20 Ağustos 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

20 Ağustos 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| iğ Sahife 4 AKŞAM MEL Byustüs 4938. Pazarlıksız satış için bir 7 aylık gebe bir kadının kararname hazırlanıyor! cesedi kuyudan çıkarıldı | Fiatleri hükümet değil, eskisi gibi ticarethaneler tayin ve tesbit edecek © Ankara 20 (Telefonla) — Pazar- ohıksız satış kanununun hangi mad. “deler hakkında, nerelerde ve ne su- — relle tatbik olunacağını tesbit etmek üzere, İktisad Vekâletince yapılmak- ta olan tedkikler bitmek üzeredir. Bu tedkiklerin neticesi bir kararna- me şeklinde hazırlanarak Vekiller heyetinin tasdikine arzolunacaktır. Kararnamenin, pazarlıksız satış ka- nununun meriyete gireceği tarih olan bir eylüle kadar Vekiller heye- tinin tasdikinden geçmesine çalışi- Jacaktır. © Pazarlıksız satış kanunu münase- betile gazetelerde zaman zaman ya- Pilan neşriyat bu kanunla istihdaf edilen maksadın lâyıkile anlaşılma- mış olduğunu göstermektedir. Bu hususta İktisad Vekâleti selâ- © hiyetli erkânından bir zat şöyle di- yor: — Bazı gazeteler, pazarlıksız satışa esas olacak flatlerin hükümet tara- “fından tesbit olunacağını yazıyorlar. Böyle bir şey yoktur. Fiatler bugün olduğu gibi gene ticarethaneler ta Yafından. tesbit — edilecektir. Bunun haricinde olarak munyyen mâddele- Te narh koymak esasen Belediyelerin Çekoslovakyada Südetlere mühim memuriyetler veriliyor i Bohemyada Südetlerle Çekler arasında vukubulan arbedede 4 kişi yaralandı © Prag 19 (A.A.) — B. Hodsa, öğle vakti Lord Runcimanı kabul etmiştir. | i Prağ 19 (A.A.) — Runciman heyeti tarafından tebliğ edilmiştir: 'B. Hodza, Lord Runcimana posta İdaresinde Alman milletinden olan ye- cd memura mühim vazifeler tevdi edile- “ceğini bildirmiştir. Ayni idarede, Al - manlara miktarı henüz malüm olmi- “yan diğer bir takim memuriyetler da- ha verilecektir. Siyasi idareye gelince, Dahiliye Na- © Zirı yakında bir takım Alman memur- larını distrikt valiliklerine tayin ede- — cektir. Yakında Almanlara iki valilik tevdi olunacaktır. Adliye nezaretine « tâbi olan memuriyetlere gelince nazır. Jar meclisi, yakında aktedeceği içtima» « da bir Almanın bir mıntaka mahke- e o mesi reisliğine tayinine karar vere- © cektir. © Alman memurların şimendifer ida- o resile Maliye nezaretindeki memüri- N 'yetlere tayini meselesine gelince Lord : Türk ordusu Edirneye girdi (Baş tarafı 1 inci sahifede) © varmcıya kadar halkla dolu... Asker- — lerimize bir taraftan ayran, diğer © taraftan karpuz ikram ediliyor. İhti- yar, genç bir çok kimselerin askerle- - rin boyunlarına atılarak onları has- ret göz yaşlarile öptükleri görülüyor. Üçşerefeli cami önünde Üçşerefeli cami önünde yapılan askeri kumandanlar, Gene- ral Kâzım Dirik ve bir çok davetli- ler yer almışlar... Askerin muntazam bir yürüyüşle bu tribün önünden ge- | çişi ve sert adımlarla ilerliyerek ku- mandanları selâmlamaları halkın | Taksim stadında adında yapılacak heyecanını bir kat daha artlırıyor. İstirahat ve ziyafet Askerlerimiz biraz sonra Sarayiçin- de istirhat edecek ve nümune fidan- © hk bahçesinde ordu mümessilleri şe- © refine bir ziyafet verilecektir, Bu zi- — yafette ikram edilecek yemekler şun- “lardır: Trakya güveci, Tunca yo- le Meriç pilâvı, Türk geldi kar- l salâhiyeti dahilinde bulunmaktadır.» Pazarlıksız satış kanunu, hüküme- te satışa çıkarılacak eşya ve madde- lerin fiatlerini tayin etmek gibi bir vazife tahmil etmemiştir. Pazarlık- sız satış kanununun en büyük hede- fi fatlerde aleniyet ve istikrar te- min eylemektir. Binaenaleyh bu ka- nun meriyete girdikten sonra bi- raz yukarıda da işaret edildiği gibi herkes sattığı malın fiatini kendi tesbit edecek, yalnız üzerine fiatini gösterir bir etiket koymağa mecbur olacaklır. Bu etikette yazılı fiatten aşağı ve yukarı fiatle mai satanlar cezalandırılacaklardır, Görülüyor ki bundâ anormal hiç bir şey yoktur. Pazarlıksız satılacak eşya üzerine konulacak etiketlerin şekli Vekâlet tarafından tesbit ve bu etiketler üzr- rine konulacak rakamların herkesin görebileceği bir şekilde ve büyük puntolarla yazılması temin edilecek- tir. Pazarlıksız satış kanunu, satılacak eşyanın oevsafının o gösterilmesini mecburi kılmak hususunda da hü- kümete salâhiyet vermektedir. Hangi nevi eşyanın flatlerile beraber evsa- fının da etiketlerde gösterilmesi icab edeceği ayrıca tedkik edilmektedir, Runcimana bu bapta pek yakında mü. tenmim malümat verilecektir. Bu haberlerden kaydı malümat eden Iord Runciman, hükümetin ittihaz et. miş olduğu tedbirleri memnuniyetle selâmlamakta olduğunu B. Hodzaya beyan ve kendisine bu babda evvelden malümat verilmiş olmasından dolayı teşekkür etmiştir. Çekler ile Südetler arasında çarpışma Prag 19 (A.A) — Südet mafbuat bülteninde bildirildiğine göre Bohem- yanın şimalinde kâin Most - ks'de yeni Herileinist belediye reisinin vazi- İesine başlaması münasebetile tertib edilen merasim esnasında Henlcin aleyhtarları mukabil nümayişde bulun- muşlardır. Vukua gelen arbede esns- | sında dört kişi yaralanmıştır. Henlein taraftarı matbust bu fırsat- tan istifade ederek Çek milletinin haki. | ki hissiyatının hükümetin uzlaşıcı olan temayüllerine muariz olduğunu yaz- maktadır. sebetile civar kaza ve köylerden ge- lenler pek çoktur. Oteller tıktım tık- ım dolmuştur. Bu vaziyet karşısın- da misafirperver Edirneliler gelenler- den bir çoklarını evlerinde misafir etmişlerdir. Edirne en bi bay ramlarından birini yapıyor. Türk or- dusu Edirnede... Macar güreşçileri bugün geliyorlar İlkimaç pazartesi akşami Istanbul festivaline iştirak etmek Üzere Peşteden gelecek 11 kişiden mürekkeb Macar güreşçileri bugün şehrimize geleceklerdir. Macar güres- çileri pazartesi akşamı Taksim sta- dında ilk güreşlerini yapacaklardır. Macar güreşçileri, yarısı beynelmilel, yarısı da Macar güreş sahasında şampiyon olmuş kiymetli bir ekiptir. izcümle b il Bndre Gi. Kocası, Eminenin iki gündenberi kaybolduğunu söylüyor. Zabıta tahkikat yapıyor Üsküdar zabıta ve adliyesi esraren- giz bir ölüm vakası tabkikatına el koymuşlardır. Yaptığımız tahkikata göre Üsküdarda Sultantepede cami sokağında oluran balıkçı Hasan; 7a- bıtaya müracaat ederek yirmi İki yaşlarında ve yedi aylık hâmile kâ- rısı Eminenin iki gündenberi kaybol- duğunu haber vermiş ve araştırılma- sını istemiştir. Zabıta Hasanın bu müracaatı üzerine derhal araştırma» lara başlamış, Eminenin gitmesi muh- temel olan yerlerde yaptığı taharti- yattan bir netice çıkmayınca, balık- çının evinde araştırma yapmak lüzu- munu hissetmiş ve bu maksadla bir ameleyi, evin bahçesinde bulunan ku- yuya indirtmiştir, Amele, kuyunun ortasına varır varmaz derinden aşa ğıdan bir cesed kokusu gelmekte ol- duğunu haber vermiştir. Bunun Üz€- rine icab eden tertibat alınmış ve ba- lıkçı Hasanın genç ve hâmile karısı- nın ölüsü kuyudan çıkarılmıştır, Cesed, Üsküdar adliye doktoru ta» rafından muayene edilmiş ve morga gönderilmiştir. Zabıta vereceği rapo- ra intizaren tahkikatı derinleşlir. mektedir, Başvekil Izmir fua- Kanada tecavüze rını bugün açacak (Baş tarafı 1 inci sahifede) talarını teftiş ettikten sonra alkışlar arasında otomobile binerek Kordon- da Atatürk konağına gitmiştir. Atatürk konağında Başvekil, Atatürk Konağında vali, Belediye reisi ve mebuslarla öğleye kadar muhtelif mevzular üzerinde hasbihallerde bulunmuşlardır. Bu arada mahsul rekolteleri, ihracat işleri hakkında alâkadarlardan ma- Jümat almış ve öğle yemeğini hususi olarak Şehir gazinosunda yemişler- dir. Yemekte, İktisad Vekili B, Şakir Kesebir, vali, belediye reisi, mebüslar bulunmuşlardır. Bir gezinti B. Celâl Bayar öğleden sonra Al- sancak iskelesinden Bayraklı vapu- rile İnciraltı plâjma kadâr bir gezin- ti yapmışlardır. Karşıyakada Halke- vini ziyret eden Başvekil şerefine bir çay ziyafeti verilmiştir. Karşıyakalı- Jar çoşkun tzahürat yapmışlardır. Başvekil buradan Sur vapuruna binerek Konak iskelesine o çıkımış ve otomobil ile Kızılçuludaki eğitmen okuluna gitmiştir. Başvekil bu okü- lun faaliyetinden çok memnun kal- mışlardır. Talebelerden kiz ve erkek bir çoklarile görüştükten sonra al- kışlar arasında okuldan ayrılmışlar dır. Fuar bugün açılıyor Enternasyonal İzmir Fuarı bugün Başvekilin bir nutku İle saat 17,30 da merasimle açılacaktır, Merâsime ban- donun İstiklâl marşı le başlanacak- tır. Evvelâ Belediye reisi bir nutuk irad edecek, bunu Bâşvekilin nutku takib edecektir. İzmire gidenler İş bankası umum müdürü B, Muam- mer Eriş, sanayi umum müdürü Re- şad, Denizbank umum müdürü B. Yusuf Ziya İktisad Vekâleti müste- $ar vekili B, Hüsnü Yâman, ve bir çok mebuslar bugün Başvekilin gel- diği İzmir vapurile şehrimize gel lerdir. Puar münasebelile İzmir varındaki vilâyet, kaza” ve köyler. den binlerce halk buraya gelmiş bu- Junmaktadır. İzmir çok kalabalık bir şehir manzarasını arzediyor, Otel- Jer ve pansiyonlarda şimdiden yer kalmamış gibidir. Yarım (bugün) Ispartadan da 100 öğretmen gelecek- tir. Fuar hazırlıkları tamamen bitmiş- tir. Yarın gece eğlenceler tertib olü- nacsk ve halk sabaha kadar eğlene- cektir. Başvekil pazar günü dönecek Başvekil B. Celâl Bayar pazar gü- nü Bândırmaya hareket edecek ve pazartesi günü İstanbula varacaktır. Temizlik kongresine gidecek murahhaslarımız Viyanada toplanacak beynelmilel temizlik kongresine Dahiliye Vekâ- leti namına işlirak edeceğini yazdı- gimız B. Faik ve B, Nusret, Viyana- dan sonra Almarıya, İtalya ve Fran- saya gidecekler Belediye ve şehir İş- lerinden başka mahalli idareler hak- ; im tedkikmi iner Bu se- (Baş tarafı 1 inci sahifede) Medeniyet, nasyonalist değildir. Fakat bu basit mütalâa, dünyanın bazı kısımlarında Şüpheli telâkki edilmektedir. Fikirler, bütün hür milletlerin müşterek mirasıdır. Bu ananeyi muhafaza elmek vazifemiz- dir.» B. Ruzvelt, köprünün - kordelâsını kestikten sonra devamla demiştir ki; «Bu, bir açık kapı teşkil eder, Hiç bir adam burada durup öte tarafta- ki gürbüz milletlere meydan oküya- mıyacaktır. Burada mürur vesikası istiyecek hiç bir bekçi durmıyacak- tır. Bu kapıdan geçene kendisine «Dostum geliniz. denecektir. Vaşington mahafilinin fikirleri Vaşington 19 (A.A.) Kanada tehdide maruz kaldığı takdirde Ame- rikanın ittihaz edeceği tarzı hareket hakkında “Ruzvelt'in beyanatı Va- şinglonun diplomatik mahfillerinde muhtelif şekillerde tefsir edilmekte- dir. Umumi surette yapılan tefsirlere Ruzvelt, Monroe döktrininin tatbikini Kanadaya da teşmil etmiş- tir. Kanada simdiye Kadar ihtilâf halinde Amerikanın yardımından İs- tifade edecek memleketler arasında bulunmamakta idi. Vaşington 19 (AA) — Ruzvelt'ir nutku Vaşingtonda, hükümetin mem- leketin dahili ve harici efkârı umu- miyesini demokrasilerin müdafaası için hazirlanan bir sulh programının etrafında toplamak arzusunu ifade ettiği şekilde tefsir edilmektedir. Rüzvelin nutkundan oanlaşıldı- ğına göre Hull, Amerikanın gerek kendi maddi menfaatlerini gerekse demokrasiyi müdafan elmek üzere bir harbe sürüklenmesi imkânım ale- nen derpiş eylemektedir. İtalyan gazeteleri mütalâa beyan' etmiyorlar Roma 19 (AA) — İtalyan gâzs- teleri, B. Ruzveltin nutku: hakkında bir güna neşriyatta bulunmamakla- dırlar. Popolo di Roma gibi bazı gazeteler, bü nutku tamemile süküt ile geçiş. tirmektedirler, Messajero gibi diğer bazıları ise bu nutka, İngilterede hasıl eylediği ak- sülamelden bahsetmek suretile dola- yısile bir telmihte bulunmakta ve İn- güterede bu nutka İngiliz dominyo- nuna Monroe kaldesinin teşmil mâ- nası verileceğini yazmaktadır. Yalnız Messajeronun «Ruzvelt Ka- nada ile meşgul oluyor» şeklindeki başlığı bir tefsir telâkki edilebilir, Evlenme Bay Vedad Yalıntürkün kerimesi bayan Melek Yalıntürk ile İstanbul emniyeti umumiye beşinci şube mü- dürü ve Türk matbuatının tanınmış kalem sahiplerinden Hasan Şükrü Adalın evlenme töreni dün Kadıköy belediye salonunda parlak bir suret- te tesid edilmiştir. Genç evlilere saa- detler dileriz. —— ——— —— — ERTUĞRUL SADİ TEK TİYATROSU Bu gece (Yeşilköy) de Bay alalı Gl BULMACAMIZ iğ. Seldnn sağa: 1 — Esirgemek, 2 — Tekelüf - Baba, 3— Kadın papas - Masallardaki İrt cüsseli adam veya hayvan, 4 — Bahçıvan âleti » Çok defa. 5 — Başına «D. konursa büyük baba olur - Bir erazi ölçüsü. 6 — Başına «As konursa usulü veçhile demektir - Keskin. 7 — Genişlik - Sevk etma 8 — Koyma - Aç değil, # — Tersi arka olur - Dervişlerin bila- bi - Tersi vilâyet olur. 10 -- Nikab - Bir hayvan hastalığı, Yukarıdan âşağı: 1 — Bimekân. 2 — Veren — Tersi İsim Olur. Ölüm - Yaradılış, Bir bir daha - Boş gezen, Budala - Yaydan Orüiyan, Entârinin yere sürünen kısmı - Tersi karıştırmak olur. Dilenci » Gayri tabii şişkinlik, Anadan doğma, 9 — Bayılma ilâcı - İstirahat zamanı, 10 — Millet - Kısır. Geçen bulmacamızın halli; Boldan sata: 1 — Kleptomani, 2 — Lâl, İdare, 3 — Elâstik, Ki, 4— Fal, İsabet, 5 —Erzel, Sa, 6 — Elma, Ekle; 7 — Ce, Fas, Aid, 8 — ifa, Ülke, 9 — Balayı, 10 — Oda, Aleni, Yukarıdan aşağı: 1 — Klefteci, 2—bLala, Lef, 3 — Elâlem. Aba, 4 — Raf, $ — Titia, Asin, 6 — Odise, A1, 7 — Makale, Üye, $ — Ar, Kalın, 9 — Nekesjfk, 10 — Yacden. Kıymetli bir eser sArttırma ve eksiltme ve ihale kanunu şerh ve izahlar ünvanı altında bir eser neşredilmiştir. Bu eser, kıymetli ve tanınmış maliye- ellerimizden, Dialiye Vekâleti eski kanun- lar müdürü ve hâlen İstanbul vilâyeti irad ve servet ei, müdürü Müm- o tax Tarhan tarafından kaleme alanmistır. Eserin mevruunü teşkil eden arttırma ve eksiltme kanunu, memleketimizde ida- re âmir ve memurlarile devletle ticari münasebatia bulunan müessesat ve eş- hası alâkadâr etmesi bakımından bugü- ne kadar neşredilen eserlerden farklı ehemmiyeti. mahsusayı / haiz bulunmak. “ Eser, kanunun tatbiki tarihinden bu- güne kadar bu vadide ittihaz olunan ida- ri karar “ve emirleri ihtiva etmekte ol- duğu gibi maallel görülen bilimum me- sali, herkesin anlıyabileceği açık ve cid- den güzel bir üslüpla ifade edilmiştir. Büyük bir boşluğu dolduran bu kıy- melli eseri ticari müesseselere, bankalara ve avukat ve müleahbid gibi eşhasa tav- siye ederiz, ASKERLİK İŞLERİ Kadıköy yabancı askerlik şubesinden: i — Beykoz, Üsküdar, Kadıköy kazaları bulunan 334 doğumlu ve sume k bir gün devam etmek ve bir ' vermek üzere 31 teşrinler- vel 588 gümüne kadar devâm edecektir. 2 — Yoklamalar Kadıköy kayı belediye müdürlüğü dairesinde nda öğleden 'Bonra yapıls ykuz, Üsküdar, Kediköy za bancı süketile bulunan 334 di m « nüfus cüzdanları ve İkamet ve beş vesika apar le ve ve oi; talebelerinin darı ve dürt vesika fotograflle ve sh teeililerin yalnız nüfus cüzdanı ve bi vesika fotografilo askeri meclise gelme- leri ilân ölünür. Beşiktaş askerlik Mnlkesi Bu sene askerlik çağına girmiş olan 334 doğumiu delikanlılarla gerek sihhi sebeb lerle ve gerekse okullarda okumaların dan ötürü geri bırakılarak bu doğumlu larla askerlik işleri kovalamanmakta di- ger doğumluların ilk ve son yoklamala- rma 1 eylül 933 gününden itibaren baş- Janarak 3i birinci teşrin 938 günü akşa- mina bitecektir. Bunun için. eyli gününden İtibaren tek günlere tesadi” eden günlerde sabah sat 9 dan itibare Ortaköy ile Beşiktaş grasındaki Mecidi- ye camii karşısında Beşiklaş As, 5. de teşkil" edilecek olan askerlik o meclisin gelmeleri ve tayin edilen bu günlerde gel miyenlerin askerlik kanununun emir W tayin etiği hükümlerle cezulandırılacak- lafı ân olunur. & Sariyer askerlik şubesinden? Eylül ayının iptidasından itibaren (334 doğumlularm ilk ve son yoklamialırt İle (334) doğumlularla muameleye tabi olan- lan san yoklamaları ODbaşlıyacağından yerli ve yabanci (234) doğumlular ve bun. larla muameleye tabi olanlar mahallele- rin askerlik mümesslileri ile köylerin muhtarlarına gönderilmiş bulunan devet kâğıdlarında yazılı günlerde #abah saat rim ön ikiye kadar şube binasında olan askerlik meclisine —ü- ie

Bu sayıdan diğer sayfalar: