10 Mart 1932 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 16

10 Mart 1932 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 16
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SERVETİFÜNÜN No. 1956—171 George Waskington 20 Şubatta bütün Amerikalılar büyük bir evlâtları- nın ismini tebcil ettiler: George Washington. 22 şubat bu büyük adamın 200üncü senei devriyesi idi. Bu münasebetle (okuyanlara Amerikan devlet adamının hayatını tetkik etmek fır- satını vermeği faydalı bul- duk. George Washington, 22 Şubat 1732 de West- moreland konteliğinin Vir- jinya eyaletinde dünyaya gelmişti. Babası Augustin Washingtön Amerikada yerleşmiş bir İngiliz aile- sine omensuptu. Küçük askerliğe intisap etti- 1753 te Hint hududunu muhafazaya memur edil- miş ve Fransızların Ohio kalesinin askeri oplânını elde etmeğe muvaffak olmuştu. 1754te küçük bir kuvvetle Fransızları oradan attı. 1759 da Mart- ha Curtis isminde bir dulla evleniyordu. Aradan seneler geçipte Amerika ile İngiltere ara- sında bir ihtilâf patlak verince Washington konvansiyon 10 eylül silâhlara sarılmak zamanının geldiğini söyledi. 1774 te Virjiniya murahhaslarının meclisinde bu fikrini açıkça anlattı. 1781 de ( Corc Vaşington ) Jeneral Washington «Ch, W. Penle'in tablosu - — —. Nihayet 20 Haziran 1775'te aktedilen Filâdelfiya kongresi ona baş kumandanlığı verdi. Washingtonun bu meclisteki sözleri meşhurdur: “Silâhlara sarılmaya mecburuz. Maksadımız za- fer veya fetih değil, sade- ce kendimizi müdafaadır. Ölünciye kadar hürriyeti- mizi, hakkımızı ve babala- nmızın miraşını müdafaa edeceğiz. Halk size güve- niyor. Siz de bana güve- nebilirsiniz,, 10 Mart 1776 da Was- hington İngilizlere karşı ilk muzafferiyeti elde etti. Bu zaferin neş'esile Ame- rikalılar hürriyetlerini ilân ettiler (4 Temmuz 1767). Washington bu tarihte as- kerlerine: “Memleketin sul- hu selâmeti sizin silâhla- rınıza bağlıdır., dedi. Fa- kat askerler çok inzibat- sızdı. 27 Ağustosta New- York'ta mağlüp oldular. Fakat bunu Washinşton'unn Trenton'da ve Prencet- own'da iki kahir galibiyeti takip etti, Bu muzafferi- yetler Avrupa milletlerinin Amerikaya karşı alâkasını celbetti, ve iyi bir tesir uyandırdı. İşte bu aralık İngiliz kumandanı Howe Amerikalıları mağlüp etmiş ve Filâdelfiya'ya girmişti. Mağlübiyet Washington'un mev- Fransız jenerallarımın Mount Vernon'da ye tarafından kabulü 22 Şubat'ta Filadelfiya'da yapılan şenliklerde temsil edilmiş clan bir maketten

Bu sayıdan diğer sayfalar: