11 Mart 1938 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

11 Mart 1938 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMHURİYET 11 Mart 1938 Mülâkat Pecide Celâl İzmir Vilâyet meclisi dağıldı Vilâyet makamına 300 bin liralık kredi temini salâhiyeti verildi Willi Forst'un bulduğu ve Josef von Sternberg'in beynelmilel şöhrete namzed kıldığı «Hilde Kral» ile mülâkat RADYO Viyanada yeni bir artist parladı Rii aksamki program j ANKARA: 12,30 muhtelif plâk neşriyatı 12,50 plâk: Türk nmsikLsı ve haîk şarkıları 13,15 dahıli ve harıcî haberler 18,30 karışık plâk neşriyatı 18.55 ingilizce ders: (Azime Ipek) 19,15 Turk musıkisi ve halk şarkıları: (Makbule Çakar ve arkadaşlan) 20 saat ayan ve arabca neşrıyat 20,15 saksofon solo: Nihad Esengm; Pıyanoda Marsel Bi 21 konferans: Cemal Arıtman (Koy kalkınmasmda hayvan yetistirıciliği) 21,15 plâkla dans musikLsi 22 ajans haberleri 22.15 yarınki program. İSTANBUL: 12,30 plâkla Türk musikisi 12,50 havadi3 13,05 plâkla Turk musiki^i 13,30 muhtelif plâk neşriyatı 14 son 18,30 plâkla dans musıkisi 19 konferans: All Kâmi Akyuz (Çocuk terbıyesi) 19,30 Beyoğlu Halkevi Gösterit kolu tararından bir temsil 19,55 borsa haberleri 20 Muzaffer Güler ve arkadaşlan tarafından Turk musıkisi ve halk şarkıları 20,30 hava raporu 20,33 Omer Rıza tarafından arabca soylev 20,45 Vedia Rıza ve arka dasları tarafmdan Turk musikisi ve halk şarkıları, saat ayan 21,15 Mustafa ve arkadaşları tarafmdan Turk musikisi ve halk şarkıları 21,50 orkestra 22.45 a jans haberleri 23 plâkla sololar, opera ve operet parçaları 23,20 son haberler ve ertesı gunun programı 23,30 son. VİYANA: 18.40 KONSER 19,10 karışık yaym 20,30 MUSIKI 21,05 facia 23,15 haberler ve saıre 23,25 BUYUK KONSER. PEŞTE: 18.35 ÇINGENE MUSİKİSİ 19.45 konferanslar, haberler 21,30 KONSER 24,05 ingilizce haberler 24,10 DANS MUSIKISI 1,10 haberler. BUKREŞ: 18,05 ORKESTRA KONSERİ 19,05 ha. vadis, 19,20 musiki: Bethofen'in eserleri19 35 konferans 20.15 HARP KONSERİ, KORO KONSERİ 21,10 konferans 21.25 gramofonla opera (Parsifal), istirahat esnasında haberler. VARŞOVA: 18,20 PİYANO KONSERİ 18,55 konuşma, gramofon, piyes ve saire 20,35 şar • » kılar 20,55 konuşma 21,05 SENFONIK KONSER: Resplgı, Mozart, Ibert'ın eserleri 22,05 haberler ve 23,55 te haberler. PARİS [P. T. T.]: 18,05 ŞARKTLAR 18,20 gramofon 18,35 ŞAN VE MUSIKI 19,05 KARIŞIK MUSIi KI 20,05 konferans 20,35 PİYANO KONSERİ 20,50 ŞARKILAR 21,05 haberler 22 05 musiki ve konuşma 22,35 SENFO NIK KONSER: Tomas, List, Şarbıye Ravel ve Vidor'un eserleri 24,35 haberler, gramofon. Başında lâciverd küçük bir bere var otelde kendisini bekliyen dostlarını, artık dı. Uzerinde bol, kül rengi bir pardesü. İstanbulda yerleşeceği için kendine bir Otelin elektrikler içinde pırıl ptnl yanan yer bulması lâzım geldiğini unutarak şu büyük ve süslü kapısından süratle içeri kalbini kırdığı, işınden ettiğı genc kızm girdiği zaman kapıcı bu derbeder kıya peşine düsmüstü. Eğer onu bulup özür fetli genc kıza şüpheli gözlerle baktı. O dilemezse imkânı yok sükun bulmıvacaİzmir (Hususî) Vilâyet umumî hiçbir şeyin farkında değildi. Uzun boy ğını, rahat etmiyeceğini biliyordu. Aparmeclisi, son içtima devresini de bitirerek lu, genc bir adamm peşinde heyecandan tımanın merdivenlerini tırmanırken dün o sık sık soluklar alarak yüıüyordu. Takib benim pesimdeydi, bugün onun peşinde ddğılmış ve bu münasebetle vali Fazlı Güleç tarafından îzmirpalasta bir ziyafet ettiği adam yalnız değildi. Yanında bir yim. Ne tuhaf şey diye, mırıldandı. verilmistir. Ziyafette askerî ve mülkî yükViyana (Hususî) «Serenad» fil Ona kapıyı bizzat genc kız açtı. Ga< kaç kişi daha vardı. Otele girer girmez yet sade giyinmisti, meyus bir hali vardı. sek erkân ile adliyeciler, matbuat erkânı, minin istanbulda gösterilip gösterilmeditelâşh, yorgun bir tavırla yanmdakilerin ellerini sıkmış, sonra derhal o sırada aşa Ressamla karşılaşınca hayretle irkildi, banka müdürleri, şehir meclisi, parti a ğini bilmiyorum. Yalnız Forst'un şimdiye kadar yaptığı filimlerin en iyilerin ğı inerek asansöre dogru yürümüştü. Lâ gözleri büyüdü ve hafif titrek bir sesle zası bulunmuşlardır. Umumî meclis, son toplantısında, vilâyet den biri olan bu filim aylardanberi gerek civerd bereli kül rengi pardesülü genc sordu: makamına 150 bin liralık istikraz akdi ve Viyanada, gerekse Avusturyada büyük kız da fjrsatı kacırmadı, birkaç kişiye Ne istiyorsunuz? çarparak koştu, asansöre bindi. Genc adamm birşeyler söylemeğe ça avrıca gene (150) bin liral'k bir kredi bir muvaffakiyetle gösterilmektedir. Bu güzel filmin muvaffakiyetini Fors'un diAsansörde genc adam, genc kızı kar baladığını, fakat muvaffak olamıyarak temini için salâhiyet vermiştir. şısmda görür görmez hayretle irkildi. yutkunduğunu görünce birdenbire sesini Bunun elli bin lirası, şehre çok yakın rayetine hamlederken baş kadın rolünü Sonra birdenbire kaslarmın arası buru? yükselterek bagırdı: clan Ağamemnun ılıcalannın ıslahına ve oynıyan Hilde Kral'in de büyük bir hissesi olduğunu unutmamalıyız. tu, yüzü öfkeli bir hal aldı. Genc kız Bütün bu yaptıklarınızdan sonra înciraltı plâjlarmın genişletilmesine has tath tatlı gülümsiyerek onun yiizüne ba karşıma çıkmağa utanmıyor musunuz? redilecektir. Maamafih, elli bin liranm kiİşte «Serenad» filminden sonra par kıyordu. Ricakâr bir tavırla: fayetsizliği takdirinde dığer paradan da lıyan bu genc kız şimdiden birçok filim Affedersiniz yanılmışım; diye, ke Beni bir dakika dinleyiniz Allah keledi. Sizden özür dilemeğe gelmiştim. buraya aktarılacaktır. ler için angaje edilmiş bulunuyor. aşkına üstad, dedi. Diğer para, başta İzmir Çeşme şoBüyük rejisör «Reinhardt» Berlinden Genc kız acı, müstehzi bir teebssümle sesi olmak üzere muhtelif ana yolların ayrıldıktan sonra Asansöre bakan çocuk dönmüş hay güldü: Viyanada «Josef tamir ve inşasına sarfolunacaktır. retle onlan süzmege başlamıştı. Adam Stadt» tiyatrosunun başına geçmış, tabi Herşeyi mahvettikten sonra öyle kasjannı büsbütün çattı, dişlerini gıcırdaMeclisin bu celsesinde. azadan avukat atile kısa bir zamanda bu tiyatroyu da mi? Yaptığmız hakaret yetişmiyormuş tarak mırıldandı: Münir, meclis reisi valinin çalışma şeklini dünyanın sayılı tiyatroları arasma sok A gibi sizin yüzünüzden işimden de oldum. Hilde Kral'in Cumhuriyete ihda Benim sizden rahatım yok mu Al Zaten biz, gazeteciler ne çekiyorsak si ve muvaffakiyehni dikkatle tebarüz etti mustur. Orada buyük artistlerin birçoğile ettiği resmi lahı severseniz!. Trenden indim, tam ga zin gibi ukalâ, kendini begenmiş kimse rerek meclis namma teşekkürlerini bildir birlikte Hilde Krahl'ı da almıştır. zetecilerden yakamı kurtardım, peşime lerden çekiyoruz. Peşinizden koşturmağa miş, vali de mukabelesinde, İzmir vilâyet Geçenlerde Holivud'dan Viyanaya rarladım. Oturduk ve konuşmaga başlatakıldınız. Sabahtanberi nereye çıkıp bayılırsınız. Sonra iki çift lâf söylemeğe meclisine hâkim olan medenî, hassas ve gelen meşhur filim rejisörü «Josef von dık: girdiysem sizi karşımda buldum. Fakat üsenir, bir uşak gibi insanı koğarsınız. hür havanm bütün halka gurur verecek Sternberg» de kendisini bu tiyatroda oyİlk defa sahneye «Scala» da çıktığım, artık sabrımı tüketiyorsunuz. Sizi bir da Haydi çabuk gidin buradan. $imdi de Lir şekilde olduğunu, bu varlığm, Ata narken görmüş ve daha birinci perde ka iki tane komedi müzikâlde rol aldığını, ha karşımda bulursam polise müracaat büyüklük taslamak için guya af dilemeğe türkün direktiflerini çok iyi kavramaktan panır kapanmaz kartmı yollamış, kendi tabiatile her san'atkâr gibi çocukluğun doğduğunu söylemiştir. etmekten başka çarem kalmıyacak. sile kuliste görüşmüş ve yakmda Londra danberi bu işe hevesi olduğunu ve mekgeldiniz değil mi? Dün kartımı yerlere Ziyafetteki nutkunu da, lzmir vilâyet da çevireceği Zola'nm «Germinal» adlı tebini bitirir bitirmez bu işi meslek edinGenc kız hep öyle tatlı tatlı gülümsi attınız, bir kelime söyleyip maksadımı yerek cebinden bir kart çıkardı, ona u anlatmama zaman vermediniz. Anlatsay ve şehir meclislerinin yekdiğerine muvazi filmindeki başrolü vermiştir. Bu hâdise diğini, tiyatroda oynarken Forst'un kenzattı. Adam kartı aldı, fakat okumıya dım belki gene de koğacaktınız. Haydi, faaliyetlerini tebarüz ettirdikten sonra, Viyana san'at âleminde bomba gibi pat disini «Serenad» için angaje ettiğini, derrak yere fırlattı ve hiddetle bağırdı: haydi büsbütün sinirlerimi bozmadan belediye reisinin muvaffak çalışmalann ladı. Herkes «Von Sternberg» Marlene ken sonralan «Josef Stadt» tiyatrosunda dtn duyduğu takdirleri açıkça bildirme Dietrich'ten sonra yeni bir yıldız daha «Von Sternberg» le olan hâdiseyi, şimdi Bırakın benim yakamı efendim. karşımdan çekilin. ği bir vicdan borcu saydığını anlatmıştır. mı keşfetti demeğe başladı. Zorla mı? Sizi tanımak istemiyorum işingilizce ile «diction» dersi aldığmı ve Kapıyı kapamağa hazırlanıyordu. AhBelediye reisi de bu nutka teşekkür ette.. Ben böyle yapışkan, yüzsüz kadın med Nebil ayağını koyarak buna mâni yakında Londraya gideceğini söyledi. Şunu da ilâve etmeği unutmıyayım. miş ve valinin kıymetli irşadmdan istifalardan hoşlanmam.. oldu. Derin bir şaşkınhk içindeydi, göz«Von Sternberg» ne Serenad filmini Kendisine teşekkür ettim, ayrıldım. de eylediğini, vilâyet meclisinin mesaisile Asansör durmuştu. Genc adam: «Of, leri parlıyordu. Yavaşça: • F.Ç. h<îmahenk olarak çalışıldığını söylemiştir. görmüş, ne de kızın filimde çalıştığın aman nedir bu çektiğim. Asabım berbad Fakat öfke size nekadar yaraşıyorî Vali ziyafetinde, vilâyet umumî mec dan haberi vardı. oldu vallahi..» diye, söylenerek atladı. diye, mırıldandı. Bir resminizi yapmama Bu da bir kere daha gösteriyor ki bu lisi azalığmda yirmi beş senesini bitiren Genc kız ise kolları yanlarına sarkmış, müsaade eder misiniz? •^T Amerikada Şirley Templ gibi seişin kurdları bir kimseyi bir defa görür Foça azası Bay Sırrı Şenere, Parti na yüzü sapsarı hareketsiz kaldı. Genc kızm hiddetten kıpkırmızı ola vilmiş bir küçük artist daha vardır. Jane görmez ne olduğunu ve ne olabileceğini Genc adam Ahmed Nebil ismînde rak: «Çıkın diyorum size» diye, bağır raına bir altm saat hediye etmiştir. Vayter.. Simdi turneye çıkmış, birçok kestiriyorlar. meşhur bir ressamdı. Uzun müddetten masına aldırmıyarak içeri girdi. Ona hayAmerikan şehirlerinde çevirdiği filimlerOynanan piyesi Berlin ve Pariste görADLIYEDE beri Avrupada bulunuyordu. Istanbula ran hayran bakıyor: den biri oynatıldıktan sonra sahneye çı meme rağmen sırf bu kızı görmek mako gün dönmüştü. Birçok gazeteciler, ta Evet, evet diyordu. Sizin muhak Otobüs işinden çıkan dava kıp numaralar yapıyor. Bu arada ayni sadile çaresiz «Josef Stadt» tiyatrosu nıdık tanımadık dostlar etrafını sarmışjar, kak bir resminizi yapmahyım. Bu benim Otobüs dedıkodusundan açılan ve bir nun yolunu tutum. Ve çok mütevazı olan yaşta meslektaşı, arkadaşı Fredi Barto akşama kadar ona rahat nefes aldırma en büyük muvaffakiyetim olacaktır. iki celse evvel tevhid edilen davaya dün tiyatro anlayışımla şahsan ben de bu kı lemef, $irley Templ ve sairenin taklid mıslardı ve akşama kadar bu genc kız * * * lerile halkı eğlendiriyor. Şirley bunu hadevam edilmiştir. Dünkü celsede şahid zm san*atmın hayranı oldum. Derhal erdudaklarında o tatlı yalvaran tebessümle ber alınca kızmış ne dersiniz, hemen İki ay sonra idi. Gazeteciler, son yap olarak, bir sabah gazetesi muharrirle tesi günü oturduğu yeri soruşturdum, (tepesinden kosmuş durmuştu. Vayter'in annesine gitmiş: tığı tablonun kazandığı büyük muvaffa rinden îbrahim Konyalı, Akşam gazetelefonda artistlerin numaralannın mahrem Benimle eğlenmekten vazgeçsin, Ertesi sabah ressam asansöre binerken kiyet üzerine onunla tekrar görüşmek için si Yazı İşleri müdürii Enis Tahsin ve tutulur) ve doğruca münasib bir saatte yoksa başına belâ açarım h a ! asan^öre bakan çocuk korkak bir tebes ressamın evinde toplanmışlardı. Fakat Akşam gazetesi muharrirlerinden Ra evine gittim. «Favoriten» sokağında büDemiş. Boyuna bakmadan savurduğu sümle ona yaklaştı. Elindek bir kart tutu Ahmed Nebil onlara bir tek söz söyle gıb dinlenmiştir. Neticede heyeti hâkime, çağırıldığı yük bir apartımanm üçüncü katında o tehdidlere bakm şu minimininin!.. yordu. «Dün akşam o genc kızdan alıp miyor, gülümsiyerek susmakta inad edituran Hilde Krahl'ın dairesine geldim. ^ «Dokuzuncu senfoni» filminde yere attığınız kart..» diye mırıldandı. Ah yordu. Nihayet fazla ısrarlar karşısında halde gelmiyen Akşam gazetesi mu harrirlerinden Vâlâ Nureddinin ihzaren Kapıyı şişmanca bir kadın açtı. MakLil Dagover ve Villi Birgel'le birlikte med Nebil hayretle ona baktı. Sonra o bir aralık çaresiz bir tavırla kollarmı a celbine ve hazırlık tahkikatında ismi sadımı söyledim. Tabiî kızımla gö büyük bir muvaffakiyet gösteren Alman muzlannı silkeledi, asansöre bindi, kendi çarak: geçen Yekta. Hüsameddin ve diğer şa rüşeceksiniz! dedi ve büyük bir nezaketartisti Maria von Tasnadi Holandada kendine «su dünyada ne gurursuz mah Bu sefer bana müsaade ediniz, de hidlerin celbine karar vererek muhakele beni salona aldı. Kraliçe Vilhelmin'in hayatını tasvir edeluklar var!» diye, düşünüyordu. Ben ni di. Söz verdim, yalnız bir kişiye mülâkat meyi başka bir güne talik etmiştir. Kızımın öteki odada îngilizce dersi cek olan bir filimde baş kadm rolünü oyhayet ressamım, sinema artisti değilim ki. vereceğim. var. On dakikaya kadar gelir, sizi biraz nıyacaktır. Maria aslen Macardır. Ev Senelerce memleketinden uzak kal, dö Onlar hep bir ağızdan bağırdılar: yalnız bırakacağım, çünkü mutfakta işle velâ sahnede kendini gösterdikten sonra ner dönmez de böyle bir sürü münasebet Kimdir, bu kimdir bu?. rim var, dedi. Çekoslovakya ve Almanya tiyatrolarınsizliklerle karşılaş.. Fakat nekadar enteRessam hafif bir tereddüd geçirdi, Bu suretle bu sade ve samimî kadının da oynamış, müteakıben sinemaya inti resan bir tiptü. Çok da ge.ncdi. Yazık ki sonra gülümsiyerek: da Hılde'nin annesi olduğunu anlamış ol sab eylemıştir. her gördügü, begendiği erkeğin peşine ta Modelim, dedi, yakmda kanm da dum. kılacak kadar hafif bir mahluk..» •İC Viyanada «Prenses Sissi» ismînde olacak. Biraz sonra «Hilde Krahl» uzun bo bir kordelâ cevrilecektir. Başrolleri HanBu hiç beklemedikleri bir havadisti. Aşağıda, asansörden inerken garib bir yile gözüktü. Kendimi bir kere de ken si Knotek, Paul Hörbiger, küçük Traudl tecessüse düşerek dönüp çocuktan kartı Gazeteciler hayret içinde bakıştılar. Tam disine tanıtırken gelisimin sebebini tek Stark ovnıyacaklardır. istedi ve otelin holünde acele ile göz gez o sırada salonun kapısı acıldı, içeriye genc dirdi. Kartta şunlar yazılıydı: «Leylâ bir kız girdi ve Ahmed Nebil derhal ona Her hafta daha güzel bir program intihab eden Murad muhabir». Hayretinden az kaldı doğru koşarak bağırdı: Tam zamanmda geldin, Leylâ, kartı elinden düşürüyordu. «Muhabir» diye tekrar etti. Kızm heyecanlı küçük Bak rakiblerin etrafımı sarmış, beni müyüzü, telâşh tavrı gözünün önüne geldi, lâkat için sıkıştırıyorlar. Bugünden itibaren gene 2 fevkalâde filim birden: derin bir nedamet duydu, başını çevirince Genc kız mes'ud mes'ud gülüyordu. Sevimlj subret ve şantöz Bülbül sesli ilâhî yıldız Yıldızların yıldızı kartı kendisine veren çocukla karşılastı ve Gazetecilerin arasında bir kaynaşma olderhal ona telefonun nerede oldugumı du ve birer birer telâşla salonu terketmeLEWÎS STONE sordu. Biraz sonra telefonun başında bi ğe basladılar. Yalnız, son çıkan kapıyı ve JAMES GLEASON ile Filipidis revü trupunun en son muvaffakiyeti olan rer birer gazeteleri buluyor, Leylâ Mu kapamadan evvel başmı uzattı. Kurnaz iştirakile ve yeni varyete hevecanh sahnelerle dolu Tadı soruyordu. Birçok gazetelerden müs bir tebessümle ressama gözünü kırptı: numaralarile pet bir cevab alamadı. Fakat bir akşam Biz öğreneceğimizi fazlasile öğ GALA MüSAMERESi gazetesinden «Leylâ Murad» derdemez rendik üstadım. Yarm izdivac haberiniz öfkeden titriyen sert bir ses cevab verdi: gazetelerde çıktığı zaman boşboğazlık filminde sizin için şarkı Üsküdar Hâle sineması ettin diye bize gücenmezsiniz tabiî.. söyliyecek ve dans edecektir. büvük macera romanı filminde Onunla artık hiçbir alâkamız kal(KORKUSUZ ADAM) Harri Bor O kapıyı çekip çıkar çıkmaz dışanda mamıştır efendim. Sersemin budalanın TURAN TİYATROSU biriydi. Dün mühim bir havadisi de onun neşeli, gevrek kahkahalar çınladı ve genc Bu akşam yüzünden atladık. Avrupadan dönen şu kız dalçmlasarak yavaşca mırıldandı: San'atkâr Naşid ve Gene atladık sayıhr.. meshur ressam Ahmed Nebille bir mü Büyük İhtilâl Harb Hevecan ve Aşk filmi arkadaşlan Fakat ressamla bakısları karşılaşmca lâkat yapması lâzım geliyordu. Halbuki.. Hakkı Ruşen birlikte Rıfkı, Eyüb Sabri Genc adam geveze muhatabını daha gözlerindeki bulut dağıldı, sonra ikisi de gölmeğe baslıyarak eazetecilerin hâlâ uve Macar varyetesinin iştirakile (FRANSIZCA) fazla dinlemiverek telefonu kapadı. Şimzaktan uzağa isihlen kahkahalarına işti (Tatlı günler) komedi 3 perde Willi Birgel Victor Staal Hansi Knotek Ursula Grabley di herseyi anlamıştı. Genc kız arkadaş larına istasyonda yetişememis, mülâkat rak ettiler. icin sonradan peşine düsmüş olacaktı. Peride Celâl Halbuki kendisi, onu durmadan tersleyip kovarak yapmadığını bırakmamıştı. Ayini ruhani Dünyanın en büyük komîklerî karşı Elile düsünceli düşünceli çenesini kası Ölümünün kırk günlük devriyesi karşıya 2 büyük Türkçe komedi yarak mırıldandı: «Benim yüzümden münasebetile iqnden oldu. Canavarlık ettim, bu işi ta^ tilmi birden. TODORÎ PR. SAROĞLU mir etmeli, ondan af dilemeliyim.» istirahati ruhu için 13 mart pazar gü* * * Leylâ Murad Hanım burada mı nü saat 10.30 da Büyükada Rum Ayios Dimitrios kilisesinde bir âyini ruhanî oturuyor? icra olunacaktır. Tanıdıklarmm teşrif Türkçe sözlü Kapıcı genc adamı baştanaşagı süz leri rica olunur. dü: Bayan Dul Vasiliki Saroğlu ile bütün Evet, ikinci kat, üç numarada. akrabaları. (Türkçe sözlü, dayanılmaz derecede gülünçlü, taklidli komedi) Köprüden hareket eden 8,45 vapurile Ahmed Nebil derin bir nefes aldı. DİKKAT: FÎATLARDA ZAM YOKTUR. PROGRAMA BUGÜN Sabahtanberi genc kızı aramadıgı yer, merasime iştirak olunur. MATİNELERDE BAŞLANACAKTIR. Cenaze levazimatı P. Angelidis adresini sormadığı insan kalmamıştı. Birçok ziyaretleri bu yüzden ihmal etmiş, Bir iki satırla ... ") NOBETCİ ECZANELER Bu akşam M A K S i M ' d e Bu gece şehrimizin muhtelif semtlerin« deki nobetçı eczaneler: Istanbul cıheti: Eminönünde (Huseyin Hüsnü), Alem • * darda (Abdülkadir), Küçukpazarda (Ben« sason), Kumkapıda (Haydar), Şehzadebaşmda (Asaf), Fenerde (Husameddini, Ka* ragümrükte (Arif), Şehremininde (Nâzım), Aksarayda (Z. Nuri), Samatyada (Eıofi los), Bakırkoyde (Hilâl), Eyubde (Arit Beşer) eczaneleri. Beyoğlu ciheti: Şişli Halâskâr Gazl caddeslnde (Asım)', Taksim Firuzağada (Ertuğrul), İstiklâl caddesinde (Galatasaray), Tunelde (Mat koviç), Okçumusada (Yeniyol), Fmdıklı tramvay caddesinde (Mustafa Nail), Ka » sımpasada (Müeyyed), Hasköyde (Nesim Aseo), Besiktaşta (Nail Halid), Ortakoy, Arnaviadköy, Bebek eczaneleri. Kadıköy Moda caddesinde (Nejad), Al t tıyolda (Namık), Büyükadada (Sinasi Rıza), Heybelide fHalk), Beykoz, Pa^abahçe, A. Hisar eczaneleri. ERTUĞRUL SADÎ TEK Tiyatrosu Pazartesi (Kadıköy Süreyya) (Bu masal böyle bitti)1 büyük vodvü 3 perde Çarşamba (Üsküdar) da (Unutulan adam) 3 perde, 3 tablo ASRî SiNEMA NANA SKİADÂ MARTHA EGGERTH PARİSLİ ŞANTöZ Sen mi öldürdün? TÜRK Sinemasında İSTİKLÂL FEDAİLERİ HALK OPERETÎ 14 mart pazartesi akşamı saat 9 da Beşiktaş Suadpark tiyatrosunda Eski hamam eski tas operet 3 perde 15 mart salı akşamı 9 da Pangaltı Kurtuluş sinemasında (Pipiça) 16 mart çarşamba akşamı Bakırköy Çankaya sinemasında (Eski hamam eski tas) orkestra, bale Pazartesi Akşammdan İtibaren SAKARYA'da İPEK sinemasında KAHKAHAHAFTASI BUGÜN BAŞLIYOR 1LÖRELHARDİ FAKA BASMAZ 2Ûç Ahbab Çavuşlar SiLYiA SiDNEY HENRY FONDA Yaşamak hakkımdır... (Fransızca sözlü Silvia Sidney'in ilk çevirdiği en kuvvetli ve en büyük bir AŞK ve MACERA dramı

Bu sayıdan diğer sayfalar: