10 Mart 1932 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 13

10 Mart 1932 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 13
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

NO. 1866—171 SERVETİFÜNUN 237 meydanın temislenme ameliyesine başlanmış tır. Elektrik ve buharla müteharrik çekiç ve küreklerin azim velye- lesine bazan temeller- deki kayaları çatlatmak için kullanılan dina mitlerin gürültü- sünün de ingi- mam ettiği düşü- nülünee kafaları kazan gibi olan New- Yorklulara acımamak clden gelmiyor... Amerikalı is- tatikçilerin gayet souk o kanlılıkla verdikleri rakam- lar teşebbüsün azametini mü- kemmelen anlatmaktadır: İnşaat için lâzım olan mevadı iptidaiyeyi mahallinden almak, kabili istimal bir hale koymak ve yerine vazetmek için 56.000 kişi tutulmuştur. Bunun 46.000i New-York haricindedir. Bu meyandm «Alabama» ve «Miğiyan» demir, «Kolu- rTado» kurşun, «pensilyanyas kömür madenleri ve «Kebek» pamuk taşı, «Trinites asfalt, «Vermon» granit, «İtalya» mermer ocakları amelelerile «Filipin» mahun ve Bahri muhiti Kebir adaları çam orman- larındaki odunuuları zikredebiliriz. Bu teşebbüs için takriben 600.000.000 Türk lirası sarfedilecektir, Neticede on tane muazzam bina meydana çika- caktır. ! Bunların arasında 71, 45, 16 katlı olanları vardır. Bunların damlarında, Semiramis asma bahçe- İ iğ5E. Ja a / € Radyo beldesinin methali böyle olacaktır. lerini gölgede hırakacak derecede mükemmel ve havuzları, çeşmeleri, ağaçları, oçimenleri, heykelleri velhasıl bir bahçede buluns- bilecek her şeyi havi olmak üzre muntazam parklar Mi getirilecektir. 16 katlı (o binanın damında da «Ni yegarü» şelâlesi- nin ufak ve aynı bir modeli yapı- lacaktır. 71 katlı bina- nın 65 inei ka tımda bir kahve ve bir klup, 67 inci katında ra- sathane, son kat- ta yani cadde- den 250 metre yukarıda da ö- hiç bir bail olmadan bütün şehri görecek bir taraça mevcut- tur. Buraya «Radio City» yani Radyo Beldesi denme- sine sebep bütün binaların bir kısmına «Radio Cor poration», «National Broadcasting» vesairenin tiyatro, stüdyo ve bürolarının nakledilecek olmasıdır. 20inci aşır medeniyetinin evcibalâsını teşkil eden Radyo Beldesinin sinema ve tiyatrolarında 20.000 New-Yorklu hummalı çalışmalarının yorgunluğunn dinlendirebileceklerdir. Ve yazın asma bahçelerde ağaçlar altında dolaşanlar hararetlerini Bahri Muhiti Atlasinin gerin rüzgarlarile teskin edebilecekleriir. Cahit Süleyman Yeni belimlerin ee elverişli bir meydan elde etmek in eski binalar yıkılmıştır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: