18 Nisan 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 2

18 Nisan 1935 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

N p Kend Kurultayında Düne Neler Konuşuldu? Belediye Eşya Piyangosu Biletlerinin Para- ları Geri Verilecek. Ekmek rilmesi ve Ete Nark Konması Konuşuldu. Kend kurultayı dün Bay Behçet Uz'un başkanlığında top landı. Belediye eşya kiyango- sundan satın alınmış olan bilet- lerin paralarının sahipl. konması m sı nün bir takriri Di uzun müna ven sal olan: akeit rene 2 ii şartile yardım edilmesi hakkın- daki teklif nizam simi gönderildi. e biliyet esası üzerine Türkiye'de gayri mi kal ii olan al veziyetlerinin belediye arsa ai tışlarında dalma nazarı dikkate alınması konuşuldu, bir arsa lan İran'lı Bay gatın almış Resul'ün muamelesi de bu su- retle bitirili meliyat (neticesi (o Sıhhat evinde yatmakta olan Derik müdürü bay Cemal'a edilmesi hakkındaki yin nizam encümenine verildi. Yan- ee yle çok yakın arsa lara di al sonra bu ar. ları, masrafla sam inledi Moloz- ların belediyece gösterilen yer: lere taşındığı neticesine varıldı v ertib çı n 200 bin en kanan Ee ni el k lâzım üçbin küsi nun eli kii paralarının geri verilmesi lâzım- "n bu © tışına müsaade edilmesi tek. lifleri büdce o encümenlerin gönderildi Karşıyaka Ya, kat'i kabulüne kadar | « > mk İTelyazı uyumları) Günün Fiatlerinin ladi- a 9,8 kârın da varidat ben kâr kısmına yazılması 68 nu- maralı di — ta memuru bay Hamdinin İstanbul'da bir dilen sanstoryomda tedavi odllmesl için) # hakkındaki encümenine tahslsat ayrılması teklif te Obüdce ise hâlâ yüksek narhın devam ttiğini, narhın birinci © nevi mek için 8,5, ikinci (o nevi ekmek içli kuruş olduğu e bazı fırıncıların 7 ve 6 kuruşa ekmek satmakta olduk. ları, ihtikâra meydan verilme. si için narhın indirilmesi o Takririn. ikinci m İse et mes'elesine temas edi yordu. ir'de semt size et fal rinin muhtelif yüksek. Hkler İİ Dedebaı Men: şı, Tor. n'de , dana eti nin di kuruştan, koyun ve kuzu etinin EN kuruş. tan İL Pr ve fakir ameleni bir gıda olan et fiatlerinin ei nark konması iste h) . Takrir üze park konub Kaleli, CR satışın rekabet temin edeceği için devam ettirilib ettirilme" mesi hakkında bay Falk, bay Hüsnü, bay Sı bay Reşad, buy Galib, bay Mustafa Si al dılar. Bay Suad; Bayra emek et fiatinin fd e diye başkanının Ky izahat üzerine ekmek markı üzerin belediye encümeninin çok ha: davrandığı anlaşıldı, Ete nark onub konmaması reye kondu. Vi ln onaylandı. iü; meclis yeni yıl eni Md müzakereye başlıyacaktır. Kii Ja ilen 16 (A.A) — Erzu- um ovasında kar tamamen erimli. Büğüe ve arpa VE Müsteşarı Olacak.. Cenevre Kararları radı Fransız Seyi e .. üt Söğüt Orlüya ei Tayyare Alıyor. Bilecik, 16 (4 A) — — Söğüt kazası tayyare cemiyeti şubesi ki yıl içindi k varlık a n merkeze müracaat edeceklerdir. İzmitte Pirinç Zer'iyatı İzmit, 17 (Hususi) — Vila yet genel meclisi nüfusu b yüze kadar olan köy gifi liklerden vi beşyüzden beş ine ka olan köylerden iki bin ve İK ten de 4000 nüm mesafe dahilinde Kalaç zeriyatına müsaade edilmesine 'ar vermiş ve karar ziraat e başlamıştır. Bay Fazlı Içişleri Bakanlığı si bay kanlığı müsteşarlığı, edileceği söylenmektedir. ilmi dam me 16 (A. İZ 0. yet Rasya ilim a bağlı ie vi rn eski Tangut EN nin bugün egr i Me yazılmış id ni yen açmıya baş- ekliınine başlanmıştır. lam (Hususi) — Cenevre'den Mi Uluslararası kurumun! cali a Mim Kalin vazifesini 'miş ve muhlu Il heyetine vermiştir. Genel heyet, eleğe raporunu tetkik v: (Alman Gazetelerinin Hücumuna Uğ- Muhtırası Kabul Edildi.. da Fransız e E ra bakkında ai raporu ulusla; müzakere Sahil bitir; susi) — Berlin'den bildiriliyor: Uluslararası kurumundaki “iin Fransız muhturası edile alınan kararlara, Alman gazeteleri şiddetle hücvm etmektedi Gümrük Teşkilâtı Lâyi. hasında Mühim Tadiller.|: , 17 ÇElususi) — Gümrüklerde yapılacak yeni teşkilât hakkında. amip hazırlanan lâyiha kamutay encümenlerinde etkik edilmiş ve üzerinde mühim tadiller yapılmıştır. Lâyiha b. Teze akel yeniden hazırlanmak üzere hükümete Bi Ge bir ev ev yıkıldı. dört kişiden biri öldü Eeee 17 (Hususi) — Bügün gene İstanbul'da Birey yede bir ev yıkıldı ve ankaz ultında kalan dört kişiden e Kadınlar Kongresi İs-|5 tanbul'da Toplanıyor.. İstanbul, — Arsıulusal kadınlar kongresi yarın Bugün) Yıldız ğini açılacaktır. Valimiz Bay Muhiddin yi al gül Üstündağ kongreyi açacak ve bir nutuk söyliyecektir. Avrupa gazeteleri, emiğii rl Arsulusal e kadınlar kongresinden bahsetmekte ve Türk kadınının harem hayatından, kafesten, poçedon, çarşaf tan e Teli yüksek yerini plana MAZ lilik Balkan ökonomi e Konsey Hilâliahmer Bi-)i masında Toplanıyor. , 17 (Hususi) — Bulkan ökonomi konseyi yarın”) ia Bin uz imasında Bay Hasan (Trabzon) un başkanlığında to ei Gece, murahhaslar şeref ine, Dış işleri” Bakanı Bay Şükrü Kaya tarafından zan süvare verilecektir. i tanbul, 17 emi kan lonacaak olan Yunan rini da 8 3 a ökonomi Yoktan bu- geldiler ve Ankara'ya Bay Laval'ın Moskova Ziyareti Şark Misakı Için Evvelâ|. (Telefon: 3151 iy Bir all Harikası Alexandre Dümas Fily'in La a mOkKa o o TAYYARE E SİNEMASI Ölmez Eseri İM MANN melya Beynelmilel Şöhreti Haiz Olau Bu Sinemasında ve Son Yunan yiz mi rundı RE Uz Seans Sanli EM De 4,30 — 16 Di Marguerite oGautler rolünde Yovnne Printemps Armand Duval © Pierre Fresnuy uval Pere “ ugne Prudence Jeanne Marken Foks Dünya Havadisleri i (Türkçe sözlü) Filim Bı İyi a R Gönterilecektir. iz TAYYARE eden zabitl lerin Harb divanı meleri, muhaket Varşoya'ya Gidecekmiş. , 17 (A.A) — Sovyet hükümeti telgraf ajansına Ce. sem tülilizari Laval dış bakanlığı şe kâtibi Ba si Ke il ri Lit- ld arasında zakere y La val Litvinof seyahat plânını we Şark ri alen Leh erkânı İle görüşmek için evvelâ Varşova'ya gideceğini söy: lem! BL ylendiğine göre Bay Llitvinof bu şekli Bay Laval'ın Varşı esi sonra derhal Moskova'ya gitmesi ve Leh erkânı ile ibi. cağı mülâkatlar neticesinden tamamile mustakil olarak Rus . Fra: sz mütekabil yardım munhedesinin imzalanması şartile kabul edeceğini söylemiştir. Bay Vehbi ve ei Sabri. IYugoslav Say- lav Namzetleri.. Belgrad, A) — Baş bukan ve dış işleri bakam bay — Şark nkara, 17 i) lüşikii umumi makie mi Bu Muallim yin edilmiş olan İzmir cuma günü Afyon idecektir. Apak kı General Kâzu kadaşları ei rini ziyaret ve Seyyahlar Için er için ik Emir İzyolları işlet nistan'a 3000 koyun © gönderilmiştir. İzmir ni ofle bay Ziya e yarın Mersin'den gelece! Emrullah da w ığına baş er v (Hususi) — müdürü 49 ekili ka “ve beraetlerine hükmol0” nkara 17 (A. A) 7 ve ve telefon eski ü B. Fa we m esi ve telgraf İsli B. İlsın Cemal ra Kiye e cez İatameni ”de Büyük Yap Yandı 35 Dükkân 0 agri Bakanlığı garı bey bi, Mü a Ei ü Yevtiç'in saylav namzedleri lis. Küzimdelkiçika arş e ni baş müşavirliğine de | tesi bu sabah tasdik edilmek | exrafında bul! rd tler umum müdürü Bay | üzere temyiz mahkemesine bil. | kâmilen * yı İki tayin edildiler. dirilmiştir. lira tabi ü dail de iel, rik ğa Lİ Küçük Duyumlar nlığı ini mi dk ürlüğüne UNUN, NİSAN 18. unal) Nasıl öldü! ozanın Bl a eski boren komiseri Böy Kemaledd* irenilt Aş Bey #* maleddin; dün vilâyette V. Dirik'i ve * dalre müdür” veda etmişii”" eren va Şekik re geyabi” i Yunanistan'a Sevki?” e 1d Yeni Ofi is Müdürü akçe” Postacılaf Beraet Ettilef ge in Fi b e Apk” dg mesinde devam eden p ve meleri bugün gele her üçü de berset otit.

Bu sayıdan diğer sayfalar: