11 Mart 1938 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 11

11 Mart 1938 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

11 Mart 1938 CUMHURİVLT 11 K E S T T İ T T K A Ş E L E R i üşüfme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. m Annelere müjde m 1 lik ve 10 luk kutuları vardır. FOSFARSOL Kan, Kuvvet S. M. A. geldİ Fazla istek karşısında piyasada mevcudu kalmıyan buyük kutu net net 450 Gr. Gazete bayi ve müvezzilerine Gazetemizin İzmir ve havalisi için tevzi yeri İzmirde Küçük Sahlebcioğlu hanında bayiimiz Esad İhsan mağazasıdır. Hamdi Bekir ve Ceınil Akyüz gibi eski bayilerin gazetemizin satıs ve tevziile hicbir alâkalan kclmanııştır. Binaenaleyh İzmir ve civar vilâyet ve kazalarda idaremizden doğrudan doğruya gazete almıyan bayi ve müvezzilerin yalnız Esad İbsana müracaatleri kendi menfaatleri iktizasından olduğunu ilân ve tavsiye ederiz. izmir ve havalisi 5. M. A. Amenkadan geldi. Sayın çocuk doktarlarımız ana südünün eşi olan ve A ve D vitaminlerini muhtevi bulunan S. M A. yı annelere ehemmiyetle tavsiye etmektedirler. ve iştah kaynağı Kansızhk, iştahsızlık ve kuvvetsizlik, bilhassa nevrasteni, ademi iktidar, mide ve barsak tembelliğinden doğan hazımsızlık ve kabızlarda üç günde şayanı hayret tesirini gösterir. ( F E M İ L ) lâboratuan bu kuvvet ilâcını sayın müşterilerine tanıtmakla müftehirdir. Vücuda genclik, yanaklara, dudaklara, pembelik, cilde taravet, saçlara ve gözlere ateş ve parlaklık veren bu en birinci kuvvet ilâcını afivetle kullanmız. Her eczanede bulunur. Her eczanede bulunur. İzmir İli Daimî Encümeninden: Eksiltmiye konulan i s : Ödemiş Çatal yolunun 1 + 450 15 'f 656. kilometreleri arasındaki toprak tesviyesi ve şose ile smaî imalât yapılan. Açık tutarı: (112,121) lıra (56) kuruş. Eksillme : 17 mart 1938 perşembe günü saat 11 de İzmir İli Daimî Encümeninde kapalı zarf usulile yapılacaktır. İstekliler: Eksiltme sartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel sartnamesi, fennî ve hususî şartname, keşif ve projeleri İzmir, An< kara, İstanbul Nafıa Müdürlüklerinde görüp inceliyebilirler. Eksiltmiye girebilmek için: İstklilerin (6857) muvakkat teminat ver ı mesi ve Nafıa Vekâletinden alınmış müteahhidlık belgesi ile Tıcaret Odası vesikası (2490) sayılı yasanm 31 inci maddesi tarifatı dairesinde hazırlayacaklan teklif mektublarile birlıkte yukanda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar İzmir Vilâyeti Daimî Encümeni Başkanlığına teslim ederek makbuz almalan lâzımdır. Posta da olan gecikmeler kabul edilmez. «573» (1044) Tafsilât için ; Galata P. K. 1097 ye muracaa^ I^BBMaaa»»a»aaaaa»a»aa»a»»Ba»»»a»BMaaa»»Wia»»al Satılık hane Fatih Nişancası Yavuz Seüm sokağında 56 Dumaralı hane üç oda elektrîk ve terkosu vardır. içindekilere muracaat. YENİ PARKER VACUMATİC KALEMLERİNİN GÜZELLİK VE MÜKEMMELİYETİ Doğum ve kadın hastalıkları mütehassısı Cağaloğlu, Nuruosmaniye caddes No. 22, Mavi yapı RIZA ÜNVER Telefon 22683 Operatör Beykoz Malmüdürlüğünden: Mahallesi Sokağı ' Kapı No. lan Eski Yeni Cinsi Nev'i Hududu I 1 ı I Paşabahçesi încirköy 32, 34, 33, 35, 32, 33 71, 73, 17, 17, 9, 10 Elektrik binası ve iki baraka ve çahnk ve bahçeyü müştemil maa teferrüat tuğla ve kiremid fabrikasının dörtte iki hissesi. Mülk. Dört tarafı Sahib Beyin 27 No.lı maa arazi ahm, Muhacir mahallesine giden yol, Muhacir mahallesi, Mehmed Tahir Efendi arazi ve çalılığı, Ahmed Çavuş veresesinin maatarla çalılığı, İncirköyüne giden yol, ve Sahib Beyin arazisİ, Seher Hanımın fundalığı ve gene müşarünilehin 28, 29, 30 numarah arazisi, fabrikanuı demir mefruş yolu, ve umumî yol. 75,416 lira. PARKERİN EN SON VE EN BÜYÖK MUVAFf AKİYETİ Parkerin yeni Major ve Maxima Vacumatic kalemleri yördükten sonra her halde bir tanesine sahib olmak istiyeceksinir. Onun sedeften mamul zarif şekli, halis altin ucu ve hususî ok şeklindeki lclipsinin cazibesine mukavemet etmek kabil dtsjildir. Yeni Inceltilmiş şekli ele daha uygun gtlmektedlr. lnceltilmiş olmasına rajmen yine %102 fazla mürekkeb alır, altını 1/3 nisbetinde artırılmış, plâtine edilmiş ve mOrekkeb çekme tertibatj otomatiktir. cak kadar mürekkeb alır. Mürekkeb haznesi çeffal, x>ldugundan x>ldug yazarken' mflrekkebin b j t m e a i mahzurn tyoktui> ~""~ PrensifJ ve tekâmfl1f'nokta8m*i 'dan dünyanın en modern ve teminatVtnekanizmaaını haiıdirj Şahsen.kullanmakfveya hediyeŞ vermek^için levki tatmin edecelv yegâne kalemdir* Gayet c a « i V ve «PARKER VACUMATİC» alâmetine dikkat edinizi ZOauiınca •Inkktkl, Ul»m» MnlıKr, mleml. •akltr. OörT ^ o y d * oîafj? Btanaar 8«l«nd« MIM jtMH No S6 Romatizma ağnları „ h.n. ASİPİN KENAN için en iyi ilâcdır. BAKTERIYOLOJI Dr. iHSANSAMi LABORATUARI I Hisseye isabet eden: vergi kıymeti J 1. Yukanda cins, nev'i, hudud müştemilâtı gösterilen tuğla ve kiremid fabrikasının Mahir Kefelı'ye aid dörtte iki hissesi vergi borcundan dolayı tahsili emval kanununun 13 üncü maddesi mucibince ve açık arttırma suretile satıhğa çıkanlmıştır. 2. Arttırma muamelesi 7/3/938 tarihinden Itibaren 28/3/938 pazartesi günü saat 14 e kadar Beykoz Kazası İciare Heyetince yapılacaktır. 3. Müzayedeye iştirak için taliblerin 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerinde gösterilen şartlar dairesinde muvakkat teminat olan 5,020 lira 80 kuruşu Bevkoz Malsandığına yatırmalan lâzımdır. 4. Bu hususta izahat almak istiyenler hergun Beykoz Malmüdürlügü Tahsilât servisine muracaat edebilirler. (1244) Inhisarlar Umuıtı Müdürlüğünden: UUMÜLU HİKOİ, «İTaSltMNl tiŞMAk) I Üsküdar Depolar Grupuna bağlı Şark Tütün Bakımevi için satm alınacak 2 tonluk maateferrüat bir aded yük asansörü sartnamesi tadıl edilerek yeniden kapalı zarf usulile eksiltmiye konmustur. II Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminaü 450 liradar. III Eksiltme 21/111/938 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya pılacaktır. f bksürenlere ve göğlis nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM GUVEN ANITI Umumî kan tahlilâtı, frengi noktai nazanndan Vassertnan ve Kahn teamülleri, kan küreyvatı sayıiması. Tifo ve ısıtma hastahklan teşhisi, idrar, balgam, cerahat, kazurat ve su tahlilâtı, ültra mikroskopi, hususî aşılar istihzan. Kanda üre, şpker, Klorür, Kollesterin miktarjannm tayini, Divanyolu No 113 Tel: 20981 IV Muaddel şartnameler 30 kuruş bedel mukabilinde sözü geçen şubeden almabilir. V Asansör Wertheim, Stigler Schindler, A. T. G. Mühleisen Gottscholg Mlchalis, Beck Henkel, Maylauer, Hans Kleckne veya Industrie ElektroMachine «Polonya» markalı olacaktır. VI Eksiltmiye istirak etmek istivenlerin fiatsız teklif mektub ve kataloğlarım tetkik edilmek üzere münakasa gününden en geç bir hafta evveline kadar înhisarlar Umum Müdürlüğü Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammm vesika almalan lâzımdır. VII Mühürlü teklif mektubunu, kanunî vesaik ile VI inci maddede yazılı eksiltmiye iştirak vesikasmı ve yüzde yedi buçuk güvenme parasını ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yu kanda adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. «B.» (630) Atîetik hatutunazu muhafazo) Adiniz Şlfmanlıkt» Bil vı bunun «n lyl çaraal ol>n SHORT LIN1* y. glyllıiz OalmT maıajınıB t»sfrila yağlı tabtkayı gldcrir.j H u u ı l «lattlkl blr trlkodan yapılmif olan 8H0RT İ.INIA adl blr «Olo* »">' yıkınıp. > Fiyatı \O Mradan Itlbann. Satış yeri y a l n ı ı ı 8000 25000 25000 1000 1000 Top » » » » Parl» 166 Bd Hauumann İSTANBUL, Beroğl* TOml maydam 12 No.lv Mağazamızı zlyaret adlnkt >ayr 12 No.ltt taHfamlzl Ittaylnlz J. ROUSSEL Zayi 5/3/938 tarihli cumartesi günü Şehzadebaşı Kemalpaşa caddesinde bir torba derununda Vafıye, Semahat, Şükrana aid üç aded nüfus tezkerele rile, maaş beratları ve 2890 No. lı maaş cüzdanı ve Vafiye, Şükrana aid mühürler zayi edilmiştir. Yenileri çıkarılacağından eskilerinin tamamen hükümsüz olduğu ilân olunur. İstanbul birinci icrada hâkim namzedi Semahat I Yukanda miktar ve cb'adı yazılı 60,000 top tefrikli sîgara kâğı3ı pazarhkla satm alınacaktır. II Pazarlık 14/IV/938 tarihine Kistlıyan perşembe gunü saat 14 te Kabataşta Levazun ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Şartnamelr parasız olarak hergun sozu geçen Şubeden alınabilir. IV îsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü venme paralarile birükte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (1037) I Şemsipaşa işleme evi ve apartımanmm pencerelerinin boyanması şartname ve keşfi mucibince pazarlık usulile eksiltmiye konmustur. II Keşif bedeli 1718 lira 78 kuruş ve muvakkat teminatı 12.89 liradır. III Pazarlık 22/IÜ/938 tarihine raslıvan salı günü saat 14 te Kabataşta Levazım ve Mubavaat Şubesindeki Alım Komisvonunda yapılacaktır. IV Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. V îsteklilerin pazarlık icin tavin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte yukanda adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (1204) Sartnamesi mucibince 3 aded elektrik süpürgesi pazarlıkla satın alınacaktır. II Eksiltme, 28/111/1938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabilir. Fiatsız teklif ve kataloklar tetkik edilmek üzere eksiltme gününden IV bir hafta evvel Inhisarlar Tutün Fabrikalar Şubesine verılmış ol malıdır. V İsteklılerin pazarlık için tavin edilen gün ve saatte % 7.5 güvenme paralarile birlıkte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. » (1352) • Sartnamesi mucibince îzmir ve Tekirdağ sarab fabrikaları için 9000 aded boş küfe pazarlıkla satm alınacaktır. II Eksiltme 29/111/1938 tarıhine rastlıvan salı günü saat 14 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabilir. İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 güvenme IV paralarile yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunnr J I 660 X 660 X 660 X 480 X 660 X 700 700 700 650 700 25 30 35 45 50 Tefrikli sîgara kâgıdı » » » » » » » » » » » » Z E N i T H Bütün Avrupa ve Amerikada en fazla aranan Z e n i t h radyolanndan üçüncü parti B A K E R MAĞAZALARINA gelmiştir. Tükenmeden evvel radyonuzu intihab ediniz. Zayi Ebe mektebinden aldığım 80 numaralı hüviyet cüzdanımı kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan hükmü yoktur. Zehra Sahib ve Basmuharrirtı Yunua Nadi Umumi neirlyatı idare eden Yazı tglen Uüdurui Hikmet Münit Cumhturtııet tnatbatui TÜRKİYE İS BAN KASI ın n

Bu sayıdan diğer sayfalar: