1 Temmuz 1934 Tarihli Kadro Dergisi Sayfa 19

1 Temmuz 1934 tarihli Kadro Dergisi Sayfa 19
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ur Neticede pamuk ziraatimiz daima yerinde saymakta, ve hattâ köylü için kârsız bir iş haline bile girmiş bulunmaktadır. İşte, bizce davanın düğüm noktası budur: Pamuk ziraatini köy- lü için kârlı bir ziraat şubesi haline getirmek ve ayni zamanda pamuk sanayimize ucuz ve ideal ham madde temin etmek. Bu artık sadece bir teknik dava değildir. Bu, bir ikfısadi teşki- latlarıdırma davasıdır. Bu teşkilâtlandırma davası ile meşgul olan hiç bir müessesemiz ve hiç bir merciimiz yoktur. Halbuki, yalnız pamuk için değil, her ziraat ve iktısat gubesi için en uygun teşkilât tipini araştıracak bir müesseseye şiddetle muhtacız. Şim- diye kadar teknik mütehassıslar tarafından öne sürülen teklifle- rin ve tavsiyelerin daima havada ve kitapta kalmasının sebebini böyle bir müessesenin yokluğunda aramalıyız. Hususiyetlerimize uygun bir teşkilât tipinin ana prensiplerini biz şöyle düşünüyoruz: ı Toprak mülkiyeti, ancak bir mesuliyete tekabül eden bir haktır. Toprağa sahip olmak demek, milli bir vazife almak de mektir. Toprağı fena kullanmıak, vazifeyi suiistimal sayılır. İşte toprak mülkiyetinin devletçi telâkkisi... 2. — O halde, milli menfaatlerin millet namına koruyucusu olan Devlet, fertlere bir hak ve mesuliyet olarak tanıdığı toprak mül- kiyetinin en iyi istismar metotlarını da bulmak ve öğretmekle mükelleftir. Bunu yapmadığı takdirde, fertlerin vazifelerini bi- lerek veya bilmiyerek suiistimal etmelerine karşı müsamaha ve alâkasızlık gösteriyor demektir. O halde, toprak mülkiyetinin devletçi telâkkisi, ayni zamanda devletçi bir teşkilâtlandırma faaliyetini de zaruri kılıyar. 3. — Orduya alman köylü, nasıl ki muayyen metotlarla harp tekniğimi, okuma ve yazmayı, hattâ nola ile muzika çulmasını öğreniyorsa, devletçi bhir istihsal kooperatifinin içine alınacak köylüler de muayyen metotlarla, meselâ pamuk ziraatinin istih- sal, ihzar ve satış işlerini öğrenecektir. Devletçi istihsal kooperatifi, devletin müstahsiller için toprak mülkiyetinden gerek kendileri, gerekse milli iktısat bakımından azami istifadeyi temin edebilmek gayesile kurduğu bir mekten olacaktır. Dünyanın hiç bir memleketinde böyle ferdi mülkiyet 10

Bu sayıdan diğer sayfalar: