16 Şubat 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 11

16 Şubat 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i 2 1-2-8 isil TA EMAN LEE BOZMAZ N MİLA Ni —- KALBİ YORMAZ SİN KAŞELERİ Ein TEK KAŞE ALMAK İİİ .BAŞ ,DİŞ,ROMATİZMA ve BÜTÜN AĞRILARLA SANCILAR IÇIN ADAPAZARI l EMNİYET BANKASI Türk Anonim Şirketinden: Ağapazarı E re Meclisi alelâde senel 1938 tarihi saat 14 di teli ittisa günü Adapazarında Belediye © deki salonda içtimaa da- vet etmiye karar vermiştir. re iştirake salâhiyettar olan hisse- darların inci madı tevfikan iç tima gününden bir hafta evvel dühu liye » almaları lâzımdır. Ve- killerin de hissedarlardan meşruttur. Hissedarların dühuliye varakası almak üzere Banka Merkez veya Şu- belerine müracaatları mercudur. Alelâde toplantıdı görüşülecek iş ler aşağıya yazılmıştır: 1 — 1937 ılı İdare Meclisi ve Mu- takıp raporlarının okunması; 2 — 1937 yılı Bilânço, kâr ve zâ- tar hesaplarının tetkik ve tasdiki ve İdare Meclisi raporunun tasvibi ile Azasımın ibrası; 3 — Safi kârin gösterilen şekilde paylaşılması ve dağıtılması gününün | tesbiti; 4 — Müddetleri biten İdare Mesli- si âzalarının yerlerine münasipleri- nin seçilmesi; 5 — 1937 yıh Murekip üctelinin tayini; 6 — Henüz satılmıyan hisseler hakkında hissodarlarımızın teklifle- TL olmas | iğ Romarızma, bago, siyatik, sinir ve soğuk algınlığın- dan ileri gelen şid- detli ağrıları teskin İİ ve izale eder. İstanbul Küçük İSTİKRAZAT SANDIĞI Türk Anonim Şirketinden : İstanbul Küçük İstikrazat Sandı- ğı Türk Anonim Şirketi Hissedarlar İ Umumi Heyetinin senelik âdi içtimai 22 Mart 193B Salı günü sast 15 te Galatada Sen Piyer hanında 12 No, mücibince ğörük üöale- k vekâleten İdükal 80 his- nelik oltp İştirak etmek arzu İcdin hissedarların içdma gününden 10 gün evvel ösülü dajresinde hisse senetlerini şirketin merkezine tevdi etmeleri ilân olunur. Müzakere Ruznamesi 1 — İdare Meclisi raporu; 3 — Murakıp rapora! TÜRKİYE CUMHU RİYETİ IRAAT.BANKASI İSTANBUL LEVAZIM ÂMİRLİĞİ İLANLARI LW. Amirliğine bağlı mütstesal n 15 ten pirinç 17 - Şubat - 938 Perşembe günlü saat 15 te Tophane- de LV, A. Satın sima komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır, Thate günü teslim şartile As. Bvsaf. t€ sümacak olan pirinç için isteklile- rin belli saatte komisyona gelmeleri (421) (805) a amman, Üsküdar İcra Dairesinden: Mübcuz ve paraya çevrilmesi mu- karrer bulunan Kedıköyünde İbra- hüm Ağa mahallesinde Seyit Ahret deresinde bahçıvan “Tevfikin ahirın» #adif Salı gününde saât 10 dan İZ ye kadar satılmasına karar verlimiş ol- Âuğundan mahalline gelecek memu tuna ve 37/2960 dosya umarasina İ müracaat etmeleri ilân olunur İdiki ve İdare Meclisinin tebriyesi; 4 — Hissedarlara bir temettü tev- Bi; $ — Müddetleri Kitam bulan üç İdare Meclisi âzasının İnithabı; 6 — 3 sene için iki murakıbın in- tihabı, Uznumi heyette gerek asaleten ge- rek vekâleten bülunseak her bir his. sedurın 50 hisse için bir reyi olacak ve şu kadar ki bir hissedarın 10 din amıyacaktır. ade reyi daki ineklerin 2272/38 tarihine mü-| b. No. Semti ve mahallesi 026 Kümkapı Muhsine Hatun 977 Kumkapı Muhsine Hatun 2481 Edirnekapı Kariyel Atik Alipaşa 2629 Ortaköy 2077 Silivrikapı Fatih S. Mehmet 2029 Arnavniköy E. Ktem Ağa bağı veya vakıf YAZA Gulata Kemankeş Kara Mustafa Paşa | 1 3152 Be ğu Kurtulaş 3193 Paşabahçe 3471 Feriköy Talim. hane MOLU ER rilebektir. (727) Müdürlüğü 3 ton dar lüğü “Penbe” dar vermeleri. ar e e I 4 vw Kirinin 8 » e © w ;Beyaz S0 KE , » Ban 500 Kg. Sarı pamuk ipliği 12/2 Nr. 6000 ,, Beyaz pamuk ipliği : 10/2 Nr. 3 ton Yuta ipliği 25 Nr. e " 3 » WE EŞ 11 ton Glikol 0 ,, Nitrat Amonyak 25 , Odun sellülezn 2? » Diniteiteleci 135 ton Güliserin 450 ,, Harim Azot İSTANBUL GAYRİMÜBADİLLER KOMİSYONUNDAN: Sokağı Emlâk No. Cinsi ve Hissesi Hisseye göre Muhammen K. Müsteşar E.83Y.8 Arsa 1340 Kapalı Zart Kilise Mahallen BE. veY.2 Arsa 1350 ,, Telli Odölar Camii Şerif E.21Y.25-27 Arsanın 3/16 500 Açık His. . , artırma EE. Karabaş E ve Y. çinde teneke 30 ,, Y. San 5 barakası olan ârsa E. Seyit Nizam B4Y.3-3/1 Bostanın 458/120 1000 kapalı Y. Veli Bt. caddesi Hiz. Zari Büyük ayazma: ET Tarla 370 Açık dan Fenerli artırma Hiristoya giden yal Leblebici E veY.3 3 No. lu dükkünm 1000 kapalı ve Kahvesi ve No: taj sirf mülk Şerbethane Zart Çıkmazı . 02/2 17/30 His. E. Papas, Katap 31-80-44 Ara 010 Açık 'X. Felesot ve Artırma Kasap Hurşit Sultaniye E 4 Gübre Tskelesi 900 5 Caddesi ve Arsanın 10/24 Elis, Talimhane E 2-4 Tki kıta müfrez 410 5 Caddesi Ara X Yukarıda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarıl mıştır. Thaleleri 28 —2 —938 tarihine| lüşen Pazartesi günü saat 14 tedir. Satış gayrimübadil bonosiledir. Bir Çiçek Sergisi! Galata Voyvoda enddesi 30 No. yü tiyuret edenler, orada binbir çeşit renkli JUNİOR Galata, Voyvoda caddesi No. 30 İSMAİL ÖMER İŞÇEN NASİ ZİLİ ETİ Ankura garı içindeki büfe, büvet, gazete satış yeri ve gazino binasının bundan evvelki ilân şeraiti dahilinde ve pazarlıkla kiraya verilmesi 28/2/938 pazartesi gününe bırakılmıştır. Talep ediler. ehliyet, mali kud- ret, Nüfus ve hüviyet cüzdanı vesüiki 23/2/0938 akşamına kadar Ankarada 2 inei işletme komisyonuna; Haydarpaşada i imei işleme müdürlüğüne verilmelidir. Şartnameler ayni makamlarca parası? olarak istiyenlere ve-| rar Fabrikalar Umum ürlüğü Ticaret Kaleminden: 10 - Mart - 938 Perşembe 14 « Mart - 938 Pazartesi 16 - Mart «938 Çarşamba 18 « Mert - 988 Cuma 21 « Mart - 938 Pazartesi 23 - Mart - 938 Çarşamba Yukarıda mikdar ve cinsi yazılı malzeme satın alınacağından hizalas rında yazılı tarih ve günlerde isteklilerin fiatl tekliflerini sast 14 de ka- Bu malzemenin şartnameleri her gün seat 13,30 dan 18,30 kadar An- Karada Ticaret kaleminden ve İstan bulda Fındıklıda Askeri Fabrikalar Satınalma komisyonunda görülebilir. İstanbul Nafıa Müdürlüğünden 6, 10 Şubat 938 tarihlerinde ilân edilen “38318.13, hira keşif bedelli Fatih Zincirlikuyuda inşa edilecek orta okul binası yâpisinin Istanbul Naha Müdürlüğünde kapali tarfı eksiltmesi 28. 2. 938 Pâşartesi günü sa- ak 15 to yapılacağı yazılacak iken sehven 26. 2. 095 Cumm günü saat 15 te yapılacağının yazıldığı görülm üştür. Bu işin kapalı zarf eksiltmesinin 28. 2. 938 Pazartesi günü sâat 15 te Istanbul Nafıa Müdürlüğünde yapılacağı tashihen ilân olunur. “811, (403) (834) kalip #ehiza itiburile 346 se- him ile bedele inkilâp eden yakst mahallinin mahallin 1723 MEYVA TUZU HAKİKATEN HÜRSSİRDİR. Seir MUMAFIZID Mribt, VE SARSAKLARI AUŞTIRMAZ. İNKİBAZI, HAZIMSIZLIĞI Türk Maadin Şirketimizin hissedarlar tmumi heyeti Martın 23 üncü Çarşamba gü- nü saat 16 de şirketimizin idare mer- keği olan Galatada, Kürekçilerde, A- hen ve Münih Hamının 4 üncü katın da i ve 2 numaralı yazıhanede adi su rette toplanacaktır. Vekâleten veya asaleten eh &z 100 hisseye sahip olanların hisse senetle- rini içtima gününden bir hafta evvel şirketin idare merkezine teslim ile mükabilinde makbuz almaları rica olunur. Müzakerat Ruznamesi: 1 — İdare Meclisinin ve murakıp rapoflarının okunması; 2 — Şirketin mevcudat defteri ile 1937 senesi bilânçosunun ve kâr Ve #arar hesaplarının kabulü ile idare #ieclisinin ibrası; 3 — İdare Meclisi âzalarına verile cek aidat miktarının tesbiti; 4 — 1938 senesi için bir murakıp tayini ile tahsisatının tesbit; 5 — Şirket namına teferruğ edile- tek maden ruhsatnamelerinin, imti- yazlarının, geyri menkul mallarinin takrirlerini kabule mezun İdare mec Hisi Szalarının tayini; 6 — Ticaret Kanununun 323 Ve 324 üncü rhaddeleri ahkümina tevfi- kan idare meclisi azasına mezunl yet ve müsaade itası, GOLDŞMİD FUKARAPERVER Kadınlar Cemiyeti Hayriyesinin senelik içtima ümümisi, Pazartesi i Şubat 1938 günü saat 15 raddele- Finde, Cömiyet merkezi olan Galatö- da, Tütsak sokağında 21 numarada yapılacağından, sayın Azaların teş İ rifleri rica olunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: