11 Mart 1938 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

11 Mart 1938 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMHURIYET 11 Mart 1938 /POJ? Hasad bayramı İhracat artıyor Beşiktaş kulübünde çıkan ihtilâfın içyüzü Takım kaptanı Hakkı, idare heyetinin haklı ihtarı üzerine tarziye istemiş ve birinci takımı müsabakalara iştirak ettirmemeğe karar vermiş! curumunun memleketin muhtelif nokta annda vücude getirdiği teşkilât bu mmakalarda köylülerle sıkı temasta bulunar&k buralarda mahsulün daha iyi hazır anmasma hasad ve harmanın daha iyi \asıtalarla ve iyi usullerle yapılmasma, bu mmtakalann ağaçlanmasma çalışmakta d'i. Kurum teşkilâtı mıntakalarda damız Iık ve irad hayvanlan yetiştirmek ve bakmak usullerini de göstermektedir. Bu mıntakalarda her sene hasad bayramlan ve hayvan bakım müsabakaları yapılacaktır. îyi hayvan yetiştiren ve esliyen köylülere bu müsabakalarda kazanan muhtelif cins hayvanları için mükâfatlar verilecektir. (a.a.) Her sene hayvan müsa 24,401,000 kilo üzüm, bakası ve hasad bay25,400,000 kilo incir, 36300000 kilo tütün sattık Kocaeli Vilâyetinde yetişen çeşidli meyvaların ramları yapılacak Şubat ayı içinde 1,128,000 kilosu Al sürümünü temin edecek güzel kararlar da alınıyor Ankara 10 Devlet ziraat işletme manyaya, 446,000 kilosu Italyaya, 279,000 kilosu Holandaya, 208,000 kiosu Belçikaya ve geri kalanı muhtelif orta Avrupa memleketlerine olmak üzere 2,367,000 kilo kurjı üzüm ihrac edil miştir. Mevsim başından son günlere kadar yapılan umum üzüm ihracatı ise 26 milyon 401,000 kiloyu bulmuştur. Bu mikardan 1 1,500,000 kilosu Almanyaya, 1,444,000 kilosu Belçikay.a, 1.940,000 kilosu Holandaya, 5,700,000 kilosu İtalyaya, 1,431,000 kilosu îtalya yolile orta Avrupaya ve muhtelif yabancı memleketlere satılmıştır. Bugün mevcud stok miktan 9000 10,000 ton arasındadır. Bu miktarın da yeni mevsim başlangıcına kadar ihrac edilmesi kuvvetle umulmaktadır. İncir Şubat ayı içinde 217,000 kilosu A vusturyaya, 419,000 kilosu îtalya yolile orta Avrupaya, 40,000 kilosu îtalyaya, 24,000 kilosu Almanyaya olmak üzere 765,500 kilo incir, 217,000 kilosu A vusturyaya ve geri kalanı İtalyaya ve İtalya transitile diğer yabancı memleketlere olmak üzere orta Avrupaya 637 bin kilo hurda incir satılmıştır. Mevsim başından son günlere kadar yapılan bütün incir satışı, 25 milyon 400 bin kiloyu, hurda incir satışı da 4 milyon 851,000 kiloyu bulmuştur. înhisarlar genel direktörlüğü bu yıl 4000 ton incir satın almıştır. Eldeki stok miktan aşağı yukan 700 tondan ibaret tir. Bu stok da çok ehemmiyetsiz sayıl maktadır. Izmitte büyük bir imar ve kalkmma hareketi Bir genc kayıb Bodrumda İnhi sar memurlarmdan İlhami Kaynak, 45 gün evvel tedavi için Istanbula gelmiş ve bir müddet sonra ortadan kayIsolmuştur. Zabıta tahkikatı henüz netice vermemiştir. ^ ^ Bilip görenlerin | P İ ^PP^ / : Sultanahmed Cankurtaran caddesinde 48 numaraya haber vermeleri, insani yet namına rica edilmektedir. Beşiktaş birinci futbol takımı Beşiktaş kulübü Idare heyetile birinci k:nırlarsa bütün efkân umumiyenîn kentakım futbolculan arasında bir ihtilâf çık dilerini muahaze edeceğine hiç şüphe ettjğını dün yazmıştık. Aldığımız mütem memelidirler. Nihayet Bu gencler şunu mim malumata göre bu ihtilâfın sebebi, da bilmelidirler ki kendıleri gider ve kuüb kalır. şudur: Fenerbahçe ile geçen hafta pazar gü Bu hafta yapılacak maçlar nü yapılan maça çıkarılan Beşiktaş takıT . S. K. îstanbul Bölgesi Futbol Amı, takım kaptanı Hakkının da mütaleası anlığından: almarak idare heyeti tarafmdan tesbit e12/3/1938 cumartesi günü dilmiş, fakat kararlaştınlan bu takım, Yapılacak maçlar sonradan Hakkı tarafmdan değiştirilmiş Besiktaş siadı: tir. Kulüb idare heyeti, za>ıf bir FenerBeylerbeyi Kasımpaşa B takımları bahçe takımma karşı bu maçta alınan fena neticeyi de, gözönünde bulundura saat 13,30 hakem Fahrettin Somer. Galatasaray îstanbulspor B takım rak, takım kaptanı Hakkıya ihtar mahi an saat 15,15 hakem Tarık Özerengin. yetinde bir mektub yazmıştır. Hakkı, bu Taksim stadı: mektubu kendisi için çok ağır ve tahkir Alsancak Fenerbahçe (millî küme edici şekilde bulmuş, bütün takım arka oaşlarile de konuşarak idare heyetine bir maçı) saat 15,30 hakem Halid Galib cevab vermiş ve yazılan mektub için tar Ezgü. Yan hakemleri Zarifi Akerson, ziye istemiş, aksi takdirde birinci takımın Şevki Çanga. maçlara iştirak etmiyeceğini bildirmiştir. 13/3/1938 pazar günü yapılacak İdare heyeti, tarziye meselesinin asla maçlar mevzuu bahsolamıyacağını karar altına Fenerbahçe siadı: almış, vaziyeti de spor teşkilâtına resmen Alhnordu Kasımpaşa A takımları bildirmiş ve bu vaziyette B takımile de saat 13,30 hakem Rıfkı Aksay. olsa millî küme maçlarma devam edeceBc$ikta$ stadı: ğini ilâve etmiştir. Ortaköy Davudpaşa A takımlan saKulüb idare heyeti, ayni zamanda ku at 15 hakem Halid Galib Ezgü, Doğanliibün faal azasına birer tezkere yazarak, spor1 Feneryılmaz A takımlan saat 13 blrinci takımın bu isyankâr vaziyetine iş kakem Halid Galib Ezgü, Galatasaray tirak edip etmediklerini sormuş ve kulüb Beykoz (Şild maçı) A takımlan saat nızamatma itaat etmiyecek azasının ku 11,15 hakem Adnan akın, Beylerbeyi lüble alâkasmın kesileceğini bildirmiştir. Anadoluhisan A takımları saat 9,30 haŞampiyonluk maçlarında hiç yenilme kem Tank Özerengin. mek suretile İstanbulun en kuvvetli ta Taksim siadı: k;mı olduğunu isbat eden ve millî küme Alsancak Güneş (Millî küme maçı) şampiyonluğu namzedlerinden bulunan saat 15,30 hakem Ahmed Adem, yan Beşiktaş takımında tam millî küme maç hakemleri Tarık Özerengin, Fahrettin lannm ortasında böyle bir ihtilâf ve ikilik Somer. çıkması cidden teessüf edilecek bir şey Voleybol maçlari dir. Bu teessüf, hem Beşiktaş kulübü, hem T . S. K. îstanbul bölgesi voleybol ade Türk sporu hesabına olarak iki cep janhğından: helidir. 12/3/1938 cumartesi günü Ayasof En büyük ve kuvvetli kulüblerimîze yada kâin Y. M. S. A. salonunda yapımensub sporcular arasında bile hâlâ amalacak voleybol maçlari: tör sporcunun kulübü ve renkleri için ça Süleymaniye Vefa saat 15 hakem hşması lâzımgeldiğini anlamamış olanlar vardır. Bir takım sporcular, profesyone Kaya, Galatasaray Beykoz saat 15,30 düşüncesile kulüblerden kendi şahısları hakem Kaya, İstanbulspor Anadolu saat 16 hakem îlhami Polater, Hilâl Feiçir fedakârlık bekliyor ve istiyorlar. neryılmaz saat 16,30 hakem İlhami PoSporun memleket gencliği arasınde later. birlik ve sevgi yerine, kulüb kulübe karş Tekirdağlı Hüseyin clan münaferetler yetişmiyormuş gibi, ayni kulüb azası arasında da husumetler Pariste yaptığı iki güreşle rakiblerin ve çekişmelere meydan vermesi ne çirkin mağlub eden Tekirdağlı Hüseyin pehşeydir. livan halen Pariste bulunmaktadır. TeBeşiktaş birinci takım futbolculan ida kirdağlıyı Parise götüren menecer Asım re heyeti, yani ağabeyleri tarziye vermedi Londradaki güreşlerin tarih ve şartlarmı gibi bir bahane ile isyankâr bir tavır ta görüşmek üzere Lodraya gitmiştir. İki amele yaralandı Beyoğlunda İstiklâl caddesinde 209 numaralı binayı tamir eden amele Hüseyin oğlu Mustafa ile Dimitri oğlu Niko, dün binanın beşinci katmdaki sıvaları parçalarlarken birdenbire üstünde durdukları iskele kırılmış, ameleler binanın zemin katma düşmüşlerdir. Ağır surette yaralanan ameleler hastaneye sevkedilmişlerdir. Pamuk I Ege mıntakasının 62,000 balya tah min edilen pamuk rekoltesinden 20,00022,000 balyasını Akala pamuğu teşkil Cami halâsında eroin etmektedir. Elde bulunan pamuk stoku 19,000 20,000 balya olduğuna göre çekenler geri kalanı müstahsil elinden çıkmış ve Evvelki gece Eyübde Defterdarda camiin halâsında iki şahsm eroin çek mühim bir kısmı satılmış bulunmaktadır. tikleri Emniyet kaçakçılık bürosu meİtalyanın son zamanlarda memleketi murları tarafmdan görülmüştür. mrz pamukları için 3,5 milyon liretlik konEroinmanlar yakalanmışlar ve üst tenjan dahilinde müsaid prim ve fiat verleri arandığı vakit birer paket de eroin meğe başlaması îzmir piyasasını canlanbulunmuştur. Beyaz zehir müptelâları dırmış bulunmaktadır. Akalanm îtalya mahkemeye sevkedilmiştir. ya sif kilosu 720750 liretten satılmıştır. tzmirde feci bir otomobil Bımthıto başka Çekoslovakya, Romanya, Lehistan için de ba*ı talebler görülmek kazası tedir. îzmir (Hususî) Burada, feci bir Zeytinyağt otomobil kazası olmuştur: Şubat ayı içinde îzmir piyasasına gelen Turan yağ fabrikasına aid ve şoför Mustafa idaresindeki kamyonet, İzmire zeytinyağı miktan 9,000 10,000 ton d^ğru gelirken, Mersinlide Ali namında arasındadır. yedi yaşmda bir yavrucak ansızın yola İzmir ve civan zeytinyağı istihsalâtı çıkmıştır. Şoför, bu kazaya mâni olmak şubat sonuna doğru sona ermiş bulun üzere derhal direksiyonu kîrmış, fakat maktadır. Asıl zeytin ve zeytinyağı mınfren esnasında, bu defa da arabanın ar takaları olan Ayvalık ve Aydında ise ka kısmı çocukcağızın başma şiddetle tasir ameliyesine faaliyetle devam olun çarpmışhr. Hâdise çok feci geçmiş, yav maktadır. runun kafatası parçalanmış ve beyni orBu faaliyetin ancak mart sonlarında talığa saçılmıştır. Şoför yakalanmışhr. arkası alınacağı tahmin olunmaktadır. Beynelmilel olimpiyad cemi Fiatlar normal seyrini takib etmektedir. Bugünlerde Brezilya ve İngiltere ile bazı yetleri kongresi partıler üzerine muamele yapılmıştır. Londra 10 (Hususî) Mısır Kralı Zeytinyağlanmıza en ziyade alâka gös Faruk, bugün beynelmilel olimpiyad teren îtalya beş asidli yağlanmızın tonuna cemiyetleri kongresini açmıştır. sif olmak üzere 55 sterlin vermektedir. Anadolu Yakası Atlı spor kulübünün çayı Tütün Verilen malumata göre rekoltenin 39 bin ton olacağı gerçekleşmiş gibidir. Şubat sonuna kadar yapılan tütün satışlannın 36,000 tona baliğ olduğu anlaşıl mıştır. Bu itibarla müstahsil elinde kalan tütün stoku ancak 3,600 tondur ki bundan da 2,000 tonunu döküntü ve kınklar teskil etmektedir. niz bildiriliyordu, dedi. Esasen, Yusuf Haddad Bey de, kendisini ziyaret ettiğinizi bana haber verdi... Müstehzi bir çehre takınmağa çalışarak: Ya! dedim, Yusuf Haddad Beyefendi, ziyaretime azçok ehemmiyet atfetmişler demek... O anda hakikati belki kavnyamamıştır. Ziyaretiniz pek anî olduğu için, malum ya, birdenbire fikir edinmek gücdür... Her ne hal ise, çarşamba günü Kahireye avdetimde, o gün bana telefon ettiklerini haber aldım. Çarşamba günü mü dediniz? Yusuf Haddad söze kanştı: Evet, ziyaretime geîdiğiniz günün akşamı, Habib Hasrun Beye telefon edip iddialannızdan kendisine malumat vermek istemiştim... Iddialarım hakikatin ifadesinden ibaretti. Bilmîyordum. Derhal tahkik edebilirdiniz. Mükâlememiz kavga şekli almağa başlamıştı. Avukat araya girdi: Avukat Ahmed Şevket Beyin mektubundan Yusuf Haddad Beyin malumatı yoktu. Bu şayanı hayret macera Anadolu Yakası Atlı spor kulübünün ikinci çayı martın 19 uncu cumartesi günü saat 17 de kulübün Kadıköy iskelesi civarmdaki lokalinde verilecektir. Bu çayın şubatın altıncı günü verilen ve muhitte çok iyi bir Intıba bırakan çaydan daha mükemmel olması için çahsılmaktadır. Onu görür görmez, izzeti nefsime açılan yara bir kere daha sızladı. Avukat Habib Hasrunla bu ilk görüşmemizde, Yusuf Haddadın hazır bulunmasmı hiç istemezdim. Çünkü, menfaatime mugayir olduğunu bile bile Yusuf Haddadın fikirlerile taban tabana zıd fikirler yürütmekten kendimi alamıyacaktım. Avukat Habib Hasrun, ben odaya girince ayağa kalkmış, nezaketli bir tavırla: Mukbile Nusret Hanımefendi ile mi müşerref oluyorum? diye sormuştu. Onun, bana sadece kendi ismimle hitab etmesi yüreğime biraz su serpti. Hiç olmazsa bu adamcağız beni zorla evlendirmeğe kalkışmıyordu. Dost bir muhitte bulunduğumu hissettim. Bu his ve belki de, arkamdaki yeni mavi tâyörün verdiği cesaret, bana biraz itimad bahşetti. Avukatm gösterdiği koltuğa otururken karşıdaki endam aynasında kendimi görünce, nefsime bu itimadım büsbütün arttı. İzmitten umumî bir görünüş İzmit (Hususî muhabirimizden) dığı, Sapancanın şeftalisi pek meşhur ol« "Yurdun hemen her tarafında hummalı makla beraber, bunlar münhasıran müs« bir imar faaliyeti vardır. Yeni yeni fabri tahsili refaha kavuşturmaktan uzak bu « kalar, muazzam müesseseler, silolar, as lunmaktadır. Zira, müstahsil kabzımal « falt yollar, modern yapılar, apartımanlar ların ve kumusyoncuların elinde kalmıj şehirlerin profilini değiştirmekte, onlara ve aneak son seneler içinde kurtulmak medenî bir veçhe vermektedir. bahtiyarhğma ermişlerdir. îzmit, imar edilen şehirlerimizin ba Kocaeli meyva ve sebzeleri üzerinda ş'nda gelmektedir. Mübalâğasız iddia e ciddî etüdler yapıldı. Bütun mıntakanm debiliriz ki İzmit, son üç sene içinde inşaat verim kabiliyeti tetkik edildi. Müstahsila faaliyeti en çok olan bir şehirdir. Kör daha geniş refah temini düşünüldü. Herfezde namütenahi bir imar hareketi var şeyden evvel îstanbul Meyva Halile bif aır. Isırgan dolu yabani otların türediği tîlaşma yapıldı ve orada bir yazıhane teyerlerde şimdi yüze ve gönüle gülen bi sis edildi. Müstahsil, buradan mahsuîünü nalar vücud bulmaktadır. bu fırma namına göndermeğe başladı va Fakat görülüyor ki, şehrimizdeki bu ayni zamanda ambalâj usul ve şekillerJ inşaat hareketi bir metodla değil de ge de değiştirildi. Eskiden 60 70 kiloluk; lişi güzel hissini veren bir şekil ve tarzda küfeler içinde gönderilen ve çabuk çü* yapılmaktadır. Sekiz ev şuraya serpilmiş, rüdüğü görülen mahsul, 5, 8, 10, 15 ki* iki apartıman beri tarafa kurulmuş, birkaç loluk sandıklarla, iyi ambalâj yapılaralç yapı da öteye beriye ahlmıştır. Bunun sevkedildi. Bunlar satılmadan kalsa da« içindir ki şehir hâlâ güzel bir renk ve ha hi meyvalar çürümeden uzun müddet yat alamamıştır ve hâlâ eski îzmitin ka kalabiliyor ve bu suretle de, «mahsul ra, ahşab evleri, yıkık vücudü, dar ve ezik, çürük» sözü kalkmış oldu. korkunc sokaklan meydandadır Ankara ve îstanbul piyasasına gön • * Mimar Yansen tarafmdan çizilmiş ve derilen meyvaların şimdi, dış piyasalara henüz tasdık edılmemiş bir şehir plânımız ihracı düşünülüyor ve bu pek yakın bir yardır. 25 senede tatbikı mümkün olacak zamanda tahakkuk safhasma girecektir,, îzmit plânı, bazı tadilâtla mevkii file koFakat, bütün bunlardan evvel yapıla* nulacaktır. Bu, plânm en bariz hususi cak işler vardır. Fennî meyvacılığı öğ * yeti yukan pazar semtinin tamamile or renmek. İse, evvelâ, meyva ağaclannm tadan kalkmasım istihdaf eylemesidir. hastalıktan salim olmasile başlanmış bu« Filhakika eskiden ticarî hayatın inkişafı lunuyor. Ziraat mücadele teşkilâtı hum* ile daha fazla kıymeti bulan yukarı pa malı bir faaliyetle, mmtaka mıntaka, &y* zar bugün îzmitin en sönük bir yeri ha nlarak meyva ağaclarındaki haşerelerle lıne gelmiştir. .•mücadele etmektedir. Hastalık, en kısa Belediye de, bu mıntakada yaşı bir zamanda tamamile önlenmiş ve Ko< yanlan o kadar unutmuştur ki ne gece caeli havzasmda hastalıklı meyva ağaci leri bir elektriği ve ne de mezbele dolu so kalmamış olacaktır. kaklarını temizliyecek çöpçüsü vardır. Bundan sonra fennî meyvacılık her Mimar Yansen, birçok dedikoduyu müstahsile amelî bir şekilde öğretilecefc mucib olan plânında yukan pazan kal ve nesilden nesile, an'ane şeklinde devam dırmakla isabet etmiştir. ederek beklediğimiz, istediğimiz netica Kâğıd fabrikasına yakm olan arsala husul bulmus olacaktır. rın kıymeti çoğaldı. Eski yangın yeri, Evvelce de, bir münasebetle yazdığırr^ belediyeye hiç ummadığı bir servet temin gibi, Sapanca gölile, Sakar>'a nehrinır< ermiş oldu. Plân tasdikten geldikten son uzandığı sahada güzel elma yetişmekte* ra buranın baştanbaşa yeni bir mahalle dir. Vilâyet, bütün kış muhafazası te « olacağı anlaşılıyor. Hatta bir kısım inşa min edılebilen elmalar üzerinde ehemmiat da başlamıştır. Çingeneler tarafmdan yetle durmaktadır. Bu maksadla, Aşağıistilâ edilmiş ve hemen şehrin en havadar kızarca köyünde «fennî elma fidanhğı* ve körfezin güzelliklerine göğüs açmış da tesis edilmiştir. olan Kozluk da, gene bu plâna uygun bir Fıdanhk bu çevredeki, müstahsile cins çehre alacaktır. elma fidanlan tevzi edecek ve az zamaı» sonra yurdun en lezzetli elmalannı KoKocaelide meyvacılık İzmit ve çevresinin iktısadî istikameti caelinden yemek mümkün olacaktır. Bir meyva ve sebze üzerinde temerküz et cins, bir boy ve bir kalitede olan elmalar, mektedir. Pendıkten başlıyarak Geyveye kısmen ambalâjlarla haric piyasalara da kadar uzanan geniş sahada memleketin gönderilecektir. Vilâyette her sene elma en nefis meyva ve sebzelerinin istihsal bayramı da yapılacak ve elma sevgisi a« edilebileceği görülmektedir. Ziraat Ve şılanacaktır. kâleti tarafmdan gönderilen mütehassısTurfanda sebze yetiştirmek hususunda lar da bu neticeyi bütün vüzuhile ifade Kocaelinde senelerdenberi devam eden etmişlerdir. çahşmalar vardır. Bunların müsbet netiTavşancılın üzümü, Yarımcanın ki çe verdiği de görülmektedir. Pendikle razı, Tuzlanın enginan, Karamürselin İzmit arasında turfanda sebze yetiştir çeşidli meyvaları, Değirmenderenin fın mek için tetkikler yapılacaktır. C. Y. nın asıl mihveri de o mektub olduğu için, kendisini bunda biraz haklı görmek icab eder. Soğuk bir tavırla mukabele ettim: Kendisine gösterdiğim delilleri gözden geçirmeğe tenezzül etseydi hakikati anlamış olurdu. Onları da tetkik etseydi gene fayda vermezdi. Zira, hüviyet evrakını bile taklid etmek, sahte mühürlerle mühürlemek kabüdir. Şu halde avukat Ahmed Şevket Beyin mektubunun da sahte olduğunu düşünebiürdiniz. Onu da düşündük. Nitekim, mektubun hakikaten kendisinden geldiğini, dün, Yusuf Haddad Beyin gösterdiği arzu üzerine tesbit etmiş bulunuyoruz. Hayretle sordum: Nasıl? Mektubun Ahmed Şevket Bey tarafmdan yazıldığını nasıl tesbit ettiniz ? îstanbula telgraf çekerek. Bu kadar ince hesab karşısmda şaşır mıştım. Avukat Habib Hasrun, , benim bu hayretimi görmeden devam etti: Şu anda, ne ben ne de Yusuf Haddad Bey, sizin hakikî hüviyetiniz hakkmda hiçbir şüphe beslemiyoruz. Siz, bundan dört sene evvel tezevvüc ettiği* miz zannında bulunduğumuz Mukbile Nusret Hanımm kendisisiniz. Tezevvüc ettiğiniz zannında bulunduğunuz ne demek? Şu demek ki, Yusuf Haddad Beı yin, kendisile evlenmek istediği genc kız Mukbile Nusret Hanımdı. Bu ismi taşn yan genc kız kim olursa olsun, onu zevi celiğe kabul etmek mecburiyetindeydi. Yusuf Haddad, avukatın bu sözünüt başmı sallıyarak tasdik etti. Hiç birşey anlıyamıyorum, dedim. Esasen bu izdivac meselesi hakkmda da hiç malumatım bulunmadığı için, bana Iutfen biraz izahat verir misiniz? Avukat: Yusuf Haddad Beyin müsaadelerile simdi arzedeceğim. Dedikten sonra bir saniye sustu; sonra, aşağıda okuyacağmız hâdiseyi anlatmağa başladı. Habib Hasrun Bey, ellilik bir adamdı. îş hayatmda piştiği, her halinden belli idi. Sesinde, tavırlannda, söz söyleyişinde, kendisile iş gören kimselere emniyet ve itimad telkin edici kalender bir ifade, babacan bir hal vardı. (Arkası var). Ask ve macera romam : KCOC/AIN* Nakleden: Hamdi Varoğln Çocuk, odama geldi. Mektubu gön deren avukat Habib Hasrundu. Isken deriyeden avdet ettiğini, İstanbuldan Ahmed $evket Beyin yolladıgı meklubu aldığını söylüyor ve ertesi gün için, saat üçte randevu verıyordu. Avukatın gösterdiği bu alâka beni sevindirdi. Hiç olmazsa derdimi dinliyecek bir kişi bulmustum. Tayin edilen saatte randevuya gide ceğimi, bir pusulaya yazarak, cevab makamında çocuğa verdim; avcuna da ufak bir bahşiş sıkıştırdım. Sonra, yorgun vücudümü dinlendir mek üzere yatağıma uzandım. VII • Avukat Habib Hasrun'un yazıhane sine gittiğim zaman saat tam üçtü. Onu yalnız bulacağımı zannederken, Yusuf Haddadın da orada olduğunu gördüm. Hiç beklemediğim bu vaziyet cahımı sıktı. Yusuf Haddadın yazıhanede bu lunması, bana, aleyhimde bir dolab çevrildiği kanaatini vermişti. Avukat ve müekkilile benim aramda, bir gün evvelkine benzer bir sahnenin cereyan edeceği korkusu yüreğimi kapladı. Avukatın, Yusuf Haddadla neler görüştüğümüz den haberdar edilmiş olduğuna hiç şüphe yoktu. Fakat, ben odadan içeri girince, Yusuf Haddad ayağa kalktı; başını hafıfçe eğerek beni selâmladı. Gözleri, beni ilk defa görüyormuş gibi, hayret ifade ediyordu. Belki de, ziyaretine ilk gittiğim Habib Hasrun, beyhude vakit geçirgün sırtımda gördüğü sefil kıyafeti bulamek istemiyen bir i§ adamı gibi, derhal mayınca şaşırmıştı. Selâmına, ayni şekilde hafif bîr baş sadede geçti: Avukat Ahmed Şevket Beyden eğerek mukabele ederken akhma gelen aldığım mektubda Mısıra teşrif edeceğibu mülâhaza yüzümü kızarttı.

Bu sayıdan diğer sayfalar: