11 Mart 1938 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 9

11 Mart 1938 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

11 Mart 1938 CUMHURtYET Çocuk Masalları [merakh şeyler Neron'un tek gözlüğü Portekizde meşhur bir gemi nakliyat idaresinin sahıbi Lizbonlu Antonio Kabral eski eşyadan mürekkeb mükemmel bir koleksiyona sahibdir. Bu ko leksiyon arasında eski Roma İmpara toru meşhur Neron'un tek gözlüğünün de bulunduğunu iddia etmektedir. Ha Deniz Kızı: Erna 3 [Ceçen defalar çıkan kısımlarm hulâsası: Erna, şımalde sisli memlekellerin birinde yetişmii bir kızdır. Arme&i ölüijor, babası bir başka kadınla evlendiklen sonra ortadan kaı/boluıjor. Üvey annc Erna'ya çok fena muamele ediyor. Nihayet götürüp bir başka kasabadaki zalim ve merhametsiz bir sütçü kadımn ıjanına hizmelkâr olarak veriıjor. Erna'nın oradc da cekmediği eziıjet kalmıyor.] O günden itibaren sütçü kadının genc kıza yaptığı işkenceler bir kat daha arttı. Isini bitirmeden yatmış olduğunu bahane ederek geceyarısı uyandırmalar, en küçük vesilerle tekme, tokat, dayaklar.. Bu vaziyet karşısında Erna artık yaşamamağa karar verdi. Bir sabah erkenden, annesinin çamaşırları arasında sakladığı resmini göğsüne bastırdıktan sonra sahile dogru yollandı. Ortalığı kesif bir sis ve müthiş bir soğuk kaplamıştı. On metro ilerisi kabil değil göriinmüyordu. Genc küçük çakıl taşlarının üstüne dızçöktü, ağlamağa başla dı: Bu dünyada beni seven, beni düşünen yok.. Artık yaşamağa tahammül edemiyeceğim.. Ey deniz, sen ki küçük MCMLCkETLCME • |FAVOAU BÎLGÎLER | Göz yaşlarının faydalari Avusturyalı bir profesorün yakında neşretmiş olduğu bir kitabda göz yaşlannın sayısız birçcfe faydalarmdan bahsedilmekte, bunların dökülürken yalnız vücuddeki ruhî teessürü azalt makla kalmadıkları, ayni zamanda gözler üzerinde, göz kapaklannm içinde kanm toplanmamasını, müfid neticeler ÇOCUKL4R. Kaba blb'zü, kirli önlüğü de güzel bir elbise ile değistirildi. Fakat bu elbise ora mamulâtından değildi. Kazaya uğrı kikaten mütehassıslar camm kesiliş yan bir geminin yükleri arasında bulu şeklini filân uzun uzadıya tetkik etmişnup saklanmıştı. Yoksa deniz kızlarımn ler, pek eski bir zamana aid olduğunu hiçbiri üzerlerine elbise namına birşey tesbit etmişlerdir. Yalnız sahiden Ne koymuyorlar, yalnız pembe inciden bir ron'un mu, değil mi, orası şüphelı!. Bir delinin marifetleri gerdanlık takıyorlardı. Erna misafir olAmerikah milyarderlerin bırçoğu, duğu için, ona bu kadar itibar gösterili yordu. Hatta başına kıymettar taşlarla malum ya, keselerine güvenerek kıy mettar tablolar ve saire satın alıyorlar. süslü bir de tac oturtulmuştu. Bütün bu ameliyeler yapılırken ihtiyar Geçenlerde bunlardan birçoklanna haDenizler Kralı ortada görünmüyordu. kikî zannederek aldıkları tablolarm ekO da süslenmek için tuvalet odasma çe serisinin taklid olduğu haber verilmiş. kilmisti. §imdiye kadar karalar halkın Tahkikat, tetkıkat... Sahtekâr meyda dan hiçbir genc kızın sohbet şerefine ere na çıkarılmış. Romanya'h Antonesko mediği için Erna da talihini denemek hevesine düşmüştü. Deniz kızlarından kendisine binbir talib olmasma rağtnen böyle heyecanlı bir maceraya atılmayı daha zevkli buluyordu. Kral bir kapıdan, Erna da öteki ka pıdan salona girdikleri zaman ortada mükellef bir sofranın hazırlanmış oldu ğunu gördüler. Kral, genc kızı eliaden tutup yanına oturttu. Doğduğu andan itibaren kendisile mesgul olduğunu fakat ıstırabı son hadde gelmeden onu çekip bu diyara getirmek istemedığini söyledi. Hani, dedi, ellerine sürmen icin bir tayfa sana bir krem vermişti. İşte onu ben sana yollamıştım. Simdi, diyeceksin ki, başka türlü niye imdadıma koşmadın? Lupes isminde biri. Adam, Rönesans kardeşlerim, yer ve gök hâkimlerile ara devrine aid bütün şaheserlerin, aslm mızda bir mukavele var.. Diğeri müra dan farkedilmiyecek derecede mükem> caat etmeyince hiç kimse ötekinin idaresi mel kopyalarını yapıyormuş. Polis, araaltındaki kısımlarda icraatta bulunamaz.. mış, taramış, Antonesko'yu nerede bulFakat, çok şükür ki, sabırlı ve cesur çık muş, biliyor musunuz? Timarhanede!.. Fazla alkol kullanma neticesi oraya tın, nihayet birbirimize kavuştuk! İstersen kardeşim Karalar Hâkimine tıkılmış, hâlâ da işine devam etmekte söyliyeyim, o insafsız, zalim sütçü ka imis! tenberi benim en aziz dostumsun bu ıs dınla üvey annene birer ceza terflb et tırabıma bir nihayet ver!. Ey denizler sin.. Daha iyisi, Havalar Hâkimi kar hâkimi! Seni ancak masallardan tanıyo deşime mekrub göndereyim de onların öküzler rum, rüyada bile yüzünü görmedim, fa evlerine birer yıldırım düsürsün!. Çünkü Bugün ehlî hayvanların bir cinsi ol kat o efsaneleri anlatanlar kalbinin iyili ben çok defa onların sözlerini, tavsiyeleğinden, ruhunun inceliginden çok bahse rini yerine getiririm.. îçlerinde istemedik mak üzere birçok hizmetlerde kullandı derlerdi. Ben, sana gelmek istiyorum!. leri, sevmedikleri adamların bulundukla ğımız öküzler, muhakkak ki Oroş denilen ve şimdi nesilleri tükenmiş olan Sdzünü henüz bitirmişti ki kocaman n vapurları, gemileri altüst eder, baiırı yabani bir neviden azmadır. Hali hazırbir dalga onu müşfik bir sevgili gibi ku nm!. da onlara en fazla benziyen tip Cermancağma alıp açıklara doğru götürmeğe ya öküzüdür.Fakat Oroşları, Polonya Genc kız: basladı. Erna gittikçe kararan kıyıyı daki kıza boynuzlu ve sakallı Bizon Hayır, diye cevab verdi, her ikisibüsbütün gözden kaybetti. Ona denizin ne de ceza tertib etmeğe lüzum yok.. larla karıştırmamak gerektir. Keza, Asderinliklerinde yeni ve parlak bir âlem Sütçü kadın benim kaybolduğumu ve ar yada da cins cins hörgüçlü öküzler varaçılmışh. Okyanuslar hâkiminin kuvvetîi tık eziyet edecek kimse kalmadığım gö dır ki bir kısmma Zebü derler, Tıbet koluna yaslanmış binbir renkli bir semaTürkistanda yaşıyanlarma da Yak ism: rünce muhakkak ki bir kalb sektesinden verilir. da, yüz bin çiçekli bir bahçede yavaş gider, üvey anneminse bu haberi duyunHindistanda da Kerabo adım taşıyan yavaş yol ahyordu. Bu uçsuz bucaksız ca şüphesız yüreğıne ıner.. Onun için yabani mandalar, Çin Hindinde Gor is kâinatta iki sert kabuğun arasından fırkendi hallerine bırakalım, mukadder cemile anılan yabani öküzleri de bu arada lamış küçük bir inci gibi çalkana çalkana zalarını tabiî şekillerinde görsünler. savmak icab eder. derinliklere iniyordu. Peki, haydi öyle olsun.. Biz geleIndi, indi. Nihayet Denizler Hâkimi lim kendı ısimize!.. han mümkün mertebe yaklaşmak istediğ nin muazzam sarayına vâsıl oldu. Şeffaf İhtiyar Kral burada birkaç kere yutsedeften bir kubbe aynadan kalın ve da kundu. Yasının cok ilerlemis olmasına halde bir türlü kendisine hükmedemedi yanıkh sütunlara istinad ettirilerek, yer rağmen nedense kadınlann, kızlann kar Çünkü Kralın sakalı ona müthiş korkunc geliyor, fakat bu fikrini asikâr bir suretle lere zeberced ve elmas parkeler dösene şısmda mutlaka lâkırdısını şasınrdı. ona söylemek, kalbini kırmak istemiyor rek genis bir salon vücude getiriltnişti. Simdi sen benim ni'anlım, sonra da du. Hoş, tıraş etmesini, ondan sonra ge Her tarafta kesme billurdan yapılmış karım olmak ister misin? Ben, vakıa kenlip kendisile konusmasını da tavsiye ede şamdanlann üstünde yanan yüzlerce dimi bilmiyor değilim.. Ne güzelim, ne bilirdi ya, buna da nedense cesaret gös mum ortalıgı gökkusağmın yedi rengile de gencim.. Yalnız çok iyi kalbliyim.. teremiyordu. Öyle ya, sakalsız da Deniz birden aydınlatıyordu. Sana hic kimsenin veremiyeceği şeyleri Sol taraftaki duvarın ortasındaki ko bağıslıyabilirim.. Iste su saraydan başh ler Kralı, Okyanuslar Hâkimi olur mu caman ocakta iri iri öd ağacları kütük yalım.. Bunu takımile sana hediye edi Onun için kendisine düşünmek üzere altı leri yanıyor, her tarafı harikulâde bir yorum. İcindeki bütün deniz kızları senin ay mühlet verilmesini rica etti. O sırada bin altı yüz kırk dört yaşında olan Kral ılıkla ısıtıyordu. emrinde olacak, senin hizmetini görecekKöşede narin ve zarif deniz kızları o ler. Bahcedeki kardan daha beyaz çi için altı ay mühlet bize göre bes turmuslar, insan boyu sert kabuklar ü çekleri toplayıp her sabah senin gecece gibi birşeydi. Binaenaleyh derhal mu zerine gerilmiş balina balığmın bıyıkla ğin yollara serpecekler.. Vapurlar, ge vafakat etti. O dakikadan itibaren Erna'ya pren nndan tellerde hazin havalar çalıyorlar miler kazaya uğradıkları vakit, biliyor seslere mahsus muamele yapılmağa baş dı. sun ki, dünya yüzünün servetlerinden bir Erna'yı Denizler Hâkiminin baska coğu da bana intikal ediyor, bunlarm landı. Şerefine ziyafetler verildi. Hatt dınile iki damdonörü karşıladılar, derhal hepsini şimdiden sana bağıslıyorum, Er bir de balo tertib olundu. Bu baloya bü soyup yıkadılar. Ellerine manikür, ayak na!. Fakat bunlardan daha kıymetii tün deniz mahluklanndan birer çift da larına pedikür yaptılar. Saçlarını tara saydığım kalbimi de ayaklarının altma vet olunmuştu. Balo çok samimî ve eğ dılar. Ayağındaki tahta ayakkabıyı çı atıyorum.. Ona lâyık olduğu şefkat ve lenceli oldu. Yalnız bir türlü huyların dan vazgeçmiyen bazı büyük balıklar, kardılar. Yerine fok derisinden yapılmış muhabbeti göster, rica ederim!.. unutkanlıkla bir takım kücük balıklar mercan düğmeli şık bir iskarpin giydir Bu uzun nutuk karşısında genc kız ru yuttular. (Arkası gelecek defa) diler. Ingiliz ilkmekteblerinde ev idaresi dersi: Küçüklere elbiselerin gardroblara na&ıl yerleştirileceği öğretiliyor. Bilmeceyi Çözenler h'usule gelmeslni temln ettiklerl yazıl • maktadır. Lâkin öyle adamlar var kî, zorla değil, bir türlü ağlıyamazlar, göz yaşı dökemezler. Profesör, böylelerinin sovan soymıya mecbur edilip zorla ağlatılmalarmı tavsiye etmiyor. Bilâkis şu bizim, pek iyi bildiğimiz siyah turp yok mu, işte onun suyunun sıkılıp nruayyen bir tertib dahilinde inbikten geçirilmiş suya kanştırılarak yapılmış malulle banyo edilecek gözlerin mutlaka ağlamıya muhtaç olmadıklarmı söylüyor. Fıkralar îskoçyalıların cimriliği N Iskoçyalılar dünyanm en cimri in sanlarıdır. Onların hakkında da Musevilerin hasisliği derecesinde birçok fık r Hayvanları tanıyalım! Bilmeceyi doğru çözenlerden bize fotoğraf gönderenlerin resimlerini basmıya devam ediyoruz. Fakat burada resmî çıkmak mutlaka hediye kazanmış olmaklığa delâlet etmez. Mükâfat kaananların ismi her aym ilk haftasmda neşrolunan büyük listeye yazıhr. Soldan saça sıra ile: 1 İzmit eski Bayram yerinde Kertik sokak No. 6 da Sevinç. 2 Bursa kız öğretmen okulu 957 Ülker Gültekin. 3 Kasımpaşa Kulaksız Çeşmesi sokak No. 6 da İhsan. 4 Lüleburgaz Hamamcı Emin oğlu M. Güler. 5 İzmit orta okul Süreyya Budak. 6 Küçükmustafapaşa caddesinde kahveci Hasan. 7 Ankara Atıfbey mahallesi 715 numarada Derviş. 8 Maraş orta okul 55 Mehmed Deligönül. 9 îzmit orta okul 937 Bülend. 10 Konya Toprakkale ilk okul 336 Memduh Yürük. 11 Topkapı Fatmasultan mahallesi Marifetname sokak No. 4 te Hüseyin. 12 Ayancık yeni konak ikinci grup 31 numarada Ertürk. 13 Beşiktaş Ortabahçe Mısırlıoğlu sokak 19 numarada Türkân. 14 Çerkesköy ilk okul 32 Nureddin Ülker. 15 Alaşehir Askerlik şubesi başkam oğlu Metin Akçakoca. 16 Düzce Namık Kemal ilk okulu Neclâ. 17 Gölcük Yavuz gemisi komutanlık yazıcısı Ahmed Diker. 18 Yenipostane caddesi berber Mustafa vasıtasile Emin. ralar, hikâyeler mevcuddur. îşte bun lardan biri. >• Bir akşam, bir îskoçyalı ocak başında oturmuş, kemali istirahatle gazete sini okurken karısı telâşla içeriye girer: ' Makdonald, der, komşunun ineği bizim bahçeye girmiş, çiçekleri harab ediyor, kovdum kovdum gitmedi. İskoçyalı gözlerini açar, hiddetle: Bak hele, yaptığın işe, cevabını verir, ineği kovacağma, sahibi gelip arayıncıya kadar sütünü sağıp, memesini boşaltmalıydm! { ( Mart bulmacası YAZISIZ HiKÂYE Şu gördüğünüz dairenin icindeki 14 sayı öyle birer yere konmuştur ki daireyi yedi parçaya bölmek ve her parçanm içinde bir çift ve bir tek iki rakam bırakmak için dairenin kenarla • rının muayyen noktalarını üç düz çizgi ile birbirine birleştirmek kâfi gelir. O üç çizgiyi çizdikten sonra resmi kesip adresinizle ve isminizle birlikte bize gönderiniz. Bilmeceyi doğru çözenlerden birinciye 5, ikinciye 2 lira, üçüncüye munasib bir hediye takdim olunacak, ayrıca yüz kişiye de diğer mükâfatlar verilecektir. Cevablarm mart sonuna kadar <Cumhuriyet Çocuk Sahifesi> adresine yol lanmalan lâzımdır. Geç kalanlar hediye alamazlar. Bilmeceyi doğru çözen * lerden bize fotoğraf gönderenlerin resimleri de hediye kazansmlar veya kazanmasmlar sıraları geldiği zaman gaj zetemize basıhr.

Bu sayıdan diğer sayfalar: