20 Ağustos 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 13

20 Ağustos 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 13
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

20 Ağustos 1938 Ağustos 938 Cumartesi İstanbul — Öğle neşriyatı: 1230: Plâkla Türk musikisi, 1250: Havadis, Plâkla Türk musikisi, 1330: Plâk neşriyatı, 14: Sön. Akşam neşriyatı: 1840: BAfif müzik: Tepebaşı Belediye bahçesinden naklen, 1915: Konferans: Salih Murat (Yen mü- 1 Borsa haberleri, iŞ Tasathanesin ve arkadaşları tarafın- K musikisi ve halk şarkıları, 20,40: Hava raporu, 2043: Ömer Rıza Doğrul tarafından araber söyler, 21: Saaf ayarı: Orkestra: 1 - Haydın: Symphonle No. 6, 2 - Michiels: Rakoezi çardaş, $ - Berger: Valse triste, 2130: Necmeddin Rıza ve arkadaşları tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları, 22,10: Novotniden naklen Orkestra konseri: Kemal Akel idaresinde, 22.50 Son haberler ve ertesi günün prog- ramı, 23: Saat ayari: Son. Ankara — Öğle neşriyatı: 1330; Karışık pihk neşriyatı: 18,50: Plâkla 'Türk müsiki- si ve halk şarkıları, MIS: Ajans haber- leri, Akşamı neşriyatı: 1830; musikisi, 19,15: Türk musikisi ve halk Şarkıları (Makbule), 20: Saat ayarı ve arapça neşriyat, 20,15; 'Türk musikisi ve halk şarkıları (likmet Rıza), 2: Piyano Ti: Prof, Georg Markevitz, 2115 Stüdyo salon orkestrası: 1 - Offenbae Müsette, 2 - Rudolf Kattnigg: Der Fr von Thule, 3 - Prederiehk Hippmann: Alt Wien, 4 - Georg Sehütz: Rommersche Polka, 22: Ajans haberleri ve hava ra- Poru, 2215: Yarınki program ve son. Avrupa İstasyonları Saat 20 de Berlin 20 piik — Deutachi. 5. 20 - 23 Balzbürg 1588 festivallerinden maklen Beethoven'in «Fideliöe operası — Fraukit. Ve Münih 20,10 fanfar — Hambg, ve Dan- Zig dans — Kolonya 20,10 dans — Kö- migsbg. 20 plik — Stutig. 20 plik Athlone 20 konser — Berom. 2055 or- kestra — Budap. II 2035 orkestra Bükreş 20.20 mandolin — Riga 20/05 kon- #r — Stokholm 2030 eski dans muzlka- # — Strasburr 2030 konser — Rad. Toulouse 20,15 operet şarkıları ve karışık müzika, Plâkla dans Sant 21 de Brerlay 2110 karışık murika — Dentsehi, 8. 21 operaya odevm— Hambr., Pranfkt. 21,10 operet havaları — Kolonya 7110 orkestra — Königsbe. 2110 karışık muzika — Münih 2140 karışık Mmuzika —. Stuttg. 21,10 karışık muzika — Viyana, Berlin ve Leipzig 2110 İtaiyan Operalarından parçalar o (orkestra) Athlone 21 orkestra — Bari 21,15 Yunan- ta neşriysi — Bordo 21 opera — Bu- Bükreş 21,15 dans — on. konser — Grenoble penhag 21.30 orkestra — N 21 - 23,0 orkestra — Lyon 2130 - 30 Opera —. Montpelller 2130 pers — Oslo 21 Otfenback'ın «Hoffmann'ın Hi- hâyeleris operası — Rennes 2130 hafıf muzika — Sofya 2140 hafif muzika ve dans — Strasbg, Nis 2130 orkestra — Rad. Toulouse 2105 hafif muzika. Saat 22 de Alman istasyonları bir saat evvelki Ptogramlarına devam — Belgrad 22 ha- Hf muzika — Brüksel 22 konser — Bu- dap. 1225 orkestra — Budap Il 22 dansa Gevam — Bükreş 2245 konser — Droliviç 42 hafif murika — Helsingf. 2230 dans — Milvcrs. I 22 solistler — Lüksembg. 2215 3€nfon. konser — Milâno 22 Mascagmi'nin #Parisina» operası — Roma 73 «Ranza- to'nün «Pembe Şehir» opereti — Strasbg. 22,10 orkestra — Rad. Toulguse 2210 ha- İf muzika, 2230 marşlar — Varşova 22.10 18 Fiotteur» operası. Saat 28 de Berlin, Kolonya, Lelgrigp, Viyana siav 2330 hafif muzika ve dans — Hambg. 23,45 dans — Münih 23,20 dans— Diğer Alman istasyonları Münihten nak- den 2330 dans — Belgrad 2305 hafıf mu- Xikn — Brüksel 2340 Konser — Budap. 23 operayu devam -— Oslo operaya de- #olistler — Florans Jİ dans — Kopenhag 4320 hafif muzika — Eyulbiana kestra — Londız 2330 dans 23 öperüya devam — Oslo oepraş ve m, 23 opi Biokholm 23,15 dans — Rad. A5 haf ika. Saat 24 den itibaren Alman istasyonları bir saat evvelki Programlarına le kadar devam — Bük- teş 24 gece konseri — Kopenhag 24 - 130 dans — Londra 24 dans — Lüksemg. 24 dans Rad. Paris 24 - 130 dans Prankft., Stutig. ve Deuischi 8. 1-3 kece konseri, 3 - 4 Breslaydan nakil — Diğer Alman istasyonları 1 - 4 Breslav- dan maklen karışık muzika, Bu akşam Nöbetçi eczaneler Şişli: Pangaltıda Nargileriyan, Tak- sim: Limoneiyan, Beyoğlu: İstiklâl Saddesinde oDellâsuda, Tepebaşında Kinyoli, Galata: Hüseyin Hüsnü, Ka- Sompaşa : Vi Hasköy: Haheioğlun- da Barbut, Eminönü: Mehmed Kâ- zm, Fatih: Şebhzadebaşında Asaf, Karagümrük: Mehmed Fuad, Bakır- köy: Hilâl, Sarıyer: Asaf; Aksaray” Yenikspıda Barım, Beşiktaş; Halid, Fener: Balatin Hüsameddin, Kum- kapı: Cemil, Küçkpazar; Hikmet Ce- Ml, Samatya; Yedikulede “Teofilos, Alemdar: Ankâra caddesinde. Arif Neğet, Şehremini: Ahmed Hamdi, Kadıköy: * Sadık, o Yeldeğirmeninde Üçler, Üsküdar: Çarşıboyunda Ömer Kenan, Heyheltada; Tomas, Büyüka- da; Halk. Her göz açık eczaneler: Yeniköy, Emirgân, Rumelihisarı, taköy, Arnavutköy, Yam — Rad. Paris 23,05 orkestra — Riga | d : a Gayrimenkul Satış ilânı Istanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: Bay Süleyman Memduh ve Bayan Zağferin sandığımızdan 21381 hesâp numarasile aldıkları 000-lira borçlarıma karşı birinci derecede ipotek edip va- desinde borçlarını ödemediklerinden dolayı haklarında yapılan takip üzerine 3202 numaralı kanunun 46-cı maddesinin matufu olan 40 cı madâesi mücibin- ce satılması İcabeden Kadıköyünde İbrahimağa mahallesinin koşu yolu cad- desinde eski 12 yeni 61 helen 57 No. lu zlışap bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur, Satiş tapu sicil kaydına göre yapılmak- tadır. Artırmaya girmek isteyen 150 lira pey akçası verecektir. Milli bankala- rımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur, Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellâliye rusumu borçluya âittir, Arttırma şartnamesi 26/8,/938 tarihinden itibaren tetkik etmek İsteyen- lere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 8/11/938 tarihine müsa- dif salı günü Cağaloğlurda kâin sandığımızda saat 14 ten 16 ya kadar yapı- Jacaktır, Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alın- ması icabeden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geç- miş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü bakı kalmak şarti- le 29/11/9388 tarihine müsadif salı günü aynı mahalde ve aynı saatta son art- tırması yapılacaktır. Bu urttırmada gayrimenkul en çok arttıran üstünde bi- rakılecaktır. Hekları tapu sicilerite sabit olmıyan alâkdarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile falz ve masarife dair iddizlarını ilân ta. rihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber düiremize bil. dirmeleri lâzımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu si- cillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar, Daha fazla malümat almak isteyenlerin 937/374 dosya numarasile sandığımız hu- kuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. DİKKAT Emniyet Sandığı, Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek iste- yenlere tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak usulüne göre ko- laylık göstermektedir. (3639) Acıbadem örnek bağı açıldı Bağımızda memleketimizin en nadide üzümleri fenni bir şekilde yetiştirilmiştir. Sayın halkımızın ihtiyacı için bağda bir de büfe tesis edilmiş olup meşrubat ve salre ehven fistle bulundurulmaktadır. Pazar günleri caz ve dans. o Adres: Kadıköy Acibadem mevkii Çifte Cevizler mahallesinde Örnek bağı. Açık arttırma suretile satış Beyoğlu 4 ncü sulh hukuk mahkemesinden: İstanbul Sultanhamam Çiçekpazarı sokağında 22; 26; 38 numaralı (Si- lon depoları namiyle maruf) üç dükkânın yedide bir hissesi satılacaktır. İsteklilerin satış günü olan 22/8 /938 pazartesi saat 10 da Beyoğlu dördüncü Sulh Hukuk muhkemesine gelmeleri, fazla tafsilât isteyenler 930/682 numa- ralı dosyaya müracaat etmeleri ilân olunuz. Açık arttırma suretile satış Beyoğlu 4 ncü sulh hukuk mahkemesinden: * Galatada Müeyyetzade mahallesinde Yüksek Kaldıtım caddesi altında 679 ve 683 numarclı iki dükkânı bulunan 681 numaralı mükemmel kârgir han (Eski Pridğman Hanı)nın yedide bir hissesi satılacaktır. İsteklilerin satış günü olan 2248/958 pazartesi yünü saat 10 da Beyoğlu Dördüncü Sulh hu- kuk mahkemesine gelmeleri ve fazla tafsilât isteyenlerin mahkemenin 930 / 682 numaralı dosyasına müracaatları ilân olunur. i DUO ESKANDEL İspanyol şarkı ve danslarına başlamışlardır. İZZET Bahçesinde we ZOZO DALMAS Balet SUZİ - TRİO STONES ve ÇİGAN ORKESTRASI konserlerine devam ediyorlar Sayın halkımızı davet ederiz. İZZET BAHÇESİ Eski Alaturka Panorama Taksim Mete caddesi Tel: 41992 Gayrimenkul satış ilânı İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: Bayan Fatma Remziye ile Ayşe Sidıkanın sandığımızdan 20666 hesap nu- marasile aldıkları 400 lira borçlarına karşı birinci derecede ipotek edip vade- sinde borçlarını ödemediklerinden haklarında yapılan takip üzerine 3202 No. Yu kanunun 43 ıncı maddesinin matufu olan 40 cı maddesine göre satılması icabeder Bakırköyünde zeytinlik mahallesinin odabâşı sokağında 26 No. lu kâgir bir evin tamamını bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Artırmaya girmek isteyen 100 lira pey akçası verecektir, Mili bankalarımızdan birinin teminat mektubu da ka- bul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve ta- viz bedeli ve tellâliye rusumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 28/8/938 tarihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olu Bur. Birinci arttırma #/11/938 tarihine müsadif salı günü Cağaloğ'unda kâin sandığımızda saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabil. mesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenkul mü. kelletiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son artlıranın taahhüdü baki kalmak şartile 29/11/938 tarihine müsadif sah günü aynı mahalde ve âynı #aalta son arttırma yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkül'en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu siclllerile sabit olmıyan alâkadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve husu- sile faiz ve masarife dair iddialarını ilân tarihinden itibaren 20 gün İçinde ev- Fâkı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lâzımdır. Bu suretle haklâ- rını bildirmemiş olanlarla hakiarı tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bede- linin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malümat almak isteyenlere 937/225 No, lu dosyasile sandığımız hukuk servisine müracaat etmeleri lüzumu Hân olunur. * DİKKAT Eniniyet Sandığı, Sandıktan alınan gayrimenkulü e ben e Ye e EE İ : yı yy İnhisarlar U. Müdürlüğünden : | ————— 1 — İdaremizin Çamaltı tuzlası ihtiya züı 80 kalem cesüyi tıbbiye acık eksiltme usulile satır alınacaktır. II — Muhammen bedeli 758 lira ve muvakkat teminatı 56.85 Jlradır. HI — Eksilime 27/V111/938 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 10 da Kâbataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. IV — Tisteler parasız olarak her gün Sözü geçen şubeden alınabilir, V — İsteklileri eksiltme için tayin edilen gün ve saata © 75 güvenme pâs ralarile birlikte yukarda adı geçen Koiis yona gelmeleri ilân olunur. (5356) cı için cins ve mikları listesinde yâs * 3 1 — Şartname ve projesi mutibince Eskişehir başmüdürlük binasında yaptırlacak kalorifer tesisatı İşi açık eksiltmeye konmuştur. 2 — Muhammen bedeli 2833 lira 49 kuruş ve mvakkat teminatı 213 Jiras dır. 3 — Eksiltme 22/8,/938 tarihine rast lıyan pazartesi günü saat 13 de Ka- bataşta levazım ve mubayaât şubesindeki alım. komisyonunda yapılacaktır. 4 — Şartname ve projeler 14 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar U. Mü- dürlüğü levazım ve mubaydat şubesile Eskişehir başmüdürlüğünden almabilir. 5 — İsteklileri kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve “5 7,5 güvenme Pâralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatle yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur, «5181» tiği , 1 — İdaremizin Samsun fabrikası cins ve miktarı listesinde yazılı 124 kalem ecza ve alâtı fenniye açık eksiltme usulile satın alinacaktir. 2 — Muhammen bedeli 617 lira ve muvakkat teminatı 46.27 liradır. 3 — Eksiltme 23/8/938 tarihine rastlayan salı günü saat 10 da Kabataşla levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 4 — Listeler parasiz olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 5 — isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve'saatte & 75 güvenme pa- j ralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (5184) * ' Cinsi Miktarı Muhammen bedeli Muvakkat Eksiltmenin * beheri Tutarı teminat saati LKr.S5, LiKr.s. İrira Kış, Motorin 6000 kilo 71— 420 — : 4 56 11 Makine yağı 250 kilo 16— 40 — 3 40 lık çivi 2000 kilo 15,05 301 22 57 13 1 — Yukarda cins ve miktarı yazılı 6250 kilo yağlama Yağı ile 2000 kilo çis vi şartnameleri mucibince ayrı ayri açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır II — Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösteril miştir. i IH — Eksiltme, 23/V111/938 tarihine rastlıyan salı günü yukarda yazılı Saatlerde Kabataşta Levazı'n ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yas pılacaktır. IV — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden almabilir, V — İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde © 7.5 güven- me paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. 5183 * jd I— İdaremizin Tekatit Sandığı için kabul edileni tipler dahilinde ve resime lerine uygun olmak şartiyle 13 parça eşya ayrı ayrı pazarlıkla satın alınacaktır. / TI — Pazarlık 22/V111/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 10,30 d& Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır, © i HI — Listeler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden almabileceği gibi resimler de görülebilir, p ! IV. — İsteklilerin pazarlık için tayin ediler gün ve saatle 96 7,5 güvenme pârâlariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (5182) * : 5 I — Şartname ve keşfi mucibince yaptırılacak Maltepe enstitü motör bina. Si tavanının kapatılması duş ve elektrik tesisatı işi pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. he 11 — Keşif bedeli 566.83 lira ve muvakkat teminat 42.51 liradır, TI — Eksiltme 31/V111/938 tarihine rastlayan çarştımba günü sâat 13 de Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. IV — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden almabilir. V — İsteklilerin eksillme için tayin edilen gün ve saatte $e 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyonâ gelmeleri ilân olunur. (5475); : 1 — İdaremizin kutu fabrikasındaki memür, müsdahdem ve işçilere şarte namesi mucibince yemek hazırlayıp satmak işi pazarlık üsülile eksiltmeye kon» muştur. 1 — Eksiltme 31/V111/938 tarihine rastlayan çarşamba günü saat ilde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komsiyonunda yapılacaktır, TI — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alınabilir, IV »— isteklilerin eksiltme için tayih edilen gün ve saatte “6 'T5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona, gelmeleri ilân olunur, (0414) ı TI .- Şartnamesi mucibince 50.000 —- 150.000 adet «100 kiloluk düz çuvan satın almacaktır 1 — Beher çuvalın muhammen bedeli 442» kuruştur. MI — Eksiltme, 24/V111/938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 13'de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. IV — Şartnameler parasız olarak her gün adı geçen şubeden alınabilir. V — İsteklilerin eksiltme için yukarda tayin olünan gün ve saatte “e 75 güvenme parâlariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (5596)) 1 -- Şartname ve projesi mucibince Gaziantep barut deposunda yaptıri. © lacak bekçi evi inşaatı ve depo arazisinin tel örgü ile çevrilmesi işi 15/V11£/938 tarihinde ihale edilmediğinden açık eksiltmesi 10 gün temdit edilmiştir. ! TI — Keşif bedeli bekçi evinin 1864,96 lira tel örgüsü işi 248.26 ki cem'an 2113.22 lira ve muvakkat teminatı 158;49 liradır. “ II — kksiltme 25/8/9838 tarihine rastlayan perşembe günü saat 11 de Ka. “bataşta levazını ve mübayazt şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. IV — Şartname ve projeler 11 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar levazım A ve mübayast şubesile Gaziantep Başmüdürlüğünden 'alınabilir. V — İsteklilerin kanmnen kendilerinden aranılati vesaik ve “e 7,5 güvene || me paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yukarda adı ge- çen komisyona gelmeleri ilân olunur.” (5630) Malat ya Bez ve iplik fabrikası T. A. rşiketinden (Ankara Yenişehir Posta kutusu 2) v Almanyaya talebe gönderilecektir Dokuma Ustabaşısı yetiştirilmek üzere Almanyaya üç stajyer gönderilecek- tir. Namzetlerin san'at mektebi mezunu olmaları, Almanca bilmeleri ve as- kerliğini yapmış bulunmaları şarttır. N Taliplerin tahsil vesikalarınıa birer suretini bir mektupla şirket, merke. ii düm. “e Zine gö, Di m ii ii

Bu sayıdan diğer sayfalar: