29 Nisan 1937 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12

29 Nisan 1937 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

*ve B iğin - erkekttipleri — 227 — Kadının güzelliği y ç huyunda olmal ! İdeal kadın tipi şudur: m olması. ieudünde de- F, kü bir ka- dm evinin hem halayığı, hem de hanı- mıdir. 3 — Tabiati: Eşinin keder ve sevinç- Jerine ortak olmalı. 4 — Tahsili: Mevcudiyetini ni ve 1 anlayacak kadar bir tahsil ile, dikişe ve biçkiye öşina olmalı. Eskişehir Sivrihisar eaddesinde Doğu gayhanesinde A Ayan —- 18 — “ Erkek zengin olmamalı! ,, 1,70 boy, elegant, saz benizli, kum- ral, siyah gözlü, bir erk Erkekliği- nvin bütün ifadeleri gözl ide toplan- malı, kadına karşı nazik, ince ruhlu, iyi tahsil görmüş, edebivyata vâkıf, ter- biyeti, çalışkan, hürmetkâr, olmalı, bol saygı, büyük aşklardan daha tatlı ol- duğu için eşine karşı saygı göstermeli. Bol neşesi, musikiye âş olmalı. İçki içmeli, hayattan anlamalı, yaşı o- tuzdan yukarı olmamalı. Kıskanç, ha- Bis, mutaassıp, kılıbık olmamalı. Hel zengin, aman hiç olmasın. Kadıköy: H (Sarih adres ve isminl yazmamıştır) — 229 — “ Kadın çok gezmemeli ! ,, Tahayyül ettiğim kız ne fakir, ne de zenjfin olmalı. Gözleri siyah, saçları kumral olmalı. Evine merbut bulun- malı. Çok gezer ve tabiati kıskanç ol - mMmamalı, Tahsiline gelince, az çok yazmasını ve akumasını bilmeli, ev işlerinden an- ©lm lamah, yüzüne bakılacak kadar güzel Edirne 8. Akar Sü (Sarih isim ve adresinin neşrini istemenilştir) — 210 — * Sevebileceğim erkek bütün zevklere doymuş bir adamdır,, Bence erkeğe, saçının dalgası, gözü- nün rengi, boyunun uzunluğu için de- Kil, hassı ir kalbe malik olduğu için ruhan bağlanmalı. Sevobileceğim erkek, hayatın bütün eğlencelerinden istifade etmiş, bütün zevklere doymuş, yuvasının, çocukları- nın saadetinden başka düşüncesi olmu- yan tecrübeli, yüksek tahsil görmüş bir etkektir. Bdirne: & v. (Sarih islim ve adresinin neşrini iatememiştir) — Evet, Epey zamandır görmemiş- tim. Ankarada oturuyor. Bir iş için le- :ınnlıula gelmiş. Bana onları anlatıyor- u. — Bak, ben kızımı dışarıya vere- mem; şimdiden söyliyeyim de... — Daha ortada bir şey yok amma, olduğu zaman hepsaini düşünürüz; Çöp çatan çatmışsa hepsinin bir çare- sini buluruz. — Fena değil... Yavaş yavaş be nim de hoşuma gidiyor; — görünüşte pek kibar bir çocuğa benziyor. Dans bitti. Lebibe ile Turhan yer- lerine dönerken, annesi de Bülentle beraber onlara doğru yürüdüler. Bülent Yurhanı, Lebibenin annesi- ne tanıttı. Sonra hep beraber, otur - dular. Turhan, hiç hazırlanmadan im- tihana girmiş çocuklar gibi, birdenbi. re pek sıkılmıştı. Lebibe ile ikisi pek az söze karışıyorlardı. Konuşan, yal- nız başına Bülentti; bir lâkırdıdan ö - tekine atlıyor, Turhanın hayatını, ka- zancını anlatmak için neler uyduru - üzünde değil l iz kadın ve hangileridir? — 2331 — “ Kadın modayı kendisine uydurmasını bilmeli ,, Tipi: Sarışın, yeşil vaya lâcivert göz- orta boylu, balık etinde, yuvarlak y üçük ağızlı, muntazam dişli ve düzgün beyaz-vücutlu bayanları beğe- birim. Huyu: Uy samimi ve evini sever, iyiyecek ve giyeceğini kendisi yapar, mö dayı kendisine uydurmasını ve evini ennet gibi yapma bilir. 'Tahsi Hüstakbel eşimde tahsi ramam. Yalnız söylemesini ve dinlet- mesini bilmelidir. Ankara: Osman (Sarih isim ve adresinin neşrini istememiştir) v BÜR — Kadın aile sırlarını saklamasını bilmeli | | — Hayat arkadaşım orta boylu, u- zun saçlı, buğday beniz'i, yuvarlak çeh | peli olmalı. Manikür, pedikür, makyaj ve modadan çekinmelidir. İ 2 — Az söylemeli, kederli ve neşeli | zamanlarımı, halimden anlıyarak ona | göre hareket etmeli. Dedikodu denilen ğrenç mikroptan sakmınalı. Aile sır - İarını saklamasını tamamile bilm her hangi bir sebeple yaptığım küç vVeya büyük kusurlara aldırış etmeme! ve bana da bu hususta şikâyet etme - meli, 3 — Bu vasıfları haiz eşimin bir de prta tahsili olursa kendisine hayatın so İnuna kadar tapınırım, Fatih Beyceğiz mahallesi Çerçi Tevfik sokak No. 1 de Mehmet Sami Floryada yeni inşaat Belediyece Floryada istimlâk edi - len arazinin plânları yapılmaktadır. Bu sahanın imar ve umranının temi- ni için 937 senesi bütçesine de tahsisat konmuştur. Plâjların bulunduğu sa - hada yapılan çarşı mahalline müvazi ve müsavi yeni yollar açılacaktır. Ay nı zamanda sahilden Kalitarya kö; ne de asfalt bir yol yapılacaktır. Bütün limanlarda tetkikat yapılacak İktısat Vekâleti- ticaret işlerinin inkişafı- 1 temin için bütün İlmaalarımızda tetki- kat yapılmasına karar vermiş bulunmakta- dır. Bu tetkikata Kuradeniz Umanlarından başlanacaktır. Vekâlet iç ticaret umum mü- Onu dinledikçe Turhan büsbütün şaşaladı. Kalkmış, şimdi de Arif Pa - şaların iyiliklerini, kibarlıklarını sa - yıp dökmiye başlamıştı. Duyanlar, o- nun sanki Turhanı kandırmıya çalıştı- ğını zannederlerdi. Sanki Turhan naz- lanıyormuş ta, yahut en ziyade onun nazlanmasından korkulurmuş gibi A- rif Paşa ailesini ona beğendirmeğe ça- lışıyordu. Sonra bir aralık lâkırdıyı döndürdü, dolaştırdı;. hayatta muvaffak olma - nın yollarına, zamane gençlerinin be- ceriksizliğine getirdi: — Herkes bizim Turhan gibi ola - maz ki... O, kendi başına, hemen he- men hiç kimsenin yardımı olmadan, en büyük işlere girişiyor; hepsinden de yüzünün akile çıkıyor, Hele bu ya kında onun pek büyük bir Alman fab- rikası ile birlikte çalıştığını duydum. Yok, yok... Öfkelenme a canım.. Bayanlar, yabancı sayılmaz. Kendi- si bütün işlerini herkesten saklar, san- İstanbul Borsası kapanış fiatları 28 -4 - 1937 PARALAR Alış 624.0) 123,00 106.00 120, BÜ, 18. $z0, 20, 68 7N. 21.00 25 2, Ti, 12,00 48, 00. 30. 1053 253 1 Sterlin 1 Dolar 20 Fransız Pr. 1 Filorin 20 Çek kuronu 1 Avusturya ŞI. 1 Mark 1 Zlotl 1 Pengü 20 Lev 20 Dinar Ruble 1 İsveç kuronu L Türk altını 1 Banknot Os. B. Kapanış 625.00 0,7890 17.75 15,0192 46812 8744 Londra Nev-York Prris Milâno Brüksel Atina Cenevre Bofya Amstardam Proğ vıiyana Madrld Berlin Varşova Budapeşte Bükreş Beltgrad Yokohama Moskora Stokholm 0.7907 DA 1s,040 4.6810 B2.s1 3,4525 H.0512 14 n.nıs 4205 B.mo 19658 41730 8.9875 107.6.60 YAZT5 2./s10 23.81.5 3.1/75 İSTANBUL Ticaret ve Zahire Borsası 20(!/937 FİATLAR l ı(şagı Yukarı P. K. P. 6 26 «4 CİNSİ Buğday yümüşak Arpa Çavdar Anadot Çavdar Trakya Misir sarı Kuşyemi Keten tahumu Kendir tohumu Tiftik Oğlak Tiftik deri Yapak Karayaka Peynir beyaz a & Br18111 8e Buğday Buğday Buğday Arpa Misir Kelen T. : Fındık O. : Findik L : gehrimizden Karadenize hareket edecektir. K Ticaret umüm müdürü Mümtaz, noksan. ları ve alınması lâzüm gelen tedbirleri tesbit edecektir. Beyatlmilel Ticaret odası birinci relsi F, H. Fentener Van Slissengen ile Oda umuml! kötip müuavini, Büyük Britanya komiseri ve Almanya komiseri dün öğleden evvel Boğaz- içinde bir deniz gezintizi yapınışlardır. Bun- dan sonra Park öleline gelmişlerdir. Bey- nelmilel Ticaret odası Türkiye milli komite- Si tarafından, misafirler şerefine Park ote- Hnde bir öğle ziyafeti verilmiştir. Ziyafetin sonlarına doğru Ticaret ve Sanayi Odasi ve milli komite reisi Mithat Nemli bir nutuk söyliyerek misafirlere memleketimize vâki o- lan ziyaretlerinden dolayı teşekktir etmiş ve eflerine kadehini kaldırmıştır. Beynelmi- Ticaret odası relsi P. H. Fentener buna mukabele ederek gösterilen hüsnü kubulden Gotayı memnuniyetlerini söyliyerek leşek- kür etmiştir Odadaki toplantı Suat on beş buçukta Ticaret odası — salo- nünda toplarıtı yapılmıştır. Toplantıda iktı- sadi ve mali müceseseler erkânı, iktisat pro- | fesörleri ve birçok zevat bulunmuştur. Mit- |hat Nemli, beynelmilel Ticaret Odası relsini takdim etmiş ve F. H. Fenteher alkışlar ara- İ sanda kürsüye çıkarak konferansına başlamış | ve demiştir ki: - Memleketinizin coğrafi vaziyetini ve T âbidelerini tasayvurun fevkinde güzel bul- | duk. İş hayatırın da İlerilemiş olduğunu gör dük ve Kamâ! Atatürkün sevk ve İdaresile memleketinizde xiyasi, içtlima! ve Iktısadi sa- hada yapıcı bir muvaffakıyet elde etmiş ol- | manızdan da son derecede mütehassis ol- | dum. Burada daha çok kalıp medeniyetin en Bgüzel eserlerile besenmiş olan şehirlerinizi İgörmek, birçok —mahsullerle — topraklarınımı | kaymetlendirmek için sarfetmiş olduğunuz | gayretleri, faydalı metotlarımmı tetkik et- mek isterdim. Memleketinlsin ber turafına demiryolu döşemek yolunda gösterdiğiniz bü İyük gayretlerin şahidi oluyoruz. Bu demir- | yollarıdır. ki, Iktisadi faaliyetlerinizi ön misli fazlalaştıracaktır. Kezalik milli sanaylinize vermekte olduğunuz parlak Inkişafı da tet- kik etmek isterdim. Fakat maalesef vaktim Mmüsalt değildir. Cihan ekenomik vaziyeti Doktor Fentener, bundan sonra cihan eko- nomyasını telkik ederken birçok memleket- lerin iktisadi düşkünlükten kurtulmuş olduk- larını beyan etmekle beraber bu hususta da- ha fazla nikhinlik göstarmiyeceğini ve Iktısadi muadelelerin her memleket için ay- ni suretle tetkik ve halledilemiyeceğini ilâve ümiştir. Doktor Fentener, beynelmilel ki- — — —rrmean aa ki bir sır gibi tutar amma, ben asıl| handan gözlerini ayırmıyorlardı; yerinden duydum. Turhan: — Bakalım, altından ne çıkacak), Sonu ne olacak?.. Diye dudaklarını ısırıyor; Bülen - din de, ötekilerin de yüzüne bakmak.- tan korkuyormuş gibi gözlerini uzak- lardan ayırmıyordu. Arif Paşanın avukatı, hiç çekinme- den atıp tutuyordu: — Artberg Gesellechaft'ın Türkiye l ü de almış. Bu şirket, benim anladığıma göre, Anadoluda büyük bir fabrika kuracakmış. Umum direktör, dün Berlinden gelmiş, yarın da Ankaraya gidiyormuş. Sen de be- raber- gidecek misin Turhan?. Ha, sa- hi, İstanbulda işlerim var, diyordun, onları bitirmeden, bir yere gidemiye - ceğini söylüyordun. Görüyorsunuz ya, şunun halini... Âdeta sıkılıyor; iş lâ. kırdısı açıldı mi; tarti ile, ölçü ile ko- nuşur. Ne yaptığını, ne yapacağını kimseye belli etmek istemez. Artık bu kadarı da fazla diyeceksiniz, de - gil mi?.. Araştırsanız, benim bunları bu kadar duyduğuma - bile için için öfkelenmiştir. Lebibe de, annesi de, Bülendin sözlerine hemen inanıvermişler, Tur- —. —<— o zavallı da, görücüye çıkmış eski za- man kızları gibi kıpkırmızı olmuştu. Bir aralık: . — Ay... Alay mı ediyorsunuz be- nimle?.. Ne parası?; Ne zenginliği?. © fabrikası?.. Ben ayda yüz lirayı güçlükle kazanan bir adamım? İşi - nize geliyor mu?.. Diye yerinden fırlamak istedi. Le- bibe ile göz göze gelince, kabil de - ğil, buna bir türlü dilinin varmıyaca- ğinı, onun önünde birdenbire bu ka « dar küçülüp sönmeğe dayanamıya - cağını anladı. Nasılsa bir kere kendi- sini kaptırmış, artık en sonunda ne olacaksa olacak, hepsini göze almış, hiç sesini çıkarmadan onları dinliyor- du. Yalnız genç kızı şaşırtan, düşün - düren bir nokta vardı. Biraz evvel, dansederken, hiç durmadan konuşan bu çocuk, neden şimdi birdenbire bu kadar donuklaşmıştı? - Bir çekindiği mi vardı, ne idi acaba?,. Lebibenin annesi bir sırasını geti- rip: — Bu akşam duydunuz mu?.. başımıza — gelenleri ÇArkası var) Konfernstan bir intıba caret odasının faaliyeti hakkında malümat vererek bu teşekkülün 919 yılında Amerika ve Avrupa iş adamlarının Ucar! münasebet- leri kolaylaştırmak ve iktısat âleminde me- sat müşareketi husula getirmek gayesile ku-s rTulmuş olduğunu ve 020 senesinde odaya beğ memleket iltihak etmişken 837 senesinde 38 memleket iltihak ettiğini izah etmiştir. Bey- nelmilel ticare odası kendisine iltühak eden memleketlerde teşekkül eden mülli komite- ler vasıtasile çalışmaktadır. Milli komiteler ise 6 memleketin iktısadi sünyesinin en mü- him unsurlarından mürekkeptir. Oda şimdi- ye kadar beynelmilel ticaret sahasında bir çok hizmetler 1fa etmiştir. Bllhassa beynele milet ticari ihtilâfların hakem ve sulh su- retile hülli esaslarını, vesaik üzerine krodi üsüllerinin tesbiti, ticati ıstılahların tefsiri telgraf ücretlerinin ucuzlatılması gibi müs- bet iler görmüştür. Odanın vazifesi yalnız teknik sahaya mün- hasır kalmayıp dünya iktısadi kalkınmasına, Ueari münazsebetlerin daha kolay ve norma! bir. surette cereyanına sarlı gayret edecek- Doktoör Fentener dünya iktısadi cereyan- larını ve para meselelerini gözden geçirdik- ten şonra baziran aytnda Berlinde toplana- cak olan kongrenin ehemmiyetinden bahis- l& ve bu kdngrode görüşülecek meseleler arasında paranın istikrarı meselesinin de bu- Tunduğunu ilâve etmiştir. Doktör Fentenerin könferansı büyük bir alâka ile dinlenmiştir. Ve kendisi tebrik & dilmiştir. İktisat Vekiline teşekkür Beynelmilel iktısat odası reisi, düm İktisal Vekili Colâl Bayara bir telgraf çekerek Tür- kiyede gördüğü hüsnü kabulden dolayı ge- rek şahsl ve gerek oda namına teşekkür et- miştir. Mizafirler şerefine dün akşam Perapalasta bir ziyafet verilmiştir. Beynelmilel Ticaret 0- dası relsi ve arkadaşları bugün tayyare ile şehrimizden Avrupaya hareket edeceklerdir. Sanayi Birliğinde yapılan tetkikler bitti Sanayide kullanılan maddelerin memle - ket ihtiyacını kolaylıkla temin etmesi İk- fısat Vekâletinden glen emir üzerine Sana- yi Birliğinde yapılan tetkikler bitmiştir. Muhtelif sanayi işlerini alâkadar eden 200 madde teşbit edlimiş, bunların memnu liste- den çıkarılması istenilmiştir. Derleilere alt rapor da Vekâlete gönderilmiştir Değirmen- ellik, demir işleri, makarnacılık ve diğer sa- nayle alt tesbit edilen maddeleri havi ra- par da bügünlerde gönderilecektir. Yalnız de ri yapıcılarla ithalâtçılar orasında bazı mad- delerin sokulması yüzünden ihtilâf mevcuttur Banayi Birliğinden bir heyet, Ankaraya ça« Barılmıştır. Heyet, bugünlerde Ankaraya gi- decek ve tesbit edilen maddeler hakkında İk tısat Vekâletine izabat verecektir. Vekület. bunları tetkik etliklen sonra memleketin ih- tiyacına göre hangi maddelerin serbest ithal edileceğini karar altına nlacaktır. Ünitürk yükseliyor İki haftadan beri düşmezte olan frank ve Ünitürklerde dün yükselme görülmüştür. Londra borsasında bir isterline mukabil Prânsız frangı üzerine 110 frank 93 santim- gden muamele yapılmıştır. Bu suretle frank, evvelki güne nisbetle 58 santim yüksetmiş- tir. Kambiyo borsasında da bir Türk lirasi 17 frank 75 santim üzerinden muamele gör- müştür. Ünitürk 20,15 te açılmış, 20,37,5 te kapatı- mıştır. Evvelki akşam Ünitürk 20,10 da kKa- pandığına göre dün 27,$ kuruş yükselmiştir. Diğer taraftan Düyünu umumiyenin Pran- sız (rangı ile ödenmesi hakkında hükümeti- mizin yaptığı teklifin Paristeki Düyunu umü miye meclisinde kabul edildiği haber veril- mektedir. Bu haber, istikrarı temin edici ol duğundan Ünitürklerin düşmesinin önün€ geçeceği tabtidir. Esasen hariçte Ünitürk yük sektir. Evvelce de yazdığımız gibi bası elle- rin spekülâsyonudur ki, dahilde fiyalları dü” şürmüştür.

Bu sayıdan diğer sayfalar: