1 Temmuz 1934 Tarihli Kadro Dergisi Sayfa 27

1 Temmuz 1934 tarihli Kadro Dergisi Sayfa 27
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

0 Çin ve Hindistan gibi gümüş müstehliki olan memleketler için gümüş meselesinin chemmiyeti müstahsil memleketlere nazaran tamamen başka mahiyeti haizdir. Çinde gümüş yalnız para mad- desi olarak değil ayni zamanda servetin muhafazası vasıtası, ta- sarruf vasıtası olarak ta kullanılmaktadır. Bu itibarla Çinde pi- yasa haricinde azim miktarlarda gümüş stoku mevcuttur. Bu sto- kun miktarı bugün meçhuldür. Yalnız Şanghay bankalarında te- raküm eden gümüşün miktarı tesbit edilebilmektedir. Sanghay bankalarında gümüş mevdüatı senelecrc göre şöyle artmıştır. (Milyon ons olarak) : 1928 - 147.2 1932 —- 321.:9 1929 -— 1924 1933 — 43D.3 1930 — 214.3 1934 nisanında 446.7 1931 — 189.8B Çin parasının kıymeti doğrudan dogğruya gümüş fiatına bağz- h olduğundan Çin hükümeti, gümüş fiatımın istikbali hakkında Müttehidei Amerika ile ayni kanaatte değildir. Altın ile gümüş arasındaki nisbetin salâh bulması sşüphesiz Çinin borçlarımı azal- tacaktır. Çin hükümetinin 1932 senesi başında barcu 4.853 mil- yan Çin dolarına baliğ oluyordu. Bunun 903 milyon doları dahili borçlara, 3.950 milyanu da harici baorçlara aitti. Gümüş fiatları- nm düzelmesile Çinin alım kabiliyetinin düzeleceği fikri kabili müdafaa değildir. Çine gümüş halinde sermaye plâsmanı belki gümüşü kıymetlendirebilir. Fakat, gümüş fiatile omuz omuza temevvüç eden Çin parası, bir fiat tereffüü vukuunda deflâsyo- nist neticeler de verebilir. Bu netice, Çinin dünya piyasalarında- ki rekabet kabiliyetini de mutazarrır edebilir. Çin hükümeti, kendi bakımından gümüş meselesinin haiz olduğu ehemmiyeti nazarı itibara alarak Londra konferansında yapılan gümüş an- laşmasma, gümüş Fiatları sabit kaldığı takdirde iştirak edeceği- ni beyan etmiş ve ancak bu şart altında protokolu imza etmişti. Binaenaleyh gümüş fiatlarımı yükseltmeğe müteveccih herhangi bir hareket karsısında Çinin tedafüt bir vaziyet alacağı aşikür- dır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: