11 Mart 1938 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

11 Mart 1938 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMHURİYET 11 Mart 1938 [ Tarihi roman: 30 Şehir ve Memleket Haberleri j Dün, hem hazin, hem garib bir satıne geçti Yazan: M. TURHAN TAN ngiltere ile Italya arasında Romada yapılacak esas müzakereler, Lehis tan Hariciye Nazın Baron Bek'in Italyadan aynlmasından sonra başlıya caktır. Bu tehirin sebebi yalnız merasim ve teşrifat meselesi değildir. İtalya, Avakdir edecek komisyon ilk toplantısmı rupanm askerî ve siyasî muvazenesinde Hüseyin kendi plânına göre yürümek rar vermesine engel olmakla beraber 3e bu sabah saat onda Deniz Ticaret mübüyük ve kuvvetli bir devlet gibi mühim için her söze «peki» diyordu, pürüzsüz ride idare muvazenesinin hıristiyanlık le dürlüğünde yapacaktır. Komisyon, İkbir âmil olan Lehistanın Berlin Roma bir uysallık gösteriyordu. Nakilci onun hine bozulması mümkündü. Çandarlı tısad Vekâleti namma Deniz Ticaret mihverine karşı alacağı son ve kat'î vabu dunımunu da toyluğuna, saffetine Kara Halil yaptığı bu teklifle hem daimî müdürü Müfid Necdet Deniz, Maliye ziyeti öğrenmeden evvel İngiltere ile paverdi, bir derece daha samimî oldu. bir ordunun çekirdeğini kurmak, hem hı Vekâleti namma Millî Emlâk Umum Bana bak oğul, dedi, sana gerçek ristiyanlardan her yıl birçok gencin Türk müdürü Şefik ve Denizbank namma da Bir müddet evvel Kuruçeşmede ba odaya girdi, yüzü kan içinde idi. Ağır zarlığa girişmek istemiyor. Denizyolları müdürü Sadeddin Serim ten gönül verdım. Nur gıbı yüzün, nur harsı almasını ve kendi mılliyetinden uzakbası Şevketi ve kardeşi Raziyi tabanca ağır üzerime yürüyerek elini beline attı Lehistan Hariciye Nazın ise, şimdiden den mürekkebdir. gibi özün var. Omrüm olursa seni oca aşmasmı mümkün kılmak istıyordu. ile öldüren Zekinin muhakemesine dün ve «Seni de vurayım mı?» dedi. Ben İtalyaya karşı Habeşistan davasında en Komisyonun mesaisinin bir sene kağımızm en şanlı adamı yapacağım. Ben Ağırcezada devam edilmiştir. Dünkü korkmakla beraber bu tehlikeyi atlatmak büyük cemileyi gösterdi ve İtalya HariGerçekten dahiyane olan bu teklif dar süreceği ümid edilmektedir. öldükten sonra adım senin adında yaşa Orhan Bey tarafından kabul edildi. 1326 celsede katilin annesi Rahile ile kardeşi için olanca itidalimi toplamıştım. Karde ciye Nazırının verdiği ziyafette İtalya Tertanede tetkikat sın. Sıddıkın şahid olarak dinleneceklerini şimin şuurunun muhtel olduğunu bildi Kralını ayni zamanda Habeşistan Im yjlında bir devşirme kanunu yapıldı. Bu Denîzbank Umum müdür muavinle Yemek bitince selâmıığa geçtiler. O kanuna göre Osmanlı hıristiyanlardan lü rinden mühendis Harunla beraber ge duyan büyük bir halk kütlesi muhakeme ğimden kendisini teskin etmeğe başladım. paratoru olarak tanıdı. Tam bu sırada, rada her mesleğe mensub bir yığın misa zumuna göra dilenildiği kadar çocuk top len ve yeni kurulacak tersanemizin e vaktinden çok evvel Ağırcezanm önün Ayni zamanda da konsolun gözündeki Lehistanın Sovyetler Birliğine karşı as bulunan Romanya fir vardı. Kimi el, kimi ayak öperek Na anacak ve bunlar islâm terbiyesi veril üdlerini yapıp bu kuruluşta bulunacak deki koridoru doldurmuş bulunuyordu. bıçağı her ihtimale karşı yanıma aldım. kerî müttefiki Zeki bana bahçeye gelmemi söyledi. Be dahi Ankarada ahiren toplanan Balkan kilciden lutufkârlık düeniyorlardı. O, dikten sonra kışlalarda oturtulacaktı. Bun olan Alman mühendisleri tetkikler yapZekinin annesi Emine Rahile henüz çatkın bir yüzle bütün bu dilekleri din lann muayyen ücretleri ve yemekleri ola maktadırlar. Bu tetkikler daha bir müd muhakeme başlamadan evvel ağlıyarak ni de bahçeye çekerek öldürmek isteme anlaşması konferansında verilen karar ledi ve Kubbealtmdaki tezkereciler gibi cağı gibi harbde yararlıklan görülenlere det devam edecektir. oridorda dolaşıyor ve daima: «Evlâdım si ihtimali hatırıma gelmekle beraber mucibince yeni Roma sefirinin itimadnakendisile beraber bahçeye çıkmak mec mesini İtalya Kralı ve Habeşistan îm ayakta vazife gören hususî kâtibine bir erakki ile zam yapılacaktı. mahvolacak» cümlesini ŞEHİR ÎSLERÎ Jandarmların arasından birtekrarhyordu. buriyetinde kaldım. Tam bahçeye çıktı paratoruna hitaben tanzim ettiğinden çok pusulalar yazdırdı. Bu minimini kâaralık anneKanun hemen tatbik olundu, bin çoğımız zaman bir polis memurile karşılaş Yugoslavya gibi Habeşistanın italyaya ğıdlar tavsiye mektublan olup Sadnaza cuk devşirildi. Fakat askere henüz bir ad sini gören Zeki: Atatürk köprüsü inşaatı tık ve ben bunu bir fırsat bilerek süratle aid olduğunu tanımış oluyor. ma, Şeyhülislâma, Defterdara, hatta sa verilmemişti. Sadece devşirmeler denili Atatürk köprüsü inşaatmda Belediye « Valide.. Merak etme, hak yerini Zekiden ayrıldım, Mehmedin evine ray ricaline verilmek üzere gelişi' güzel yordu. Bu ise onlann izzetinefsini kira le müteahhid arasmda çıkan bazı ihti bulur.» diye söylenmeğe başlamıştır. Lehistanla Romanyanın akabinde saklandım ve Mehmede, Zekinîn beni çiziktiriliyordu. Fakat onlardan birini a cak bir anılıştı. Orhan Bey bu mahzuru .âftan dolayı inşaat durdurulmuştu. îki Belçika dahi italya Krahnın ayni zamanZekinin annesi şahid mevkiine getirilde vurması ihtimalini söyliyerek nefsimi lan herhangi bir hacet sahibi dileğinin özönünde tuttu. Bir gün ünlü şeyhler taraf arasmda anlaşma hasıl olduğun da Habeşistan împaratoru olduğunu ta diği zaman reis Refik sormuş: müdafaa edebilmek için tabancasını ismutlaka yerine getirileceğine emin oldu den Hacı Bektaşın yanına vardı, yeni as dan dünden itibaren tekrar faaliyete nımağa karar vermiştir. Bu kararlar, in Şahidlik yapmak istemiyorsanız sîtedim. Bu sırada polis memurlan vak'a gundan hemen eğiliyor, Nakilciye şükra ker için bir isim istedi. Şeyh, devşirme geçilmiş ve Unkapanı cihetindeki isti giltere Başvekili Milletler Cemiyetinin zi dinlemiyelim.. mahalline gelerek Zekiyi yakalamışlaröını sunuyordu. Bu arada korkunc zorba erden birini yanına çağırdı, cübbesinin nad kazıklannm yerlerine konmasma hiçbir devleti taarruz ve tecavüzden hi Emine Rahile t dı. ağızdan tavsıyeler de yolluyordu ve me bir kolunu başına koydu. Bu vaziyette başlanmıştır. maye edemiyeceğini söyledikten sonra Oğlum mazurdur.. Ben onu affetfeelâ: «Bu iş pusula yazmıya değmez. Sen olun yenleri neferin ensesine doğru sarHamamcılar Ankaraya Reîs Refik sordu t her devletin kendi selâmetini kendi poliim.. Siz de beni şahidlikten affedin. di gil, harac muhasebecisine benden selâm kıyordu. Şeyh bundan sonra duaya baş Kardeşiniz bunu ne sebeble yap tikasmın istiklâlinde araması cereyanmın heyet gönderdiler yerek mahkemeye bir istida vermiştir. söyle. tşini görsün» diyordu. ladı: «Yeni askerin adı Yeniçeri ol tı? son derecede kuvvetlenmiş olduğunu is Kırkçeşme sularının kesilmesi üzeri İstidada, şahid olarak kendisinden birşey Sıddık cevaben: Hacet sahibleri bu suretle savulduk un. Tann bunlann yüzlerini ak, bilek ne terkos alacak hamamlara Belediye sorulmamasını istiyordu. Bunun üzerine bat ediyor. Biz bütün aile Zekiyî deli telâkki tan sonra sıra ocak mensublannı dinleme lerini pek, kılıclarını keskin, oklannı ya tarafından tenzilât yapılmasına karar heyeti hâkime Emine Rahilenin şahid oBundan sonra Avrupanın ikinci ve üverilmişti. Fakat, Belediyenin yapmak ederiz. Hatta bundan dört sene evvel ge gelmişti. Nakilci bu sefer durumunu vuz eylesin» dedi. arak dinlenmesinden sarhnazar etmiş çüncü derecedeki diğer devletleri de birayni tabanca ile bana ateş etmiş, fakat tamamile değiştirmiş gibiydi. Yüzü gülüYeniçeriler bu hatırayı unutmadılar. istediği tenzilât miktarı hamamcılan tir. birinin arkasından italya ve dolayısile atmin edemediği için noktai nazarla isabet ettirememişti. Para için bir insan yordu, kaşlan açıktı. Kimi ulufeden, kimi Hacı Bektaşın elini başına koyduğu ne Bundan sonra Kuruçeşmede lömür Berlin Roma mihverine karşı düşmüş babasını nasıl öldürür? Hem Zekinin ortaların benimsedikleri ticaret işlerinden ferin o sırada beline doğru sarkan yenini nnı kabul ettirmek ve bu hususta hüdeposunda bekçi ve maktul Şevketin görünmemek için Italyanın Habeşistan kumet merkezinde teşebbüsta bulun kâfi miktarda parası vardır. Babam bu bahseden bu adamlara candan alâka gös temsil etmek üzere başlarına giydikleri komşusu Mehmed çağınlmışnr. mak üzere Ankaraya iki kişilik bir heîmparatorluğunu tanıyacaklardır. Çün namıştı. Zeki kendisine vasi olmak isti teriyordu. Onlann arasmda şu vezirin börkün üstüne biraz daha keçe kattılar. yet göndermişlerdir. Mehmed: kü bu devletler Milletler Cemiyetinin yordu, hatta bu sebeble Zeki Mazhar yclsuzluğunu, şu hocanm ocağa saygısız Ocaklarını Hacı Bektaş ocağı ve kendi Sabah henüz kalkmiştim ki kısa Osmanı birkaç defa eve getirmiştir. Fa artık himaye kudretinden tamamile mah250 bin liralık istikraz hgını haber verip kendisinden emir bek erini Hacı Bektaş, küçüğü diye andı fasıla ile iki el silâh sesi işittim. Ayni za kat babam bu vaziyet karşısında Zekiye: rum olduğunu ingiltere hükumeti şefiniri liyenler de görülüyordu. Nakilci bu bi ar. (1) nereye sarfedilecek? manda «polise haber veriniz» diye bir de «Seni vasi yapmıyacağım, eğer böyle bir ağzından işittikleri gibi bu cihan imparaçim müracaatleri ağırbaşh ve soğukkanlı Belediyenin et meselesile daha yakm bağırma duydum. Derhal çocuğumu poYeniçeriler bir «ocak» sayılıyordu. şey icab ederse bana Razi vasi olacaktır» torluğunun İtalya ve Almanya ile anlaşgorünerek şu yolda cevablar veriyordu: Bu ocak birçok ortalara ayrılmıştı ve or dan meşgul olması ve piyasada nazım ise gönderdim, o sırada Zekinin kardeşi mak için ciddî müzakereye girişmekte Şimdi sırası değil. Tınmaym. Ben talar odalara bağlıydı. Ortalann mev bir vaziyet temin edebilmesi için Şe Sıddık geldi ve bana: «Zeki, babamla diye söylediğini müteaddid defalar işit olduğunu görüyorlar. n'm. dedi. vakti gelince onun da kellesini kucağma cudu sabit değildi, değişirdi. Yüz, dört hir Meclisinin evvelki günkü içtima kardeşimi vurdu, beni de vuracak. Ken * Diğer taraftan Avmpanın öteki iki nda makama, iki yüz elli bin liralık Keıs tekrar sordu t korum. yüz, beş yüz mevcudlu ortalar olduğu bir istikraz yapabilmesi hususunda sa dimi müdafaa edebilmem için bana bir Siz Zekiye vak'ayı müteakıb bir büyük devleti, Fransa ile Sovyetler Bir Aldırma be yoldaş. ît ürür, kervan gibi son devirlerde üç bin nefer adı ( 2 ) tabanca ver» dedi. Ben kendisine tabanlâhiyet verilmişti. şey söylememesini ve hastalığı dolayısile liğinin dahilî işlerinin karışık ve istikrarsız yiirür, varsm o yobaz da havlayadursun. gösferen ortalaf da'vardı. Oda, karargâh Dün, Parti merkezinde Vali ve Bele cam ormadığmı söyledim. Bu esnada raporla kendisini kurtaracağınızı söyle bulunmasından dolayı, haricdeki siyasî Dileklerini söyliyen karşılıklarını alan demekti. Bu karargâhta ortanın oturması diye reisi Muhiddin Üstündağın riya vak'a mahalline polisler gelmişlerdi. Bil mişsiniz? tesir ve nüfuzlannı kaybetmiş olduklan kalabalık dağılıp da Nakilci ile Hüseyin için bir yer, yemeklerinin pişmesi için bir setinde toplanan et komisyonu istikra diğim bundan ibarettir. Hayır ben böyle birşey söyleme nı küçük devletler pek iyi anlıyorlar. başbaşa kahnca korkunc zorba el çırptı mutfak, zabitler için koğuşlar bulundu zın hangi bankadan yapılacağı ve almaZeki bu ifadeye itiraz ederek t Fransada, iktısadî, içtimaî ve siyasî her dim. ve odaya giren oşağa emir verdi. ğundan her oda mükemmel bir kışla de cak para ile yapılacak isler hakkmda Bu şahidin ifadeleri hiçbir suretle Bu sırada katil oturduğu yerden aya langi meselede devamlı tedbirler alın görüşmüştür. Her nekadar Belediyenin meseleyi aydınlatacak mahiyette değil Biz ocağa gidiyoruz. Yoldaşlar mekti. ması hususunda partiler bir türlü bir kağa kalkarak: Orlalar muharebede bile böyle toplu iki yüz elli bin liralık istikraz yapma dir, şehadetini kabul etmem. dedi. hazır olsun! Bu adam katildir. Meşhur Hrisan rara gelemiyorlar. Bir gün evvel kendisini bu eve getiren bulunurlardı. Oda olmak üzere büyük, sma salâhiyet verilmişse de Belediye bu Zekinin kardeşi Sıddık şahid olarak tosla beraber kasa hırsızlığı yapmıştır. Şimdi, her devlet gibi, Fransa dahî parayı birden almıyacak, işe giriştikten harbeciler, keçeli yeniçeriler, acemiler geniş ve değirmi bir çadırlan vardı. Orsalona girdiği zaman Zeki: Yirmi senedenberi ailenin servetini kemi teslihatını ve müdafaa kuvvetini artır sonra ihtiyac nisbetinde çekecektir. gene o renkli kıyafetlerile sokakta sıra tanın alâmeti bu çadıra işlenmiş bulu Bu adam şahid olamaz, mücrimdir riyor. Bu adam babasını ölümünden bir mak için fevkalâde masraflar yapmak ve lanmışlardı. O da, gene dünkü vakarile nurdu. Ordugâha girenler bu alâmetle Valide hanî ne vakit istimlâk ve benim yanımda bulunması lâzımdır, hafta evvel sopa ile dövmüştür. Bütün bunlara karşılık bulmak mecburiyeti karve gene Hüseyin ile beraber yola çıktı. diledikleri ortayı kolayca bulabilirlerdi. dedi. edilecek? parasmı sefahette sarfeden bu adamı ıısında bulunuyor. Bu ciddî işte hüku Her rast geldiği adamı eğilmeğe mecbur Kanunî Sultan Süleyman devletin idaReîs Refik, Zekiye susmasi îçin ih babası mirasmdan mahrum etmiştir, diye mete geniş salâhiyet vermek meselesi parEminönü meydanımn açılması îçin ederek yeni odalara doğru yürümeğe ko rî ve malî şubeleri için kanunlar yaptığı işe evvelâ Valide hanının istimlâkin tarda bulunduktan sonra Sıddıka vak'abağırmağa başladı. tilerin arasını tekrar açmaktadır. yuldu. gibi Yeniçeri ocağını da mükemmel niza den başlanmasına karar verilmişti. Fa nın sureti cereyanım sordu. Reis Refik, Zekiyî sureti kat'iyede Sovyet Rusya ise, bugünkü vazîye Yeni odalar, Yeniçerilerm kışlalanydı. ma bağlamışh. O devirde Yeniçeriler 165 kat, Belediye ile Evkaf arasmda bu huS.idık hafif bir sesle anlatmaga baş sükuta davet ettikten sonra Sıddıka şe tinde, harice ümid yahud korku vermek Bu tefrikanm mevzuu Avrupalılarca Ja orta iken sonralan 196 ortaya çıktı. Bü sustaki temaslar el'an devam etmekte ladı: hadetinin bittiğini bildirdi. suretile politika âlemi üzerinde bir âmil dir. Valide hanı ve müştemilâtı ayda nissaire şekline sokulan, tam üç asır tün ortalar esas itibarile üçe ayrılırdı: Ben, vak'a esnasmda henüz uykuBundan sonra, şahid olarak komiser olamamaktadır. Hulâsa devletler siyasî dünya tarihi üzerinde hâkim bir rol oy 1 Birinciden altmış birinciye kadar iki bin beş yüz lira kira getirmekte ve da idim. Validemle bize misafir bulunan muavini Osmanla diğer iki polis memuru duygu ve akidelerini bir tarafa bırakarak nyan, iki buçuk asır da Türk yurdu için olanlar. Bunlara (ağa bölükleri) denirdi. bu paranm mühim bir kısmı Valide ca akrabamızdan Münire telâşla odama gidinlenmiş, neticede muhakeme, diğer ba daha pratik ve daha uzlaşıcı tedbirlerle miine sarfolunmaktadır. Evkaf idaresi kâbus kesilen o bir yandan şerefli, bir 2 Gene birden yüz bire kadar olan bu kirayı kaybetmemek için bütün mu rerek: «Zeki babasını ve kardeşini vur zı şahidlerin celbi için başka bir güne millî mevcudiyet ve menfaatlerini koru yandan şerefsiz ocağm söndüriilmesine du.» dediler. Bu esnada Zeki de hızla talik edilmiştir. ortalar. Bunlara «cemaat» adı verilirdi. amele tekemmül edinciye kadar kira * mağa çalışıyorlar. taalluk ettiğinden burada Yeniçeriliğin ne 3 Gene birden başlayıp otuz dörde cılarmı çıkartmak istememektedir. Maharrem Feyzi TOGAY demek olduğunu kısaca hatırlatmayı za kadar olan ortalar. Bunlar «sekban bö Emirgân Eminönü otobüs rurî buluyoruz. lükleri» idi. seferleri Osmanlılann tarih sahifesme ayak basECNEBt MEHAFtLDE Bu suretle ocak; cemaat, bölük ve tıklan sırada daimî ordulan yoktu. Zaten Emirgân Eminönü arasında başlanAnkara Fransız sefaretinde o devirde böyle ordular ihdas olunma sekban adile üçe ayrılmış olup bölük or gıcda on tane otobüs işlediği halde son roıştı. Osman Bey başbuğluk ettiği Türk talarına bölüklüler, cemaat ortalanna zamanlarda otobüs adedi azala azala kostümlü balo lerden eli silâh tutanlarım icab ettikçe yaya beyler, sekbanlara yanlış olarak ikiye inmiştir. Bunun da sebebi, otobüs Ankarada yapılan yeni Fransız sefa sahiblerinin gidiş ve geliş seferlerinde îspirto fiatlarında yapılan tenzilât saharbe çağınrdı. Daha doğrusu başka yer seymenler denirdi. Halic şirketi heyeti umumiyesi önü retinin küşad resmi münasebetile bu Ocağm büyük zabitleri sırasile şunlar sahil yolunu takib edemedikleri için lı günü sabahından itibaren başlıyacakJerde olduğu gibi Osmanlı İmparatorlu müzdeki perşembe günü fevkalâde bir gece kostümlü bir balo verilecektir. ğunun nüvesini, çekirdeğini teşkil eden dı: Yeniçeri ağası, sekbanbaşı, kul kâh zarar gördüklerini ileri sürmeleridir. tır. Bu tenzilât dolayısile ellerinde îspir toplantı yapacaktır. Bu toplantıda şirkeDavetliler kâmilen 1850 den evvelki küçücük ülkede de her Türk askerdi. Or yası, samsuncubaşı, turnacı başı, muhzır Halbuki asfalt yol yapılmadan evvel to bulunanların zarara uğramamalrı için tin vaziyeti son defa gözden geçirilecek devirlere aid kostümler giyeceklerin « Belediyece bu müsaadenin verilmesine bayiler ve ellerinde ispirto bulunanların han Bey o ülkenin büyümesi ve halkın ağa, küçük ve büyük hasekiler, kethüda ve şirketin tasfiyesine yahud da Belediye den, balo son derece eğlenceli ve me imkân görülmemektedir. bunlan inhisar idaresine bildirmeleri iktı den şirketin haklarının istirdadı için kat'î raklı olacaktır. Fransız sefirinin zevcesi çoğalması yüzünden askerlik işine nizam yeri, Yeniçeri efendisi. ÜNÎVERStTEDE za etmektedir. inhisar idaresi aradaki b:r teşebbüs yapılmasına karar verile Madam Porso bu geceki baloda giyileAğa, ocağın âmir ve kumandanı idi vermeği düşündü. Harb zamanında bir cek kostümleri tedarik etmek üzere suakçe gündelik almak üzere ücretli asker Yeniçeriler arasında ona «kırk bin kul Atina ve îstanbul Universite farkı, gene ispirto vermek suretile kapa cektir. reti mahsusada Parise gitmiş ve zengin tacaktır. yazdırdı. Yaya adı verilen bu asker ağası» denirdi. Kendisinin hususî diyanı Malum olduğu üzere Halic şirketi se bir koleksiyonla Ankaraya dönmüştür. îspirto fiatlannm inmesi münasebetile harb yapılacağı zaman çağınhr ve harb ve kapısı bulunduğundan bütün askerî ış lerinde iki milletin edebiyat nelerce zarar ettiği bahanesile belediye Başta îngiliz elçisi Sir Persi Loren olkürsüleri vaziyetlerini tayin etmek üzere ıtriyatçı den sonra yurdlarma salıverilirdi. Fakat leı ağa kapısında ve ağa divanında görühissesini vermemişti. Bundan mütevellid duğu halde diğer elçiler de 1850 den evonbaşıları, yüzbaşıları, binbaşıları bulun lürdü. Ağalann birer vazifesi de V^y'^\ Atina Üniversitesinde Türk, îstanbul lar bugün bir toplantı yapacaklardır. İs borcun 158,000 liraya baliğ olduğunu velki millî kıyafetlerile baloya iştirak duğu için gelişigüzel harbe koşan asker t>n zaptma, raptına bakmak olduğu için Üniversitesinde de Yunan edebiyat pirto fiatlarının inmesile kolonya ve için gören Belediye, şirket vesaitine haciz koy edeceklerdir. lere nisbetle muntazam sayılırdı. haftada iki veya üç defa gece, yahud kürsülerinin ihdası kararlaştığını yaz de ispirto bulunan sair ıtriyat fiatlarının durmuş ve Halic vapurlarım muvakkat KÜLTÜR ÎSLERt Yayalar pek çabuk nizamlarını kay gündüz îstanbul sokaklarını, pazarla mıştık. Bu hususta iki üniversite rek da inmesi iktıza etmektedir. Yalnız, ko bir idare ile işletmeğe başlamıştı. Ondan bettiler. Bunun üzerine Orhan Bey as nnı gezerlerdi. Bu gezişler sırasmda aha törlüğü temasa geçerek esasatı tesbit lonyacılar ellerinde külliyetli stok bulun sonra Belediye ve Halic şirketi biribirleri Liselerde felsefe dersleri kerî teşkilâtı kökünden değiştirmek istedi liden cezaya uğnyacaklara mahsus ol^ edecekler ve gelecek tedris senesinden duğunu öne sürerek ucuzluğun derhal aleyhine karşılıklı birçok davalar açmışGeçen sene, programlarda esaslı ta * başlaması için inhisann kolonyalar için Hiçbir kayde bağlı olmıyan akmcılarh mak üzere beraberlerinde falaka değ itibaren de derslere başlanacaktır. Iardır. Bu davalar devam ederken Bele dilât 3'apılmış olmasına rağmen liselerİstanbul Üniversitesinde bu ders deki ispirtoların ucuzluk farkmı da ispirdüzenleri bozulan yayalara benzemiyen nek taşıtırlardı. diye, şirketin bütün vesait ve malzeme de felsefe derslerinden arzu edilen ranmeb'us Nazmi Fazıl okutacaktır. to olarak vermesini teklif etmektedirler. bir ordu kurmayı tasarladı. Sonralan ve(Arfcost var) sini tamamen kendine mal etmek istemek dıman alınamamıştır. Kolonya fiatlan bugün 200 390 ku tedir. Halic şirketi ise Belediyeden hem CEMÎYETLERDE zir olan ve hükümdar ailesile muvazi yü (1) Osmanlı ve frenk tarihlerinin hemen Duyduğumuza nazaran tatil "devre • * ruş arasındadır. Kolonyalann asgarî yüz vapurların bedelini hem de şimdiye kadar rür şekilde bir vezir sülâlesi kuran Çan hemen umumiyetle kabul ettiklerl rivayet sinde tekrar bir komisyon toplanarak bu şekildedir. Yalnız Cihannüma tarihi Esnaf hastanesi için bina de 70 ispirtoyu havi bulunması lâzım geldarlı Kara Halil ile bu mevzu üzerine Osmanoğullarından üçüncü Hükümdar oişletmeden hasıl olan parayı taleb etmek felsefe tedrisatı işini tetkik edecektir. alınacak diği halde derecelerin hepsi düşüktür. konuştu. O zeki adam, Orhan Beye bi lan Hüdavendigâr Murad devrinde harb etedir. tşte parşembe günü yapılacak topYapılan hesablara göre yeni tenzilât lantıda bu mühim vaziyete kat'î bir hal Esna fcemiyetleri yardım teşkilâtı proje verdi ve hıristiyan çocuklarından sirlerinden şunun bunun yanında terbiye görüp ve türkçe öğrenip asker yazılanlara devşirilmek suretile daimî bir ordu teşki Yeniçeri denildiğini ve devşlrmelere de ge esnaf hastanesi yapmak üzere Cağal tan sonra kolonyaların litresinin 140 sekli verilecektir. Nüshası 5 knruştur edilmesini teklif etti. ne o devirde bu adın verildiğini söyler. oğlunda bir binayı kiralamak üzere bu 180 kurus arasında satılması lâzımdır. Türkiye Haric Cevdet Paşa da Hacı Be&taş ile ocak ara lunuyordu. Fakat kira ile bir binanm İstanbul jandarma Bu teklif yalnız askerî bakımdan deSatışa çıkarılan tayyareler sında bir alâka bulunmadığını göstermek tutulması çok bahalıya mal olacağmdan için için kumandanlığı ğil, devletçilik bakımından da mühimdi gayretile bu rivayeti tarihine geçlrmiş bu binanm satm almmasına karar ve Roberpöti isminde bir Fransız şirketi1400 Kr. 2700 Kx. Senelik Stajmı lkmal eden îstanbul Jandar rilmiştir. Şimdi bina sahibile pazarlık ne aid 12 tayyare İstanbul Millî Emlâk Çünkü Osmanlıların durmadan genişli tir. (C: 12. S: 180). 750 » 1450 » Altı aylık (2) Yeniçerilerin mevcudlarını göstercn lar yapılmaktadır. Hastane yapılacak 400 » 800 » Üç aylık müdürlüğü tarafından satışa çıkarıl ma kumandanı binbaşı İzzet tekrar vayen sınırlan içinde hıristiyan çoktu. Türk deftere (esami) den bozma olarak esame zifesiue bajlamıstıı, , Bk ayhk 15ü 9 Voktuc bina 25 odak xe büyük bahseUdiü . ^ mı^tır. ierin cesur ye silâhşor oluşu o çokluğun za denilirdi, Kıymet takdir Bu iş pusula yazmıya değmez, dedi. Harac heyet bugün toplanıyor muhasebecisine benden selâm söyle. Işini görsünî... Denizbank müesseselerine kıymet Zorba, bir hükümdar edasile: Denizbanka geçen müesseseler Babasını ve kardeşini öldüren gencin davası edecek Şahid olarak mahkemeye çağırılan maznunun annesi «Oğlum mazurdur, ben onu affettim, siz de beni şahidlikten affedin» dedi Siyasî îcmal Berlin Roma mihveri ve devletler H II îspirto fiatları Haliç Şirketi Itrıyatçılar bugün bir Umumî heyet fevkalâde toplantı yapacaklar içtima akdediyor Cumhuriyet Abone şeraiti

Bu sayıdan diğer sayfalar: