2463) Tecrübeye lüzum görmeden alınacak SÜT MAKİNASI ViKİNG markalıdır. Türklorupa Erd. Şt, PAğaM şi 4100 asan AYA PERSEMBE Tatmrat 37 ai Dr. FAHRİ CELÂL Sinir hastalıkları ve kekeleme | tedavisi hergün üçten sonra Cağaloğlu, Halk Fırkası karşısı, Zorlu apartıman No, 2 Tel. 20785 gep Telatar cevheri. azalmıştır. Fen, son zaman- larda eBiocels i genç hayvanlar- da gizleimiş cild hüceyrelerinden istihsal çaresini bulmağa muvaffak Tıpkı cildinizdeki Biocel'in aynidir olmuştur. tabil Bu cevheri şim- di cildinizi beslemek ve gençleştir- mek için matlâp nisbet dairesinde Tokalon kreminin terkibinde o mev- cuttur. Vakit kaybetmeden bunü tecrübe ettim ve resimlerde görül düğü gibi memnuniyetbahş netice ler elde ettim. Sonra, bir miknatisin ihtiva eden yeni ve gayet ince bir pudra kullandım. Hemen bemen gayri olup sudan, yağmurdan ve havniyeden kat'iyyen mer'i tagay; ta mütcesir olmadığı için banyonuzu alırken veya sıcak bir salonda dans ederek terlerseniz bile yüzünüzde sabit kalır. Bu yeni pudranın şaya- nı hayret ve orijinal renkleri vardır Bu cazip keşif pek büyük ve mali fedakârlıkla Tokalon müessesesi ta- rafından temin edilmiştir. Ve To- kalon pudrasına karıştırılmıştır. Her yerde Tokalon krem ve pudrasını Arayınız. çeliği cezbettiği gibi cilde son dere- ce yapışma — İsassasını veren o hu- Binlerce Tokalon müşterisinden müessesemize yazanların müşahedeleri, gendiliğinden gelen ve delillerdir : (Krem ve pudralarınızı kullanmak suretile © yüzünüzün düz ve pürüzsüz hale geldiğini gördüm. Bu bal arkadaş n bile nazarı dikkatini celbetti.) M. F. 8. M. Bursa (Tokalon kreminin yüzdeki kabarcıklar için çok istifa desini gördüm. Bu krem ve eşsiz pudralıpınız düzgün ve beyaz bir cilde malik oldum.) Z.B.MMH.O.... Mektupların asılları dosyalarımızda saklıdır. mektup kıymetli sayesinde Fatsa Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlânları Satılık Mahluller Er. 17 Töphanede Feruzağa mahallesinin Sakabaşında kâln 562 metre 87 santim metre murabbâındaki Gülşeni tekkesi arsasının tamamı, 60 Pangaltı mahallesinin Çayır sokağında eski 40, 42 yeni 60, 70 No.lu 425 metre murabbaında arsanın tamamı. 50 - Pangaltı mahallesinin Cedidiye sokağında eski 55, 57, yeni 60, 71, 75 No.lı 495 metre 50 santim meire murabbainda arsanın murabbau. Pangaltı Çayır sokak eski 44, 48, yeni 60, 70 No.lı 276: metre 50 santim murabbaında arsanın tamamı. Pangaltı Çayır sokak eski 49, 50, 52, yeni 60, 70 Nolli 512 metre murabbaında arsanın tamamı, Fındıklıda Yahya Çelebi mahallesinin Sandıkçı çıkmazı sokağında 4 Nolı 63 metre murabbaımda arsanın tamamı. Tophanede Feruzağa mahallesinde Çeşme sokağında 5,7 No'lu 145 metre 81 santim-murabbaımdr, arsanın tamamı. Kamerhaturı mahallesinin Irmak sokağında eski 9 yeni 27 Nolı 43 metre 50 santim arsanın tamamı. Yukarıda yazılı mahallerin mülkiyetleri peşin para ile 3/5/937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 18/5/937 salı günü komisyonda yapılacaklır. Yüzde “7,5 pey âkçelerile Beyöğlü Vakiflar direktörlüğünde mahlülât kalemihe gelmeleri (2437) 867. 10 1626 00 i4ı 80 656 24 36 60 Sahibi Necmeddin Sadak Akşam matbansi Umumi neşriyat müdürü: Enis TU

Bu sayıdan diğer sayfalar: