19 Ağustos 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9

19 Ağustos 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

OSMANLISALTANATI GÖCERKEN (Mütareke devrinin tarihi ) » Hor hakkı mahfuzdur. aemaaınmmtı. Yazan: Zige Şakir Damat Ferit İHe Çürüksulu Mahmut Pa- şa Arasındaki Hâdise Güç Kapatılmıştı Demişti, Diğer vükelâ, bu hak- h suale cevap vermenin müşkülü- masımı andıran bet ve bırıltılı bir ves yükseldi: — Abdi.. âcir... Bütün vükelânın başları, Ferit paşaya çevrildi. Onun, mecnunane bir cür'etle söylediği bu sözler, meclise derin bir hayret vermişti. Ferit paşa, yalnız bu mecnu- nane cür'eti göstermekle ikti - fa etmemişti. — Yaradılışındaki marazi şirretllğin sar'aya ben zeyon bir hamlesile adeta ağıı köpürerek, — Mahmut — Paşaya hitaben: — Paşa.. Paşal.. Artık, ecski devirler geçti. Badema, — Ittihatçı ruhile Idarei hükümet edilemez.. ve edilemiyecektir de.. Sözlerini ilâve etti. Bu sözler, hayreti arttırmış; Çürüksulu Mahımut — Paşa, bu hakarete dayanamıyarakı — Maksadınızı anlıyamadım, paşa hazretleri, eğer bu telmih ile bendenizi murat ediyorsanız, pek yanlış kapı çaldınız. Eğer benim yanlış bir hareketim varsa, © da sizinle teşrikimesal etmem- den ibarettir. Maamafih, şu andan Itibaren bu hareketimi de tashih ediyorum; ve, vazifemden çekili- yorum. Diye bağırmıştı. Araya giren nazırlar, hâdisenin büyümesine meydan vermemişler; pek baklı olduğu halde — Ferit Paşa tarafından haksız çıkarılan Çürüksulu Mahmut Paşayı teneffüs salonuna gölürerek teessürünü toskine gayret göstermişlerdi. Babıâlinin sadaret dairesinde tereyan eden bu hâdisenin üzerine çarçabuk kalın bir perde çekil- mişti. Sulh konferansına — gidecek şahsiyetler meselesinde sarayda, padişah ile sadrazamı Damat Ferit Paşa arasında müzakereler tereyan ediyor; — İngiltere ve Fransa ricali siyasiyesi arasında pek kıymettar dostları olduğun- dan bahseden Ferit Paşa; sulh konferansındaki — işleri, — tereya- ğından kıl çeker gibi suhületle halledeceğine dalr padişaha kat'i teminat veriyordu. Ferit Paşa nibayet padişahı İkna etmiş; kendi riyaseti altında götüreceği heyetin İistesini tasdik attirerek iradesini istihsal eylemişti. Bu suretle de, bugüne kadar bir rivayet ve tahminden Ibaret kalan ( Damat Forit Paşa- Din sulh konferansına azimeti ) meselesi, birdenbire bir hakikat oluvermişti. llk şayia üzerine * Mustafa Kemal Paşanın ikaz ve irşadi'e « Anadoludan Yıldız. sarayına ve Babıâliye yağan telgraflar, bir- denbire padişah üzerinde bir tesir husule getirmişti. Ayni zamanda Istanbulda bulunan muhtelif milli temiyet ve heyetleri temsil eden tevat tarafından da, padişaha arzedilmek Üzere mabeyin başkâ- tibine uzun bir telgraf çekmiş; Ve bunun sonunda da: ... Hukuku milliyenin müda- vazifel — mukaddesesini, fanm h Amumun itimadına lâyık bir he- yeti murahhasaya tevdi buyurma- ları hakkındaki stirhamımızla bera- tını düşünürlerken, karga bağır- |ber aksi takdirde memleketto husule hâdIsatı olaca. gelebilecek galeyanın, mübimme tevlidine bals ğının) Padişaha edilmişti. Padişah, bu — tehditten fena halde kuşkulanmış, Ferit paşayı saraya çağırtmıştı. — Bu mesele etrafında yenlden müzakere cere- yan etmiş; ikl şeye karar — verik mişti: 1 — Plişmiş aşa su — katmak isteyen ve böyle telgraflarla ade- ta padişahı tehdide cüret göste- renlerden birkaçının — tevkifi ile diğerlerinin #indirilmesi. 2 — Aymı zamanda — efkârı umümiyeyi tatmin — etmek İçin sabık Sadrazam Tevfik paşanın bildirilmesi — rica N.0119 19/8/85 & da sulh konferanema mesi. stanbulda bulunanlardan ve yukardaki telgrafa İmza koyan- lardan bazıları — derhal polis mü- dürüyetine celp ve tevkif edi!- mişti. Anadoludan — gönderilen telgrafların müşevvikleri da- valiler ve müutasarrıflar vase- | tasile - tahkikata — girişilmişti. Birinci karar bu süretle tat- bik edilirken —ikinci karara da bir şekil verilmişti, Güya; Sad- razam Ferit Paşa, göze çarpacak derecede Franmsız — politikasının mürevvici idi. Uzun müddet Londra sefare- tinde bulunan ve Ingilizlerin mem- nuniyetini kazanmış olan Tevfik Paşa da konferansa giderse; bu siyaset rekabetinde müsavi bir siklet temin edecokti. ( Arkanı var) ——— —— oraraa ( Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: gönderil - B İstaenbul Belediyesi İlânları ı 100 santim eninde mücellit bezi 900 metre | keten dikiş sicimi 20 düzine 10 No, tüfekli beyaz makara $ » tezgâh sicimi 8 Fi bağlama ,, X. v K ll K B tutarı muvakkat teminatı şiraze , 0 , 44,5 20, 22, 24, 25 No, dikiş tell — 20 kilo meşin 10 tura 180 KAŞ tutkal 100 kılo 40 3,00 mukavva 100 X 70 boyunda — 5 paket 15 H mukavva 20 » ; 8 » 640 48,00 5, . SÜ — & Si — 6 $ vk 40 » ö e 60 , » 3 , Be'ediye matbaasına İüzumu olup cins ve miktarı yukarıda yazılı 17 kalem mücollit levazımı cinsleri Itibarile 4 kısma ayrılarak ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Nümuneleri belediye matbaasında ve şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek için de hizalarında gösterilan muvakkat teminat makbux veya mek- tubile beraber 20/8/935 salı günü saat 15 de daimi Encümende bulunmalıdır. (B.) (4565) * * Fatih yangın yerinde Nevbahar Sahası muvakkat bir metro mah. Fenâi çeşme so. S117/6 Metromurab- te'minatı sunun kiye ve 5161 no. arsalar arasında bal meti 4,15 yüzlü arsa. 10,12 114 1,50 Kumkapı nişancı yangın yerin- de 307 ve 303/7 harita arsalar arasında 40 yantim yüzlü arsa —10 0,75 1,00 Yukarda sahası teminatı ve bir metrosunun kıymeti yazılı arsalar alâkadarlar arasında salılmak Üzere ayrı ayrı açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür, Arttırmaya | girmek için de hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 20 /8/935 salı günü saat 15 da dalmi encümende bulunmalıdır (B). (4566), - # dt Dumlupınar okulu talebesi için lâzım olan yerli 1400 çift çorap açık eksiltmeye konulmuştur. Bir çift çorabı 27,5 kuruş fiat tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. Eksi'tmeyo girmek için 2490 No.lı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vasika ve 29 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 29/8/935 perşembe günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (İ) (4763) Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü talebesine alınacak - olan 15 er lira muhammen bedelli 25 Çift çizmenin 12 Ağustos 935 tarihinde açık eksiltme suretile ihale edileceği evvelce ilân edilmişti. Muay- yen gününde saat 15 de talip çıkmadığından ihale keyfiyeti 22/8/935 Perşembe günü saat 16 ya kalmıştır. Nümunesini görmek ve bedava şartaamesini almek isteyenlerin Enstitü muhasebesine ve ekslitmeye gireceklerin 28,12 lira muvakkat teminatları ile Enstitü Idare ve ihale Komisyonuna müracaatları ilân olunur. “2168,, “4797,, 1934/1935 Lise ve Ticaret Mezunlarına - Müsabaka ile memur alınacaktır. Bankanm dahtit teşkilâtında, fabrikalarında ve diğer mücssesele- rinde istihdam edilmek üzere müsabaka İle “25,, memur alınacaktır. Müsabaka imtihanında muvaffak olanlara başlangıç maaşı olmak üzere, kazanacakları derecelere göre, 50 - 60 - TÜ lira verilecektir. Bu memurlar ayrılacakları teşekkülün idari, tekaik iş bölümle- rinde muayyen devrelerle çalıştırılarak yetiştirildikten — sonra ehliyet ve liyakatlerile temayüz edenleri bir seçim İmtihanına tâbi tatularak tecrübe ve bilgilerini tekemmül ettirmek ürere Banka hesabına bcnebi memleketlerde fabrika ve ticaret mües- seselerine gönderilecektir. Müsabaka imtihanına kabul şartları * 1 — Türk olmak, 2 — Liseden veya Ankara, İstanbul, Izmir Ticaret mekteplerinin birinden veya Lise muadili ecnebi mokteplerden Pek iyi, iyl derece ile 1934/1935 ders senesi mezunu olmak, 3 — 18 yaşından aşağı 25 yaşından yukarı olmamak, 4 — Sıhhati tam olmak, Imtihana gireceklerin nihayet 20 Ağustos 1935 tarihine kadar aşağıdaki vesaiki Ankarada Sümer Bank Memurin Müdür'üğüne ve Istanbulda Sümer Bank Istanbul Şubesi Müdürlüğüne gönder- meleri lâzımdır : 1 — Nufus texkeresi, 2 — Mektep şahadetnamesi veyahut moktep tarafından verilmiş muvakkat tasdikname. 3 — Resmi bir hastaneden alınmış sıhhat raporu, 4 — 3 adet vesika fotoğrafı. Müsabaka imtihanı 26 Ağustos günü saat 3 de başlıyacak ve Ankarada Sümer Bank Umum Müdürlüğünde Istanbulda Sümer Bank Şubesinde yapılacaktır. 20 Ağustos tarihinden sonra vakl olacak müracaatlar nazarı itibare alınmıyacaktır. (1781) (4114) Darphane Ve Damga Matbaası Müdürlüğünden: 1 — Kapalı zarf usulile lli ton yerli saf külçe kurşun alınacaktır. 2 — Ekslitme 11 Eylül 935 çarşamba günü saat 16 da Müdü- riyetimizdeki Komisyonda yapılaktır. 3 — İstekliler şartnameyi almak üÜrere Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri saat 14 den 17 ye hadar 30 kuruşluk pulla beraber Muhasebemize müracaat edebilirler. 4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 640 liralık muvakkat teminat akçasını veya Banka mektuplarını teklif mektuplariyle birliktı yukarıda yazılı gün ve saatten bir saat evveline kadar Komisyona vereceklerdir. (4758) Belediyeler Bankası Bina Proje MÜSABAKASI: Belediyeler Bankasından : Ankarada yapılacak Belediyeler Bankası binası projesi B/Ağustos/1935 tarihinden 5 lik Teşrin 1935 tarihine kadar 2 ay müddetle müsabakaya konulmuştur. Müsabakaya Türk ve ecnebi mühendiz ve mimarlar gire- bilirler. Müsabakada birinciliği kazanan 1.000 ikinciliği kaza- nana 800 üçüncüden beşinciyo kadar da dörder yüz lira verile- cektir. Müsabaka Şşartnamesi ve vaziyet plâm Ankarada Belediyeler Bankasından parasız alınır. Bu müddet sonuna kadar projeler Ankarada Belediyeler Bankasına teslim edilmiş —| olacaktir. Posta vesair sebeplerle gecikmeler biçbir suretle kabul edilemez. (2011) (4482) .? TRUFLEX HTG . U.S. DAT ÖFF STT N UGD L Blades Çok eyi bilenmiş TRUFLEKS traş biçak | ları hafif bir okşama ' gibi, yüzün üzerinde | kayar. Rahatlık ucuzca | bu biçakla temin edilir. TRUFLEX b X nen ae n 2 aa ErC » L GÜĞÜ oei Yünel « l

Bu sayıdan diğer sayfalar: