11 Mart 1938 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

11 Mart 1938 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

11 Mart 1938 CUMHURÎYET f Terbiye bahisleri ı İktısadî lıarekctler Talihsiz insan yoktur, kendini talihsiz zannedenler vardır Yazan: SElîM SIRRI TARCAN Altın alım ve satımına veriîecek yeni şekil Izmiıde aşk yüzünden PENCERESİNDEN kanlı cinayetler oldu Molla Guranîd'Anunçio KÛŞE Belki bir çok karilerime garib göriine gitmiştim. Orada Montekarlo kazinosuncek ben, bizleri bahklara, saadeti de de da bir akşam rulet oyununu seyrettim. nize benzetirim. Nasıl bal.k su içinde Amma orada ufak oyun yok, büyük mikyaşamanm kendisi için bir hayat ve saa yasta kumar! det membaı olduğunun farkında değilse, Evet, evet bazı çok para kaybe bizde de birçok kimseler yaşadıkları mu denler orada intihar ediyorlarmış öyle hit ve şeraitin içinde mes'ud olabilecek mi? Tabiî işitmişsinizdir? Haydi bana lerinin farkında değildirler. anlatır mısınız? Tanıdıklanm içinde öyleleri vardır ki Artık sabnm tükendi ve bunalmışhm. evlerinde hiçbir eksikleri yoktur. Zen Ufak mikyasta bu nazik, bu kibar, bu gindirler, kaloriferli apartımanda oturur zengin, bu mes'ud, fakat saadetinden lar. Erkek ahçıları, nörsleri, uşakları var haberdar olmıyan bayana bir ders verdır. Her yaz sayfiyeye giderler, otomo mek sırası gelmişti. Sesimi yükselttim: bilden inmezler, bizler gibi tramvaya binMontekarloda bazı mecnunlann, ellemezler. Bütün bu varlıklar içinde bir rindeki serveti rulet masasmda bıraktık şeyleri yoktur: Neşeleri! Daima çehretan sonra l>ır asabî buhran halınde canleri asık, kasları çatıkhr. larına kıvd'klarını orada iken bana da Herşey, amma herşey onlar için bir söylemMerdi. Tabiî ehemmiyet verip şikâyet vesilcüdir. ltiyad haline getirdık dinlemedim. Çünkü ben hayata çok bağleri ahlar, oflar, ağızlarından düşmez. lı bir insanım ve hayatı anlamış olanlar Geçen giin böyle bir aileye bir ziyafette için yasamak başlıbasma bir saadeKir. tesadüf ettim. Bayanı sofrada yanıma Hatta kanaatimce hav?t<n en muzlim dadüştü. Ev sahibi özenmiş, bezenmiş cid kikalarında insan kendi kendine ben çok den nefis yemekler hazırlamıştı. talıhli ve çok bihtiyar bir insanım diyip Hele yemek masası güzel çiçekler ve haline şükretmelidir. SıhhaHesiniz, dimaiştiha venci çerezlerle bir minimini bah ğınız, vücudünüz islivoı, geziyor, yürüçecik halini almıştı. Bayan kulağıma yor, yiyor. icivor, uvuyor çalışıyorsunuz. eğildi, Allah bilir şu siyah havyar taba Kafanız ve vücudünüz her arzunuzu yağına ne cazib bir şekil verilmiş! diyecek pabilecek kudrette oldukça dünyanm en sandım. «Gazetede okudunuz mu? ... nin bahtivar insanı olduğunuzda bir an te oğlu bir kazaya kurban olmuş!» dedi. O reddüd etmeyiniz. gün tesadüfen henüz daha sabah gaze Saadet bir telâkki meselesidir ve siz telerini gözden geçirmeğe vakit bulma kendi kendinizi mes'ud etmeği bilmezsemıştım. Beynimden vurulmuşa döndüm. Ya!... demekle iktifa ettim. Fakat bayan niz, bir ikinci şahsın sizi saadete ulaştıro kadarla kalmadı, çok genc, çok yakı masına imkân yoktur. Saadet bir saraydır, onun bir tek mişıklı, mükemmel yetişmiş... diye ölenin bütün meziyetlerini dizdi döktü. Ben lâ marı vardır, o da sizsinizl Sabırla, sebatkırdmın zeminini değiştirmek için, bu yıl la o sarayın temellerini atmağa koyuldukış hiç fena girmiyor! diyecek oldum. ğunuz gün mes'ud olduğunuzun farkına «Aman efendim geçen günkü havalar varırsınız. kaç kışa bedel, fılân yerde bir gemi bat» Dünyada doğuştan bedbin olanlar gimış, on kişi boğulmuş! Filân nehir taş bi, doğuştan nikbin olanlar vardır. Bi mış, sular evleri basmış...» rincıler herşeyi karanhk, ikinciler herşeyi aydınhk görürler. Doğuştan nikbin ol Ondan sonra felsefeye girdi: « Bilir mısiniz, size birşey söyleyim mak saadeti temin etmez. Çünkü onlar mi? Dünyaya geldiğime bin pişmanım! herşeyi o kadar tabiî görürler ki saadet Elimde olsaydı gelmezdim ya! Hiç mi onlar için insiyakî bir hal ahr. Feryadlarına rağmen çakıyı, nikâh da fakat, vaziyetin vahametini hisseden Abhiç rahatım yok! Bizim bay sağ olsun, Hayır, saadet şuurlu olmalıdır. Onun iresinden yeni çıkan zavalh kızın tam kal dullah daha önceden kaçmış bulunduğu kitablarından baş kaldırmaz. Bütün evin en küçük tezahürlerinde bile irade kabine saplamıştır. Kızcağız, acı bir çığlık için birşey yapmak imkânmı bulamamıs gailesi benim üstümde. Yalnız hizmetçi derinin dahli tecelli etmelidir. Saadeti atıp düşerken, Şemsi beş darbe daha sa t'r. Şoför yakalanmıştır. Bu zavalh kadın lerle uğraşmak, onlara meram anlatmak şan ve şerefte, servette, refahta, zevkte vurmuş ve zavalhyı tam altı yerinden ya da hastanede ağır yaralı olarak yatmak başlı başına bir derd! Bazı günler öyle aramak da doğru değildir. Bunlar insabunalıyorum ki, inanmazsmız bir hasta nı memnun eden hâdiselerdir. Fakat muralamıştır. Şemsinin bir kudurmuşu an tadır. lık gelse de birden canımı alsa! diyo vakkattir, geçicidir. dıran vaziyeti, etraftakileri kaçırtmış, faüçüncü cinayet rum.» kat tam bu sırada polis de yetişmiştir. Mes'ud olmak için işe temelden baş Kemerde, Zeytinlik mevkiinde, MehGünlerdenberi mütemadiyen düşmekte Bu genc, bu güzel kadın bu büyük lamalı. Hayatı bir cehennem değil, bir Şemsi, çakıyı polise uzatmış: med Ali namında biri de, bir para me olan Fransız frangı Şotan kabinesinin derdlerini ( ! ) yanarken yüzüne bakamı cennet bir çöl değil bir gülistan, bir ço• Ben vurdum, onu çok seviyordum. selesinden çıkan kavga neticesinde yanınyordum. Bu karanhk düşüncelerinin göl rak vadi değil, bir mümbit arazi yapabil istifasının bir emrivaki haline gelmesi üFakat o beni istemedi.. Vaktile beraber da taşıdığı usturasını çekerek kansı Gülgesi çehresine aksetmiş ve onu adeta çir meli. Gözlerimiz yalnız kusur aramağa zerine dün sabah bir miktar daha düşmüş sümü üç yerinden, teyzezadesi Fabnayı ve kabinenin öğle üzeri istifasından sonra yaşamışhk. kinleştirmişti. değil, iyi seyleri de bulup görmeğe yarı Demiştir. Kadıncağız ölmek üzeredir. da karnından ağır surette yaralayıp kaçNezaket göstermiş olmak için arasıra yan bir vasıtadır. Kara kışta üç gün ha kıymetinden daha fazla kaybetmiştir. mıştır. Evvelki akşam Londra ve Paris borîkinci cinayet evet haklısınız! Doğru, ne çare elden ne vanın bozuk gitmesinden sızlanırken, yaDördüncü cinayet gelir! Kader, kısmet, Allah ne dediyse zın berrak semasım, parlak güneşini dü salarında bir îngiliz lirası karşılığı 157,13 Burada gene ask ve kıskanclık yüzünde kapanan Fransız frangı dün sabah den ikinci bir hâdise daha geçmiştir. Ödemişin Kuvvetli köyünden Şerif o olur! gibi beylik lâflarla muhavereyi şünmeli. Kışm birer kara iskelet halinde kısa kesmek istiyordum. Ne mümkün ba gönüle kasvet veren ağaclarm çıplak dal 157,38 frankta açılmış ve aksam 159 da Bunun kahramanı da şoför Çakır Meh Ali Çetin, Meşrutiyet mahallesinden Fatyan gökün direklerini alıyor ve bütün lannı üzüntü ile görürken, ilkbaharda kapanmıştır. Bu suretle bir İngiliz lirası med nammda biridir. Mehmed, Bayrak ma namında genc bir kadını dokuz ye karşılığı kıymetinde iki franga yakm bir dünyanm ağırlıklannı üzerime yıkıyordu. onların canlanıp birer gelin gibi yeşil lıda Mehpare namında genc ve güzel bir rinden yaralamıştır. Hâdiseye sebeb, kasukut husule gelmiştir. Yemekten sonra biraz gramofonla yapraklarla, pembe çiçeklerle süslendiğidmın, kendisine yüz vermemesidir. Bun Frank, bundan evvelki malî buhranda kadınla oturmakta ve onu şiddetle kıs (Mozart) tan, (Beethoven) den güzel ni gözönüne getirmeli. dan hiddetlenen Çetin, fırsat bularak kadahi bu kadar sukut göstermemişti. Tür kanmaktadır. Bu meyanda, komşuları oparçalar dinledik. Umumiyetle ekseri Hulâsa iki gözüm saadet mes'ud ol 1rye piyasası, yalnız Fransa ile ticareti lan Abdullah namında kırk yaşlarında dını ölüm derecesine getirmiş ve yakalanyüksek ailelerde mutad olan briç masa masını bilenlerin hakkıdır. Nasıl çiçekmizden mütevellid bir miktar doîayısile bir zatın evine gitmemesini de sıkı sıkı mıştır. larının etrafına maraklılar toplandılar. lerde gizli olan bal usaresini yalnız arılar frankla alâkadar bulunmakta olduğun tenbih etmektedir. Bu da baska türlüsü Ben de biraz hava almak için balkona bulup ahyorsa, saadet de yalnız onun dan frangın bu sukutu merakla takib olunMehmed gece eve gelince, MehpareTorbalının Dirimli köyü civannda çıktım. nerede olduğunu bulup çıkaranlara nasib maktadır. yi bulamamıs ve derhal Abdullahın evi Hüsnü namında bir herif, yabanda odun Yemekte yanımda oturan şık bayan olur. Çok kere bir sarayda görülmiyen Paris borsasında sukut ne gitmiştir. îçeriye girip Mehpareyi ça toplıyan Ayşe namında genc ve evli bir cigarasınm dumanlarını savurarak yanı saadet, üç odalı mütevazı bir evde buluLondra 10 (Hususî) Fransız kabi ğırdıktan sonra, Abdullaha: kadına saldırmış, zavalhyı berbad et tna geldi: nur. Nekadar çok bedbaht zenginler ve nesinin sukutu üzerine, Fransız frangı miştir. Hüsnü, jandarmalar tarafmdan Siz oynamıyor musunuz? Sen de bize kadar gel, seninle bibahtiyar fakirler vardır. Hangi muhitte, bugün yeniden düşmüştür. Londra boryakalanmıştır. Hayır! hangi şerait dahilinde olursa olsun, her sasında bugün bir İngiliz lirası 155 r£z konuşmak isterim. Oyun bilmemeniz olamaz, seyret kes mes'ud olabilir. Talihsiz insan yok frank üzerine muamele görmüştür. tur. Kendini talihsiz zannedenler vardır. mesini de mi sevmezsiniz ? Yemen Veliahdi yarm Bilmiyorum ve anlamıyorum. An Işte ben hayatı böyle görüyorum. Dedim geliyor lamadığım şeyin nesini seyredeyim? ve aynldık. Yemen Veliahdi Prens Seyfülislâm Bundan bes altı sene evvel Monako'ya SEÜM SIRRI TARCAN yarın şehrimize gelecektir. Prens Seyfülislâm. îngiliz Kralımn taç giyme merasiminde bulunmak üzere geçen sene Londraya gitmiş ve dokuz ay kadar İngilterede kaldıktan sonra geçenlerde Paris ve Roraan ziyaret etmişti. Ye men Veliahdi, İstanbulda birkaç gün kaldıktan sonra, Ankaraya gidecek ve oradan Toros ekspresile memleketine dörecektir. Altın ahm ve satımmda devlet mürakabesinin hâkim olması için ittihaz edilmiş olan kararların bazı noksan tarafları olabileceği daha evvelden gözönünde bulundurulmuşhı. Kararın tatbikına geçilmesi ânından itibaren alâkadar ma kamlar tatbikatm gösterebileceği şekil ler üzerinde tetkikler yapmışlar ve alâkadarların mütaleasmı almaktan hâli kalrnamışlardı. Bu tetkiklerden sonra, altın ticaretinin halka ve memlekete daha fay dalı ve kontrolla istihdaf edilen gayeyi Niçin mi diyeceksiniz?.. Müsaadenizdaha iyi verecek bir şekil bulunması ta le izah edeyim: Molla Gürani, bütün karrür etmiştir. şark tarihinde hemen hemen yegâne olmak üzere çok garib bir vasiyet sahibidir. Bugün hurda ve masnu altm ricaretinde üç sınıf rol almaktadır: Pek meşhur olduğu veçhile o, Fatih 1 Kuyumcu, antikacı ve toplayı Sultan Mehmedin hocası ıdı. Bu pek yacıîar. ramaz şakirdini değnekle tehdid ederek Mübayaacılar. ve arasıra değnekle okşıyarak okutmuştu. 3 Toptancılar. Fakat Fatih tahta çıktıktan sonra hocaBunlardan ilk el olan kuyumcu ve ansile pek geçinemedi. Çünkü Molla Gühkacılardan bu işte büyük bir rol beklerani sertti. Ferman dinlemiyordu. Fatih nempz. Vakıâ alhnı ilk alan, hurdaya Sultan Mehmed onu Bursaya yollamak tahvil eden biriktiren eller bunlardır. Famecburiyetinde kaldı. Molla bu sürgükal bunlarda toplanan altın daima cüz'inümsü durumda da huyunu değiştirmedi, Sağda yaralı Fatma, solda Mehpare hastaneye kaldınldıktan sonra dir ve bunu elde uzun müddet tutmağa Padişahın kendine doğru görünmiyen Izmir (Hususî) Basmahane istasDemiştir. Abdullah, bu garib ve ma emirlerini tereddüdsüz reddetmekten çesermayeleri kâfi değildir. Mübayaacılar ise altın; tophyanlardır. yonu içinde, aşk yüzünden, kanlı bir hâ nalı teklif karşısında evvelâ tereddüde kinmezdi. Hatta bir gün onun en sevgili Bunlar kuyumcuları dolaşır, hurda halin dise eereyan etmiş, ve ortalık altüst olmuş düşmüş ve gitmek istememiştir. Fakat şo adamlarından birini kanuna aykın bir förün ısran ve biraz da yan tehdidi üze fhareketinden dolayı Bursalılann gözü de, eritilmiş ve külçeye çevrilmiş altınları tur. rine onlan takib etmiştir. Her üçü, evin önünde dövmek celâdetini gösterdi. toplarla. Bunlar da topladıklan altmı bir Vak'anın kahramanı Şemsî namında kârla toptancılara verirler. bir gencdir. Bu genc, istasyona gelmiş ve cn üst katına çıkmışlar. Mehmed, burada Işte bu pervasız âlim, bir hayli maceToptancılar nihayet memlekette ismi ve içeride, Bayrakh trenini beklemekte olan Abdullahı yalnız bırakmış: radan sonra şakirdile banşıp Istanbula adresi malum olan üç finnadır. kadınlardan yirmi yaşlarında Fatma na Mehpare, gel, seninle biraz aşa geldi, sekiz sene kadar müftilik yaptı ve Bize kalırsa, en sağlam şekil müba mındaki güzel ve temiz tuvaletli bir ka ğıya inelim! Fatihin oğlu Beyazıdın padişahlığı sırayaacmın alhnı toptancıya değil doğruca dına yaklaşarak: Demiş ve Mehpare önden, o da arka smda öldü. ömrünün tükenmek üzere a'tın ticaretine mezun bankalara satma dan, merdivenleri inmeğe başlamışlardır. bulunduğunu sezince bir vasiyetname ka Fatma demiştir benden niçin sının esas tutulmasıdır. Yani bu banka aynldın?. Beni niçin bıraktın?. Demek, Tam bu sırada, şoför, tabancasmı çekip Ieme almış ve cenaze namazında hünkâlar yalnız sikke halinde altın alım ve saAli ile evleneceksin ha?. Mehpareye beş el ateş etmiş ve kadınca nn bulunmasını ve cesedınin mezara kat>mile değil, hurda ve külçe altın alım ve 1 ğız çığlıklar atarak, yan taraftaki pencere dar sürüklene sürüklene götürülmesini satımile de meşgul olmalıdırlar. Bu su Kadın da . yüzünü çevirerek: Seni sevmiyorum, istemiyorum, na dan bahçeye fırlamıştır. Bu beş kurşun istemişti. retle altın alım ve sarımında rolleri pek t\biî olmıyan toptancılar meydandan kal file uğraşma! Ben bugün Ali ile nikâh dan hiç biri, isabet etmemiştir. Fakat gö Saray ve devlet erkânı hayatında eli kacak ve memleket haricine altın çıkması landım bile.. Şimdi nikâh dairesinden ge zü kızaran Mehmed, altıncı kurşunu sık öpülen, önünde baş ve boyun kırılan bu liyorum. da o nisbette önlenmiş olacaktır. makta da gecikmemiş ve zavalh kadın, yüksek adamm cesedini yerlerde sürünBu arada sikke halinde altmın mem Cevabım vermiştîr. Şu muhavereye na bu sonuncu ateşle, kalçasından yarala dürmeği bir türlü kabul edemediler, faleket haricine çıkması memnu iken ziynet zaran, tutkun bir âşık olan Şemsi, hemen n?rak bahçenin içine yuvarlanmıştır. Ka kat vasiyetine saygısızlık göstermeği de eşyası halinde altının menedilmemesinin bir yıldınm gibi, sustalı büyük çakısını d'nrn öldüğünü zanneden Mehmed, bu reva görmediler, uzun münakaşalardan rnaksaddan uzaklaştırıcı bir sebeb oldu defa da, Abdullahla hesablaşmak için sonra cesedi bir hasıra sardılar ve hasırı çikarmış ve etraftan yükselen: ru unutulmamalıdır. F. G. merdivenleri atlıyarak üst kata çıkmış, sürükliyerek mezara götürdüler. Yapma.. Yapma yazıktır! Bir genc, başkasile evlenen sevgilisini, bir şoför kıskandığı metresini, bir adam da karısını ağır surette yaraladı olla Gürani ile d'Anunçio'yu yanyana getirmek, Gürani'nin Gayetül'emani fi seb'ülmesa nisile, yahud Cem'ülcevami şerhile d'Anunçio'nun Le feu'sünü karşı karşıya getirmek kadar abestir. Çünkü o Türk âlimile bu İtalyan şairi arasında hiçbir münasebet yoktur. Bu bedahete rağmen işte ben d'Anunçio'dan Molla Güraniye intikal etmekten, yahud Gürani'yi hatırlarken öbürünü düşünmekten geri kalamadım. Frank düşüyor Kabinenin istifasından sonra kıymetinin sukutu daha çok arttı D'Anunçîo da ölmeden önce kalbinin cesedinden sökülüp çıkarılmasını ve kalbsiz bedeninin yakılmasım vasiyet etmişti. Ben bu iki vasiyet arasmda garib bir benzerlik görüyorum. Molla Gürani, cesedinin yerlerde sürünmesini istemekle devrinin bütün büyüklerine yapılamıyacak bir îş yüklemiş ve eğlenmiş oluyordu. d'Anunçio da yüreğinin cesedinden aynlmasını vasiyet etmekle cihanlardan büyük bir cihan sayılan o kalbin kuru bir et parçasından ibaret olduğunu halka göstermek istemiştir sanıyorum. Bu vasiyetleri başka türlü tefsir etmek bence mümkün değil!.. M. TURHAN TAN MALİYEDE ölçül çülerin muayenesi Ölçülerin muayenesi için geçen kâ nunusanide ölçü sahiblerine vesikalan verilmişti. Bu ayın on beşinden itiba ren ölçülerin muayenesine başlanacak ve bu muayene ağustosa kadar devam, edecektir. Ölçü sahiblerine kolaylık olmak üzere birçok yerlerde ayar me murları bulundurulacaktır. BORŞALARDA Borsa eşyasmm nakli îstanbul Kambiyo borsası eşyası bu ayın 22 sinde Ankaraya nakledilecektir. O haftanın sonunda da birkaç memur müstesna diğer memurlar Ankaraya gideceklerdir. Genc bir san'atkârm sergisi Birasızlıktan şikâyet Ticaret Odası, lokantacılarm beyaz bira bulamadıklarmdan dolayı yaptiğı şikâyeti Belediyeye bildirmiştir. Belediyenin alâkadarlarla temasa gecerek bir çare bulacağı ümid edilmektedir. Kadıköy Halk Partisi ve Halkevi bînası ölüm Unkapanmda Atlama caddesinde eczacı Yorgi bugün ölmüştür. 11/3/938 tarihinde Cibali Ava Nikolâ kilisesin den saat 15 te kaldırılacağı dostlarma haber verilir. Maarif Vekili şehrimize geldi Maarif Vekili Saffet Arıkan refakatinde Kalemi Mahsus müdürü Nihad olduğu halde dün şehrimize gelmiştir. Saffet Ankan, biraz rahatsız olduğun dan dün Parkotelde istirahat etmiş, bir vere çıkmamıştır. VEFAT Genel Jandarma Komutanı Korgeneral Naci Tmazın annesi ve Kuleli Süel Genc san'atkâr Muvaffak Toyar"la sergisinde teşhir ettiği karikatürlerden Lisesi riyaziye öğretmeni Resneli Bay üçü: Mussolini, Marlen Ditrih, Hariciye Vekilimiz Osmanın kavmvalidesi salihatı nisvanPariste Art et Puplicite mektebine de Garbo'nun birkaç çizgi içinde canlandı dan Bayan Veçhive Tınaz vefat etmiş vam etmiş; Fransanm en meşhur afiş ve nlmış olan karikatürleri, çok beğenilmiştir. tir. Cenazesi 11/3/938 cuma günü Resneli Bay Osmanın Beylerbeyinde Çendekor üstadı Pol Kolen'in atölyesinde Sergi, birkaç gün açık kalacaktır. gelköy caddesindeki yalısından saat geçen sene Pariste iki sene çalısmış olan genc ressam ve ka MuvaffakToyar, 12 de kaldırılarak Beylerbeyi camisinrikatürist Muvaffak Toyar, Güzel San (Salon des Humoristes) mizahçılar salo de namazı kılmdıktan sonra Kuzgun nunun sergisine iştirak etmiş, jüri heyeti cuktaki aile kabristamna defnedıle atlar Akademisinde bir sergi açmıştır. ressamm 23 eserini kabul etmiştir. Bu yıl cektir. Burada ressamm karikatür, afiş ve deParistan dönen Muvaffak Toyar Ka Merhume çok dindar ve erişilmez fakorasyona aid 30 40 eseri teşhir edilraköyde, Sesli handa afiş ve dekorasyon ziletlere sahib, hayrı sever bir insanı mektedir. Bu arada bılhassa, Tevfık resimleri için bir atölye açmıştır. İyi bir kâmildi. Vefatı büvük bir ziyadır. Al Rjştü Aras, Abdülhak Hâmid, Muso san'atkâr olan Muvaffak Toyara muvaf lahtan bu büyük ölüye rahmet ve ta 1:Dİ, Hitler, Venizelos, Gandi ve Greta fakiyet dileriz. allukatına ecri sabır dileriz. Deri sanayiinde kücülme var Deri sanaviinde görülen küçülme haBirinciliği kazanan proje reketirin sebeblerini bulmak icin îk Kadıköyde yapılacak Halk Partisi ve Müsabaka neticesinde birinciliği tısad Vekâleti müfettişlerinin bir müdHalkevi binası için C. H. Partisi Genel (1453), ikinciliği (Çamlı), üçüncülüğü dettenberi sehrimİT'de yaDtıkları tetkikSekreterliğince satın alınan Bahariye (Su) rümuzlu projeler kazanmışlardır. ler sona ermi=;tir. Dün, deri fabrikatörcaddesindeki arsaya yapılacak bina için Birinciliği yapan (1453) rümuzlu pro leri sanavi müfettişlerinin de istirakile açılan müsabakaya on yedi mimar işti jeyi yapan Belediye Imar bürosundan bir tonlantı yapmışlardır. Bundan sonrak etmiştir. Yapılacak binanm seçimi mımar Rükneddin Güneydir. ra müfettisler raporlarını hazırlıyarak için îstanbul Valisi Muhiddin Üstün İkinciliği mimar A. Sabri Oran ve E îktısad Vekâletine vereceklerdir. dağm riyasetindeki jüri heyeti yirmi min Onatın birlikte yaptıkları proje Öğrendigimize göre, yapılan tetkikler gündenberi yaptiğı tetkiki sona erdir kazanmıştır. Üçüncülüğü mimar Leman sanayide bir küçülme olduğunu gösterBiiştir. Cevad Tomsu kazanmıştır. miştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: